119/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

Schválený:
119/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. června 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, se mění takto:
1. V § 3 odstavec 2 zní:
"(2) Fond může poskytnout dotaci na projekt nebo jeho etapu anebo etapy vymezené v žádosti o dotaci. Je-li podána žádost o dotaci na etapu nebo etapy, považuje se za projekt podle odstavce 3, § 4 odst. 3 písm. f) a h), § 4 odst. 8 písm. b), § 5 odst. 1 a 2, § 6 odst. 1, 2, 4 a 6, § 7, § 8 odst. 1 a § 10 odst. 2 tato etapa nebo etapy.".
2. V § 3 odst. 3 se slova "regeneraci financovanou" nahrazují slovy "projekt financovaný".
3. V § 4 odst. 9 větě první se číslo "6" nahrazuje číslem "8".
4. V § 5 odst. 3 se slova "daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, která platí obec jejich správci," zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "Uznatelnými náklady nejsou dále daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, která platí obec jejich správci, s výjimkou daně z přidané hodnoty; tato výjimka se nevztahuje na tu část daně z přidané hodnoty, u níž obci jako plátci vznikne nárok na odpočet daně podle zákona o dani z přidané hodnoty.".
5. V § 9 odst. 3 se text "odst. 3" zrušuje.
Čl.II
Účinnost
1. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.
2. Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2023.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Dostálová v. r.