99/2006 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

Schválený:
99/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. března 2006,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
Ministerstvo financí stanoví podle § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):
Čl.I
Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, se mění takto:
1. V § 5 odst. 3 větě druhé se slova "jen trvá-li jeho stanovená směna nejméně 10 hodin" nahrazují slovy "pouze v případě, že odpracovaná směna je stanovena nejméně na 10 hodin".
2. § 7 včetně nadpisu zní:
"Zvláštní ustanovení
 
§ 7
(1) Je-li závodní stravování zajišťováno a hrazeno podle § 2 a 3 nebo podle § 6, je možné zajišťovat a hradit závodní stravování podle § 4 a 5 pouze
a) strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 4, kterému nelze jinak zajistit stravu odpovídající jeho zdravotnímu stavu; požadavek na zajištění stravy odpovídající zdravotnímu stavu strávníka musí být doložen písemným lékařským potvrzením vystaveným příslušným odborným lékařem s doporučeným typem stravování předloženým organizaci,
b) strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 4, jehož odpracovaná směna je stanovena nejméně na 10 hodin a odběr dalšího hlavního jídla za sníženou úhradu spadá do doby, kdy vlastní zařízení závodního stravování již nepracuje, nebo
c) v období, kdy je vlastní zařízení závodního stravování mimo provoz.
(2) Je-li závodní stravování zajišťováno a hrazeno podle § 4 a 5, může být zajišťováno a hrazeno na základě smlouvy s více organizacemi, právnickými nebo fyzickými osobami.
(3) Každé místně oddělené pracoviště postupuje podle odstavců 1 a 2 samostatně.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Související dokumenty

Související články

Závodní stravování z pohledu pracovního práva