115/2022 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti

Schválený:
115/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. května 2022,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti
Česká národní banka stanoví podle § 3 odst. 3, § 4 odst. 2, § 5 odst. 3, § 6 odst. 2, § 8 odst. 6, § 13 odst. 2 a § 22 zákona č. 91/2022 Sb., o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") podle § 14h písm. a) a § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 57 odst. 2 a § 124 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů:
 
ČÁST PRVNÍ
PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O PANEVROPSKÉM OSOBNÍM PENZIJNÍM PRODUKTU
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí, formát a další technické náležitosti žádosti o
a) registraci panevropského osobního penzijního produktu podle § 3 odst. 3 zákona a
b) udělení souhlasu podle § 8 odst. 6 zákona k právnímu jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny jinému poskytovateli.
(2) Tato vyhláška dále upravuje formát a další technické náležitosti
a) oznámení distributora panevropského osobního penzijního produktu podle § 4 odst. 2 zákona, který hodlá v České republice zahájit nebo ukončit distribuci panevropského osobního penzijního produktu, a
b) žádosti o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu podle § 6 odst. 2 zákona.
(3) Tato vyhláška dále stanoví
a) rozsah odborných znalostí a dovedností pro distribuci panevropského osobního penzijního produktu podle § 5 odst. 3 zákona a
b) rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací podle § 13 odst. 2 zákona.
 
§ 2
Identifikační údaje
Pro účely této vyhlášky se rozumí identifikačními údaji u
a) právnické osoby a podnikající fyzické osoby název nebo jméno, sídlo, skutečné sídlo, liší-li se od sídla, a identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí,
b) fyzické osoby, která není podnikatelem, jméno a rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno, datum narození a bydliště.
 
§ 3
Žádost o registraci panevropského osobního penzijního produktu
(K § 3 odst. 3 zákona)
(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o registraci panevropského osobního penzijního produktu jsou identifikační údaje žadatele a přílohy podle odstavce 2 obsahující údaje o splnění podmínek pro registraci panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 6 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 (dále jen "nařízení").
(2) Přílohami žádosti o registraci panevropského osobního penzijního produktu jsou
a) návrh smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu podle čl. 4 nařízení,
b) popis opatření, pokud jde o správu portfolia aktiv, řízení rizik a personální, technické a organizační předpoklady v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem, včetně opatření podle čl. 19 odst. 2, čl. 42 odst. 5 a čl. 49 odst. 3 nařízení, kterými jsou
1. návrh personálního a organizačního zabezpečení jednotlivých činností, které bude žadatel v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem vykonávat, který obsahuje alespoň popis zabezpečení řízení střetu zájmů a zajištění řádných administrativních a účetních postupů v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem, předpokládaný počet pracovníků, kteří budou zabezpečovat výkon činností v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem, a identifikační údaje osoby odpovědné za distribuci panevropského osobního penzijního produktu včetně způsobu vyhodnocení odborné způsobilosti této osoby; hodlá-li žadatel pověřit výkonem činnosti jinou osobu, předloží též smlouvu nebo návrh smlouvy s touto osobou,
2. návrh technického zabezpečení jednotlivých činností ve vazbě na jednotlivé činnosti, které bude žadatel v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem vykonávat, který obsahuje alespoň odpovídající informační systém zabezpečující získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací a účetní systém,
3. informace o předpokládané skladbě portfolia aktiv v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem, o způsobu správy tohoto portfolia a o případném oddělení tohoto portfolia od jiných žadatelem spravovaných portfolií a jeho vlastního majetku, včetně informací o postupech zajišťujících obezřetný investiční přístup ve vztahu ke správě portfolia aktiv, s cílem zajištění dlouhodobé bezpečnosti, kvality, likvidity a ziskovosti celkového portfolia aktiv a o opatřeních přijatých za účelem zajištění dlouhodobého zhodnocení aktiv získaných z příspěvků účastníků panevropského osobního penzijního produktu,
4. analýza dopadů poskytování panevropského osobního penzijního produktu do činnosti žadatele, včetně dopadů na obchodní plán žadatele, s uvedením předpokládaných dopadů na finanční stabilitu a solventnost žadatele a předložením odhadu očekávaných výnosů a nákladů v členění na náklady spojené se zavedením činnosti a na běžné náklady, zejména režijní náklady a náklady na odměny distributorům panevropského osobního penzijního produktu, a dále popis změn vnitřních předpisů žadatele provedených v souvislosti s poskytováním panevropského osobního penzijního produktu,
5. hodlá-li žadatel zřídit partnerství s dalším registrovaným poskytovatelem panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 19 odst. 2 nařízení za účelem plnění požadavků čl. 19 odst. 1 nařízení, identifikační údaje tohoto poskytovatele a dohoda s tímto poskytovatelem ohledně jemu svěřených funkcí, popřípadě její návrh spolu s písemným příslibem jejího uzavření; žadatel předloží též samostatné smluvní podmínky upravující příspěvky a výběry z podúčtů, pokud se na tato právní jednání smluvní podmínky použijí,
6. hodlá-li žadatel, který je obchodníkem s cennými papíry, investiční společností nebo samosprávným investičním fondem, poskytovat panevropský osobní penzijní produkt se zárukou, smlouva s úvěrovou institucí nebo pojišťovnou o uzavření takové záruky, popřípadě její návrh spolu s příslibem jejího uzavření ze strany úvěrové instituce nebo pojišťovny, a
7. hodlá-li žadatel, který není pojišťovnou, nabízet panevropský osobní penzijní produkt zajišťující krytí biometrických rizik, smlouva s pojišťovnou o krytí těchto rizik s podrobnostmi o tomto krytí, popřípadě její návrh s příslibem jejího uzavření ze strany pojišťovny,
c) dokumenty podle čl. 6 odst. 2 písm. d) až g) nařízení.
 
