120/1990 Sb. , kterou se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli

Schválený:
120/1990 Sb.
Zákon
ze dne 23. dubna 1990,
kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
Změna: 3/1991 Sb.
Změna: 264/2006 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
§ 1
V případě, kdy právní předpisy zakládají oprávnění Revolučního odborového hnutí, se tato oprávnění za podmínek uvedených v zákoníku práce vztahují na odborové organizace a orgány vytvořené na základě svobodného odborového sdružování.
 
§ 2
zrušen
 
§ 3
zrušen
 
§ 4
zrušen
 
§ 5
zrušen
 
§ 6
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.