112/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

Schválený:
112/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 176 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Čl.I
V § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, odstavec 2 zní:
"(2) Paušální částka podle odstavce 1 se ve zvláště složitých případech nebo v případech, kdy byl přibrán znalec z jiného oboru než oboru dopravy nebo zdravotnictví odvětví psychiatrie nebo toxikologie, zvyšuje o 2 500 Kč. Pokud byl přibrán znalec z oboru dopravy nebo zdravotnictví odvětví psychiatrie nebo toxikologie, zvyšuje se paušální částka podle odstavce 1 o 5 000 Kč. Pokud bylo přibráno více znalců, částky za znalce se sčítají. Paušální částka nákladů řízení po zvýšení podle tohoto odstavce může činit nejvýše 10 000 Kč.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Náklady řízení zahájených a pravomocně neskončených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se stanoví podle dosavadních právních předpisů.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.
Ministr:
Chovanec v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 22. 3. 2017 do 13. 4. 2017