§ 4
Oznámení změny údajů
(K § 13 odst. 2 zákona)
Oznámení poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu o každé podstatné změně ve skutečnostech uvedených v žádosti o registraci panevropského osobního penzijního produktu a jejích přílohách podle § 3 obsahuje identifikační údaje poskytovatele, popis provedených změn a vyznačení změn v předložených dokumentech, u nichž dochází ke změně.
 
§ 5
Oznámení distributora panevropského osobního penzijního produktu
(K § 4 odst. 2 ve spojení s § 13 odst. 2 zákona)
(1) Oznámení distributora panevropského osobního penzijního produktu o zahájení nebo ukončení distribuce panevropského osobního penzijního produktu v České republice obsahuje
a) identifikační údaje distributora,
b) registrační číslo panevropského osobního penzijního produktu a
c) datum zahájení nebo ukončení distribuce.
(2) V oznámení podle odstavce 1 podaném ve vztahu k vázanému zástupci, který může být distributorem panevropského osobního penzijního produktu, se údaj podle odstavce 1 písm. b) neuvádí.
 
§ 6
Žádost o udělení souhlasu k právnímu jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny jinému poskytovateli
(K § 8 odst. 6 zákona)
Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení souhlasu České národní banky k právnímu jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny jinému poskytovateli, jsou
a) popis postupu směřujícího k zabezpečení ochrany zájmů účastníků a příjemců plnění z panevropského osobního penzijního produktu u poskytovatele, jemuž mají být smlouvy postoupeny (dále jen "nový poskytovatel"), jehož součástí je
1. harmonogram kroků souvisejících s postoupením smluv o panevropském osobním penzijním produktu novému poskytovateli a den, ke kterému má dojít k postoupení,
2. důvody postoupení smluv o panevropském osobním penzijním produktu novému poskytovateli, včetně uvedení důvodu výběru tohoto poskytovatele,
3. popis podmínek postoupení smluv o panevropském osobním penzijním produktu novému poskytovateli, včetně uvedení výše aktiv postupujícího poskytovatele týkajících se uzavřených smluv o panevropském osobním penzijním produktu, které budou převedeny v souvislosti s postoupením, počtu dotčených účastníků panevropského osobního penzijního produktu a přehledu aktiv určených k vyrovnání závazků vzniklých z postoupení smluv,
4. smlouva o postoupení smluv o panevropském osobním penzijním produktu,
5. popis předpokládaných změn v hospodaření nového poskytovatele jako důsledku postoupení, včetně předpokládaného vlivu na plnění kapitálových požadavků v prvních 3 účetních obdobích po tomto postoupení, a případných předpokládaných nákladů nového poskytovatele na plnění věcných, personálních a organizačních předpokladů a způsob krytí těchto nákladů,
6. popis případného dopadu postoupení na práva a povinnosti účastníků a příjemců plnění z panevropského osobního penzijního produktu, včetně popisu případných kompenzací,
7. stanovisko depozitáře spolu s příslibem depozitáře pokračovat v činnosti a spolupracovat s novým poskytovatelem anebo příslib nového depozitáře převzít fondy, je-li žadatelem investiční společnost nebo samosprávný investiční fond,
8. popis postupu vyrozumění účastníků panevropského osobního penzijního produktu o plánovaném postoupení smluv novému poskytovateli; součástí vyrozumění je sdělení identifikačních údajů nového poskytovatele a dalších nezbytných informací souvisejících s postoupením a pokračováním smluv o panevropském osobním penzijním produktu, a
9. účetní závěrka každého zúčastněného poskytovatele a informace o aktuální výši, struktuře a likviditě portfolia spravovaného na základě smluv o panevropském osobním penzijním produktu a počtu účastníků a příjemců dávek panevropského osobního penzijního produktu, a
b) přílohy podle § 3 odst. 2, které budou u nového poskytovatele dotčeny změnami v souvislosti s postoupením smluv o panevropském osobním penzijním produktu, nemá-li je již Česká národní banka k dispozici.
 
§ 7
Formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení
(1) Žádosti a oznámení podle této vyhlášky se předkládají v datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku.
(2) Odstavec 1 se nepoužije v případě oznámení pojišťovacích zprostředkovatelů, která se podávají prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci.
 
§ 8
Společná ustanovení k žádostem
(1) Vylučuje-li povaha věci předložení údaje nebo dokladu k žádosti vyžadovaného touto vyhláškou a není-li to z žádosti dostatečně zjevné, žadatel odůvodní nepředložení údaje nebo dokladu na samostatné příloze k žádosti a tyto důvody doloží.
(2) Žadatel není povinen předkládat údaje nebo doklady vyžadované touto vyhláškou, jsou-li v aktuální podobě veřejně dostupné v informačních systémech veřejné správy nebo má-li je Česká národní banka v aktuální podobě k dispozici. Důvod nepředložení žadatel doloží České národní bance.
 
§ 9
Informační povinnosti poskytovatele
(K § 13 odst. 2 zákona)
(1) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu předkládá ve lhůtách podle odstavce 2 České národní bance zprávu pro dohled České národní banky (dále jen "zpráva pro dohled"). Rozsah zprávy pro dohled je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu předkládá zprávu pro dohled vždy do 18 týdnů od skončení účetního období, a to po skončení roku, ve kterém byl panevropský osobní penzijní produkt registrován, a dále v případě významných změn panevropského osobního penzijního produktu nebo změn ve své činnosti, nejméně však jednou za 3 roky.
(3) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu dále ke konci účetního období předkládá České národní bance do 16 týdnů po skončení účetního období, k němuž se vztahují, výkazy, jejichž obsah, formát a šablony stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti panevropského osobního penzijního produktu1).
 
§ 10
Informační povinnosti distributora
(K § 13 odst. 2 zákona)
(1) Distributor panevropského osobního penzijního produktu za každý kalendářní rok předkládá do 31. března následujícího roku České národní bance výkaz PEPP (ČNB) 10 - 01 "Informace o činnosti distributora panevropského osobního penzijního produktu", jehož obsah je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2) Výkaz podle odstavce 1 předkládá ve vztahu k vázanému zástupci, který může být distributorem panevropského osobního penzijního produktu, zastoupený.
 
