112/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
112/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. května 2018,
kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 350/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 3 větě první se za slovo "výjimkou" vkládají slova "způsobu nabytí a".
2. V § 14a odst. 2 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n), o), p), q), která znějí:
"n) veřejná vysoká škola, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. b) a c), jedná-li se o veřejné funkcionáře vykonávající funkci v rámci její činnosti,
o) Akademie věd České republiky, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. d), jedná-li se o veřejné funkcionáře vykonávající funkci v rámci její činnosti,
p) Grantová agentura České republiky, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. d), jedná-li se o veřejné funkcionáře vykonávající funkci v rámci její činnosti,
q) Technologická agentura České republiky, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. d), jedná-li se o veřejné funkcionáře vykonávající funkci v rámci její činnosti.".
3. V § 14b odst. 1 písm. a) se za text "§ 2 odst. 1" vkládá text "písm. a) až o) a u členů rady kraje nebo hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni," a slovo "nebo" se zrušuje.
4. V § 14b odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:
"b) § 2 odst. 1 písm. p) a u primátora a náměstka primátora statutárního města, starosty městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, místostarosty městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy a členů rady statutárního města, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a městské části hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, v rozsahu všech skutečností oznámených podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) až c), § 11 odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 4, s výjimkou data a místa narození veřejného funkcionáře a identifikace nemovité věci,
c) § 2 odst. 1 písm. q), s výjimkou primátora a náměstka primátora statutárního města, starosty městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, místostarosty městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy a členů rady statutárního města, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy, kraje nebo hlavního města Prahy v rozsahu všech skutečností oznámených podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) až c) a § 12 odst. 4, s výjimkou data a místa narození veřejného funkcionáře a identifikace nemovité věci, nebo".
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno d).
5. V § 14c odst. 4 úvodní části ustanovení se za text "§ 13 odst. 7" vkládá text "nebo § 14 odst. 2 písm. a)".
Čl.II
Přechodné ustanovení
V případě oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, učiněných veřejnými funkcionáři do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se rozsah nahlížení do registru oznámení určí podle § 14b zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 1 a 5, které nabývají účinnosti dnem 1. června 2019.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 31. 5. 2018 do 15. 6. 2018