Karty BOZP

 • Článek
Práce je zpravidla vykonávána ve vyhloubených jamách, výkopech nebo nad volnou hloubkou. Práce může být vykonávána v prostředí se ztíženými pracovními podmínkami jako je prach, vysoká tepla okolního vzduchu nebo nedostatečná viditelnost. Pro hloubení pracovních jam/výkopů se používají pohyblivé stavební stroje,mechanizace a ruční nástroje a nářadí. Pochozí i pojezdové komunikace na pracovišti bývají zpravidla nezpevněné a nerovné. Při práci ve výkopech jsou pracovníci ohrožování např. sesuvem zeminy nebo zřícením stavebních konstrukcí.
Vydáno: 13. 03. 2024
 • Článek
Řidič tramvaje na základě příslušného průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla řídí kolejové vozidlo na tramvajové dráze a přepravuje bezpečně cestující v kolejové síti dopravce.
Vydáno: 09. 02. 2024
 • Článek
Pracovní činnost je prováděna převážně ve vymezených vnitřních prostorách různého druhu – kostely, kaple, fary, školy, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče,věznice, administrativní pracoviště apod. Terénní duchovní služba je poskytována také v domácnostech věřících (např. v rámci paliativní péče). Některé činnosti jsouvykonávány také ve venkovním prostředí (např. hřbitovy, poutní místa, lesy apod.), kde může docházet ke ztíženým pracovním podmínkám (vlhko, teplo, chlad).Součástí práce je také přejíždění na různá místa v rámci svěřené farnosti.
Vydáno: 11. 01. 2024
 • Článek
Terénní pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech klientů. Místo a časová dostupnost pečovatelské služby je přizpůsobena tak, aby vyhověla požadavkůmklientů, kteří služby využívají. Každý pracovní den, včetně víkendů, je rozdělen do trasy, podle které se pečovatel daný den řídí. Pracovní dobu pro terénní formupečovatelské služby si určuje každá organizace samostatně. Nejčastěji je práce vykonávána v dvousměnném pracovním režimu po 12 hodinách. Součástí poskytovanýchslužeb je i doprovázení klienta mimo domov (procházky, nákupy, návštěvy apod.).
Vydáno: 13. 12. 2023
 • Článek
Charakteristickým místem výkonu práce jsou kliniky, oddělení nebo ambulantní pracoviště radiologie, radioterapie a nukleární medicíny.
Vydáno: 09. 11. 2023
 • Článek
Fyzioterapeut pracuje v léčebně-preventivních zařízeních, v lázeňských zařízeních, ústavech sociální péče a v rehabilitačních ústavech. Práce fyzioterapeuta jevykonávána ve vnitřních prostorách, převážně v tělocvičnách a místnostech s rehabilitačním vybavením, popřípadě v domácím prostředí klienta.
Vydáno: 12. 10. 2023
 • Článek
Technik výtahů zjišťuje, zda výtahy, hydraulické plošiny, schodišťová křesla a sedačky, pohyblivé schody a chodníky, splňují požadavky předpisů k zajištění jejichbezpečného provozu a odstraňuje zjištěné závady. Zpravidla se jedná o vnitřní pracoviště jako jsou výtahové klece, strojovny výtahů, výtahové šachty. Při práci jsoupoužívána ruční elektrická zařízení (vrtačka, úhlová bruska), ruční nářadí (šroubováky, utahovací klíče) a měřící přístroje. Při instalaci nových výtahů jsou prováděnysvářečské práce např. ocelových konstrukcí a jsou používána zdvihací zařízení. Jsou vykonávány práce ve výškách.
Vydáno: 14. 09. 2023
 • Článek
Pracovní činnost pracovníka výroby mléčných produktů je prováděna v upravených vnitřních prostorech, které jsou zpravidla klimatizované. Pracoviště je osvětleno zpravidla umělým osvětlením neboi kombinací přirozeného a umělého osvětlení. V závislosti na charakteru výroby a velikosti podniku se mění podíl ruční práce a práce pomocí strojních zařízení. Při práci může docházet ke zvýšené fyzické námaze spojené s manipulací s výrobky.
Vydáno: 20. 07. 2023
 • Článek
Pracovní činnost obsluhy kovacího stroje - kováře je prováděna ve vymezených vnitřních prostorech. Pracovník obsluhuje kovací stroj skrze ovládací pult a pedálový spínač, dále provádí ofukování prostoru zápustku tlakovým vzduchem. Manipulace s polotovary je prováděna ručně i strojně (manipulační technikou). Pracovník je při práci vystaven ztíženým pracovním podmínkám, zejména vysokému hluku, způsobeného chodem kovacího stroje a dopravníkových pásů.
Vydáno: 08. 06. 2023
 • Článek
Práce strojníka obsluhy stavebních strojů je vykonávána v náročném venkovním terénu, kde jsou prováděny stavební práce. Obvykle se jedná o prostředí se ztíženými pracovními podmínkami (prach, vlhko, teplo, chlad, hluk, vibrace). Strojník obsluhy stavebních strojů řídí, obsluhuje a udržuje stavební pracovní stroje a zařízení. Práce je dle potřeby vykonávaná za každého počasí a může být vykonávána i v noci.
Vydáno: 11. 05. 2023
 • Článek
Práce je vykonávána na pracovištích a v prostorách, které jsou určeny pro vystoupení a účinkování. Může se jednat jak o vnitřní prostory, jako jsou divadla, sportovní haly, hudební domy nebo je činnost vykonávána pod otevřeným nebem např. na open air festivalech, kde je zpěvák vystaven působení mikroklimatických vlivů. Zpravidla je činnost vykonávána na podiu, jehož podlaha může být vysoká i několik metrů oproti okolnímu terénu/podlaze. Místo výkonu práce je osvětleno umělým osvětlením, denním nebo jejich kombinací.
Vydáno: 13. 04. 2023
 • Článek
Místem výkonu práce jsou vnitřní prostory zlatnické/hodinářské dílny nebo prodejny s klenoty, které jsou zpravidla vytápěné nebo klimatizované. Bezprostředně k prostorám prodejny nebo dílny mohou náležet příruční sklady se zbožím nebo díly. Prodejna je vybavena nábytkem nebo skladovacími zařízeními, ve kterých je uskladněno vystavované zboží. Pracoviště je osvětleno zpravidla umělým osvětlením nebo i kombinací přirozeného a umělého osvětlení. Při práci je nejčastěji používáno ruční nářadí, méně často pak strojní zařízení v malorozměrovém provedení (mikrosoustruhy, gravírovací frézky, pásové mikropily, mikrovrtačky, kotoučové leštičky apod.). Práce je spojená jednak s náročností na rozlišení detailů, kdy je nutno rozlišit části pozorovaného předmětu za pomocí lup nebo zvětšovacích přístrojů a dále je náročná na jemnou motoriku prstů včetně jejich zatěžování způsobené častým držením drobného nářadí (šroubováčky, pinzety apod.).
Vydáno: 09. 03. 2023
 • Článek
Deratizér hubí, likviduje a odstraňuje škůdce a obtížný hmyz a chemickými, biologickými, příp. dalšími metodami a přípravky, ničí choroboplodné zárodky ve venkovních i vnitřních prostorách, nevyjímaje prostory těžko dostupné, stísněné, a s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami.
Vydáno: 10. 02. 2023
 • Článek
Jeřábník pracuje ve venkovním i vnitřním prostředí. Ve venkovním prostředí bývá před povětrnostními vlivy chráněn kabinou stroje, ve kterém se právě nachází. Při práci ve vnitřním prostřední na něj působní místní mikroklimatické podmínky a vlivy.
Vydáno: 12. 01. 2023
 • Článek
Místem výkonu práce profese prodavač zboží v kamenné prodejně jsou vnitřní prostory prodejny, které jsou zpravidla vyhřívané nebo i klimatizované. Bezprostředně k prostorám prodejny často náleží příruční sklady se zbožím. V rámci přejímky zboží se může prodavač pohybovat i venkovních prostorách například na nakládací rampě, dvoře apod. Pracoviště je vybaveno nábytkem nebo skladovacími zařízeními, ve kterých je uskladněno zboží. Pracoviště je osvětleno zpravidla umělým osvětlením nebo i kombinací přirozeného a umělého osvětlení.
Vydáno: 09. 12. 2022
 • Článek
Pracovní činnost je prováděna ve vymezených vnitřních prostorech. Pracovník obsluhuje tryskací stroj (tryskací kabinu) skrze ovládací pult, dále provádí ofukování polotovarů tlakovým vzduchem. Manipulace s polotovary je prováděna ručně i strojně (manipulační technikou). Pracovník je při práci vystaven ztíženým pracovním podmínkám, zejména mikroklimatickým – nízkým teplotám vzduchu a také hluku, způsobeného chodem tryskacího stroje nebo ofukovací pistole.
Vydáno: 09. 11. 2022
 • Článek
Pracoviště pro výkon profese pedikérka se nachází ve vnitřních prostorách staveb. Stavebně a provozně musejí být oddělené od jiných prostor, zejména bytových. Velikost provozovny se odvíjí od nabízených služeb a poskytované péče. Součástí pracovního prostoru je kromě pedikérského pracoviště zpravidla čekárna pro zákazníky, zázemí pro pracovníky a sociální zařízení.
Vydáno: 13. 10. 2022
 • Článek
Pracovník v dřevozpracující výrobě vykonává práci na venkovních i vnitřních pracovištích. Na venkovních pracovištích dochází zpravidla k manipulaci se surovým dřevem nebo polotovary (předpřipravené řezivo), resp. jeho přepravě na vnitřní pracoviště pomocí manipulační techniky. Uvnitř výrobních hal/dílen pracovník manipuluje se dřevem (ručně nebo strojně) a připravuje ho ke strojnímu opracování (za použití pil, dlabaček, tloušťkovaček, brusek, CNC center, včetně používání ručního nářadí ad.). Součástí vnitřních pracovišť jsou i příruční sklady pro polotovary, výrobky, nářadí a popř. další potřebný materiál a zařízení. Materiál je skladován i volně na určených místech na pracovištích.
Vydáno: 15. 09. 2022
 • Článek
Charakteristickým místem výkonu práce dlaždiče – asfaltéra jsou zejména staveniště a venkovní pracoviště pozemních a dopravních staveb. Běžně se dlaždič – asfaltér pohybuje i v technologických prostorech uvnitř budov, včetně objektů v soukromém vlastnictví. Práce při pokládce dlažby nebo asfaltování povrchů dopravních staveb je z povahy věci vykonávána od jara do podzimu během všech možných ztížených klimatických podmínek jako jsou např. teplo, chlad, déšť. Ostatní práce ve vnitřních prostorách staveb provádí celoročně. Při výkonu práce používá dlaždič různé nástroje a nářadí, například řezačky na dlažbu, profilovací brusné frézy, štípačky a lámačky, hranové a povrchové hladiče betonu, nivelační a laserové vyměřovací přístroje, nosiče dlažby a gumové palice. Asfaltér může používat při výkonu své práce nejrůznější stroje, přístroje a nářadí, např. pojízdné stroje na pokládku asfaltu – finišery, ručně vedené nebo pojízdné vibrační válce a desky pro hutnění, distributory asfaltu se šnekovými podavači, stroje k opravě výtluků v asfaltových vozovkách, nahřívače a recyklátory asfaltu, tavící kotlíky na asfalt s hořákovou sestavou, zálivkové konve na asfalt, ruční lopaty, hrábě a košťata. Pro dopravu na místo výkonu práce využívá dlaždič – asfaltér osobní motorová vozidla a lehká užitková vozidla.
Vydáno: 21. 07. 2022
 • Článek
Veškeré úkony v profesi letecký sestavář – nýtař jsou prováděny ve vnitřních prostorech. Pracovníci jsou zde vystaveni ztíženým pracovním podmínkám, zejména zátěži hluku a vibrací. Při práci zaměstnanci používají zejména vibrační pneumatické pistole, vrtačky a rašple. Povaha prováděné práce také vyžaduje zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (NCHLS).
Vydáno: 09. 06. 2022