101/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

Schválený:
101/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. května 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 písm. d) a § 12 a 13 zákona:
Čl.I
Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty
"Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1009 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1010 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1011 ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely.".
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta
"Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. srpna 2017, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace.".
3. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta
"Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.".
4. V § 2 odst. 3 se na konci písmene i) slovo "a" zrušuje.
5. V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno k), které zní:
"k) píšťalové varhany.".
6. V § 3 písm. i) se za slova "zdrojem energie" vkládají slova "nebo stroj s trakčním pohonem napájený z externího zdroje".
7. V § 4 odst. 4 větě první se za slovy "in vitro5) uvedené na trh od 22. července 2016" slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu věty první se doplňují slova "a na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedená na trh od 22. července 2019".
8. V § 4 odst. 5 se na konci písmene e) slovo "a" nahrazuje čárkou.
9. V § 4 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh před 22. červencem 2019.".
10. V § 4 odstavec 6 zní:
"(6) Odstavec 1 se nepoužije na opětovně použité náhradní díly, pokud se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a spotřebitel je o opětovném použití dílů informován a tyto opětovně použité náhradní díly jsou získané
a) z elektrozařízení uvedených na trh před 1. červencem 2006 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 1. červencem 2016,
b) ze zdravotnických prostředků nebo monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2014 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2024,
c) z diagnostických zdravotnických prostředků in vitro uvedených na trh před 22. červencem 2016 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2026,
d) z průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2017 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2027 a
e) z elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh před 22. červencem 2019 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2029.".
11. § 15 se včetně nadpisu zrušuje.
12. Nadpis přílohy č. 2 zní:
"Seznam použití některých nebezpečných látek, které lze používat za stanovených podmínek".
13. V příloze č. 2 položka 9 b) zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
9 b)   Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech  Vztahuje se na elektrozařízení podle 
     v kompresorech obsahujících chladící látku      § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:
     v systémech vytápění, ventilace, klimatizace a    a) 21. července 2023 pro diagnostické 
     chlazení                        zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),
                               b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací
                                     a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a
                                 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),
                               c) 21. července 2021 pro ostatní podkategorie
                                 elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h)
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                       ".
14. V příloze č. 2 se za položku 9 b) vkládá nová položka 9 b)-I, která zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
9 b)-I  Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech  Vztahuje se na velké spotřebiče pro domácnost.
     v hermetických spirálových kompresorech       Platnost do 21. července 2019
     obsahujících chladící látku s deklarovaným
     elektrickým příkonem 9 kW nebo nižším v systémech
     vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení (HVACR)
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                       ".
15. V příloze č. 2 položky 13 a) a 13 b) znějí:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
13 a)  Olovo ve skle pro optické účely           Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle
                               § 2 odst. 2 písm. a) až j). Platnost do:
                               a) 21. července 2023 pro diagnostické
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),
                               b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací
                                 a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a
                                 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),
                               c) 21. července 2021 pro všechna ostatní
                                 elektrozařízení včetně podkategorií
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
13 b)  Kadmium a olovo ve filtračním skle a skle      Vztahuje se na elektrozařízení podle 
     používaném pro etalony odrazivosti          § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:
                               a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické
                                 prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
                               b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací
                                 a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a
                                 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),
                               c) 21. července 2021 pro ostatní podkategorie
                                 elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h)
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                       ".
16. V příloze č. 2 se za položku 13 b) vkládají nové položky 13 b)-I až 13 b)-III, které znějí:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
13 b)-I Olovo ve filtračním skle barveném ionty        
------------------------------------------------------------  
13 b)-II Kadmium v koloidně barvených filtračních sklech,   Vztahuje se na elektrozařízení podle    
     kromě použití, která spadají do bodů 39 a 39 a)    § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i). Platnost do
     této přílohy                     21. července 2021              
------------------------------------------------------------
13 b)-III Kadmium a olovo v glazurách používaných pro
     etalony odrazivosti
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                       ".
17. V příloze č. 2 se položka 39 nahrazuje položkou 39 a), která zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
39 a)  Selenid kademnatý v polovodičových nanokrystalových Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle
     kvantových obrazových bodech na bázi kadmia pro   § 2 odst. 2 písm. a) až j). Platnost do 31. 
     konverzi vlnové délky ("downshifting") pro použití  října 2019
     v systémech vizualizace (< 0,2 µg Cd na mm
2
plochy obrazovky) ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------- ".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 6. července 2018, s výjimkou ustanovení čl. I
a) bodů 2 a 17, která nabývají účinnosti dnem 21. listopadu 2018, a
b) bodů 3 až 11, která nabývají účinnosti dnem 12. června 2019.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Hüner v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 20. 9. 2018 do 18. 10. 2018