105/2008 Sb. o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

Schválený:
105/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. března 2008
o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
Změna: 198/2010 Sb.
Změna: 165/2014 Sb.
Změna: 155/2018 Sb.
Změna: 17/2020 Sb.
Ministerstvo obrany stanoví podle § 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje rozsah, výši a způsob poskytování naturálních a peněžních náležitostí žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání.
(2) Naturální náležitosti se poskytují ve formě stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a ubytování.
(3) Peněžní náležitosti se poskytují ve formě opakujícího se motivačního příspěvku, jednorázové motivační odměny nebo náhrad v penězích za neposkytnuté naturální náležitosti.
Stravování
 
§ 2
nadpis vypuštěn
(1) Škola poskytuje žákovi stravování, které hradí Ministerstvo obrany ve výši 60 % finanční hodnoty stravní dávky pro žáka. Žák se na úhradě stravování podílí ve výši 40 % finanční hodnoty stravní dávky.
(2) V případech stanovených v § 3 odst. 3 písm. b) a c) a § 4 odst. 2 hradí Ministerstvo obrany stravování žáka v plné výši finanční hodnoty stravní dávky.
(3) Žákovi, který podíl na úhradě stravování podle odstavce 1 neuhradí, se stravování neposkytne.
(4) Stravování se poskytuje žákovi ode dne nástupu do školy do dne ukončení vzdělávání nebo do dne povolání do služebního poměru vojáka z povolání.
 
§ 3
nadpis vypuštěn
(1) Stravování žáka je zajišťováno výdejem jídla v rámci snídaně, oběda a večeře, a to formou
a) teplého jídla,
b) studeného jídla, nebo
c) potravin6) určených k samostatné nebo skupinové přípravě jídla žáky.
(2) Nelze-li poskytnout pokrm žádnou formou uvedenou v odstavci 1, vyplácí se za něj náhrada v penězích podle § 5 odst. 1.
(3) Stravování se žákovi neposkytuje v době jeho nepřítomnosti na vyučování v objektech školy nebo v objektech školského zařízení, s výjimkou doby, po kterou
a) žák koná praktické vyučování, na které byl vyslán školou v rámci svého vzdělávání,
b) se žák účastní akcí, při kterých je mu poskytována přeprava nebo náhrada jízdních výdajů podle § 15, nebo
c) je žákovi poskytována zdravotní péče11) v lůžkové části posádkového zdravotnického zařízení vojenského poskytovatele zdravotních služeb.
(4) Za dobu nepřítomnosti žáka ve škole nebo školském zařízení se nepovažuje první den neplánované nepřítomnosti žáka.
 
§ 4
Stravní dávka pro žáka a přídavek potravin
(1) Jídlo a potraviny musí odpovídat stravní dávce pro žáka a přídavku potravin, jejich energetickým normám a výživovým hodnotám stanoveným v příloze č. 1 k této vyhlášce a průměrné skladbě spotřeby potravin stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2) Pokud žák koná praktické vyučování u vojenského útvaru nebo vojenského zařízení (dále jen „vojenský útvar“), poskytuje se mu jídlo a potraviny v hodnotě odpovídající stravní dávce, která se u vojenského útvaru připravuje.
(3) Ke stravní dávce pro žáka se poskytuje přídavek potravin A. Přídavek potravin A se vydává žákovi po dobu, po kterou je mu poskytována zdravotní péče v lůžkové části posádkového zdravotnického zařízení vojenského poskytovatele zdravotních služeb, nebo vyžaduje-li to zdravotní situace ve škole nebo ve vojenském útvaru, zejména při ohrožení epidemiemi nebo závadnou pitnou vodou.
(4) Pokud žák koná praktické vyučování u vojenského útvaru, poskytují se mu ke stravní dávce stanovené v odstavci 3 podle náročnosti vykonávaného praktického vyučování rovněž přídavky potravin B až F podle právního předpisu upravujícího způsob zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a zabezpečování ubytování vojáků z povolání12) ; podmínky pro poskytování přídavků potravin B až F stanovené právním předpisem podle části věty před středníkem se pro žáka použijí přiměřeně.
 
