144/1920 Sb. o závodních a revírních radách při hornictví

Schválený:
144/1920 Sb.
Zákon
ze dne 25. února 1920
o závodních a revírních radách při hornictví.
Změna: 244/1920 Sb.
Změna: 173/1932 Sb.
Změna: 182/1934 Sb.
Změna: 280/1940 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
Ustanovení zákona ze dne 14. srpna 1896, č. 156 ř. z., o II. skupině báňských společenstev se zrušují a nahrazují se těmito pravidly:
 
§ 1.
Pro každý samostatný hornický závod mimo vysoké pece (§ 131 všeob. hor. zák.), který zaměstnává aspoň 20 dělníkův a trvá aspoň půl roku, ustaví se závodní rada.
 
§ 2.
Úkoly závodní rady jsou:
1. Spolupůsobiti při dozoru na udržování a provádění hornicko- policejních ustanovení zákonných neb úředních nařízení o ochraně dělnictva, hygieně provozu a na provádění pracovního řádu, jakož i účastniti se dotčených komisionelních řízení.
2. Podávati návrhy na zlepšení provozu.
3. Dohlédati na provádění a dodržování mzdových a platových smluv (§ 19, odst. 4.).
4. Spolupůsobiti při udržování kázně.
5. Sprostředkovati při stížnostech.
6. Spolupůsobiti při propouštění dělníků.
7. Spravovati nebo spolu spravovati dobročinná zařízení pro zaměstnance.
8. Nahlížeti do roční bilance, resp. účetní uzávěrky podniku.
 
§ 3.
Závodní rada nesmí zasahovati do administrace a provozu závodu samostatnými nařízeními.
 
§ 4.
Závodní rada má na závodech s 20 až 100 zaměstnanými 3 členy, za každých dalších 150 zaměstnaných až 1000 připadá další člen, při 1250 zaměstnaných má závodní rada 11, při 1500 - 12, při 2000 - 13, při 2500 - 14, při 3000 - 15, při 3500 - 16, při 4000 - 17 členů. Za každého člena zvolí se jeden náhradník. Zlomky nad polovinu rozpětí pro rozšíření závodní rady o 1 člena se čítají za plné číslo. Zřízenci závodů vysílají do 5tičlenné závodní rady jednoho zástupce a pak dále po zástupci na každých dalších plných 5 členů. Závodní rada volí ze sebe většinou hlasů předsedu a jeho zástupce.
 
§ 5.
Členové závodní rady a jejich zástupci volí se přímou, tajnou volbou, a to na závodech s více než 100 zaměstnanců podle zásady poměrného zastoupení. Kde náleží zřízencům zastoupení v závodní radě podle § 4, děje se volba odděleně.
 
§ 6.
Aktivní volební právo mají všechny osoby, zaměstnané na závodě, bez rozdílu pohlaví, pokud v době vypsání volby byly zaměstnány 3 měsíce na závodě, dosáhly zúplna 18. roku a mají práva občanská.
Volitelni do závodní rady jsou, kdo byli zaměstnání aspoň ž měsíců na závodě a 3 roky při hornictví v revíru, dokončili 24. rok svého věku a nejsou vyloučeni z volebního práva do obcí. Při cizozemcích rozhoduje zásada reciprocity.
Odmítnouti volbu smí:
1. kdo dosáhl 60. roku,
2. byl v předešlém období členem závodní rady,
3. nemá tělesné schopnosti, aby vykonával tento úřad.
 
§ 7.
Příslušný revírní báňský úřad jmenuje k návrhu hornických organisací 3- až 5tičlennou volební komisi, která vypíše volbu závodní rady aspoň týden napřed vyhláškami v podniku a řídí volbu.
 
§ 8.
Volební komise učiní zápis o postupu volby, zvolení členové buďte do 8 dnův oznámení podnikateli nebo závodní správě, revírnímu báňskému úřadu, odborovým organisacím dělníkův a úředníkův a revírní radě (§ 16).
 
§ 9.
Do způsobu voleb a jejich výsledků možno si stěžovati během 3 dnů revírnímu báňskému úřadu, jenž rozhodne nejdéle v 8 dnech konečně o stížnosti.
 
§ 10.
Závodní rada se volí na dobu tří let; žádají-li však dvě třetiny k volbě oprávněných písemně za její odstoupení, budiž revírním báňským úřadem ve 14 dnech od podání návrhu rozpuštěna a nová volba budiž současně vypsána. Jinak se končí funkce člena závodní rady:
a) vystoupením ze zaměstnání na závodě;
b) ztrátou volitelnosti (§ 6).
 
§ 11.
Členství v závodní radě je funkcí čestnou. Členům přísluší pouze náhrada za nevyhnutelně ušlý výdělek. Báňský podnikatel nebo jeho zástupce nesmí dělníky a zřízence omezovati u výkonu volebního práva a v jejich činnosti jako členů závodní a revírní rady, ani je pro tento výkon nebo tuto činnost poškozovati.
Služební poměr členů a náhradníků závodní a revírní rady může za trávní jejich funkce a, nepřestal-li se závod trvale provozovati, i během dvou let po jejím zániku býti zaměstnavatelem zrušen bez dalšího jen tehdy, jestliže člen neb náhradník závodní a revírní rady v té době
1. byl právoplatně odsouzen, třebas podmínečně, pro zločin, dále pro přečin nebo přestupek ze ziskuchtivosti nebo proti veřejné mravopočestnosti,
2. byl právoplatně odsouzen bezpodmínečně pro přečiny a přestupky, trestné podle zákona na ochranu republiky.
Ve všech ostatních případech vyžaduje se ke zrušení služebního poměru předchozího souhlasu hornického rozhodčího soudu, jemuž předchází projednání věci v disciplinárním výboru závodní rady nebo revírní rady zřízenců.
V téže době nesmí se členy závodní a revírní rady a jejich náhradníky býti nakládáno nepříznivěji nežli s jinými zaměstnanci téže kategorie a nesmějí býti poškozeni přeřaděním do jiné kategorie, leč tehdy, prokáže-li se jich nezpůsobilost ke službě v dosavadní kategorii nebo jestliže v případě čl. V, odst. 2 (§ 24 zák. č. 144/1920 Sb.z. a n.) může jich býti vzhledem k provoznímu klidu používáno pouze k pracím nižší kategorie.
 
§ 12.
Závodní rada řídí se stanovami, na kterých se usnese revírní rada podle vzoru, vydaného ministerstvem veřejných prací.
 
§ 13.
Usnesení závodní rady děje se většinou hlasův a při rovnosti rozhoduje předseda. Závodní správa vykonává tato usnesení. Při sporech platí ustanovení § 19, odst. 1., bod 2.
 
§ 14.
Do závodní rady vysílá správa závodu jednoho technického a jednoho obchodního úředníka jako poradce. Kde nemají zřízenci voleného zástupce, vysílají ze sebe aspoň jednoho z těchto poradců. Při společných poradách závodní rady a závodní správy předsedá závodní správce.
Závodní rada má právo pozvati k poradám zástupce odborových organisací a znalce.
 
§ 15.
O všech jednáních učiní se v zasedání zápis, podepsaný zapisovatelem a předsedou. Opis zápisu dodá se závodní správě.
Závodní správa dá závodní radě k dispozici vhodnou kancelářskou místnost.
 
§ 16.
(1) Revírní rady se zřídí pro obvody, jež zahrnují jeden nebo několik okresů revírních báňských úřadů, a to
1. pro okresy revírních báňských úřadů v Praze a ve Slaném,
2. pro okresy revírních báňských úřadů v Plzni a v Českých Budějovicích,
3. pro okres revírního báňského úřadu v Kutné Hoře,
4. pro okres revírního báňského úřadu v Moravské Ostravě,
5. pro okres revírního báňského úřadu v Brně.
(2) Sídla revírních rad určí ministerstvo veřejných prací a vyhlásí je v Úředním listě.
(3) Členy a náhradníky revírní rady zvolí závodní rady v jejím obvodě. Revírní rada má do 10.000 zaměstnanců 10 členů, do 15.00 zaměstnanců 15 členů, do 20.000 zaměstnanců 20 členů, do 30.000 zaměstnanců 25 členů, do 40.000 zaměstnanců 30 členů, do 50.000 zaměstnanců 35 členů. Z tohoto počtu náleží jedna pětina zřízencům.
 
§ 17.
Revírní rada volí se na dobu tří let podle zásad poměrného zastoupení. První volba vykoná se písemným hlasováním všech závodních rad revíru. Vykonati volbu náleží revírnímu báňskému úřadu jako u závodních rad (§ 7). O tom, jak vykonati další volbu revírní rady (písemně nebo v plenární schůzi všech závodních rad), rozhodne revírní rada sama. Revírní rada zvolí ze sebe předsedu a jeho zástupce.
 
§ 18.
Pasivní právo volební do revírních rad je stejné jako do závodních rad, avšak čtvrtina členů může náležeti nevoličům, a to zástupcům odborových organisací dělnických a zřízeneckých.
 
