Ing. Lukáš Petik

  • Článek
Orgány inspekce práce jsou kontrolní orgány na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, pod které se řadí i bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Inspekci práce tvoří Státní úřad inspekce práce v Opavě (dále jen „úřad“), který odborně řídí a organizačně vede jednotlivé výkonné jednotky, a sice oblastní inspektoráty práce (dále jen „inspektorát“).
Vydáno: 01. 06. 2018
  • Článek
Fenomén bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) byl historicky vždy spjatý se základním vztahem zaměstnavatel - zaměstnanec. Vývoj společnosti a především trhu práce však donutil legislativce ke změně úhlu pohledu na celou problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví.
Vydáno: 30. 10. 2017