117/2024 Sb. o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinností zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí

Schválený:
117/2024 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. května 2024
o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinností zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 87 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 408/2023 Sb.:
 
§ 1
Specifikace komunikace mezi krajskou pobočkou Úřadu práce a zaměstnavatelem a formát, obsah a struktura datové zprávy pro plnění informační povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
 
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.
 
Příloha
Specifikace komunikace mezi krajskou pobočkou Úřadu práce a zaměstnavatelem a formát, obsah a struktura datové zprávy
Specifikace způsobů hlášení zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce
1) Zaměstnavatel využívá pro hlášení krajské pobočce Úřadu práce tyto způsoby:
a) odeslání hlášení XML souboru z datové schránky zaměstnavatele,
b) odeslání hlášení prostřednictvím webového formuláře, nebo
c) odeslání hlášení prostřednictvím přímého volání služby založené na standardu GovTalk.
2) Specifikace způsobu hlášení zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce s využitím odeslání XML souboru z datové schránky zaměstnavatele:
a) Pro odeslání XML souboru se využije datová schránka zaměstnavatele nebo datová schránka osoby, kterou zaměstnavatel zmocní prostřednictvím Systému pro správu identit a pověření České správy sociálního zabezpečení, a XML soubor se adresuje do systémové datové schránky Úřadu práce (IDDS 2akmgv5).
b) XML soubor je možné ověřit pomocí XSD schématu, které je zveřejněno a vysvětleno na internetových stránkách developers.mpsv.cz ke dni odeslání hlášení zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce.
3) Specifikace způsobu hlášení zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce prostřednictvím webového formuláře zveřejněného na internetových stránkách mpsv.cz/web/cz/digitalizace-informacnich-karet ke dni odeslání hlášení zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce vyžaduje autentizaci a autorizaci zaměstnavatele prostřednictvím Informačního systému datových schránek.
4) Specifikace způsobu hlášení zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce prostřednictvím přímého volání služby založené na standardu GovTalk:
a) Autentizace a elektronický podpis dat pro službu je prováděn výhradně kvalifikovaným certifikátem registrovaným u České správy sociálního zabezpečení.
b) Pro podání prostřednictvím přímého volání služby se datová věta vloží do obálky ve formátu GovTalk verze 2.
c) Datová věta je součástí elementu Body ve formátu XML.
d) Povinnost dodržení struktury obálky, která je zveřejněna a vysvětlena na internetových stránkách developers.mpsv.cz v den odeslání hlášení zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce.
B) Formát
Hlášení zaměstnavatele je krajskou pobočkou Úřadu práce přijímáno výhradně ve formátu XML.
C) Obsah a datová struktura
Všechny atributy jsou povinné, pokud není v popisu uvedeno jinak. Datová struktura je opisem přesné definice XSD zveřejněného a vysvětleného na internetových stránkách developers.mpsv.cz ke dni odeslání hlášení zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce.
Datová věta Informační karty
I--------------I----------------------------------I--------------------------I--------------------------------I
I Element   I Atribut             I Typ           I Popis             I
I--------------I----------------------------------I--------------------------I--------------------------------I
I CizInformace I idPozadavku           I idPozadavku       I Formát podle XSD        I
I       I                 I             I zveřejněného na stránkách:   I
I       I                 I             I developers.mpsv.cz       I
I       I----------------------------------I--------------------------I--------------------------------I
I       I identifikatorPredchozihoOznameni I identifikatorPredchoziho I Nepovinné           I
I       I                 I Oznameni         I                I
I       I----------------------------------I--------------------------I--------------------------------I
I       I krpKod              I string          I Číselník KrajskaPobockaUp.   I
I       I                 I             I Výběr podle příslušné krajské I
I       I                 I             I pobočky Úřadu práce podle   I
I       I                 I             I místa výkonu práce       I
I       I----------------------------------I--------------------------I--------------------------------I
I       I cizinec             I Cizinec         I                I
I       I----------------------------------I--------------------------I--------------------------------I
I       I udajeInformace          I UdajeInformace      I                I
I       I----------------------------------I--------------------------I--------------------------------I
I       I vykonPrace            I VykonPrace        I                I
I       I----------------------------------I--------------------------I--------------------------------I
I       I smlouvaCr            I             I Atribut "smlouvaCr" vyplňuje  I
I       I smlouvaZahr           I             I zaměstnavatel se sídlem    I
I       I                 I             I v České republice, který    I
I       I                 I             I uzavřel pracovní smlouvu,   I
I       I                 I             I dohodu o pracovní činnosti   I
I       I                 I             I nebo dohodu o provedení práce I
I       I                 I             I s občanem EU/EHP nebo     I
I       I                 I             I Švýcarska, nebo cizincem,   I
I       I                 I             I který nepotřebuje oprávnění  I
I       I                 I             I k zaměstnání na území České  I
I       I                 I             I republiky podle § 98 zákona  I
I       I                 I             I o zaměstnanosti.        I
I       I                 I             I                I
I       I                 I             I Je-li zaměstnavatelem agentura I
I       I                 I             I práce s povolením ke      I
I       I                 I             I zprostředkování,     která dočasně I
I       I                 I             I přidělila zaměstnance k výkonu I
I       I                 I             I práce k právnické nebo fyzické I
I       I                 I             I osobě se sídlem v České    I
I       I                 I             I republice (uživatel), uvádí  I
I       I                 I             I tato agentura navíc      I
I       I                 I             I i uživatele do elementu    I
I       I                 I             I "uzivatelVCr".         I
I       I                 I             I                I
I       I                 I             I Jedná se o případy       I