§ 5
Náhrada v penězích a příplatek k náhradě v penězích
(1) Náhrada v penězích za jídlo nebo potraviny je finanční hodnota druhů a množství jednotlivých potravin, která odpovídá stravní dávce pro žáka stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce. Žákovi, který uhradil podíl na stravování podle § 2 odst. 1, se náhrada v penězích vyplácí za jednotlivá jídla, která měla být vydána, ve výši 60 % finanční hodnoty stravní dávky pro žáka podle § 6 odst. 1; současně s náhradou v penězích se žákovi vrátí rovněž jím uhrazený podíl na úhradě stravování.
(2) Žákovi, kterému vznikl nárok na poskytnutí stravování podle § 2 odst. 2, avšak nebylo možné mu vydat jednotlivá jídla, se vyplatí náhrada v penězích ve výši 100 % finanční hodnoty stravní dávky pro žáka podle § 6 odst. 1.
(3) Příplatek k náhradě v penězích se vyplácí žákovi spolu s náhradou v penězích, jestliže se účastní sportovní, kulturní, společenské nebo odborně zájmové akce za účelem reprezentace školy, akce organizované Ministerstvem obrany nebo akce související se vzděláváním nadaných žáků a nemá-li možnost stravovat se ve škole nebo ve vojenském útvaru.
(4) Výše příplatku k náhradě v penězích se rovná nejnižší výši stravného pro vojáka z povolání na služební cestě1). Z této částky se vyplácí k náhradě v penězích za snídani 20 %, za oběd 40 % a za večeři 40 %.
 
§ 6
Energetická, výživová a finanční hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin
(1) Finanční hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin se stanoví tak, že průměrná skladba spotřeby jednotlivých potravin v kilogramech na osobu a den, podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, se násobí jejich průměrnými obchodními cenami za kilogram. Průměrnou obchodní cenou se rozumí průměrná cena za kilogram jednotlivých druhů potravin nakoupených pro stravování žáků za poslední 3 kalendářní měsíce.
(2) Finanční hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin se upravuje v závislosti na vývoji obchodních cen potravin. Úprava se provede, je-li celkový rozdíl průměrných obchodních cen všech druhů nakupovaných potravin za kilogram za období posledních 3 kalendářních měsíců vyšší nebo nižší o více než 5 % oproti obchodním cenám v období, ve kterém byla úprava provedena naposledy.
(3) Finanční hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin se upravuje nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po zjištění rozdílu podle odstavce 2.
(4) Finanční hodnota stravní dávky pro žáka se žákovi vzdělávajícímu se v oboru vzdělání zaměřeném na proviantní zabezpečení zvyšuje o 10 % ve dnech přípravy stravy ve skupinách do 25 osob. Finanční hodnotu stravní dávky pro žáka vzdělávajícího se ve vojenské škole postižené pohromami nebo jinými závažnými situacemi ohrožujícími životy, zdraví nebo životní prostředí lze zvýšit až o 20 %.
(5) Energetická a výživová hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin i jejich finanční hodnota v jednotlivých dnech měsíce nemusí být vyčerpána. Měsíční průměr čerpání však musí odpovídat hodnotám stanoveným pro stravní dávku pro žáka v rozmezí 5 % nad až 5 % pod stanovené hodnoty. Roční průměr čerpání nesmí překročit rozmezí 10 % nad až 3 % pod stanovené hodnoty.
 