§ 11
Způsob a forma předkládání zprávy pro dohled a výkazů
(K § 13 odst. 2 zákona)
(1) Vykazující osoba předkládá České národní bance zprávu pro dohled a výkazy podle § 9 a 10 v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.
(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.
(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.
(4) Vykazující osoba sdělí České národní bance jméno, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby. O změnách těchto údajů informuje vykazující osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.
 
§ 12
Opravy a změny ve výkazech
(K § 13 odst. 2 zákona)
(1) Zjistí-li vykazující osoba po předložení výkazů České národní bance chybu nebo provede-li změnu v údajích výkazu, předloží České národní bance bez zbytečného odkladu opravený výkaz; stejně postupuje vykazující osoba v případě, když ji Česká národní banka uvědomí o chybě v údajích předložených výkazů. Pokud oprava ovlivňuje údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.
(2) Dojde-li v souvislosti s ověřením účetní závěrky vykazující osoby auditorem ke změnám údajů ve výkazech sestavených k 31. prosinci, předloží vykazující osoba do 15 dnů po provedení odpovídajících změn ve svém účetnictví tyto výkazy opětovně s upravenými hodnotami. Pokud oprava ovlivňuje údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.
(3) Opravené výkazy se předkládají způsobem stanoveným v § 11 společně s informacemi o obsahu a důvodu opravy.
 
§ 13
Rozsah odborných znalostí a dovedností pro distribuci panevropského osobního penzijního produktu, který nezahrnuje pojištění nebo se netýká poskytování investičních služeb
(K § 5 odst. 3 zákona)
(1) Rozsah odborných znalostí osob, které se přímo podílí na distribuci panevropského osobního penzijního produktu nebo jsou za jeho distribuci odpovědné, odpovídá věcné náplni činnosti těchto osob pro distribuci panevropského osobního penzijního produktu, aby byl zabezpečen její kvalifikovaný výkon.
(2) Rozsah odborných znalostí je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(3) Osoby, které se přímo podílí na distribuci panevropského osobního penzijního produktu nebo jsou za jeho distribuci odpovědné, musí mít pro distribuci panevropského osobního penzijního produktu odborné dovednosti spočívající ve schopnostech
a) kvalifikovaně získat informace od zákazníka o jeho požadavcích, cílech, potřebách, finanční situaci, znalostech a zkušenostech, rizikové toleranci, schopnosti nést ztráty a uvědomění si rizik, kterým může být vystaven po dobu trvání závazku ze smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu, tak, aby bylo možné poskytnout řádné poradenství, osobní doporučení a personalizovanou projekci důchodových dávek,
b) kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace při komunikaci se zákazníkem tak, aby mohl zákazník sám posoudit, zda nabízený panevropský osobní penzijní produkt odpovídá jeho požadavkům, cílům, potřebám, finanční situaci, znalostem a zkušenostem, rizikové toleranci, schopnosti nést ztráty, a uvědomit si rizika, kterým může být vystaven po dobu trvání závazku ze smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu,
c) řádně vyhodnotit požadavky, cíle, potřeby, finanční situaci, znalosti a zkušenosti a rizikovou toleranci zákazníka, schopnosti zákazníka nést ztráty a právní vztahy zákazníka týkající se dalších produktů finančního trhu, zvážit rizika, kterým může být zákazník vystaven po dobu trvání závazku ze smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu, a nabídnout mu pro něj vhodný panevropský osobní penzijní produkt,
d) řádně uzavírat smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu a
e) kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace zákazníkovi během doby trvání závazku ze smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu.
(4) Odstavce 1 až 3 se nepoužijí na odbornou způsobilost poskytovatele nebo distributora panevropského osobního penzijního produktu, jehož odborná způsobilost je upravena zákonem upravujícím distribuci pojištění a zajištění nebo zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu
 