I       I                 I             I variantaPracovnihoVztahuK   I
I       I                 I             I od=ZAMESTNAVATEL_V_CR nebo   I
I       I                 I             I variantaPracovnihoVztahuK   I
I       I                 I             I od=AGENTURA_UZIVATEL.     I
I       I                 I             I                I
I       I                 I             I Atribut "smlouvaZahr" vyplňuje I
I       I                 I             I zaměstnavatel se sídlem mimo  I
I       I                 I             I Českou republiku v případě, že I
I       I                 I             I občan EU/EHP nebo Švýcarska,  I
I       I                 I             I případně cizinec, který    I
I       I                 I             I nepotřebuj oprávnění k     I
I       I                 I             I zaměstnání na území České   I
I       I                 I             I republiky, byl vnitropodnikově I
I       I                 I             I převeden k výkonu práce do   I
I       I                 I             I odštěpného závodu nebo     I
I       I                 I             I obchodní korporace na území  I
I       I                 I             I České republiky a jehož    I
I       I                 I             I vyslání nespadá do působnosti I
I       I                 I             I směrnice 96/71/ES o vysílání  I
I       I                 I             I pracovníků v rámci poskytování I
I       I                 I             I služeb.            I
I       I                 I             I Odštěpný závod nebo obchodní  I
I       I                 I             I korporace se uvádí do elementu I
I       I                 I             I "odstepZavodObchKorporace".  I
I       I                 I             I Jedná se případ        I
I       I                 I             I variantaPracovnihoVztahuK   I
I       I                 I             I od=VNITROPODNIKOVE_PREVEDENI. I
I--------------I----------------------------------I--------------------------I--------------------------------I
I smlouvaCr  I zamestnavatelVCr         I SubjektVCr        I                I
I       I----------------------------------I--------------------------I--------------------------------I
I       I uživatelVCr           I SubjektVCr        I                I
I--------------I----------------------------------I--------------------------I--------------------------------I
I smlouvaZahr I zamestnavatelZahr        I SubjektZahr       I                I
I       I----------------------------------I--------------------------I--------------------------------I
I       I odstepZavodObchKorporace     I SubjektVCr        I                I
I--------------I----------------------------------I--------------------------I--------------------------------I
Datová věta Sdělení nástup / ukončení
I------------I----------------------------------I----------------------------------I--------------------------I
I Element  I Atribut             I Typ               I Popis          I
I------------I----------------------------------I----------------------------------I--------------------------I
I CizSdeleni I idPozadavku           I idPozadavku           I Formát podle XSD     I
I      I----------------------------------I----------------------------------I--------------------------I
I      I identifikatorPredchozihoOznameni I identifikatorPredchozihoOznameni I Nepovinné        I
I      I----------------------------------I----------------------------------I--------------------------I
I      I krpKod              I string              I Číselník         I
I      I                 I                 I KrajskaPobockaUp.    I
I      I                 I                 I Výběr podle příslušné  I
I      I                 I                 I krajské pobočky Úřadu  I
I      I                 I                 I práce podle místa výkonu I
I      I                 I                 I práce          I
I      I----------------------------------I----------------------------------I--------------------------I
I      I cizinec             I Cizinec             I             I
I      I----------------------------------I----------------------------------I--------------------------I
I      I udajeSdeleni           I UdajeSdeleni           I             I
I      I----------------------------------I----------------------------------I--------------------------I
I      I vykonPrace            I VykonPrace            I             I
I      I----------------------------------I----------------------------------I--------------------------I
I      I zamestnavatelVCr         I SubjektVCr            I             I
I------------I----------------------------------I----------------------------------I--------------------------I
Datové typy
Formáty a omezení jednotlivých atributů jsou uvedeny v XSD.
I--------------I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I Element   I Atribut       I Typ     I Popis                    I
I--------------I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I AdresaVCr  I adresaKod      I       I Výběr - RUIAN kód nebo manuální zadání    I
I       I polozky       I       I (položky)                  I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I adresaKod      I decimal   I Kód adresy z RUIAN - vyplněno pouze pro   I
I       I           I       I standardní adresy              I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I polozky       I       I                       I
I--------------I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I polozky   I obec         I string    I Název obce                  I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I castObce       I string    I Nepovinné                  I
I       I           I       I Název části obce               I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I ulice        I string    I Nepovinné                  I
I       I           I       I Název ulice                 I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I cisPopis       I       I Výběr, Nepovinné               I
I       I cisEvid       I       I                       I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I cisPopis       I     int     I Číslo popisné                I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I cisEvid       I int     I Číslo evidenční               I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I cisOrient      I int     I Nepovinné                  I
I       I           I       I Číslo orientační               I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I cisOrientPism    I string    I Nepovinné                  I
I       I           I       I Koncové písmeno čísla orientačního - jen při I
I       I           I       I zadaném čísle orientačním          I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I psc         I decimal   I PSČ                     I
I--------------I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
 