§ 7
Poskytování výstrojních náležitostí a bezplatných služeb
(1) Výstrojní náležitosti se zabezpečují výdejem vojenské výstroje nebo náhradou v penězích. Bezplatnými službami se rozumí praní, chemické čištění, úpravy, opravy a údržba vojenské výstroje a úprava vlasů.
(2) Žákovi se poskytne vojenská výstroj:
a) vydaná do vlastnictví dnem nástupu do vojenské střední školy,
b) svěřená k používání, která po zániku nároku na výstrojní náležitost přechází do vlastnictví žáka,
c) svěřená k používání, která po zániku nároku na výstrojní náležitost nepřechází do vlastnictví žáka,
d) spotřebního charakteru.
(3) Náhrada v penězích se poskytuje za pořizování a doplňování vojenské výstroje, kterou nelze vydat.
(4) Výstrojní náležitosti se žákovi poskytují ode dne nástupu do školy do dne ukončení vzdělávání nebo do dne povolání do služebního poměru vojáka z povolání.
 
§ 8
Poskytování vojenské výstroje
(1) Žákovi se poskytuje základní vojenská výstroj. K plnění studijních úkolů se žákovi poskytují osobní ochranné pracovní prostředky a další výstroj. Žákovi se vydává do vlastnictví i vojenská výstroj osobního charakteru.
(2) Při přeložení žáka ke vzdělávání do jiné školy se mu ponechává ze základní vojenské výstroje pro žáky jen vojenská výstroj podle § 7 odst. 2 písm. a) a b).
 
§ 9
Vojenská výstroj při pohřbu
Zemře-li žák, vydá se k jeho pohřbení osobě, která vypravuje pohřeb, služební stejnokroj bez bot a jedna souprava prádla.
 
§ 10
Ortopedická obuv a nadměrné velikosti vojenské výstroje
(1) Ortopedická obuv se poskytuje na základě poukazu, který předepsal lékař žákovi místo obuvi, která by mu jinak náležela. Po ukončení vzdělávání nebo po uplynutí doby životnosti obuvi se ortopedická obuv ponechává žákovi ve vlastnictví.
(2) Nadměrné velikosti vojenské výstroje zajišťuje škola pro žáka zvláštní zakázkou.
 
§ 11
Obměna a údržba vojenské výstroje
Vojenská výstroj podle § 7 odst. 2 písm. b) a c) se obměňuje podle potřeby. Obměna ortopedické obuvi se provádí stejně jako u obuvi, která by jinak žákovi náležela. Údržba se provádí pouze u výstrojního materiálu podle § 7 odst. 2 písm. b) a c).
 
§ 12
Poskytování bezplatné přepravy a náhrada jízdních výdajů v penězích
(1) Bezplatnou přepravu (dále jen „přeprava“) na akce související se vzděláváním zabezpečuje služební orgán2).
(2) Není-li přeprava zabezpečena podle odstavce 1, poskytne se náhrada prokázaných jízdních výdajů v penězích (dále jen „náhrada jízdních výdajů“).
(3) Žákovi náleží při jízdě vlakem náhrada jízdních výdajů ve výši jízdného za druhou vozovou třídu osobního vlaku; při vzdálenosti nejméně 101 km jízdy vlakem jedním směrem náleží žákovi náhrada jízdních výdajů ve výši jízdného za první vozovou třídu, je-li přeprava v této třídě poskytnuta. Při jízdě autobusem žákovi náleží náhrada jízdních výdajů ve výši jízdného za autobus.
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
Přeprava do zdravotnických zařízení
Žákovi se poskytuje náhrada jízdních výdajů ve výši podle § 12 odst. 3 za cestu z místa školy do místa zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb určeného ošetřujícím zdravotnickým pracovníkem zdravotnického zařízení vojenského poskytovatele zdravotních služeb a zpět, pokud tato cesta přímo souvisí s poskytnutím zdravotní péče u změn zdravotního stavu, které vznikly v důsledku nebo v přímé souvislosti se vzděláváním žáka, jímž se připravuje k výkonu služby vojáka z povolání, nebo s poskytnutím posudkové zdravotní péče8).
 