§ 14
Vyhláška č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu, se mění takto:
1. V § 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova " ; v případě panevropského osobního penzijního produktu tak, aby bylo možné poskytovat s odbornou péčí poradenství, osobní doporučení a personalizovanou projekci důchodových dávek".
2. V § 3 se na konci písmene c) slovo "a" nahrazuje čárkou.
3. V § 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem "a" a doplňují se písmena e) a f), která znějí:
"e) řádně uzavírat smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu a
f) kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace zákazníkovi během doby trvání závazku ze smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu.".
4. V příloze v bodu II. písm. c) se doplňuje bod 4., který zní:
"4. struktura, subjekty a fungování panevropského osobního penzijního produktu
4.1 poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu, distributor panevropského osobního penzijního produktu,
4.2 smlouva o panevropském osobním penzijním produktu,
4.3 základní informace o registraci panevropského osobního penzijního produktu,
4.4 základní informace o přeshraničním poskytování panevropského osobního penzijního produktu,
4.5 přenositelnost panevropského osobního penzijního produktu,
4.6 pravidla distribuce panevropského osobního penzijního produktu,
4.7 předsmluvní informace při distribuci panevropského osobního penzijního produktu,
4.8 poradenství při distribuci panevropského osobního penzijního produktu,
4.9 poskytování informací během doby trvání závazku ze smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu,
4.10 základní informace o investičních pravidlech pro poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu,
4.11 investiční možnosti pro zákazníky panevropského osobního penzijního produktu,
4.12 ochrana investora,
4.13 změna poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu,
4.14 pravidla týkající se výplatní fáze,".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění
 
§ 15
Vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění, se mění takto:
1. V § 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a poskytovat s odbornou péčí poradenství, osobní doporučení a personalizovanou projekci důchodových dávek v případě panevropského osobního penzijního produktu".
2. V § 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu".
3. V § 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace zákazníkovi během doby trvání závazku ze smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu.".
4. V příloze v bodu II. písm. a) se doplňuje bod 2., který zní:
"2. struktura, subjekty a fungování panevropského osobního penzijního produktu
2.1 poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu, distributor panevropského osobního penzijního produktu,
2.2 smlouva o panevropském osobním penzijním produktu,
2.3 základní informace o registraci panevropského osobního penzijního produktu,
2.4 základní informace o přeshraničním poskytování panevropského osobního penzijního produktu,
2.5 přenositelnost panevropského osobního penzijního produktu,
2.6 pravidla distribuce panevropského osobního penzijního produktu,
2.7 předsmluvní informace při distribuci panevropského osobního penzijního produktu,
2.8 poradenství při distribuci panevropského osobního penzijního produktu,
2.9 poskytování informací během doby trvání závazku ze smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu,
2.10 základní informace o investičních pravidlech pro poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu,
2.11 investiční možnosti pro zákazníky panevropského osobního penzijního produktu,
2.12 ochrana investora,
2.13 změna poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu,
2.14 pravidla týkající se výplatní fáze,".
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
 
§ 16
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. května 2022.
Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
 