 
I--------------I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I Element   I Atribut       I Typ     I Popis                    I
I--------------I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I AdresaZahr  I radek1        I string    I První řádek zahraniční adresy - zpravidla  I
I       I           I       I ulice a číslo popisné nebo evidenční     I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I radek2        I string    I Nepovinné                  I
I       I           I       I Druhý řádek zahraniční adresy - zpravidla  I
I       I           I       I ZIP kód a město               I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I radek3        I string    I Nepovinné                  I
I       I           I       I Třetí řádek zahraniční adresy - zpravidla  I
I       I           I       I okres, region, země             I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I statKod       I string    I Číselník StatKod               I
I--------------I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
 
 
I--------------I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I Element   I Atribut       I Typ     I Popis                    I
I--------------I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I Cizinec   I prijmeni       I string    I Příjmení cizince               I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I jmeno        I string    I Jméno cizince                I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I datumNarozeni    I date     I Datum narození cizince            I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I pohlaviKod      I string    I Číselník TypPohlavi             I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I mistoNarozeni    I string    I Místo narození cizince - město, stát     I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I statniObcanstviKod  I string    I Číselník StatKod               I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I rodneCislo      I RodneCislo  I Nepovinné                  I
I       I           I       I Rodné číslo přidělené v České republice   I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I evidCisloPojistence I string    I Nepovinné                  I
I       I           I       I EČP - evidenční číslo pojištěnce       I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I vzdelaniKod     I string    I Číselník DosazeneVzdelani          I
I       I           I       I Nejvyšší dosažený stupeň vzdělání cizince  I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I dokladZahr      I Identifkacni I Zahraniční identifikační doklad cizince.   I
I       I           I Doklad    I Byl-li cizinci vydán platný doklad v České  I
I       I           I       I republice, je možné uvést číslo tohoto    I
I       I           I       I dokladu a vydávající orgán v České      I
I       I           I       I republice.                  I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I           I       I                       I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I adresaTrvalyPobyt  I AdresaZahr  I                       I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I adresaProDorucovani I AdresaVCr  I                       I
I--------------I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
 