§ 15
Přeprava v jiných případech
Přeprava nebo náhrada jízdních výdajů ve výši jízdních výdajů podle § 12 odst. 3 se poskytuje žákům při přepravě na sportovní, kulturní, společenské a odborně zájmové akce za účelem reprezentace školy, na akce organizované Ministerstvem obrany nebo na akce související se vzděláváním nadaných žáků.
 
§ 16
Způsob ubytování žáka
(1) Žákovi se poskytuje bezplatné ubytování ve školském výchovném a ubytovacím zařízení. Nelze-li poskytnout ubytování ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, zabezpečí se v jiném vojenském objektu nebo v ubytovacím zařízení jiného provozovatele.
(2) Ubytování podle odstavce 1 se poskytuje ode dne nástupu do školy po celou dobu vzdělávání nebo do dne povolání do služebního poměru vojáka z povolání s výjimkou doby
a) pobytů a cest mimo místo školy,
b) školních prázdnin,
c) volných dnů vyhlášených ředitelem školy, nebo
d) lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení.
(3) Po dobu praktického vyučování u vojenského útvaru zajišťuje žákovi bezplatné ubytování vojenský útvar.
 
§ 17
Motivační příspěvek a motivační odměna
(1) Žákovi, který splňuje podmínky stanovené v odstavci 2, náleží motivační příspěvek.
(2) Motivační příspěvek škola žákovi poskytne v kalendářním měsíci, v němž se účastnil vyučování, v závislosti na jeho studijních výsledcích, pokud
a) byl žák klasifikován ze všech předmětů,
b) bylo chování žáka hodnoceno stupněm 1 - velmi dobré,
c) nebylo žákovi za porušení povinností stanovených školním řádem nebo vnitřním řádem školy uloženo výchovné opatření10) třídního učitele, ředitele školy nebo ředitele školského zařízení,
d) žákova nepřítomnost ve vyučování byla omluvena v souladu se školním řádem.
(3) Splnění podmínek podle odstavce 2 písm. a) a b) se zjišťuje za předchozí pololetí školního vyučování9). Splnění podmínek podle odstavce 2 písm. c) a d) se zjišťuje za předchozí kalendářní měsíc, v němž probíhalo vyučování.
(4) Pokud bylo žákovi za porušení povinností stanovených školním řádem nebo vnitřním řádem školy uloženo výchovné opatření10) třídního učitele, ředitele školy nebo ředitele školského zařízení, neposkytne mu škola motivační příspěvek po dobu 5 kalendářních měsíců, za které by mu jinak náležel, a to počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, ve kterém se uložení výchovného opatření stalo překážkou pro poskytnutí motivačního příspěvku.
(5) Motivační příspěvek se vyplácí měsíčně v období školního vyučování jako opakující se částka ve výši
a) 2 500 Kč, jestliže hodnocení výsledků vzdělávání žáka v žádném předmětu není vyšší než klasifikační stupeň prospěchu 2 - chvalitebný a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 1,50,
b) 2 000 Kč, jestliže hodnocení výsledků vzdělávání žáka v žádném předmětu není vyšší než klasifikační stupeň prospěchu 3 - dobrý a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 1,50,
c) 1 500 Kč, jestliže hodnocení výsledků vzdělávání žáka v žádném předmětu není vyšší než klasifikační stupeň prospěchu 3 - dobrý a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 2,00,
d) 700 Kč, jestliže hodnocení výsledků vzdělávání žáka v žádném předmětu není vyšší než klasifikační stupeň prospěchu 3 - dobrý a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 2,50, nebo
e) 200 Kč, jestliže hodnocení výsledků vzdělávání žáka v žádném předmětu není vyšší než klasifikační stupeň prospěchu 4 - dostatečný a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 3,00.
(6) Za dosažení jazykové způsobilosti podle NATO STANAG 6001 stanovené rámcovým nebo školním vzdělávacím programem škola žákovi poskytne jednorázovou motivační odměnu ve výši
a) 2 000 Kč za úroveň jazykové způsobilosti SLP 2222 z anglického jazyka,
b) 1 000 Kč za úroveň jazykové způsobilosti SLP 1111 z dalších cizích jazyků.
(7) Motivační odměna podle odstavce 6 se žákovi poskytne v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém žák dosáhl stanovené úrovně jazykové způsobilosti.
 
