129/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
129/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. března 2021,
kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 69 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 609/2020 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění vyhlášky č. 99/2006 Sb., vyhlášky č. 354/2007 Sb. a vyhlášky č. 335/2013 Sb., se mění takto:
1. V názvu vyhlášky, § 1, 2, 4, § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 7 odst. 2 se slovo "závodní" zrušuje.
2. V nadpisu nad § 2, 4 a v nadpisu § 6 se slova "Závodní stravování" nahrazují slovem "Stravování".
3. V § 2 úvodní části ustanovení, § 3 odst. 9 větě první a v § 6 odst. 1 se slova "zařízení závodního stravování" nahrazují slovy "stravovacím zařízení".
4. V § 3 odst. 1, § 3 odst. 12 a v § 6 odst. 2 se slovo "závodního" zrušuje.
5. V § 3 odst. 4 úvodní část ustanovení zní: "Zaměstnanci v pracovním poměru, státní zaměstnanci podle zákona o státní službě, příslušníci bezpečnostního sboru ve služebním poměru, vojáci z povolání, soudci a žáci nebo studenti, kteří u organizace vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou2a), pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, hradí, není-li dále stanoveno jinak,".
6. V § 3 odst. 5 se slova "nebo v místě služebního působiště3a)" nahrazují slovy " , v místě služebního působiště3a) nebo v místě výkonu funkce soudce podle zákona o soudech a soudcích".
Poznámka pod čarou č. 3a zní:
"3a) § 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
§ 4 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.".
7. V § 3 odstavec 6 zní:
"(6) Organizace může strávníkovi uvedenému v odstavci 4 poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud tento strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout tomuto strávníkovi podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon jeho práce, v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3), v místě služebního působiště3a) nebo v místě výkonu funkce soudce podle zákona o soudech a soudcích.".
8. V § 3 odst. 10 se slova "zařízení závodního stravování" nahrazují slovy "stravovacího zařízení".
9. V § 3 odst. 11 se slovo "závodním" zrušuje.
10. V § 3 odst. 12 se slova "podle § 2 písm. c)" nahrazují slovy "na provoz".
11. V § 5 odstavec 3 zní:
"(3) Organizace poskytuje strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 4 za úhradu sníženou o příspěvek z fondu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud tento strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3), v místě služebního působiště3a) nebo v místě výkonu funkce soudce podle zákona o soudech a soudcích. Organizace může strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 4 poskytnout za tuto úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud tento strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout tomuto strávníkovi podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon jeho práce, v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3), v místě služebního působiště3a) nebo v místě výkonu funkce soudce podle zákona o soudech a soudcích.".
12. V § 7 odst. 1 písm. b) a c) se slova "zařízení závodního stravování" nahrazují slovy "stravovací zařízení".
13. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) V případech uvedených v odstavci 1 může být poskytován peněžitý příspěvek na stravování podle § 69 odst. 4 rozpočtových pravidel. Je-li poskytován peněžitý příspěvek na stravování, nelze v těchto případech zajišťovat a hradit stravování podle § 4 a 5.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
14. V § 7 odst. 4 se slova "a 2" nahrazují slovy "až 3".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Smlouvy o závodním stravování uzavřené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za smlouvy o stravování podle vyhlášky č. 430/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2021.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021