Příl.1
Zpráva pro dohled České národní banky
1. Zpráva pro dohled obsahuje informace týkající se činnosti v oblasti panevropského osobního penzijního produktu, použité investiční strategie a její výkonnosti, systému řízení rizik a účinnosti technik snižování rizik pro panevropský osobní penzijní produkt a příslušných důsledků vyplývajících z obezřetnostního rámce poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu.
2. Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu popíše ve zprávě pro dohled povahu své činnosti v oblasti panevropského osobního penzijního produktu, investiční možnosti a vnější prostředí, veškeré významné události, ke kterým došlo během období, ke kterému se zpráva zpracovává, a uvede obecné informace o panevropském osobním penzijním produktu, včetně
a) registračního čísla panevropského osobního penzijního produktu,
b) jmen a adres externích auditorů poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu,
c) popisu investičních možností a záruk týkajících se panevropského osobního penzijního produktu, včetně popisu stanovení výše záruk, které poskytovatel sjednal, a uvedení zemí, v nichž tyto možnosti sjednal, se zvláštním zřetelem na veškeré změny za období, ke kterému se zpráva zpracovává,
d) popisu cílového trhu, jakož i popisu cílových účastníků panevropského osobního penzijního produktu; tento popis by měl uvádět alespoň věkový profil cílových účastníků panevropského osobního penzijního produktu a to, jak se zohledňuje posouzení finanční situace, finančních znalostí a schopnosti cílových účastníků panevropského osobního penzijního produktu nést ztráty s ohledem na investiční profil,
e) veškerých významných událostí, ke kterým došlo v období, ke kterému se zpráva zpracovává, pokud nejsou podrobněji oznámeny jinak, které mají podstatný dopad na cíle účastníků panevropského osobního penzijního produktu, na poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu nebo na jeho obchodní modely v oblasti panevropského osobního penzijního produktu a na strategii týkající se panevropského osobního penzijního produktu,
f) hlavních trendů a faktorů, které pozitivně nebo negativně přispěly k vývoji, plnění a pozici panevropského osobního penzijního produktu v období, ke kterému se zpráva zpracovává,
g) popisu distribučních kanálů používaných k distribuci panevropského osobního penzijního produktu a kontrol k zajištění náležité distribuce,
h) popisu postupu změny poskytovatele zavedeného pro činnost v oblasti panevropského osobního penzijního produktu a prováděného v období, ke kterému se zpráva zpracovává,
i) obecného popisu obdržených stížností, včetně výsledků stížností, průměrné doby platnosti smluv, jichž se týkají obdržené stížnosti, čeho se stížnosti týkají a příslušných opatření přijatých poskytovatelem s cílem konkrétní stížnosti vyřešit, jakož i širších opatření za účelem vyřešení jakýchkoli otázek týkajících se návrhu a distribuce panevropského osobního penzijního produktu.
3. Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu popíše strukturu správy a řízení činnosti v oblasti panevropského osobního penzijního produktu, což zahrnuje alespoň
a) zavedené administrativní a účetní postupy, které poskytovateli panevropského osobního penzijního produktu umožňují včas předkládat zprávy, jež poskytují věrný a poctivý obraz o stavu investic a pasiv v oblasti panevropského osobního penzijního produktu a jež jsou v souladu s účetními předpisy a standardy,
b) případně informace o hlavních úkolech funkce compliance prováděných s ohledem na činnost v oblasti panevropského osobního penzijního produktu,
c) informace o systémech a kontrolách zavedených k zajištění dodržování dohledu nad produkty a zásadami správy a řízení,
d) případně popis toho, jak jsou v souvislosti s činností v oblasti panevropského osobního penzijního produktu prováděny hlavní úkoly pojistněmatematické funkce,
e) obecné vysvětlení partnerství a smluv s třetími stranami v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem a fungování těchto smluv a partnerství, jakož i jejich podmínek a výsledků s ohledem na dotčené smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu.
4. Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu popíše použitou investiční strategii pro jednotlivé investiční možnosti týkající se panevropského osobního penzijního produktu. Tento popis zahrnuje alespoň
a) popis systémů zavedených k zajištění dodržování čl. 41 nařízení,
b) určení rizikových faktorů a zdrojů návratnosti investiční strategie,
c) popis toho, jak investiční strategie zohledňuje zájmy účastníků panevropského osobního penzijního produktu, s přihlédnutím k jejich specifickému profilu a při zohlednění environmentálních a sociálních faktorů a faktorů správy a řízení,
d) popis systémů zavedených za účelem monitorování investiční strategie panevropského osobního penzijního produktu, jakož i zásady týkající se případné změny této strategie,
e) případně popis plánu řízení likvidity, jakož i opatření, která poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu může provést, pokud k problému s likviditou dojde.
5. Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu uvede podrobné informace o finanční výkonnosti investic držených pro účely panevropského osobního penzijního produktu, včetně
a) analýzy celkové výkonnosti investic týkajících se panevropského osobního penzijního produktu provedené správním nebo vedoucím orgánem,
b) informací o ziscích nebo ztrátách v souvislosti s investicemi týkajícími se panevropského osobního penzijního produktu a případně o složkách těchto příjmů z příslušných podskupin kategorií investic,
c) dopadu derivátů na výkonnost investic týkajících se panevropského osobního penzijního produktu,
d) informací o investičních výdajích týkajících se panevropského osobního penzijního produktu vzniklých v období, ke kterému se zpráva zpracovává, ve srovnání s předchozími roky a důvodech podstatných změn.
6. Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu uvede druhy rizik, jimž jsou účastníci panevropského osobního penzijního produktu vystaveni nebo jimž by vystaveni být mohli, popíše systém řízení rizik s ohledem na poskytování panevropského osobního penzijního produktu včetně strategie řízení rizik poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu a zavedené písemné zásady k zajištění souladu s touto strategií.
7. Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu popíše, jak systém řízení rizik umožňuje průběžně identifikovat, měřit, monitorovat, řídit a vykazovat rizika, jimž jsou účastníci panevropského osobního penzijního produktu vystaveni nebo jimž by vystaveni být mohli, a jejich vzájemnou provázanost. Požadované informace zahrnují
a) rámec řízení rizik zavedený pro činnost v oblasti panevropského osobního penzijního produktu, který je založen na písemných zásadách řízení rizik, a to s ohledem na povahu, objem a složitost nabízených panevropských osobních penzijních produktů,
b) popis systémů zavedených k zajištění souladu s požadavky nařízení,
c) oblast působnosti a povahu systémů řízení rizik na základě písemných zásad řízení rizik, včetně popisu nástrojů řízení používaných k identifikaci, měření, monitorování, řízení a vykazování rizik souvisejících s poskytováním panevropského osobního penzijního produktu, jež zachycují přístupy poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu k řízení alespoň finančních rizik a rizik likvidity, tržních rizik, úvěrových rizik, rizik poškození dobré pověsti a environmentálních a sociálních rizik a rizik správy a řízení,
d) účinnost systémů řízení rizik a vnitřní kontroly zavedených s ohledem na rizika související s panevropským osobním penzijním produktem, jež má mít poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu pod kontrolou,
e) obecný přehled rozsahu a četnosti informací předkládaných správnímu nebo vedoucímu orgánu, pokud jde o panevropský osobní penzijní produkt, a požadavcích z nich vyplývajících,
f) podrobnosti o tom, jak poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu monitoruje rizika vyplývající z derivátových pozic.
8. Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu uvede podrobnosti o používaných technikách snižování rizik, které zahrnují alespoň
a) podrobnosti o mechanismech, přístupech a metodikách umísťování v rámci techniky snižování rizik používaných pro investiční možnosti týkající se panevropského osobního penzijního produktu a o jejich skutečné výkonnosti,
b) procesy monitorování trvalé účinnosti těchto postupů v oblasti snižování rizik.
9. Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu případně dále uvede tyto údaje:
a) informace o zásadách oceňování používaných pro účely solventnosti,
b) informace o kapitálové struktuře poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu, kapitálových poměrech a úrovni finanční páky.
 
