107/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
107/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2018,
kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 5 a § 26 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., a podle § 20 odst. 8 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb. a vyhlášky č. 321/2015 Sb., se mění takto:
1. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.
2. V § 4 odst. 1 se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".
3. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
4. Přílohy č. 2 a 7 se zrušují.
5. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:
 
"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.
Vzor tiskopisu potvrzení o občanském průkazu6. Příloha č. 6 včetně nadpisu zní:
 
"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.
Vzor tiskopisu elektronicky zpracovávané žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem


7. Příloha č. 14 včetně nadpisu zní:
 
"Příloha č. 14 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.
Vzor tiskopisu elektronicky zpracovávané žádosti o vydání cestovního pasu


Čl.II
Přechodné ustanovení
Tiskopisy potvrzení o občanském průkazu vydané podle vyhlášky č. 400/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být používány nejdéle do 31. prosince 2019.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.
Ministr:
Mgr. Metnar v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 20. 9. 2018 do 18. 10. 2018