§ 18
Náhrady při akcích v zahraničí
Při účasti žáka na sportovních, kulturních, společenských nebo odborně zájmových akcích za účelem reprezentace školy, akcích organizovaných Ministerstvem obrany nebo akcích souvisejících se vzděláváním nadaných žáků, které se konají v zahraničí, se žákovi poskytují náhrady jako vojákovi z povolání při zahraniční služební cestě5).
 
§ 19
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 269/1999 Sb., o rozsahu, výši a způsobu poskytování naturálních náležitostí a peněžních náležitostí žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání, se zrušuje.
 
§ 20
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2008.
Ministryně:
JUDr. Parkanová v. r.
 
Příloha 1
Stravní dávka pro žáka a přídavek potravin na osobu a den A normy energetických a výživových hodnot
 
+----------+---------+--------------------------------+------+----------+----------+--------------------------+------------------------------------+
I Stravní I Energ. I   Bílkoviny         I Tuky I Kyselina I Sacharidy I    Minerální látky  I     Vitamíny         I
I dávka  I hodnota I-----------+-----------+--------+   I linolová I      I--------+--------+--------+----------+-----+----+---------+----+  
I (SD)   I     I živočišné I rostlinné I celkem I   I     I      I vápník I fosfor I železo I   A - I B1 I B2 I P-P-  I C I  
I Přídavek I     I      I      I    I   I     I      I    I    I    I  ekv. I   I  I -ekv. I  I    
I potravin I     I      I      I    I   I     I      I    I    I    I retinolu I   I  I niacinu I  I        
I (PP)   I     I      I      I    I   I     I      I    I    I    I     I   I  I     I  I     
I     +---------+-----------+-----------+--------+------+----------+-----------+-------+--------+--------+----------+-----+----+---------+----+
I     I  kJ  I                g               I      mg      I mikrog  I       mg     I 
+----------+---------+-----------+-----------+--------+------+----------+----------+--------+--------+--------+----------+-----+----+---------+----+
I SD -   I     I      I      I    I   I     I      I    I    I    I     I   I  I     I  I        
I pro žáka I 15 977 I  76   I  55,5  I 131,5 I 124 I  11,5  I  530  I 1 200 I 2 000 I  21  I 1 200  I 1,8 I 2 I  23  I 90 I                 
+----------+---------+-----------+-----------+--------+------+----------+----------+--------+--------+--------+----------+-----+----+---------+----+
I PP-A   I  430 I      I      I    I   I     I   24  I   3 I    I    I     I   I  I     I  I          
+----------+---------+-----------+-----------+--------+------+----------+----------+--------+--------+--------+----------+-----+----+---------+----+

 
Příloha 2
Průměrná skladba spotřeby potravin na osobu a den k dosažení požadovaných energetických a výživových hodnot podle stravní dávky a přídavku potravin k určení výše jejich peněžní hodnoty
 
