115/2021 Sb. o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.

Schválený:
115/2021 Sb.
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 28. února 2021 č. 218
o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda
mění s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216, vyhlášené pod č. 113/2021 Sb., tak, že na konci bodu XI. se tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se nový bod XII., který zní:
XII. ukládá
1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra udělovat výjimky podle bodů I. až IV. tohoto usnesení.“.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021