145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Schválený:
145/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. června 2015
o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu
Vláda nařizuje podle § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
 
§ 1
Ochrana oznamovatele
Státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle tohoto nařízení nebo postupem podle jiného právního předpisu, (dále jen „oznamovatel“), a to i anonymně, nesmí být v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.
Organizační zajištění oznamování protiprávního jednání
 
§ 2
(1) Služební orgán zřídí
a) zpravidla ve své bezprostřední podřízenosti služební místo státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, (dále jen „prošetřovatel“); je-li služebním orgánem vláda, určí prošetřovatele ze státních zaměstnanců vykonávajících státní službu v Úřadu vlády České republiky,
b) v sídle služebního úřadu, a jde-li o vládu, v sídle Úřadu vlády České republiky schránku pro příjem oznámení v listinné podobě; schránka musí být veřejně přístupná, uzamykatelná, umístěna tak, aby bylo umožněno učinit oznámení způsobem minimalizujícím možnost odhalení totožnosti oznamovatele, a označena tak, aby byl zřejmý její účel, a
c) adresu elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě.
(2) Informace o tom, kdo je prošetřovatelem, kde je umístěna schránka pro příjem oznámení a jaká je adresa elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě, zveřejní služební orgán na internetových stránkách služebního úřadu, popřípadě i jiným, ve služebním úřadu obvyklým způsobem, a v případě vlády na internetových stránkách Úřadu vlády České republiky.
(3) Prošetřovatel kontroluje obsah schránky pro příjem oznámení v listinné podobě a úložiště přijatých datových zpráv adresy elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě každý pracovní den.
 
§ 3
(1) Prošetřovatel přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se představeného, státního zaměstnance, jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu zařazených ve služebním úřadu, v němž je určen prošetřovatelem, a dále vedoucího bezprostředně podřízeného služebního úřadu nebo prošetřovatele v bezprostředně podřízeném služebním úřadu.
(2) Prošetřovatel určený vládou přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají- li se člena vlády, náměstka ministra vnitra pro státní službu, vedoucího ústředního správního úřadu nebo prošetřovatele určeného náměstkem ministra vnitra pro státní službu nebo vedoucím ústředního správního úřadu.
(3) Prošetřovatel určený náměstkem ministra vnitra pro státní službu přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se vedoucího služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, státního tajemníka, personálního ředitele sekce pro státní službu nebo prošetřovatele určeného vedoucím služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, státním tajemníkem nebo personálním ředitelem sekce pro státní službu.
(4) Prošetřovatel určený personálním ředitelem sekce pro státní službu přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se představeného, státního zaměstnance, jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu zařazených v sekci pro státní službu.
 
§ 4
Utajení totožnosti oznamovatele
Prošetřovatel utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá. Prošetřovatel postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.
 
§ 5
Nakládání s dokumenty a jejich evidence
(1) Služební úřad eviduje oznámení a s nimi související dokumenty v samostatné evidenci dokumentů.
(2) Služební úřad vede spis vytvořený v souvislosti s oznámením odděleně od ostatních spisů. Služební úřad stanoví pro tento spis skartační lhůtu v délce 3 let.
(3) Požádá-li oznamovatel o utajení své totožnosti, prošetřovatel vloží originál oznámení, popřípadě dalších dokumentů obsahujících údaje, z kterých lze dovodit totožnost oznamovatele, do zapečetěné obálky a pro potřeby vedení spisu vyhotoví jejich kopie, v nichž tyto údaje znečitelní. Služební úřad uchová obálku odděleně od spisu po dobu skartační lhůty spisu.
(4) Úkoly služebního úřadu podle odstavců 1 až 3 v případě oznámení, k jejichž prošetření je příslušný prošetřovatel určený vládou, a s nimi souvisejících dokumentů plní Úřad vlády České republiky.
(5) Z fyzických osob působících ve služebním úřadu mají k evidenci podle odstavce 1 a spisu podle odstavce 2 po dobu jejich vedení a uchování ve služebním úřadu přístup pouze služební orgán a prošetřovatel, v ministerstvu dále člen vlády a v Úřadu vlády České republiky dále vedoucí Úřadu vlády České republiky. K evidenci a spisu týkajícím se oznámení, k jejichž prošetření je příslušný prošetřovatel určený vládou, má po dobu jejich vedení a uchování v Úřadu vlády České republiky přístup pouze předseda vlády, vedoucí Úřadu vlády České republiky a prošetřovatel určený vládou.
(6) Obsah obálky podle odstavce 3 lze po dobu jejího uchování ve služebním úřadu zpřístupnit pouze pro potřeby trestního řízení, soudního řízení nebo správního řízení, je-li to nezbytné pro dosažení jejich účelu.
 
§ 6
Lhůty k prošetření oznámení
Prošetřovatel prošetří podezření do 20 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení a ve zvlášť složitých případech do 40 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení.
Informování o průběhu a výsledcích prošetření
 
§ 7
(1) Prošetřovatel vyhotoví o průběhu a výsledcích prošetření písemnou zprávu. Potvrdí-li se prošetřením podezření uvedené v oznámení, zpráva dále obsahuje návrh opatření, jež mají být učiněna.
(2) Pokud prošetřovatel zjistí, že oznámeným protiprávním jednáním mohlo dojít ke spáchání trestného činu, neprodleně postoupí oznámení orgánu činnému v trestním řízení. Pokud prošetřovatel zjistí, že oznámeným protiprávním jednáním mohlo dojít ke spáchání správního deliktu, neprodleně postoupí oznámení správnímu orgánu příslušnému k jeho projednání.
(3) Prošetřovatel zašle zprávu o prošetření oznamovateli, je-li mu znám. Potvrdí-li se prošetřením podezření uvedené v oznámení, prošetřovatel zašle zprávu o prošetření rovněž služebnímu orgánu, který jej určil prošetřovatelem, a jde-li o prošetřovatele v ministerstvu nebo v Úřadu vlády České republiky, rovněž členu vlády nebo vedoucímu Úřadu vlády České republiky.
(4) Služební orgán, člen vlády a vedoucí Úřadu vlády České republiky vyrozumí prošetřovatele o učiněných opatřeních. Prošetřovatel vyrozumí o učiněných opatřeních, o nichž byl vyrozuměn, oznamovatele.
 
§ 8
Prošetřovatel předloží Ministerstvu vnitra prostřednictvím služebního orgánu, který jej určil prošetřovatelem, do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Ve zprávě uvede alespoň celkový počet oznámení, počet oznámení, která byla předána k prošetření jinému prošetřovateli, orgánu činnému v trestním řízení nebo správnímu orgánu příslušnému k projednání správního deliktu, počet probíhajících prošetření, počet ukončených prošetření, zjištěné nedostatky a opatření učiněná služebními orgány, členy vlády a vedoucím Úřadu vlády České republiky na základě zpráv o prošetření.
 
§ 9
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (5. 5. 2016 – 8. 6. 2016)