---------------------------------------------------------------------------
   Druh potravin             Stravní dávka pro žáka
                        Dávka v gramech
---------------------------------------------------------------------------
   Vepřové maso                  70    
---------------------------------------------------------------------------
   Hovězí maso                   69     
---------------------------------------------------------------------------
   Uzené maso                    5              
---------------------------------------------------------------------------
   Ostatní maso                   2
---------------------------------------------------------------------------
   Vnitřnosti                   15
---------------------------------------------------------------------------
   Uzeniny a výrobky z masa            44   
---------------------------------------------------------------------------
   Masové konzervy                 34
---------------------------------------------------------------------------
   Maso celkem                  239 
---------------------------------------------------------------------------
   Drůbež a drůbeží výrobky            32    
---------------------------------------------------------------------------
   Kosti                      2
---------------------------------------------------------------------------
   Ryby                       9
---------------------------------------------------------------------------
   Rybí výrobky a konzervy             15      
---------------------------------------------------------------------------
   Máslo                      23
---------------------------------------------------------------------------
   Sádlo a slanina                 10  
---------------------------------------------------------------------------
   Jedlé tuky a oleje               21   
---------------------------------------------------------------------------
   Čerstvé mléko                 410  
---------------------------------------------------------------------------
   Mléčné výrobky                 97 
---------------------------------------------------------------------------
   Sýry                      32
---------------------------------------------------------------------------
   Vejce                      48
---------------------------------------------------------------------------
   Chléb                     310
---------------------------------------------------------------------------
   Běžné pečivo                  92 
---------------------------------------------------------------------------
   Jemné pečivo                  45
---------------------------------------------------------------------------
   Trvanlivé pečivo                10        
---------------------------------------------------------------------------
   Těstoviny                    17
---------------------------------------------------------------------------
   Mouka, kroupy, vločky              65  
---------------------------------------------------------------------------
   Rýže                      26
---------------------------------------------------------------------------
      


---------------------------------------------------------------------------
   Druh potravin             Stravní     dávka pro žáka
                        Dávka v gramech
---------------------------------------------------------------------------
   Cukr a cukrářské výrobky            68  
---------------------------------------------------------------------------
   Brambory                    490
---------------------------------------------------------------------------
   Čerstvá a mražená zelenina           190   
---------------------------------------------------------------------------
   Nakládaná a sušená zelenina           70   
---------------------------------------------------------------------------
   Kysané a sterilizované zelí           20         
---------------------------------------------------------------------------
   Zelenina celkem                280
---------------------------------------------------------------------------
   Čerstvé, mražené a sušené ovoce         88  
---------------------------------------------------------------------------
   Citrusové plody                 40
---------------------------------------------------------------------------
   Kompoty                     35
---------------------------------------------------------------------------
   Zahuštěné ovocné výrobky            36  
---------------------------------------------------------------------------
   Ovoce celkem                  199
---------------------------------------------------------------------------
   Přísady, nápoje, ostatní potraviny       362    
---------------------------------------------------------------------------
      


---------------------------------------------------------------------------
   Druh potravin             Přídavek potravin A
                        Dávka v gramech
---------------------------------------------------------------------------
   Cukr a cukrářské výrobky            25      
---------------------------------------------------------------------------
   Přísady, nápoje, ostatní potraviny       300
---------------------------------------------------------------------------
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 165/2014 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Kapesné podle § 17 vyhlášky č. 105/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, náleží žákovi ještě za měsíce září 2014 až leden 2015.
2. Motivační příspěvek podle § 17 vyhlášky č. 105/2008 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se žákovi poprvé přizná k 1. únoru 2015.
3. Zvýšení motivačního příspěvku podle § 17 odst. 4 vyhlášky č. 105/2008 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se žákovi poprvé přizná k 1. únoru 2015, získal-li žák úroveň jazykové způsobilosti stanovenou rámcovým nebo školním vzdělávacím programem po dni účinnosti této vyhlášky.
Čl.II vyhlášky č. 17/2020 Sb.
Přechodné ustanovení
Pokud žákovi vznikl přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nárok na zvýšení motivačního příspěvku získáním úrovně jazykové způsobilosti stanovené rámcovým nebo školním vzdělávacím programem, bude mu po celou dobu studia částka ve výši tohoto zvýšení vyplácena v měsících, v nichž se vyplácí motivační příspěvek, i po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, bez ohledu na skutečnost, zda je mu v měsíci výplaty motivační příspěvek poskytován.
1) § 2 písm. a) vyhlášky č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 2 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
4) Nařízení vlády č. 39/2008 Sb., kterým se upravuje výše služného vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení.
5) § 79 až 84 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin.
8) § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
9) § 24 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
10) § 11 vyhlášky č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 278/2012 Sb.
11) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 156/2015 Sb., o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli).
12) Vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů.