131/2012 Sb. kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Schválený:
131/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. dubna 2012,
kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání
Ministerstvo obrany stanoví podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 písm. d) se slova „se stanovenou hodností rotmistr, nadrotmistr, praporčík a nadpraporčík“ zrušují.
2. V § 1 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).
3. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Ustanovení odstavce 2 písm. e) a f) se nepoužijí pro vojáky služebně zařazené na místech v organizačním systému vojenských hudeb. Pro zařazení v tomto systému se stanoví minimální dosažené vzdělání v hodnostním sboru nižší důstojníci a vyšší důstojníci - vyšší odborné vzdělání v konzervatoři.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2012.
Ministr:
RNDr. Vondra v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2016 - 5. 10. 2016)