 
I--------------I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I Element   I Atribut       I Typ     I Popis                    I
I--------------I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I SubjektVCr  I nazev        I string    I Název subjektu, 1-250 znaků         I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I ico         I       I Výběr, IČO, pokud je přiděleno, jinak rodné I
I       I rodneCislo      I       I číslo                    I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I ico         I string    I IČO, 8 znaků [0-9]              I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I rodneCislo      I RodneCislo  I Rodné číslo fyzické osoby, která nepodniká  I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I adresaSidla     I AdresaVCr  I                       I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I kontakt       I Kontakt   I Nepovinné                  I
I--------------I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
 
 
I--------------I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I Element   I Atribut       I Typ     I Popis                    I
I--------------I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I Kontakt   I           I       I                       I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I jmeno        I string    I Nepovinné                  I
I       I           I       I Jméno, 1-100 znaků              I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I           I       I                       I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I           I       I                       I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I telefon       I string    I Nepovinné                  I
I       I           I       I Telefon, 1-50 znaků             I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I email        I string    I Nepovinné                  I
I       I           I       I E-mail, 1-250 znaků             I
I--------------I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
 
 
I----------------I-----------------------------I--------I-------------------------------------------I
I Element    I Atribut           I Typ  I     Popis                   I
I----------------I-----------------------------I--------I-------------------------------------------I
I UdajeInformace I statutCizinceKod      I string I Číselník StatutCizince          I
I        I               I    I Statut vstupu cizince na trh práce podle I
I        I               I    I zákona o zaměstnanosti          I
I        I-----------------------------I--------I-------------------------------------------I
I        I statutStatKod        I string I Číselník StatKod             I
I        I               I    I Povinné pouze v případě          I
I        I               I    I statutCizinceKod=RODINNY_PRISLUSNIK_   I
I        I               I    I OBCANA_EU_EHP_NEBO_SVYCARSKA.       I
I        I               I    I Státní příslušnost rodinného příslušníka I
I        I               I    I cizince, díky kterému cizinec nepotřebuje I
I        I               I    I povolení.                 I
I        I-----------------------------I--------I-------------------------------------------I
I        I variantaPracovnihoVztahuKod I string I Číselník VariantaPracovnihoVztahu     I
I        I               I    I Varianta pracovního vztahu        I
I        I-----------------------------I--------I-------------------------------------------I
I        I pracpravniVztahKod     I string I Číselník PracpravniVztah         I
I        I               I    I Nepovinné v případě            I
I        I               I    I variantaPracovnihoVztahuKod=VNI      I
I        I               I    I TROPODNIKOVE_PREVEDENI.          I
I        I               I    I Druh pracovněprávního vztahu       I
I        I-----------------------------I--------I-------------------------------------------I
I        I vzdelaniKod         I string I Číselník DosazeneVzdelani         I
I        I               I    I Požadovaný stupeň vzdělání pro výkon   I
I        I               I    I práce                   I
I----------------I-----------------------------I--------I-------------------------------------------I
 
