108/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb.

Schválený:
108/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2018,
kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 250/2014 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 2 v části "2. pro zvláštní část" ve sloupci "Správní činnosti" se slova "při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku" nahrazují slovy "při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku".
2. V příloze č. 2 v části "2. pro zvláštní část" ve sloupci "Správní činnosti" se slova "při správě daní a poplatků" nahrazují slovy "při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění".
3. V příloze č. 2 v části "2. pro zvláštní část" ve sloupci "Správní činnosti" se slova "při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky" nahrazují slovy "při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi".
4. V příloze č. 2 v části "2. pro zvláštní část" ve sloupci "Správní činnosti" se slova "v hospodaření s odpady a nakládání s obaly" nahrazují slovy "v hospodaření s odpady".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.
Ministr:
Mgr. Metnar v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 31. 5. 2018 do 15. 6. 2018