129/2018 Sb. o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018

Schválený:
129/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. června 2018
o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018
Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:
 
§ 1
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob v souvislosti se střežením areálu muničních skladů Květná se povolává nejvýše 86 vojáků v činné službě.
 
§ 2
Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci v činné službě plní uložené úkoly se zbraní a donucovacími prostředky v rozsahu stanoveném v § 4.
 
§ 3
Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění úkolů podle § 1.
 
§ 4
Vojáci v činné službě povolaní k plnění úkolů Policie České republiky podle § 1 mají oprávnění a povinnosti příslušníka Policie České republiky v rozsahu stanoveném v § 2, 3, 9, 10 až 13, 18, 20, 24 až 27, 34, 34a, 35, 37, 40 až 43, 51 až 59, 62 až 63, 110, 111, 114 a v § 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 5
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.
(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2018.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr vnitra:
Mgr. Metnar v. r.
Ministryně obrany:
Ing. Šlechtová v. r.