 
I--------------I--------------------------I---------I-----------------------------------------------I
I Element   I Atribut         I Typ   I Popis                     I
I--------------I--------------------------I---------I-----------------------------------------------I
I UdajeSdeleni I druhPovoleniKod     I string I Číselník DruhPovoleni             I
I       I             I     I Druh povolení (oprávnění k zaměstnání na   I
I       I             I     I území České republiky)            I
I       I--------------------------I---------I-----------------------------------------------I
I       I cisloPovoleni      I string I Číslo jednací povolení k zaměstnání nebo   I
I       I             I     I číslo karty                  I
I       I--------------------------I---------I-----------------------------------------------I
I       I vydanoDne        I date  I Datum vydání povolení k zaměstnání,      I
I       I             I     I zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty  I
I       I             I     I vnitropodnikově převedeného zaměstnance    I
I       I--------------------------I---------I-----------------------------------------------I
I       I vydalaKrpKod       I string I Nepovinné                   I
I       I             I     I Zkratka určující krajskou pobočku Úřadu    I
I       I             I     I práce, která vydala povolení k zaměstnání.  I
I       I--------------------------I---------I-----------------------------------------------I
I       I sdeleniKod        I string I Číselník Sdeleni               I
I       I             I     I Sdělení zaměstnavatele - např. nástup,    I
I       I             I     I ukončení, změna                I
I       I--------------------------I---------I-----------------------------------------------I
I       I formaZamestnaniKod    I string I Číselník FormaZamestnani           I
I       I             I     I Forma zaměstnání cizince na území       I
I       I             I     I České republiky                I
I       I--------------------------I---------I-----------------------------------------------I
I       I agenturaPrace      I boolean I Nepovinné                   I
I       I             I     I Jedná se o zaměstnání za účelem dočasného   I
I       I             I     I přidělení agenturou práce k výkonu práce   I
I       I             I     I u uživatele                  I
I       I--------------------------I---------I-----------------------------------------------I
I       I datumUkonceni      I date  I Nepovinné                   I
I       I             I     I Datum ukončení nebo předčasného ukončení   I
I       I             I     I zaměstnání                  I
I       I--------------------------I---------I-----------------------------------------------I
I       I duvodPredcasUkonceniKod I string I Číselník DuvodPredcasUkonceni         I
I       I             I     I Důvod předčasného ukončení zaměstnání nebo  I
I       I             I     I nenastoupení                 I
I       I             I     I                        I   
I       I             I     I V případě, že zaměstnavatel nemá povinnost  I
I       I             I     I vyplnit důvod předčasného ukončení, vybere  I
I       I             I     I hodnotu JINY_DUVOD              I
I       I--------------------------I---------I-----------------------------------------------I
I       I duvodPredcasUkonceniText I string I Nepovinné                   I
I       I             I     I Jiný důvod nenastoupení nebo předčasného   I
I       I             I     I ukončení zaměstnání textem          I
I       I--------------------------I---------I-----------------------------------------------I
I       I povolNepotrebujeOd    I date  I Nepovinné                   I
I       I             I     I Datum, od kdy nepotřebuje povolení      I
I       I             I     I k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, modrou  I
I       I             I     I kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného I
I       I             I     I zaměstnance                  I
I--------------I--------------------------I---------I-----------------------------------------------I
 
 
I------------I-------------------------I-----------I------------------------------------------------I
I Element  I Atribut         I Typ    I Popis                     I
I------------I-------------------------I-----------I------------------------------------------------I
I VykonPrace I identifikatorPracovniho I string  I Nepovinné                   I
I      I Vztahu         I      I Identifikátor daného pracovněprávního vztahu  I
I      I             I      I cizince u zaměstnavatele, např. číslo     I
I      I             I      I pracovní smlouvy                I
I      I-------------------------I-----------I------------------------------------------------I
I      I vykonPraceOd      I date   I Výkon práce od                 I
I      I-------------------------I-----------I------------------------------------------------I
I      I vykonPraceDo      I date   I Nepovinné                   I
I      I             I      I nevyplňuje se, je-li na dobu neurčitou     I
I      I-------------------------I-----------I------------------------------------------------I
I      I czIscoKod        I string  I Klasifikace zaměstnání - číselník CZ- ISCO   I
I      I-------------------------I-----------I------------------------------------------------I
I      I czNaceKod        I string  I Klasifikace ekonomických činností - číselník  I
I      I             I      I CZ-NACE                    I
I      I-------------------------I-----------I------------------------------------------------I
I      I adresaMistaVykonu    I      I Výběr, viz popis atributů výběru        I
I      I textMistaVykonu     I      I                        I
I      I-------------------------I-----------I------------------------------------------------I
    I      I adresaMistaVykonu    I AdresaVCr I Adresa místa výkonu práce pro případ, kdy je  I
I      I             I      I místem výkonu konkrétní adresa         I
I      I-------------------------I-----------I------------------------------------------------I
I      I textMistaVykonu     I string  I Textová varianta určení místa výkonu práce pro I
I      I             I      I případ, kdy není místem výkonu konkrétní    I
I      I             I      I adresa                     I
I------------I-------------------------I-----------I------------------------------------------------I
 
 
I--------------I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I Element   I Atribut       I Typ     I Popis                    I
I--------------I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I SubjektZahr I nazev        I string    I Název zahraničního subjektu 1-250 znaků   I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I adresaSidla     I AdresaZahr  I                       I
I       I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
I       I kontakt       I Kontakt   I Kontaktní informace zahraničního subjektu  I
I--------------I----------------------I--------------I----------------------------------------------I
 
 
I--------------------I--------------I--------I------------------------------------------------------I
I Element      I Atribut   I Typ  I Popis                        I
I--------------------I--------------I--------I------------------------------------------------------I
I IdentifkacniDoklad I       I    I                           I
I          I--------------I--------I------------------------------------------------------I
I          I cisloDokladu I string I Číslo identifikačního dokladu - 1-20 znaků      I
I          I--------------I--------I------------------------------------------------------I
I          I nazevOrganu I string I Název vydávajícího orgánu identifikačního dokladu - I
I          I       I    I 1-250 znaků                     I
I--------------------I--------------I--------I------------------------------------------------------I
 