Příl.2
PEPP (ČNB) 10 - 01 "Informace o činnosti distributora panevropského osobního penzijního produktu"
V informaci distributor panevropského osobního penzijního produktu uvede názvy pojišťoven, úvěrových institucí, poskytovatelů investičních služeb nebo administrátorů investičních fondů, pro které distributor panevropského osobního penzijního produktu zprostředkoval uzavření smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu, a uvede označení panevropského osobního penzijního produktu. Ke každému panevropskému osobnímu penzijnímu produktu distributor panevropského osobního penzijního produktu uvede počet zprostředkovaných smluv o panevropském osobním penzijním produktu a objem předepsaného pojistného, objem vkladů nebo objem investic. Dále distributor panevropského osobního penzijního produktu uvede počet svých pracovníků, kteří se přímo podíleli na distribuci panevropského osobního penzijního produktu, počet osob, které využíval k vyhledání zájemců o zprostředkování smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu, počet smluv o panevropském osobním penzijním produktu, které měl ve správě, počet zprostředkovaných smluv o panevropském osobním penzijním produktu, k jejichž uzavření byl použit výhradně prostředek komunikace na dálku, počty stížností týkajících se distribuce panevropského osobního penzijního produktu a celkovou výši obdržených odměn za distribuci panevropských osobních penzijních produktů.
 