§ 19.
Úkolem revírní rady jest:
1. dávati směrnice pro celý okres při provádění § 2;
2. rozhodovati spory mezi závodní správou a závodní radou (§ 13);
3. spolupůsobiti při vydání jednotného pracovního řádu pro celý revír; vydávati nebo měniti služební nebo pracovní řády je dovoleno jenom po souhlase revírní rady;
4. spolupůsobiti při uzavírání kolektivních mzdových a pracovních smluv, projednaných odborovými organisacemi, a bdíti nad jejich dodržováním;
5. spolupůsobiti při sprostředkování práce;
6. spolupůsobiti při určení cena rozdělování uhlí;
7. rozhodovati o použití podílu na čistém zisku, přikázaného revírní radě na všeobecně užitečné účely zaměstnanců (§ 12 zákona o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolův a jejich podílu na čistém zisku).
8. Aspoň jednou ročně podati zprávu o svém působení a finančním výsledku svého hospodaření.
Při revírní radě zřídí se jako zvláštní odbor rada zřízenců, jež má při počtu do 15.000 zaměstnanců 3 členy, při větším počtu 6 členů.
Tato rada vysílá do revírní rady členy, příslušející zřízencům podle § 16, a má tyto úkoly:
1. sprostředkovati při stížnostech zřízenců;
2. spolupůsobiti při propouštění zřízenců;
3. spravovati nebo spoluspravovati dobročinná zařízení pro zřízence;
4. spolupůsobiti při uzavírání kolektivních smluv zřízeneckých a bdíti nad jejich dodržováním;
5. spolupůsobiti při udržování kázně.
 
§ 20.
K úhradu výloh revírních a závodních rad a jiných zařízení, založených jimi, ustanoví revírní rady přirážky při hornickém provozu, jejichž výši stvrdí příslušné báňské hejtmanství.
Přirážky vybírají se srážkou ze mzdy nebo platu. Držitel dolu ručí za správné odvedení vybraných přirážek.
 
§ 21.
Revírní rada řídí se stanovami, na kterých se usnese podle vzoru, vydaného ministerstvem veřejných prací.
 
§ 22.
Revírní rady, buďtež slyšeny jako poradní sbor při všech návrzích zákonů, týkajících se hornictví.
 
§ 23.
Movité a nemovité jmění a jiné právní požadavky, náležející zrušených II. skupinám báňských společenstev, přecházejí po provedené likvidaci ve vlastnictví revírních rad.
 
§ 24.
Závodní rada se zruší:
1. klesne-li počet zaměstnanců závodu trvale pod 20;
2. přestane-li se závod trvale provozovati.
Byl-li povolen provozní klid, zůstávají členové závodní a revírní rady až do uplynutí funkčního období závodní a revírní rady v pracovním poměru, pokud závod používá nadále zaměstnanců k pracím, které členové závodní a revírní rady mohou zastávati; jinak může jim býti dána výpověď po uplynutí jednoho měsíce po tom, kdy byl provoz závodu na základě úředního povolení zastaven, a, skončí-li pracovní klid ještě během jejich funkčního období, musí býti znovu přijati do pracovního poměru.
 
§ 25.
Zruší-li se závodní rada zastavením závodu, přechází její jmění na revírní radu. Sloučí-li se závod s jiným v jeden celek, sloučí se jmění obou závodních rad.
 
§ 26.
Dozor na závodní a revírní rady mají revírní báňské úřady; závodní rada sdílí příslušenství svého závodu, kdežto revírní rada podléhá revírnímu báňskému úřadu, v jehož okresu má své sídlo. Revírní báňský úřad má právo zúčastniti se veškerého jednání svým zástupcem, vésti dozor na provádění zákonných ustanovení a na správné nakládání se jměním závodních a revírních rad. Usnesení, příčící se zákonu, musí revírní báňský úřad zastaviti. Proti rozhodnutí revírních úřadů je možný rekurs k hornímu hejtmanství.
Článek II.
Ministr veřejných prací v dorozumění s ministrem sociální péče, vnitra a obchodu vydá prováděcí nařízení k tomuto zákonu.
Článek III.
Zákon tento nabývá účinnosti v jednotlivých hornických okrscích, uvedených v § 16, a pro Slovensko dnem, který ustanoví nařízením ministr veřejných prací v dohodě se zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Hampl v. r.

Související dokumenty

Související články

Postavení členů rad zaměstnanců v českém právním prostředí