 
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I date             I Textový řetězec data ve formátu RFC 3339, section 5.6, YYYY-MM-DD I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
 
 
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I RodneCislo          I String. 9-10 znaků, povolené znaky [0-9] (udává se vždy bez    I
I                I lomítka)                             I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
 
 
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I idPozadavku          I String. Dle vzoru: ([0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]   I
I                I {4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12})|(\{[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F] I
I                I {4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}\})       I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------I----------------------------------------------------------------I
I identifikatorPredchozihoOznameni I String, max.50 znaků. V případě oznámení změny nebo ukončení  I
I                 I výkonu práce slouží k identifikaci předchozího oznámení, ke  I
I                 I kterému změna nebo ukončení přísluší. Pokud ji zaměstnavatel  I
I                 I nezná, nemusí ji vyplňovat. V komplikovaných případech, např. I
I                 I při opravě původně chybně zadaného jména a příjmení nebo data I
I                 I narození cizince, přitom může dojít k duplicitám v evidenci.  I
I                 I Jako hodnotu elementu "identifikatorPredchozihoOznameni" je  I
I                 I možné uvést identifikátor oznámení, který byl zaměstnavateli  I
I                 I přidělen při libovolném předchozím či prvním oznámení, nebo  I
I                 I "idPozadavku", které zaměstnavatel uvedl při libovolném    I
I                 I předchozím či prvním oznámení, nebo číslo jednací daného    I
I                 I výkonu práce z evidence Úřadu práce, je-li zaměstnavateli   I
I                 I známo                             I
I----------------------------------I----------------------------------------------------------------I
Číselníky
StatKod - Kód státu (tři písmena) podle https://www.czso.cz/csu/czso/ciselnik_zemi_-czem-
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I VariantaPracovnihoVztahu                                     I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ZAMESTNAVATEL_V_CR                                        I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I AGENTURA_UZIVATEL                                         I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I VNITROPODNIKOVE_PREVEDENI                                     I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PracpravniVztah                                          I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PRACOVNI_POMER                                          I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I DOHODA_O_PRACOVNI_CINNOSTI                                    I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I DOHODA_O_PROVEDENI_PRACE                                     I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
I----------------I----------------------------------------------------------------------------------I
I StatutCizince I Statut vstupu cizince na trh práce podle zákona o zaměstnanosti         I
I----------------I----------------------------------------------------------------------------------I
I OBCAN_EU                                             I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I OBCAN_EHP                                             I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I OBCAN_SVYCARSKA                                          I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I OBCAN_SPOJENEHO_KRALOVSTVI_VELKE_BRITANIE_A_SEVERNIHO_IRSKA                    I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I RODINNY_PRISLUSNIK_OBCANA_EU_EHP_NEBO_SVYCARSKA                          I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I POVOLEN_TRVALY_POBYT_DOCASNA_OCHRANA                               I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I POVOLEN_TRVALY_POBYT_MIMO_DOCASNOU_OCHRANU                            I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I RODINNY_PRISLUS_CLENA_DIPLOMAT_MISE                                I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I UDELEN_AZYL_NEBO_DOPLNKOVA_OCHRANA                                I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I KRATKODOBA_PRAC_CINNOST_DO_7_DNU                                 I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I MEZINARODNI_SMLOUVA                                        I 
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PRIPRAVA_NA_BUDOUCI_POVOLANI                                       I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I DLOUHODOBY_POBYT_SPOLEC_SOUZITI_RODINY                              I 
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I REZIDENT_JINEHO_STATU_EU                                     I 
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I SOUSTAVNA_VZDEL_NEBO_VED_CINNOST                                 I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ZISKANE_VYS_ODBOR_NEBO_VS_VZDELANI                                I 
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I DLOUHODOBY_POBYT_ZA_UCELEM_OCHRANY                                I  
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I DUCHOVNI_CIRKVE_REGISTROVANE_V_CR                                 I 
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I VNITROPODNIKOVE_PREVEDENY_ZAMESTNANEC_Z_EU                            I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
I VYSLANI_ZVYSOVANI_DOVEDNOSTI                                   I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I DosazeneVzdelani       I Kategorie dosaženého stupně vzdělání podle Klasifikace kmenových I
I                I oborů vzdělání (KKOV)                       I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I A               I Bez vzdělání                           I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I B               I Neúplné základní vzdělání                     I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I C               I Základní vzdělání                         I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I D               I Nižší střední vzdělání                      I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I E               I Nižší střední odborné vzdělání                  I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I H               I Střední odborné vzdělání s výučním listem             I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I J               I Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního   I
I                I listu                               I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I K               I Úplné střední všeobecné vzdělání                 I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I L               I Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou       I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I M               I Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)     I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I N               I Vyšší odborné vzdělání                      I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I P               I Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři               I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I R               I Vysokoškolské bakalářské vzdělání                 I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I T               I Vysokoškolské magisterské vzdělání                I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I V               I Vysokoškolské doktorské vzdělání                 I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
 
 
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I TypPohlavi          I Číselník pohlaví je definován číselníky ISZR           I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I M               I Muž                                I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I F               I Žena                               I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
 
 
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I DruhPovoleni         I Druh povolení (oprávnění k zaměstnání na území České republiky)  I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I POVOLENI_K_ZAMESTNANI     I Povolení k zaměstnání                       I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I ZAMESTNANECKA_KARTA      I Zaměstnanecká karta                        I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I MODRA_KARTA          I Modrá karta                            I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I VNITROPODNIKOVE_PREVEDENI   I Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance           I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
 
 
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I DuvodPredcasUkonceni     I Důvod předčasného ukončení zaměstnání               I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I NENASTOUPENI         I Cizinec nenastoupil do práce [§ 88 odst. 1 písm. a) zákona    I
I                I o zaměstnanosti]                         I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I VYPOVED            I Výpověď daná zaměstnavatelem podle § 52 písm. a) až e) zákoníku  I
I                I práce [§ 88 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti]       I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I DOHODA            I Dohoda o rozvázání pracovního poměru podle § 49 zákoníku práce  I
I                I z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce      I
I                I [§ 88 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti]          I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I OKAMZITE_ZRUSENI       I Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56    I
I                I zákoníku práce [§ 88 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti]   I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I JINY_DUVOD          I Jiný důvod                            I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
 
 
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I FormaZamestnani        I Forma zaměstnání cizince na území České republiky         I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I PRACOVNI_POMER        I Pracovní poměr                          I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I DOHODA_O_PRAC_CINNOSTI    I Dohoda o pracovní činnosti                    I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
    I VYSLANI_CR          I Vyslání do České republiky                    I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I VNITROPODNIKOVE_PREVEDENI   I Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance           I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
 
 
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I Sdeleni            I Sdělení zaměstnavatele - např. nástup, ukončení, změna      I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I NASTOUPENI_NEBO_ZMENA     I Nástup nebo změna zaměstnání                   I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I NENASTOUPENI         I Nenastoupení zaměstnání                      I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I UKONCENI_ZAMESTNANI      I Ukončení zaměstnání                        I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I PREDCASNE_UKONCENI      I Předčasné ukončení zaměstnání                   I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I NEPOTREBUJE_POVOLENI     I Není potřeba povolení                       I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
 
 
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I KrajskaPobockaUp       I Krajská pobočka Úřadu práce                    I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I HMP              I Krajská pobočka pro hlavní město Prahu              I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I JMK              I Krajská pobočka v Brně                      I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I JCK              I Krajská pobočka v Českých Budějovicích              I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I HKK              I Krajská pobočka v Hradci Králové                 I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I VYK              I Krajská pobočka v Jihlavě                     I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I KVK              I Krajská pobočka v Karlových Varech                I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I LBK              I Krajská pobočka v Liberci                     I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I OLK              I Krajská pobočka v Olomouci                    I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I MSK              I Krajská pobočka v Ostravě                     I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I PAK              I Krajská pobočka v Pardubicích                   I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I PMK              I Krajská pobočka v Plzni                      I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I SCK              I Krajská pobočka v Příbrami                    I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I ULK              I Krajská pobočka v Ústí nad Labem                 I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I
I ZLK              I Krajská pobočka ve Zlíně                     I
I-------------------------------I-------------------------------------------------------------------I