Příl.3
Rozsah odborných znalostí
Znalosti regulace panevropského osobního penzijního produktu pokrývají zejména
a) odborné minimum o finančním trhu v rozsahu
1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam,
2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou),
3. finanční matematika (úročení),
4. struktura finančního trhu (primární a sekundární trh, peněžní a kapitálový trh, akciový trh, dluhopisový trh, trh finančních derivátů, trh komoditních derivátů),
5. účastníci finančního trhu (oprávnění a povinní ze závazkového vztahu, emitenti, investoři, finanční zprostředkovatelé),
6. regulace a dohled nad finančním trhem,
b) znalost struktury, subjektů a fungování panevropského osobního penzijního produktu v rozsahu
1. poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu, distributor panevropského osobního penzijního produktu,
2. smlouva o panevropském osobním penzijním produktu,
3. základní informace o registraci panevropského osobního penzijního produktu,
4. základní informace o přeshraničním poskytování panevropského osobního penzijního produktu,
5. přenositelnost panevropského osobního penzijního produktu,
6. pravidla distribuce panevropského osobního penzijního produktu,
7. předsmluvní informace při distribuci panevropského osobního penzijního produktu,
8. poradenství při distribuci panevropského osobního penzijního produktu,
9. poskytování informací během doby trvání závazku ze smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu,
10. základní informace o investičních pravidlech pro poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu,
11. investiční možnosti pro zákazníky panevropského osobního penzijního produktu,
12. ochrana investora,
13. změna poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu,
14. pravidla týkající se výplatní fáze,
15. základy souvisejících předpisů z oblasti soukromého práva a práva na ochranu spotřebitele,
c) znalost struktury a fungování panevropského osobního penzijního produktu obsahujícího vklad v rozsahu
1. zásady vkladového vztahu, základní parametry a povinnosti smluvních stran (vkladatelé a dlužníci),
2. rizika vkladů,
3. souvisej ící pravidla z oblasti bankovnictví,
4. typy panevropského osobního penzijního produktu neobsahujícího vklad (zahrnující pojištění nebo týkající se poskytování investičních služeb),
5. základy soukromého práva,
d) znalost struktury a fungování panevropského osobního penzijního produktu obsahujícího cenné papíry vydávané investičními fondy v rozsahu
1. investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy, standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů, například hedgové fondy, private equity, venture Capital fondy, nemovitostní fondy, Exchange-traded Fund),
2. obhospodařovatel investičního fondu (investiční společnost), administrátor investičního fondu,
3. investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu,
4. základní pravidla pro činnost investičních fondů, přípustná aktiva, diverzifikace rizika, portfolio management, měření výkonnosti a rizikovosti portfolií,
5. statut investičního fondu, sdělení klíčových informací, pravidelná informační povinnost vůči investorům,
6. cenné papíry vydávané investičními fondy (akcie, podílové listy, podíly), mechanismus vydávání a odkupování podílových listů a investičních akcií,
7. pravidla jednání obhospodařovatele a administrátora týkající se distribuce na kapitálovém trhu a pravidla pro nakládání s majetkem investičních fondů, depozitář,
8. poplatky či jiné úplaty spojené s investicí do investičního fondu (úplata za obhospodařování, vstupní přirážka, srážka za odkup, ukazatel celkové nákladovosti fondu - TER).
1) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/897 ze dne 4. března 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o formát oznamování příslušným orgánům dohledu a o spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány a s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

Související dokumenty