Dohoda o prodloužení výpovědní doby

Vydáno: 20 minut čtení

Až na výjimky činí výpovědní doba 2 měsíce. Prodloužena smí být přitom jen na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Lze takovou dohodu uzavřít třeba i v okamžiku, kdy už běh výpovědní doby začal?

Dohoda o prodloužení výpovědní doby
JUDr.
Petr
Bukovjan
Právní věta
Uzavřou-li zaměstnavatel a zaměstnanec po 31. 12. 2013 dohodu o prodloužení výpovědní doby podle ustanovení § 51 odst. 1 zákoníku práce v průběhu výpovědní doby, musí z obsahu dohody jednoznačně vyplývat, kdy (který den) má pracovní poměr účastníků dohody (uplynutím výpovědní doby) skončit. Výpovědní doba musí být současně sjednána tak, aby její délka (po jejím prodloužení) byla přiměřená okolnostem konkrétního případu, jinak jde o (relativně) neplatné právní jednání ve smyslu ustanovení § 580 odst. 1 občanského zákoníku.
(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2023, sp. zn. 21 Cdo 2861/2022)
Předmět sporu
*
Platnost výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně.
*
Platnost písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o prodloužení výpovědní doby
, uzavřené až v okamžiku, kdy tato doba již běžela.
Právní úprava
*
§ 51 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
– běh a délka výpovědní doby včetně možnosti písemné dohody o jejím prodloužení.
*
– výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně.
*
– lhůta 2 měsíců pro podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru.