Karta BOZP pro profesi: Sanitář

Vydáno: 24 minut čtení

Sanitář pracuje ve zdravotnických zařízeních různého typu, sociálních zařízeních, nemocnicích, ošetřovatelských centrech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče, stacionářích pro osoby se zdravotním postižením nebo domovech pro seniory.

Stručný výčet prováděných pracovních činností

 • Provádění pomocných a obslužných činností nutných pro poskytování ošetřovatelské, specializované ošetřovatelské, preventivní, léčebné a diagnostické péče.
 • Vykonávání činností základní zdravotní péče a činností při poskytování specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením.
 • Pečování o hygienu prostředí u poskytovatele zdravotnických služeb.
 • Manipulace se stravou pacientů, jejich krmení a péče o jejich vyprazdňování, související úklidové a dezinfekční činnosti, transportování biologického a zdravotnického materiálu, manipulace s léčivými prostředky a jejich podávání pacientům.
 • Pomoc při polohování pacientů a manipulace s nimi včetně prevence proleženin a úprava lůžka, asistování při provádění hygienické péče.
 • Manipulace s prádlem a lůžkem pacienta, jeho mechanická očista, dezinfekce a úprava.
 • Přepravování či doprovázení pacientů na odborná vyšetření a ošetření, péče o tělo zemřelého a transport zemřelého.
 • Práce se zdravotnickou dokumentací a s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb.

Charakteristika místa výkonu práce

Charakteristickým místem výkonu práce jsou zejména zdravotnická zařízení různého typu, sociální zařízení, nemocnice, ošetřovatelská centra, léčebny dlouhodobě nemocných, ústavy sociální péče, stacionáře pro osoby se zdravotním postižením nebo zařízení pro seniory.

Kvalifikační požadavky

Podle ustanovení § 42 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění, se odborná způsobilost k výkonu povolání sanitáře získává absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu. Odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání sanitáře mají také osoby, které absolvovaly část studia na středních nebo vyšších zdravotnických školách nebo v akreditovaných zdravotnických studijních programech uskutečňovaných vysokými školami.

Relevantní mimořádné provozní události

 • Úraz v důsledku uklouznutí, podvrtnutí nebo upadnutí na komunikaci, podlaze, schodišti atd.
 • Úraz v důsledku účinků mechanických rizik (ostré hrany, špičaté předměty, střepy, přiražení, skřípnutí, poškrábání apod.)
 • Poranění páteře, poškození pohybového aparátu v důsledku opakovaného zaujímání nepřijatelných nebo podmíněně přijatelných pracovních poloh a svalových skupin při ruční manipulaci s pacienty.
 • Úraz v důsledku popálení při styku s horkými předměty (např. nádobí, horké nápoje, strava apod.).
 • Úraz elektrickým proudem při manipulaci s elektrickými zařízeními a přístroji.
 • Poškození zdraví způsobené při manipulaci s léčivy, nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a biologickým odpadem.
 • Poškození zdraví způsobené biologickými činiteli, především bakteriemi, viry, plísněmi, endoparazity a buněčnými strukturami. Poranění vzniklé při vědomém nebo i nevědomém napadení agresivním pacientem.
 • Psychosomatická onemocnění v důsledku vysokého pracovního nasazení s dlouhotrvajícím stresem, únavou, nedostatečným odpočinkem a spánkem.

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům

 • Práci vykonávat jen prostřednictvím zdravotně a odborně způsobilých pracovníků a pracovníků s odpovídajícími schopnostmi s ohledem na náročnost vykonávané práce.
 • Pravidelné a důsledné provádění pracovně lékařských prohlídek.
 • Seznámení pracovníků se všemi relevantními riziky spojenými s výkonem práce a s faktory pracovních podmínek a opatřeními přijatými proti jejich nežádoucímu působení na lidské zdraví.
 • Školení o právních a ostatních předpisech v oblasti BOZP, včetně vnitřních předpisů a pokynů zaměstnavatele.
 • Proškolení pracovníků v poskytování předlékařské první pomoci.
 • Seznámení pracovníků s umístěním prostředků první pomoci a hasebních prostředků, jakož i způsobem přivolání odborné pomoci.
 • Poskytování a používání výhradně stanovených osobních ochranných pracovních prostředků.
 • Používání pouze určených a nepoškozených pracovních zařízení, nástrojů a pomůcek v souladu s pokyny od výrobce.
 • Dodržování schválených technologických a pracovních postupů.
 • Dodržování hygienicko-epidemiologických zásad.
 • Dbát na provádění pravidelných revizí a kontrol technického stavu zařízení, přístrojů, nástrojů a pracovních pomůcek vzhledem k jejich provozu a používání.
 • Při manipulaci s pacienty využívat vhodné pomůcky nebo ji provádět ve spolupráci s další osobou.
Rizikové faktory: Doporučené kategorie práce: Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte):
☐ Prach 1-2-3-4  
☒ Chemické látky 1-2-3-4  
☒ Hluk 1-2-3-4 &nb

Související dokumenty