příjmy z pronájmu

Počet vyhledaných dokumentů: 25
Počet vyhledaných dokumentů: 25
Fyzická osoba má pouze české občanství a žije většinu roku v České republice, koupila dům v Itálii, který bude využívat jednak pro sebe a jedna ho bude pronajímat turistům. Tato fyzická osoba v České republice podniká jako OSVČ, v Itálii žádné aktivity nemá, pouze pronajímá tento byt. V Itálii žádné povolení k podnikání nemá. Kde bude danit příjmy z pronájmu - v rámci přiznání k dani z příjmů fyzických osob v České republice nebo je bude zdaňovat v Itálii? Pokud bude zdaňovat v České republice může příjmy z pronájmu bytu v Itálii zdaňovat v § 9 ZDP - Příjmy z pronájmu nebo musí v § 7 ZDP - Příjmy z podnikání? 
Vydáno: 19. 08. 2021
Fyzická osoba-nepodnikatel, český daňový rezident má příjmy z Chorvatska. Jednak příjem z pronájmu nemovitosti v Chorvatsku, jednak příjem z prodeje nemovitosti v Chorvatsku. Chápu správně, že v rámci českého daňového přiznání se příjem z prodeje nemovitosti (nesplňující podmínky pro osvobození) uvede jako příjem podle § 10 a uplatní se jako výdaj pořizovací cena této nemovitosti? Dále je možné započítat daň zaplacenou v Chorvatsku? Příjmy z pronájmu realizované v Chorvatsku se pak zdaní podle § 9, kdy k příjmům lze uplatnit i výdaje (tzn. vč. odpisu dle českého zákona o DP) a dále pak lze započítat daň zaplacenou v Chorvatku? Stačí, aby daň v Chorvatsku byla uhrazena do dne podání českého daňového přiznání - aby bylo možné ji započítat? Je nutné si vyžádat potvrzení tamního správce daně k prokázání zaplacení chorvatské daně? 
Vydáno: 17. 07. 2021
Občan se rozhodl, že si koupí nemovitost na Kanárských ostrovech a tam se přestěhuje. V ČR vlastní byt, který poté plánuje pronajímat. Kde bude podávat daňové přiznání k příjmům z pronájmu? Předpokládá se, že kromě těchto příjmů bude pobírat jen důchod z ČR nebo možná bude na území Kanárských ostrovů podnikat či bude zaměstnán.
Vydáno: 13. 05. 2021
Fyzická osoba bydlela po část roku 2020 do srpna v bytě, na který čerpala hypoteční úvěr. Od září 2020 začala byt pronajímat. Může si dle potvrzení o zaplacených úrocích rozdělit 8 měsíců pro úlevu na dani a zbylý poměr použít jako výdaje oproti příjmům z nájemného?
Vydáno: 12. 05. 2021
Manželé mají nemovitost v SJM. Nemovitost pronajímají a manžel příjmy z pronájmu vždy zdaňoval. V polovině roku došlo k zúžení SJM. Za rok, kdy došlo k zúžení SJM a nemovitost v polovině roku připadla manželce, bude podávat daňové přiznání manželka, nebo lze, aby za dobu, kdy byla nemovitost v SJM, podával daňové přiznání manžel a manželka za dobu, kdy nemovitost byla jen její? 
Vydáno: 03. 05. 2021
Občan ČR má bydliště v ČR, nicméně celý rok žije v Austrálii a má zde australský domicil. V ČR vlastní byt, který pronajímá. Může si v DPFO, které podává na § 9 v ČR uplatnit slevu na poplatníka?
Vydáno: 23. 03. 2021
OSVČ, kadeřnice, neplátce DPH, má pronajatý prostor pro kadeřnické služby od majitele nemovitosti. Jelikož se odstěhovala do jiného města, pronajala prostor ke kadeřnickým službám se souhlasem majitele nemovitosti další kadeřnici (i s jejím kadeřnickým vybavením). Živnost na pronájem nemovitostí nemá, není ani vlastníkem nemovitosti. Jedná se mi o daň z příjmu z nájmu. Jako kadeřnice uplatňuje za rok 2020 výdaje paušálem 80 %. Podle jakého paragrafu danit příjem z nájmu a jakými paušálními výdaji? 
Vydáno: 18. 03. 2021
Potřebuji poradit ohledně uplatňování výdajů ve skutečné výši a v procentní výši. Jde u situaci, kdy jsou 2 spoluvlastníci s podíly 50:50 na nemovitosti, kterou celou pronajímají. Musí oba používat stejný způsob pro uplatňování výdajů nebo může jeden využít 50 % ze skutečných výdajů a druhý uplatní výdaje ve výši 30 % z příjmů, když to zdaňuje dle § 9 zákona o daních z příjmů? Podle kterého paragrafu se postupuje? 
Vydáno: 15. 03. 2021
Starobní důchodce pronajímá zemědělské pozemky. Platí, že do výše 15 000 Kč inkasovaného pachtovného za rok nepodléhá dani z příjmů fyzických osob?
Vydáno: 04. 03. 2021
Fyzická osoba, nepodnikatel, měla v roce 2019 příjmy ze zaměstnání a z nájmů dle § 9 ZDP, kde uplatnila skutečné výdaje a vykázala ztrátu. V roce 2020 má také příjmy ze zaměstnání a nájmy, jen nájmy bude uplatňovat paušálem 30 %. Může si uplatnit ztrátu z roku 2019? 
Vydáno: 09. 02. 2021
Vlastníkem nemovitosti je matka, pronajímat chce dcera podle § 7 zákona o daních z příjmů na základě živnostenského oprávnění. Jedná se o chalupu k rekreačním účelům. Může dát matka dceři souhlas k použití její nemovitosti k užívání za účelem podnikání? Pokud ano, může být tento souhlas udělen bez finanční náhrady pro matku? Bude v tomto případě podávat přiznání k dani z příjmů pouze dcera? V případě, že by dcera pronajala nemovitost na dobu 2 měsíců (pro stavebního dělníka za účelem přechodného ubytování z důvodu práce v dané lokalitě), mohla by tento příjem danit dcera dle § 9 zákona o daních z příjmů, i když není vlastníkem nemovitosti, nebo by tento příjem musela zdanit matka (jakožto vlastník nemovitosti)?
Vydáno: 08. 02. 2021
Fyzická osoba pronajímá jako OSVČ nemovitost, kterou vlastní její partner, se kterým dlouhodobě žije. Partner s pronájmy souhlasí. Tzn. partner, jehož je nemovitost, má příjmy z pronájmu 0 a jeho partnerka vše uvádí do daňového základu. Musí mít od partnera nájemní smlouvu, nebo to není nutné a může pronajímat jeho nemovitost bez toho, aniž by mu platila nájem a zároveň mu nebylo v případě kontroly nic dodaněno?   Pokud by vlastník nemovitost družce pronajal, může si družka uplatnit z příjmů z pronájmu uvedené nemovitosti (pro daň z příjmu fyzických osob) výdajový paušál 30 % dle § 9 ZDP. 
Vydáno: 05. 02. 2021
Fyzická osoba - nepodnikatel - má příjmy ze zaměstnání, má hypotéku na bytovou jednotku, kterou využívá k vlastnímu bydlení. Poměrný příjem dle SVJ, který se váže k této bytové jednotce za pronájem reklamní plochy na fasádě domu, je ve výši 7 000 Kč. Tento příjem ale nebyl vyplacen a byl převeden do fondu oprav. To ale asi nemá na nic vliv. Musí si tato osoba sama podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2020? Lze uplatnit úroky z hypotéky a současně 30% paušální výdaje z pronájmu? 
Vydáno: 02. 02. 2021
Zaměstnanec dostal potvrzení o zdanitelných příjmech a je povinnost podat přiznání - dále má příjmy i z pronájmu bytu. Chtěli bychom se však zeptat - v potvrzení jsou vyplněny i jiné než běžné řádky. Jsou tam vyplněny ř. 5 - Doplatky příjmy dle § 5 odst. 4 v období 08-19 a dále úhrn pojistného z řádku 5 na ř. 7 a ř. 11 skutečně sražená záloha z ř. 5 - a pak je záloha na ř. 12 celkem. Jaké částky uvedu do přiznání do tabulky - úhrn příjmů ze závislé činnost, úhrn pojistného a sražená záloha - vždy sečtu ty dvě částky jak z klasického příjmu tak i s doplatku? Budu tedy 3 x sčítat, je to tak?
Vydáno: 28. 01. 2021
Zaměstnanec má byt v osobním vlastnictví. Chce byt pronajmout osobě, která není příbuzná, ale má k ní blízký vztah. Udělí jí souhlas s trvalým bydlištěm v bytě. Musí si s z hlediska daně z příjmu s nájemcem sjednat nájem v ceně obvyklé v místě nebo může i nižší (třeba jen 1 000 Kč) nebo postačí, když bude nájemce platit pronajímateli jen částku odpovídající nákladům, které majitel nyní platí družstvu na správu společných prostor a záloh na teplo,vodu, atd.? Musí majitel podat po skončení roku DPFO a co v něm uvede jako příjmy a co jako výdaje?
Vydáno: 11. 12. 2020
Jsem zaměstnanec, mým jediným příjmem je příjem ze zaměstnání. Koupil jsem si byt v osobním vlastnictví, na který mám hypotéku. Byt bych chtěl pronajmout. S nájemníky sepíši řádnou smlouvu, kde holé nájemné bude cca ve výši měsíční splátky hypotéky a a služby budou hrazeny zálohově s řádným vyúčtováním, dle skutečné spotřeby. Budu si muset podat samostatné daňové přiznání k dani z příjmu FO, kde budu mít příjmy ze zaměstnání a příjmy z nájmu bytu? Dříve než byt pronajmu, musím v bytě provést např. výměnu lina, koupit nové vodovodní baterie a byt vymalovat. Mohu si náklady vzniklé v souvilosti s pronájmem uplatnit jako náklady k samotnému nájmu? Budu si moci uplatnit úrok z hypotéky v daňovém přiznání, když byt budu pronajímat? Dalším nákladem na byt je platba daně z nemovitosti - mohu si alespoň částečně tuto daň dát do nákladů?
Vydáno: 29. 10. 2020
Vlastním byt, který pronajímám. Uzavřela jsem smlouvu s agenturou, se kterou mám smlouvu o zprostředkování. Jedná se o českou agenturu a ta byt nabízí ke krátkodobým pronájmům (ubytování turistů apod.). Tento příjem bych měla zdaňovat jako příjem z podnikání (ubytování) nebo příjem z pronájmu, protože ubytování nenabízím sama, ale přes agenturu? 
Vydáno: 15. 04. 2020
Pokud v 2019 a 2020 budu z pronájmů bytů jako fyzická osoba - nepodnikatel dle § 9 zákona o daních z příjmů uplatňovat skutečné výdaje, protože jsou ve výši 100 % příjmů, mohu v roce 2021 začít uplatňovat výdaje 30 % paušálem, když už výdaje žádné nebudou? 
Vydáno: 27. 02. 2020
Otec s dcerou (nepodnikatelé) měli ve spoluvlastnictví bytový dům (každý vlastnil 1/2). Otec v červnu 2019 zemřel a dědické řízení skončilo v září 2019. Dcera zdědila i druhou polovinu domu. Do roku 2018 plynoucí příjmy z pronájmu dle § 9 ZDP zdaňoval vždy jen otec. Jakým způsobem má dcera provést zdanění v roce 2019, přičemž v listopadu 2019 darovala 1/4 bytového domu svému manželovi? Může dcera za rok 2019 uplatnit paušální výdaje ve výši 30 %, nebo jak má správně postupovat?
Vydáno: 23. 02. 2020
Manželé bydlí v bytě v panelovém domě a mají byt ve SJM. Obdrželi od společenství vlastníků rozdělení výnosů ze společných prostor za rok 2019. Celkový výnos činí 3 300 Kč. Výnos by měl zdanit jeden z nich. Manželka je OSVČ, podává DP a manžel je zaměstnanec - příjmy jen u jednoho zaměstnavatele. Mohou se manželé dohodnout, že příjmy připadnou manželovi? Ten nemá povinnost podat DP, neboť příjem nepřevýšil 6 000 Kč. Tím pádem příjem z nájmu zůstane nezdaněn? Nebo tento příjem daní automaticky manželka, protože ona sama DP podává? A tím pádem pokud DP podá, musí příjem z nájmu ve svém daňovém přiznání uvést?
Vydáno: 18. 02. 2020