99/1989 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)

Schválený:
99/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva vnitra
ze dne 5. července 1989
o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)
Změna: 24/1990 Sb.
Změna: 533/1992 Sb.
Změna: 619/1992 Sb.
Změna: 123/1993 Sb.
Změna: 12/1997 Sb.
Změna: 223/1997 Sb.
Federální ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými orgány podle § 16 odst. 1 písm. a) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
 
§ 1
Tato vyhláška stanoví pravidla provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích 1) (dále jen "silnice").
 
§ 2
Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky mají dále uvedené pojmy tento význam:
1. "Dálnice" je pozemní komunikace označená dopravní značkou č. D 14a.
2. "Dát přednost v jízdě" znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby řidič, který má přednost v jízdě, nemusel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
3. "Dopravní nehoda" je událost v silničním provozu (havárie, srážka apod.), při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby anebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla.
4. "Hranice křižovatky" je příčná čára souvislá (č. V 5, č. V 6a nebo č. V 6b); kde taková čára není, tvoří hranici křižovatky kolmice k ose vozovky v místě, kde pro křižovatku začíná zakřivení vozovky.
5. "Chodec" je též osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm kubických, psa apod.
6. "Chodník" je pozemní komunikace určená především pro chodce, která je zpravidla oddělena od vozovky výškově nebo jiným způsobem.
7. "Jízdní souprava" je souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel.
8. "Krajnice" je část silnice od okraje vozovky k okraji silnice.
9. "Křižovatka" je místo, v němž se silnice protínají nebo spojují. Za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty na jinou silnici.
10. "Křižovatka s řízeným provozem" je křižovatka, na které je provoz řízen světelnými signály nebo příslušníkem Sboru národní bezpečnosti (dále jen "příslušník"), popřípadě orgánem vojenské pořádkové služby nebo tankové a automobilní inspekce Československé lidové armády.
11. "Místo ležící mimo silnici" je pozemek, garáž, parkoviště, čerpací stanice, tovární, nádražní a letištní prostory, obratiště tramvají apod.
12. "Motorové vozidlo" je nekolejové vozidlo poháněné vlastním motorem.
13. "Nemotorové vozidlo" je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly (jízdní kolo, ruční vozík, potahové vozidlo apod.).
14. "Neohrozit" znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníku silničního provozu nevzniklo žádné nebezpečí.
15. "Neomezit" znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníku silničního provozu nijak nepřekážel.
16. "Obec" je zastavěná oblast, jejíž začátek a konec je označen dopravními značkami č. D 38a a č. D 38b.
17. "Obytná zóna" je zastavěná oblast, jejíž začátek a konec je označen dopravními značkami č. D 49a a č. D 49b.
18. "Odbočovací pruh" je jízdní pruh určený pro vyjíždění z průběžného jízdního pruhu.
19. "Pěší zóna" je oblast, jejíž začátek a konec je označen dopravními značkami č. D 50a a č. D 50b.
20. "Průběžný pruh" je jízdní pruh probíhající v původním směru v místě, kde se mění počet jízdních pruhů.
21. "Přechod pro chodce" je místo vyznačené dopravní značkou č. V 7 a popřípadě označené i dopravní značkou č. D 6.
22. "Překážka silničního provozu" je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu (náklad, materiál nebo jiné předměty, popřípadě i vozidlo ponechané na silnici, závady ve sjízdnosti silnice apod.).
23. "Připojovací pruh" je jízdní pruh určený pro zařazování do průběžného pruhu.
24. "Řidič" je osoba, která řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj.
25. "Silnice pro motorová vozidla" je silnice označená dopravní značkou č. D 15a.
26. "Snížená viditelnost" je taková viditelnost, kdy účastníci silničního provozu dostatečně zřetelně nevidí sebe navzájem ani předměty na silnici (od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště, v tunelu apod.).
27. "Stání" je uvedení vozidla do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení.
28. "Tramvaj" je kolejový motorový vůz městské dráhy nebo souprava složená z více motorových vozů anebo z motorového vozu a jednoho nebo více připojených vlečných vozů.
29. "Tramvajový pás" je část silnice určená především pro provoz tramvají.
30. "Účastník silničního provozu" je každá osoba, která se přímým způsobem účastní silničního provozu (řidič, spolujezdec, chodec, jezdec na zvířeti, osoba přibraná k zajištění bezpečnosti silničního provozu nebo některých jízdních úkonů apod.).
31. "Vozidlo hromadné dopravy osob" je autobus, trolejbus a tramvaj.
32. "Vozovka" je část silnice určená především pro provoz motorových vozidel.
33. "Zastavení" je uvedení vozidla do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.
34. "Zastavení vozidla" je přerušení jízdy z důvodu nezávislého na vůli řidiče.
35. "Zvláštní motorové vozidlo" je zemědělský a lesnický traktor (dále jen "traktor"), jednonápravový kultivační traktor a jeho přívěs, samojízdný zemědělský a lesnický stroj, pojízdný pracovní stroj, motorový ruční vozík apod.
36. "Železniční přejezd" je úrovňové křížení silnice se železnicí, popřípadě s jinou dráhou, označené dopravní značkou č. A 26a nebo dopravní značkou č. A 26b.
 
§ 3
zrušen
 
§ 4
zrušen
 
§ 5
Základní povinnosti řidiče
(1) Řidič je povinen
a) užít k jízdě jen vozidla, které splňuje stanovené podmínky, 3)
b) věnovat se plně řízení vozidla a sledovat situaci v silničním provozu,
c) dbát zvýšené opatrnosti vůči osobám uvedeným v § 3 odst. 2, zejména vůči dětem a osobám, které užívají bílé hole, a brát ohled na zvlášť označená vozidla (č. O 1 až č. O 5) a na označená cvičná motorová vozidla,
d) přibrat potřebný počet způsobilých a náležitě poučených osob, jestliže to vyžaduje bezpečnost silničního provozu,
e) podrobit se na výzvu příslušníka vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.4)
(2) Řidič nesmí
a) požít alkoholický nápoj během jízdy,
b) řídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po požití alkoholického nápoje, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu,
c) řídit vozidlo, jestliže jeho schopnost k řízení je snížena požitím omamných nebo psychotropních látek, popřípadě léků anebo úrazem, nemocí, nevolností, únavou apod.,
d) předat řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky ustanovení § 4, nebo je pod vlivem alkoholu anebo jejíž schopnost k řízení je jinak snížena,
e) překážet v jízdě rychleji jedoucím vozidlům a omezovat plynulost silničního provozu zejména bezdůvodně pomalou jízdou,
f) snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost silničního provozu,
g) vyhazovat předměty z vozidla a obtěžovat ostatní účastníky silničního provozu ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem, znečisťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží nebo bláta, zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu nebo bezdůvodným pojížděním s motorovým vozidlem,
h) ohrozit chodce přecházející na přechodu pro chodce nebo přecházející silnici, na kterou řidič odbočuje, při odbočování na místo ležící mimo silnici, při vjíždění na silnici a při otáčení nebo couvání,
i) zastavit vozidlo na přechodu pro chodce, pokud to nevyžaduje bezpečnost silničního provozu.
(3) Sníží-li řidič rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce, řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem jsou povinni rovněž snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo, jestliže to vyžaduje bezpečnost přecházejících chodců.
(4) Zjistí-li řidič během jízdy, že vozidlo nebo náklad nesplňuje stanovené podmínky [odst. 1 písm. a) a § 43], je povinen závadu odstranit na místě. Nemůže-li tak učinit, smí v jízdě pokračovat přiměřenou rychlostí jen do nejbližšího místa, kde lze závadu odstranit; přitom musí učinit takové opatření, aby během jízdy nebyla ohrožena bezpečnost ani plynulost silničního provozu a nedošlo k poškození silnice.
 
§ 6
Základní povinnosti některých řidičů a spolujezdců
(1) Řidič motocyklu a jeho spolujezdec nesmějí za jízdy kouřit. Řidič motocyklu je povinen chránit si za jízdy zrak vhodným způsobem (brýlemi, ochranným štítem apod.), pokud tím není snížena bezpečnost jízdy (v mlze, při sněžení, v dešti apod.). Řidič motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí 5) přesahující 40 km v hodině a jeho spolujezdec jsou povinni za jízdy užívat řádně upevněné ochranné přílby.
(2) Osoba sedící na sedadle povinně vybaveném bezpečnostním pásem musí být za jízdy tímto pásem řádně připoutána. To neplatí pro
a) řidiče vozidel ozbrojených sil, ozbrojených sborů a jednotek požární ochrany a jejich spolujezdce,
b) osobu provádějící výcvik žadatele o řidičské oprávnění v řízení motorových vozidel v obci,
c) řidiče vozidel taxislužby při smluvní přepravě osob v obci,
d) řidiče vozidel užitých v obci k zásobování prodejní sítě a k svozu nebo rozvozu poštovních zásilek a jejich spolujezdce,
e) řidiče při couvání,
f) osobu s tělesnou výškou menší než 1,5 m,
g) osobu, která tak nemůže učinit ze zdravotních důvodů na základě lékařského potvrzení; toto potvrzení musí mít za jízdy u sebe.
(3) Řidič motorového vozidla o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg a řidič jízdní soupravy nebo zvláštního motorového vozidla musí jet ze svahu vždy se zařazeným rychlostním stupněm. Řidič jiného motorového vozidla tak musí jet, jestliže to vyžaduje bezpečnost jízdy.
(4) Řidič motorového vozidla nebo tramvaje musí mít u sebe doklady předepsané pro řízení a provoz vozidla.
 
§ 7
Základní povinnosti provozovatele vozidla
(1) Provozovatel vozidla nesmí
a) přikázat ani dovolit, aby bylo užito k jízdě vozidla, jestliže vozidlo nebo jeho náklad nesplňují stanovené podmínky [§ 5 odst. 1 písm. a) a § 43],
b) svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky ustanovení § 4 nebo je pod vlivem alkoholu anebo jejíž schopnost k řízení je jinak snížena.
(2) Provozovatel vozidla musí zajistit, aby k jízdě byl přibrán potřebný počet způsobilých a náležitě poučených osob, je-li mu předem známo, že to bude vyžadovat bezpečnost silničního provozu.
(3) Provozovatel vozidla odpovídá za to, že barevné provedení a označení vozidla bude provedeno tak, aby nebylo zaměnitelné se zvláštním barevným provedením a označením vozidel Sboru národní bezpečnosti.6)
 
ČÁST DRUHÁ
Jízda vozidly
 
§ 8
Směr a způsob jízdy
(1) Na silnici se jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky.
(2) Na krajnici smí řidič motorového vozidla vjet jen při zastavení a stání, nebo jestliže je to nutné, při objíždění a vyhýbání; přitom musí dbát zvýšené opatrnosti.
Jízda v jízdních pruzích
 
§ 9
(1) Mimo obec se na silnici o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.
(2) V obci na silnici o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit, to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odstavce 3.
(3) Je-li na silnici o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet vozidla souběžně; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu (dále jen "souběžná jízda").
(4) Na silnici o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič nákladního vozidla o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu užít k jízdě výhradně dvou jízdních pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky; v ostatních jízdních pruzích smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, otáčení nebo odbočování.
(5) Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.
(6) Nejsou-li jízdní pruhy na vozovce vyznačeny, rozumí se pro účely ustanovení odstavců 3 a 5 jízdním pruhem část vozovky dovolující jízdu vozidel o třech a více kolech v jízdním proudu za sebou.
 
§ 10
Je-li provoz ve vyznačeném jízdním pruhu řízen světelnými signály střídavě pro jeden i druhý směr jízdy podle ustanovení § 50 odst. 2, nesmí řidič přejíždět do jízdního pruhu, do kterého mu byl vjezd světelným signálem zakázán.
Jízda ve zvláštních případech
 
§ 11
(1) Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí vpravo; vlevo se smí jet jen tehdy, brání-li jízdě vpravo překážka nebo jestliže je to bezpečnější s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu. Při jízdě podél nástupního nebo ochranného ostrůvku je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Podél tramvaje se jezdí vpravo, pokud není dopravní značkou č. D 47 povolena jízda vlevo.
(2) Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na silnici nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, např. není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky dostatek místa; tramvajový pás zvýšený nad nebo snížený pod úroveň vozovky nebo od vozovky jinak oddělený (obrubníkem apod.) se smí jen příčně přejíždět, a to na místě k tomu přizpůsobeném. Přitom řidič nesmí ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj.
 
§ 12
(1) Je-li vyznačen vyhrazený jízdní pruh pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy, platí pro řidiče ostatních vozidel přiměřeně ustanovení § 11 odst. 2, § 19 odst. 4, a je-li vyhrazený jízdní pruh vyznačen na tramvajovém pásu, též ustanovení § 19 odst. 5.
(2) Přejíždí-li řidič autobusu městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusu z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidič autobusu nebo trolejbusu přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních vozidel.
(3) Jede-li autobus městské hromadné dopravy osob nebo trolejbus ve vyhrazeném jízdním pruhu nebo tramvaj jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o vzájemné předjíždění.
(4) Je-li provoz ve vyhrazeném jízdním pruhu řízen světelnými signály č. S 9a až č. S 9g, řídí se jimi jen řidič jedoucí v tomto pruhu.
 
§ 13
Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla zastavit vozidlo; je-li v zastávce více vozidel, musí zastavit za druhým z nich. V jízdě smí pokračovat teprve tehdy, neohrozí-li již cestující, kteří nastupují nebo vystupují. To neplatí, zastaví-li autobus, popřípadě trolejbus u okraje vozovky.
 
§ 14
Objíždění
(1) Řidič, který při objíždění vozidla, jež zastavilo nebo stojí, nebo při objíždění překážky silničního provozu anebo chodce vybočuje ze směru své jízdy, nesmí ohrozit ani omezit protijedoucí řidiče; řidiče jedoucí za ním ani jiné účastníky silničního provozu nesmí ohrozit. Přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.
(2) Při objíždění stojícího autobusu s označením č. O 5 musí řidič přihlédnout k možnosti vběhnutí dětí do vozovky a jízdu přizpůsobit tak, aby nebyly ohroženy; to platí i pro protijedoucího řidiče.
 
§ 15
Předjíždění
(1) Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu se smí vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném pruhu.
(2) Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním.
(3) Řidič nesmí ohrozit ani omezit řidiče vozidel, před která se po předjetí zařazuje; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.
(4) Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění.
(5) Řidič nesmí předjíždět
a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí,
b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet,
c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky silničního provozu,
d) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo podle ustanovení odstavce 1, popřípadě nelze-li předjet v dalším volném jízdním pruhu v témže směru jízdy vyznačeném na vozovce,
e) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí pro řidiče jedoucího po hlavní silnici, nebo jde-li o předjíždění vpravo podle ustanovení odstavce 1; na křižovatce s řízeným provozem smí předjíždět jen při světelném signálu nebo pokynu "Volno",
f) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním.
 
§ 16
Rychlost jízdy
(1) Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.
(2) Řidič autobusu a motorového vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3500 kg smí jet rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na dálnici a silnici pro motorová vozidla smí jet rychlostí nejvýše 130 km.h-1. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h-1.
(3) V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km.h-1, pokud není dopravní značkou č. B 20a dovolena rychlost vyšší.
(4) Nejvyšší dovolené rychlosti stanovené v odstavci 2 nesmí řidič překročit ani v místě, kde je dopravní značkou č. B 20a dovolena rychlost vyšší.
(5) Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla,5) a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.
(6) Nejvyšší dovolené rychlosti stanovené v odstavci 2 neplatí pro řidiče vozidel ozbrojených sil a ozbrojených sborů.
 
§ 17
Vzdálenost mezi vozidly
(1) Řidič musí zachovávat za vozidlem jedoucím před ním takovou vzdálenost, aby mohl včas snížit rychlost jízdy, popřípadě zastavit vozidlo, jestliže řidič tohoto vozidla sníží rychlost jízdy nebo zastaví.
(2) Řidič motorového vozidla o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, a zvláštního motorového vozidla musí mimo obec zachovávat za vozidlem jedoucím před ním takovou vzdálenost, aby se předjíždějící vozidlo mohlo před něj bezpečně zařadit; to neplatí, připravuje-li se k předjíždění, při předjíždění, při souběžné jízdě a na silnici o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy.
(3) Řidič, který nehodlá nebo nemůže projet podél tramvaje vpravo, musí za ní jet v takové vzdálenosti, aby umožnil projetí podél tramvaje ostatním vozidlům.
 
§ 18
Vyhýbání
Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají vpravo, včas a v dostatečné míře. Nemohou-li se bezpečně vyhnout, musí dát přednost v jízdě ten, na jehož straně jízdy je překážka nebo zúžená vozovka. Musí-li jeden z nich couvat, učiní tak ten, pro něhož je to snazší nebo méně nebezpečné. Není-li možno se vyhnout protijedoucí tramvaji vpravo, vyhýbá se jí vlevo.
 
§ 19
Odbočování
(1) Při odbočování na křižovatce nebo na polní nebo lesní cestu anebo na místo ležící mimo silnici musí řidič dávat znamení o změně směru jízdy; při odbočování nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním; zvýšené opatrnosti musí dbát zejména při odbočování na polní nebo lesní cestu anebo na místo ležící mimo silnici.
(2) Vyžadují-li to okolnosti (při přepravě dlouhého nákladu apod.), musí řidič zajistit bezpečné odbočení pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
(3) Před odbočováním vpravo se musí řidič zařadit co nejblíže k pravému okraji vozovky; musí-li přitom s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu vybočit ze směru své jízdy vlevo, dává vždy jen znamení o změně směru jízdy vpravo. Před odbočováním vlevo se musí zařadit co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu a šířku vozovky. Odbočují-li řidiči protijedoucích vozidel vlevo, vyhýbají se vlevo.
(4) Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům a tramvajím jedoucím v obou směrech. Řidič motorového i nemotorového vozidla odbočující vpravo musí dát přednost v jízdě cyklistům jedoucím po stezce pro cyklisty vyznačené na téže silnici a tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo, i tramvaji.
(5) Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru jízdy křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě.
 
§ 20
Jízda křižovatkou
(1) Řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší silnici musí dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím po hlavní silnici.
(2) Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava.
(3) Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat za křižovatkou v jízdě, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce.
(4) Na příkaz dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě!" (č. C 2) musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled.
 
§ 21
Vjíždění na silnici
(1) Při vjíždění z místa ležícího mimo silnici na silnici musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům jedoucím po silnici. To platí i při vjíždění z polní nebo lesní cesty, ze stezky pro cyklisty anebo z obytné nebo pěší zóny na jinou silnici.
(2) Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné vjetí na silnici pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
(3) Vozidla vjíždějící na silnici musí být předem očištěna, aby neznečišťovala silnici.
 
§ 22
Otáčení a couvání
(1) Při otáčení platí obdobně ustanovení o odbočování (§ 19) a při otáčení na křižovatce též ustanovení o jízdě křižovatkou (§ 20).
(2) Při couvání řidič nesmí ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
(3) Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné otáčení nebo couvání pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
(4) Řidič nesmí otáčet a couvat
a) na nepřehledných nebo jinak nebezpečných místech (v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, před nepřehledným vrcholem stoupání silnice, na něm, za ním apod.),
b) na křižovatce s řízeným provozem a v její těsné blízkosti,
c) na přechodu pro chodce,
d) na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti,
e) v tunelu a v jeho těsné blízkosti,
f) na jednosměrné silnici; smí však couvat, jestliže je to nezbytně nutné (k zajetí do řady stojících vozidel nebo vyjetí z ní apod.).
Zastavení a stání
 
§ 23
(1) Řidič smí zastavit a stát jen
a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji silnice a na jednosměrné silnici vpravo i vlevo,
b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem silnice; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji silnice nebo zastavit v druhé řadě. Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
(2) Při zastavení a stání musí řidič co nejlépe využít místa a nesmí znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s označením č. O 2 musí ponechat boční odstup nejméně 1,2 m.
(3) Zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo stání k okraji silnice nebo k chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy.
(4) Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje silnice nebo od chodníku, nesmí ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. Řidiči autobusu veřejné hromadné dopravy osob nebo trolejbusu musí v obci řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí ze zastávky nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla; řidič autobusu nebo trolejbusu přitom nesmí ohrozit zejména řidiče vozidel jedoucích stejným směrem.
 
§ 24
(1) Otevírat dveře nebo boční stěny vozidla, jakož i nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něho se smí jen tehdy, není-li tím ohrožena bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob ani jiných účastníků silničního provozu.
(2) Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, musí učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu a nemohla je neoprávněně užít jiná osoba. Je-li vozidlo povinně vybaveno zařízením proti neoprávněnému použití 7), musí je řidič užít. Řidič motorového vozidla nebo jízdní soupravy povinně vybavených zakládacími klíny 8) jich musí užít, je-li třeba zajistit vozidlo nebo soupravu proti pohybu.
(3) Řidič motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem 9), musí tohoto trojúhelníku užít po dobu nouzového stání (přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo nákladu, v důsledku dopravní nehody, pro náhlou nevolnost apod.), jestliže takové vozidlo tvoří překážku silničního provozu. Trojúhelník musí umístit na okraji vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. Je-li motorové vozidlo vybaveno zvláštním zařízením umožňujícím výstražnou funkci směrových světel 10), musí ho řidič užít nejméně po dobu, než trojúhelník umístí na vozovce.
 
§ 25
(1) Řidič nesmí zastavit a stát
a) v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,
b) před nepřehledným vrcholem stoupání silnice, na něm a za ním,
c) na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním,
d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující silnice,
e) na připojovacím nebo odbočovacím pruhu,
f) u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou pro zastávku (č. D 29a, č. D 29b a č. D 29c) a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou č. V 11, platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor,
g) na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi,
h) v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku, vodorovnou dopravní značku č. V 9a nebo č. V 14 anebo světelné signály,
i) na vnitřních jízdních pruzích vyznačených na vozovce a na vyhrazených jízdních pruzích,
j) ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce podélné čáry souvislé (č. V 1a a č. V 1b) nebo nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto čarou nebo nástupním ostrůvkem a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m,
k) na mostě,
l) před vjezdem na silnici z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo silnici anebo na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, jež nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky silničního provozu, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno,
m) na tramvajovém pásu,
n) na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu, zejména jízda ostatních vozidel.
(2) V době od 5 do 19 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.
(3) Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na ostatních silnicích, s výjimkou účelových komunikací, je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených jako parkoviště. Na vyznačeném okruhu (č. D 2 a č. D 3) je zakázáno stání.
Železniční přejezdy
 
§ 26
(1) Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
(2) Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle ustanovení § 9 odst. 2, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním pruhu.
(3) Ve vzdálenosti 30 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km v hodině. Svítí-li přerušované bílé světlo, 11) smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km v hodině. Přitom nesmí zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
(4) Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!" (č. C 2), musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.
 
§ 27
Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd,
a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly přejezdového zabezpečovacího zařízení,
b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání, pískání apod.; to však neplatí, pokud svítí přerušované bílé světlo, 11)
e) dává-li znamení k zastavení vozidla pracovník dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,
f) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.
 
§ 28
Dává-li pracovník dráhy pokyn k jízdě přes železniční přejezd vodorovným kýváním paže s červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti bílým světlem přes střed těla, musí ho řidič uposlechnout; přitom neplatí ustanovení § 27 písm. a) až d).
 
§ 29
Znamení o změně směru jízdy
(1) Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat kromě případů uvedených v jednotlivých ustanoveních také vždy při změně směru jízdy, vybočování z něho nebo jestliže to vyžaduje bezpečnost anebo plynulost silničního provozu.
(2) Znamení musí řidič dávat včas před započetím jízdního úkonu s ohledem na okolnosti silničního provozu, zejména na vozidla jedoucí za ním a na povahu jízdního úkonu.
(3) Znamení se dává směrovými světly. Není-li jimi vozidlo vybaveno nebo při jejich poruše, dává se znamení upažením. Paží ohnutou v lokti nahoru se dává znamení o změně směru jízdy na opačnou stranu. Vyžadují-li to okolnosti, zejména není-li znamení dávané směrovými světly nebo paží dostatečně viditelné (pro šířku nákladu, za snížené viditelnosti apod.), musí se dávat znamení jiným zřetelným způsobem (způsobilou a náležitě poučenou osobou apod.). Jinak smí řidič provést zamýšlený jízdní úkon jen tehdy a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi ani omezeni jiní účastníci silničního provozu.
(4) Znamení dávané směrovými světly ponechá řidič jen po dobu, po kterou mění směr jízdy, vybočuje z něho nebo pokud vozidlo nezaujme místo v jízdním pruhu, do kterého přejíždí. Znamení paží se dává jen před započetím jízdního úkonu.
 
§ 30
Výstražná znamení
(1) Zvukové výstražné znamení smí řidič dávat jen tehdy, jestliže je to nutné k odvrácení hrozícího nebezpečí, a mimo obec i k upozornění řidiče předjížděného vozidla.
(2) Místo zvukového výstražného znamení smí řidič dávat světelné výstražné znamení; k upozornění řidiče předjížděného vozidla je smí dávat i v obci.
(3) Světelné výstražné znamení se dává zapínáním potkávacích nebo dálkových světel.
(4) Výstražné znamení se smí užít jen po dobu nezbytně nutnou.
Osvětlení vozidel
 
§ 31
(1) Jedoucí vozidlo musí mít za snížené viditelnosti rozsvíceno stanovené osvětlení. Řidič nesmí jet s obrysovými světly, nejsou-li současně rozsvícena potkávací nebo dálková světla anebo přední světla do mlhy, je-li jimi vozidlo vybaveno. Činná plocha světel nesmí být zakryta nebo nadměrně znečištěna, s výjimkou světel, která nejsou předepsána.
(2) Řidič nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl-li by být oslněn řidič protijedoucího vozidla, řidič vozidla jedoucího před ním nebo jiný účastník silničního provozu, strojvedoucí vlaku nebo řidič jiného drážního vozidla anebo řidič plavidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.
(3) Přední a zadní světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště.
 
§ 32
(1) Řidič motorového vozidla nebo jízdní soupravy, jejichž rozměry nebo rozměry nákladu přesahují stanovené míry, 12) a řidič motocyklu musí za nesnížené viditelnosti jet s rozsvícenými potkávacími světly.
(2) Vozidlo stojící za snížené viditelnosti v obci na místě, kde tvoří překážku silničního provozu, nebo na silnici mimo obec musí mít rozsvícena alespoň na straně přivrácené ke středu silnice obrysová nebo parkovací světla, popřípadě musí být osvětleno na straně přivrácené ke středu silnice alespoň jedním světlem viditelným zpředu i zezadu; toto světlo nesmí být umístěno dále než 400 mm od bočního obrysu vozidla. To neplatí na účelové komunikaci a parkovišti.
 
§ 33
Vlečení motorových vozidel
(1) Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí nejvýše 60 km v hodině.
(2) Při vlečení motorového vozidla musí být délka spojnice taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla větší než 6 m; užije-li se lana, nesmí být vzdálenost mezi vozidly menší než 2,5 m, a užije-li se tyče, nesmí být menší než 1 m. Spojnice musí být zřetelně označena (tyč příčnými červenými a bílými pruhy o šířce 75 mm, lano červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 200 x 200 mm).
(3) Motorové vozidlo se smí vléci jen tehdy, má-li bez závad řízení a je-li řízeno řidičem, který splňuje podmínky ustanovení § 4, není pod vlivem alkoholu a jeho schopnost k řízení není ani jinak snížena. U motorového vozidla vlečeného na laně musí být kromě toho účinné brzdy. Řidiči vlečeného a vlečného vozidla jsou povinni si předem dohodnout způsob dorozumívání během jízdy. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, je-li motorové vozidlo vlečeno pomocí zvláštního zařízení (vyprošťovací podvozek, jeřáb apod.).
(4) Za snížené viditelnosti musí být u vlečeného vozidla rozsvícena obrysová nebo potkávací světla. Při jejich poruše musí být vozidlo osvětleno na straně ke středu vozovky vpředu bílým neoslňujícím světlem a vzadu alespoň jedním červeným světlem; tato světla musí být dobře viditelná a nesmějí být umístěna dále než 400 mm od bočního obrysu vozidla. U vlečného vozidla musí být za nesnížené viditelnosti rozsvícena potkávací světla.
(5) Vlečení více než jednoho motorového vozidla nebo motorového vozidla s přívěsem je zakázáno. Smí se však vléci motorové vozidlo s návěsem. Za motorovým vozidlem s přívěsem se nesmí vléci jiné motorové vozidlo. Motorové vozidlo vlečené pomocí zvláštního zařízení a autobus se smějí vléci jen bez přepravovaných osob, nákladní automobil bez osob přepravovaných v jeho ložném prostoru. Motocykl bez postranního vozíku se nesmí vléci nebo užít jako vlečné vozidlo.
 
§ 34
Omezení jízdy některých druhů vozidel
(1) Na dálnici, silnici pro motorová vozidla, silnici I. třídy a silnici pro mezinárodní provoz je zakázána jízda motorovým vozidlům o celkové hmotnosti převyšující 7500 kg a nákladním automobilům s přípojným vozidlem
a) v neděli a ostatních dnech pracovního klidu 12a) v době od 0.00 do 22.00 hodin,
b) v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7.00 do 20.00 hodin.
(2) Na silnici I. třídy a silnici pro mezinárodní provoz mimo obec je v období od 15. dubna do 30. září zakázána jízda zvláštním motorovým vozidlům, potahovým vozidlům a ručním vozíkům o celkové šířce větší než 600 mm
a) v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin,
b) v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,
c) v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.
(3) Zákaz jízdy podle ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí pro autobusy, obytné automobily, vozidla ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů a jednotek požární ochrany a pro vozidla užitá k nezbytné zemědělské sezónní přepravě, k přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze, k přepravě hospodářských zvířat, k nakládce a vykládce lodí nebo železničních vagónů, jakož i při živelní pohromě.
(4) K užívání traktorů, které nejsou povinně opatřeny státní poznávací značkou, jednonápravových kultivačních traktorů, motorových dopravních vozíků a motorových ručních vozíků v silničním provozu, s výjimkou účelových komunikací, je nutné povolení okresního dopravního inspektorátu Veřejné bezpečnosti, který stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (trasu, dobu apod.).
(5) Příslušník může zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to plynulost silničního provozu.
 
§ 35
Vozidla se zvláštními výstražnými znameními
(1) Řidiči vozidel, kteří při plnění zvláštních úkolů užívají typického zvukového znamení 13) doplněného zvláštním výstražným modrým popřípadě červeným světlem 14) (dále jen "vozidla s právem přednostní jízdy"), nejsou povinni dodržovat ustanovení části druhé, čtvrté, šesté a sedmé; tím nejsou zproštěni povinnosti dbát potřebné opatrnosti.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně i pro řidiče vozidel doprovázených vpředu, a jde-li o více než tři vozidla, i vzadu vozidly ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů s právem přednostní jízdy. U doprovázených vozidel musí být vždy rozsvícena potkávací světla.
(3) Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné i zastavit vozidlo na takovém místě, aby jim nepřekáželo. Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel nesmějí zařazovat.
(4) Svítí-li zvláštní výstražné modré nebo červené světlo na stojícím vozidle, musí řidiči ostatních vozidel podle okolností snížit rychlost jízdy a popřípadě i zastavit vozidlo.
(5) Řidiči vozidel vybavených zvláštním výstražným světlem oranžové barvy 14) smějí tohoto světla užívat jen tehdy, mohla-li by být jejich jízdou nebo pracovní činností ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu. Jestliže to vyžaduje pracovní činnost těchto vozidel, nejsou jejich řidiči povinni dodržovat ustanovení části druhé, čtvrté, šesté a sedmé; tím nejsou zproštěni povinnosti dbát potřebné opatrnosti. Řidiči ostatních vozidel musí v takovém případě podle okolností snížit rychlost jízdy a popřípadě i zastavit vozidlo.
(6) Ustanovení odstavce 5 platí obdobně pro skupiny (kolony) vozidel ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů doprovázené vpředu i vzadu vozidly užívajícími zvláštního výstražného světla oranžové barvy. 14)
 
§ 36
Čerpání pohonných hmot
(1) Zůstane-li motorové vozidlo při čerpání pohonných hmot na silnici, nesmí řidič zajíždět k čerpací stanici z protisměru.
(2) U čerpací stanice je řidiči i přepravovaným osobám zakázáno kouřit, zacházet s otevřeným ohněm a seřizovat nebo opravovat motor vozidla. Řidič se nesmí od vozidla vzdalovat mimo prostor čerpací stanice. Před čerpáním pohonných hmot musí řidič zastavit motor a vypnout zapalování. Pokud je k vytápění vozidla použito nezávislého topení, musí je vypnout již před příjezdem k čerpací stanici.
(3) Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy mají při čerpání pohonných hmot přednost. Přitom nepoužívají zvláštních výstražných znamení.
 
§ 37
Překážka silničního provozu
(1) Kdo způsobil překážku silničního provozu, musí ji neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad správce komunikace.
(2) Není-li možno překážku silničního provozu neprodleně odstranit, musí ji její původce označit a ohlásit příslušníkovi. Překážka se označí tak, aby ji účastníci silničního provozu mohli včas zpozorovat (červeným praporkem, zábranou pro označení uzavírky č. Z 2a nebo č. Z 2b, výstražným světelným majákem apod.), za snížené viditelnosti též červeným světlem. Pro označení motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem, 9) platí ustanovení § 24 odst. 3 a pro označení vozidla za snížené viditelnosti též ustanovení § 32 odst. 2.
(3) Tvoří-li překážku silničního provozu vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění příslušník; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.
 
§ 38
Dopravní nehody
(1) Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen
a) neprodleně zastavit vozidlo,
b) zdržet se požití alkoholického nápoje po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj.
(2) Účastníci dopravní nehody jsou povinni
a) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu na místě nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla,
b) poskytnout podle svých schopností a možností první pomoc zraněné osobě a neprodleně přivolat odbornou zdravotnickou pomoc,
c) umožnit obnovení silničního provozu, zejména provoz vozidel veřejné hromadné dopravy osob,
d) neprodleně ohlásit příslušníkovi poškození silnice nebo obecně prospěšného zařízení, pokud k němu při nehodě došlo,
e) prokázat si na požádání navzájem svou totožnost.
(3) Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby anebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 1000 Kčs, jsou účastníci dopravní nehody povinni
a) neprodleně ohlásit nehodu příslušníkovi,
b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se však situace vzniklá nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby anebo k obnovení provozu především vozidel veřejné hromadné dopravy osob, vyznačí se situace a stopy,
c) setrvat na místě až do příchodu příslušníka nebo se na místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci anebo ohlášení nehody.
 
ČÁST TŘETÍ
Přeprava osob a nákladu
 
§ 39
Přeprava osob
(1) Přepravované osoby nesmějí svým chováním ohrožovat bezpečnost silničního provozu zejména tím, že by omezovaly řidiče v bezpečném ovládání vozidla, setrvávaly na místech, kde by byly ohroženy, vyhazovaly předměty z vozidla apod. Řidič nesmí připustit, aby byl překročen povolený počet přepravovaných osob, a podle svých možností ani to, aby přepravované osoby porušily povinnosti pro ně stanovené (připoutat se bezpečnostním pásem, užít ochranné přílby apod.).
(2) V motorovém nebo jeho přípojném vozidle, která jsou určena pro přepravu osob, se smějí na místech k tomu určených přepravovat osoby až do přípustné užitečné hmotnosti; počet osob starších 12 let však nesmí převyšovat počet povolených míst. Osoba mladší 12 let a osoba s tělesnou výškou menší než 1,5 m se nesmí přepravovat na sedadle (sedadlech) vedle řidiče. Za sedadlo vedle řidiče se nepovažuje místo v postranním vozíku motocyklu.
(3) Ustanovení odstavce 2 platí i pro přepravu osob v kabině řidiče nákladního automobilu a zvláštního motorového vozidla. Ve zvláštním motorovém vozidle nesmějí být přepravovány osoby mladší 15 let.
(4) V jiném přípojném vozidle, než které je určeno pro přepravu osob, je přeprava osob, s výjimkou ustanovení § 42, zakázána.
(5) Na druhém sedadle motocyklu se smí přepravovat spolujezdec starší 12 let, jestliže byla při schválení technické způsobilosti motocyklu taková přeprava povolena. Boční sezení spolujezdce není dovoleno.
 
§ 40
Přeprava osob autobusy, trolejbusy a tramvajemi
(1) Cestující vozidlem veřejné hromadné dopravy osob se musí chovat při čekání, nastupování, za jízdy a při vystupování tak, aby neohrožovali bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, zejména nesmějí v zastávce bez nástupního ostrůvku vstupovat do vozovky, pokud vozidlo veřejné hromadné dopravy osob nezastaví; přitom musí uposlechnout pokynů pracovníka provozovatele takového vozidla. Tento pracovník je oprávněn zastavovat ostatní vozidla, vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby cestující při vystupování nebo nastupování mimo zastávku vstoupili do vozovky. Ustanovení tohoto odstavce platí přiměřeně i pro neveřejnou hromadnou dopravu osob.
(2) Při přepravě cestujících nesmí řidič vozidla hromadné dopravy osob za jízdy jíst a pít, kouřit, bavit se s cestujícími a vpouštět je do kabiny nebo prostoru vyhrazeného pro řidiče, rozjíždět se před uzavřením dveří a otevírat dveře před zastavením vozidla.
(3) Další podmínky přepravy vozidly hromadné dopravy osob stanoví zvláštní předpisy. 15)
 
§ 41
Přeprava osob v ložném prostoru nákladního automobilu
(1) Nákladní automobil, v jehož ložném prostoru se přepravuje více než šest osob, smí řídit jen řidič starší 21 let, který má v řízení nákladního automobilu nejméně dvouletou praxi.
(2) Počet osob přepravovaných v ložném prostoru nesmí překročit u nákladního automobilu o užitečné hmotnosti
do 1500 kg          10 osob, přičemž nesmí být překročena
               užitečná hmotnost automobilu,
od 1501 do 2500 kg      15 osob,
od 2501 do 5000 kg      20 osob,
od 5001 do 7000 kg      30 osob,
nad 7000 kg         40 osob.
Osoby mladší 15let je dovoleno přepravovat jen tehdy, jsou-li doprovázeny osobou starší 18 let.
(3) Při přepravě více než šesti osob v ložném prostoru nákladního automobilu se smí jet rychlostí nejvýše 60 km v hodině.
(4) Osoby přepravované v ložném prostoru nákladního automobilu nesmějí za jízdy stát, vyklánět se, nechat vyčnívat předměty z vozidla ani jinak ohrožovat bezpečnost silničního provozu; na to dbá osoba, kterou určí provozovatel vozidla z přepravovaných osob.
(5) Ustanovení odstavce 3 neplatí pro přepravu osob nákladním automobilem požární ochrany při plnění jejich úkolů nebo nákladním automobilem při plnění úkolů Svazu pro spolupráci s armádou. Pro přepravu příslušníků ozbrojených sil, ozbrojených sborů a pro přepravu osob při plnění úkolů civilní obrany a při živelní pohromě neplatí ustanovení odstavců 1 až 3.
(6) Další podmínky přepravy osob v ložném prostoru nákladního automobilu stanoví zvláštní předpisy. 16)
 
§ 42
Přeprava osob v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru
(1) Při přepravě osob v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru musí být dodrženy tyto podmínky:
a) traktor smí řídit jen řidič starší 21 let, který má nejméně dvouletou praxi v řízení traktoru;
b) počet přepravovaných osob nesmí být vyšší než 15; osoby mladší 15 let je dovoleno přepravovat jen tehdy, jsou-li doprovázeny osobou starší 18 let;
c) přepravované osoby musí sedět na podlaze přívěsu nebo na sedadlech připevněných k podlaze přívěsu, přičemž jeho stěny musí být dostatečně vysoké, aby osoby za jízdy nevypadly; přepravované osoby se nesmějí za jízdy vyklánět, nechat vyčnívat předměty z přívěsu ani jinak ohrožovat bezpečnost silničního provozu;
d) rychlost jízdy nesmí překročit 20 km v hodině.
(2) Pro přepravu osob při živelní pohromě neplatí ustanovení odstavce 1 písm. a), b) a d).
(3) Další podmínky přepravy osob v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru stanoví zvláštní předpisy. 16)
 
§ 43
Přeprava nákladu
(1) Při přepravě nákladu nesmí být překročena užitečná hmotnost vozidla. Náklad musí být na vozidle řádně umístěn a upevněn, aby neohrožoval bezpečnost a plynulost silničního provozu, neznečišťoval nebo nepoškozoval silnici, nezpůsoboval nadměrný hluk, neznečišťoval ovzduší a nezakrýval stanovené osvětlení, odrazky, státní poznávací značky a vyznačení nejvyšší povolené rychlosti; to platí i pro zařízení sloužící k upevnění a ochraně nákladu (plachta, řetězy, lana apod.). Předměty, které lze snadno přehlédnout (jednotlivé tyče, roury apod.), nesmějí po straně vyčnívat.
(2) Přečnívá-li náklad vozidlo vpředu nebo vzadu více než o 1 m nebo přečnívá-li náklad do strany u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel více než o 400 mm a u nemotorového vozidla jeho okraj více než o 400 mm, musí být přečnívající konec nákladu označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 300 x 300 mm, za snížené viditelnosti vpředu neoslňujícím bílým světlem a červenou odrazkou. Odrazky nesmějí být trojúhelníkového tvaru a smějí být umístěny nejvýše 1,5 m nad rovinou vozovky.
(3) Při přepravě zemědělských produktů (seno, sláma apod.) za nesnížené viditelnosti neplatí ustanovení odstavce 2 o označení nákladu přečnívajícího vozidlo do strany; za snížené viditelnosti se užije světel nebo odrazek.
(4) Při přepravě živých zvířat nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče nebo osob přepravovaných ve vozidle ani bezpečnost silničního provozu.
(5) Nakládání a skládání nákladu na silnici je dovoleno jen tehdy, nelze-li to provést mimo silnici (ve dvoře, v průjezdu apod.). Náklad musí být složen a naložen co nejrychleji a tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu.
(6) Další podmínky přepravy nákladu včetně podmínek přepravy nebezpečných věcí stanoví zvláštní předpisy. 17)
 
ČÁST ČTVRTÁ
Úprava a řízení silničního provozu
Dopravní značky a dopravní zařízení
 
§ 44
(1) V silničním provozu se užívají svislé dopravní značky (na tabulích) nebo svislé dopravní značky proměnné (na panelech), vodorovné dopravní značky (na vozovce a součástech silnice) a dopravní zařízení. Úprava silničního provozu provedená dopravními značkami a dopravními zařízeními (dále jen "místní úprava silničního provozu") je nadřazená obecné úpravě silničního provozu.
(2) Světelné signály jsou nadřazeny dopravním značkám a pokyny příslušníků nebo orgánů vojenské pořádkové služby a tankové a automobilní inspekce Československé lidové armády jsou nadřazeny též světelným signálům.
(3) Přenosné svislé dopravní značky jsou nadřazeny trvalým svislým dopravním značkám. Přenosnou svislou dopravní značkou se rozumí značka umístěná na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku) nebo na vozidle.
(4) Dojde-li při změně místní úpravy silničního provozu k nesouladu mezi svislými a vodorovnými dopravními značkami, jsou svislé dopravní značky nadřazeny vodorovným.
(5) Provedení a tvary symbolů dopravních značek a dopravních zařízení se nesmějí měnit; to neplatí pro dopravní značky a dopravní zařízení se symboly, které mohou být obráceny, a se symboly, číslicemi apod., které jsou uvedeny jen jako vzory. Podrobnosti o rozměrech, barvách a přesném provedení dopravních značek a dopravních zařízení stanoví zvláštní předpisy.18) U svislých dopravních značek proměnných může být barevné provedení opačné než u svislých dopravních značek, takže nápisy a symboly, které jsou u svislých dopravních značek tmavé, mohou být světlé a podklad, který je u svislých dopravních značek světlý, může být tmavý; červená barva symbolů a ohraničení svislých dopravních značek proměnných se oproti svislým dopravním značkám nemění.
(6) Svislé dopravní značky proměnné se užívají zejména v systému řízení silničního provozu, který reaguje na konkrétní situaci v silničním provozu (např. náledí, neprůjezdnost pozemní komunikace, stavební a dopravně technický stav pozemní komunikace).
(7) Na dopravních značkách a jejich sloupcích nebo na dopravních zařízeních je zakázáno umísťovat cokoliv, co nesouvisí s dopravní značkou nebo dopravním zařízením. V blízkosti silnice se nesmějí umísťovat takové věci, které by mohly vést k záměně s dopravní značkou nebo dopravním zařízením nebo je zakrývaly anebo které by rozptylovaly pozornost účastníka silničního provozu nebo jej oslňovaly. V blízkosti světelných signalizačních zařízení se nesmějí umísťovat světelné zdroje, které by mohly vést k záměně se světelnými signály.
 
§ 45
Svislé dopravní značky jsou:
a) výstražné značky, které upozorňují na místa, kde účastníku silničního provozu hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti (č. A 1a až č. A 28);
b) zákazové značky, které ukládají účastníku silničního provozu zákazy nebo omezení (č. B 1 až č. B 32);
c) příkazové značky, které ukládají účastníku silničního provozu příkazy (č. C 1a až č. C 10);
d) informativní značky, které poskytují účastníku silničního provozu nutné informace nebo slouží k jeho orientaci anebo mu ukládají určité povinnosti (č. D 1a až D 51);
e) dodatkové tabulky, které zpřesňují, doplňují nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny (č. E 1 až č. E 10).
 
§ 46
Vodorovné dopravní značky (č. V 1a až č. V 14) se užívají samostatně nebo ve spojení se svislými dopravními značkami, popřípadě s dopravními zařízeními, jejichž význam zdůrazňují nebo zpřesňují. Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny barvou nebo jiným srozumitelným způsobem; přechodná změna místní úpravy silničního provozu je vyznačena oranžovou barvou.
 
§ 47
Dopravními zařízeními jsou zejména:
a) světelná signalizační zařízení se světelnými signály (č. S 1a až č. S 9g);
b) dopravní kužele (č. Z 1);
c) zábrany pro označování uzavírek nebo překážek (č. Z 2a a č. Z 2b);
d) žluté a černé pruhy označující trvalé překážky (č. Z 2c);
e) vodící tabule (č. Z 3);
f) směrovací desky (č. Z 4);
g) zastavovací terče (č. Z 5a a č. Z 5b);
h) výstražné a světelné majáčky označující dopravní ostrůvky, popřípadě překážky silničního provozu;
i) směrové sloupky;
j) odrazky vyznačující okraj silnice v barvě oranžové vpravo a v barvě bílé vlevo ve směru jízdy;
k) dopravní hlásky;
l) výstražná přerušovaná oranžová nebo žlutá světla umístěná na dopravních kuželích, dopravních hláskách, zábranách, směrovacích deskách apod., upozorňující řidiče na nutnost dbát zvýšené opatrnosti;
m) odrazová zrcadla;
n) zábradlí, svodidla apod.
 
§ 48
(1) Dopravní značky a dopravní zařízení se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu nebo jiný důležitý veřejný zájem.
(2) Užití dopravních značek a dopravních zařízení v jednotlivých případech stanoví
a) okresní dopravní inspektorát Veřejné bezpečnosti po projednání s příslušným silničním správním orgánem 19) a v Praze, Bratislavě, Brně a Ostravě silniční správní orgány se souhlasem příslušného dopravního inspektorátu Veřejné bezpečnosti; užití dopravních značek č. A 23, č. A 24, č. A 25a až č. A 25c a značky č. C 2, má-li být umístěna před železničním přejezdem, se projedná též s příslušným drážním správním orgánem,
b) drážní správní orgán po projednání s příslušným silničním správním orgánem, správcem komunikace a s příslušným dopravním inspektorátem Veřejné bezpečnosti, jde-li o dopravní značky č. A 26a a č. A 26b a dopravní značku č. C 1b, má-li být umístěna před přejezdem tramvajové dráhy,
c) na dálnici ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky nebo ministerstvo vnitra a životního prostředí Slovenské socialistické republiky po projednání s příslušným silničním správním orgánem,
d) na účelových komunikacích jejich správce se souhlasem okresního dopravního inspektorátu Veřejné bezpečnosti a příslušného silničního správního orgánu.
(3) Podle předchozího odstavce lze povolit užívání přenosných svislých dopravních značek a dopravních zařízení k zabezpečení některých činností na silnici (údržba nebo čištění silnice, měření apod.) a k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Přenosné dopravní značky a dopravní zařízení smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu.
(4) O povolení vyhrazeného parkoviště rozhoduje silniční správní orgán se souhlasem příslušného dopravního inspektorátu Veřejné bezpečnosti.
Řízení provozu světelnými signály
 
§ 49
(1) Při řízení provozu na křižovatce se užívá zejména světelných signálů tříbarevné soustavy s plnými kruhovými světly nebo se světly se směrovými šipkami.
(2) Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče
a) signál s červeným světlem "Stůj!" povinnost zastavit vozidlo před příčnou čárou souvislou (č. V 5, č. V 6a nebo č. V 6b), a kde taková čára není, před světelným signalizačním zařízením,
b) signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem "Pozor!" povinnost připravit se k jízdě,
c) signál se zeleným plným kruhovým světlem "Volno" možnost pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo. Svítí-li signál pro opuštění křižovatky (č. S 4) umístěný v protilehlém rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo ustanovení § 19 odst. 4,
d) signál se žlutým světlem "Pozor!" povinnost zastavit vozidlo před příčnou čárou souvislou (č. V 5, č. V 6a nebo č. V 6b), a kde taková čára není, před světelným signalizačním zařízením; je-li však toto vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě. Svítí-li světlo tohoto signálu přerušovaně, nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály,
e) signál se zelenou směrovou šipkou nebo šipkami možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují. Směřuje-li zelená šipka vlevo, neplatí pro odbočování vlevo ustanovení § 19 odst. 4. Signál žlutého světla ve tvaru chodce (č. S 3c), jímž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo vlevo, upozorňuje řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje, křižuje směr chůze přecházejících chodců,
f) signál doplňkové zelené šipky nebo šipek svítící současně se signálem s červeným světlem "Stůj!" nebo se žlutým světlem "Pozor!", možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují; přitom řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve volném směru a nesmí ohrozit chodce přecházející ve volném směru.
(3) Při řízení provozu mimo křižovatku (před přechodem pro chodce, před nepřehledným místem apod.) platí obdobně ustanovení odstavce 2.
 
§ 50
(1) Užívá-li se rychlostního signálu s proměnným signálním znakem (č. S 8a) nebo rychlostního signálu s více signálními znaky (č. S 8b), označuje rozsvícené číslo rychlost v km v hodině, při jejímž dodržení dojede vozidlo k následujícímu světelnému signalizačnímu zařízení v době, kdy na něm svítí signál se zeleným světlem "Volno".
(2) Užívá-li se tentýž jízdní pruh střídavě pro jeden i druhý směr jízdy, je provoz na tomto jízdním pruhu řízen signálem pro zakázaný vjezd (č. S 5a) a signálem pro volný vjezd do jízdního pruhu (č. S 5b).
(3) Při řízení provozu při částečných uzavírkách silnice, při práci na silnici nebo z jiných důvodů se užívá přenosných signalizačních zařízení tříbarevné nebo dvoubarevné soustavy s plnými kruhovými světly. Ustanovení § 49 odst. 2 pak platí obdobně.
(4) Ve zvláštních případech, například k zabezpečení vjezdu tramvaje na silnici, se užívá signálu s červeným světlem "Stůj!", jemuž předchází signál se žlutým světlem "Pozor!"; řidič musí zastavit vozidlo před příčnou čárou souvislou (č. V 5, č. V 6a nebo č. V 6b), a kde taková čára není, před světelným signalizačním zařízením.
(5) Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před světelným signalizačním zařízením.
(6) Jsou-li na stezkách pro cyklisty zřízena světelná signalizační zařízení se světelnými signály č. S 7a, č. S 7b a č. S 7c, platí obdobně ustanovení § 49 odst. 2. To platí i tehdy, je-li signál s plnými kruhovými světly doplněn bílou tabulkou s vyobrazením jízdního kola.
(7) Jsou-li zřízena světelná signalizační zařízení se signály pro tramvaje, pak jejich význam pro řidiče vyplývá z toho, která světla jsou rozsvícena (č. S 9a až č. S 9g). Těchto signálů se může užít i na jízdních pruzích vyhrazených pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy.
(8) Není-li světelné signalizační zařízení vybaveno signálem se žlutým světlem "Pozor!", platí při rozsvícení signálu k zastavení vozidla obdobně ustanovení § 49 odst. 2 písm. d) první věty.
(9) Přerušované žluté světlo užité samostatně nebo ve spojení s dopravní značkou upozorňuje na nutnost dbát zvýšené opatrnosti.
 
§ 51
(1) Pro chodce se užívá signálů dvoubarevné soustavy:
a) signál pro chodce se znamením "Volno" (č. S 6b) znamená, že chodec může přecházet vozovku; rozsvítí-li se poté signál č. S 6a, smí dokončit přecházení k světelnému signalizačnímu zařízení s tímto signálem;
b) signál pro chodce se znamením "Stůj!" (č. S 6a) znamená, že chodec nesmí vstupovat na vozovku.
(2) Tam, kde jsou světelná signalizační zařízení pro chodce vybavena tlačítkem pro světelné signály, smí chodec po stisknutí tlačítka vstoupit na vozovku teprve na znamení signálu č. S 6b.
 
§ 52
Řízení provozu pokyny příslušníka
(1) Provoz na křižovatce řídí příslušník ve stejnokroji změnou postoje a pokyny paží; přitom zpravidla používá směrovku, kterou drží v pravé ruce. Jeho pokyny znamenají pro řidiče i chodce
a) "Stůj!" pro směr, ke kterému stojí příslušník čelem nebo zády. Řidič je povinen zastavit vozidlo před hranicí křižovatky,
b) "Pozor!", vztyčí-li příslušník paži nebo předloktí pravé paže se směrovkou. Řidič vozidla jedoucího ze směru, pro který byl provoz předtím zastaven, je povinen se připravit k jízdě. Řidič vozidla jedoucího ve směru předtím volném je povinen zastavit vozidlo před hranicí křižovatky; je-li však již tak blízko, že by nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě,
c) "Volno" pro směr, ke kterému stojí příslušník bokem; řidič vozidla může pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo,
d) má-li příslušník pravou paži předpaženou a levou upaženou, znamená to "Stůj!" pro řidiče vozidla přijíždějícího směrem k zádům a pravému boku příslušníka a "Volno" pro řidiče vozidla přijíždějícího směrem k levému boku příslušníka. Řidiči vozidla přijíždějícího směrem k čelu příslušníka je dovoleno jen odbočovat vpravo. Chodci smějí přecházet vozovku jen za zády příslušníka.
(2) Při pokynech "Stůj!" a "Volno" může příslušník upažit obě nebo jednu paži; obě paže může připažit, postačí-li k řízení provozu postoj. To neplatí pro pokyn uvedený v ustanovení odstavce 1 písm. d).
(3) Příslušník může při řízení provozu dávat kromě pokynů uvedených v ustanovení odstavce 1 i jiné pokyny ("Zrychlit jízdu!" vodorovným kýváním paže přes střed těla, "Zpomalit jízdu!" kýváním paže nahoru a dolů apod.). K zdůraznění svého pokynu může příslušník užít znamení píšťalkou.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí i při řízení provozu orgánem vojenské pořádkové služby a tankové a automobilní inspekce Československé lidové armády.
 
§ 53
Oprávnění k zastavování vozidel
(1) Zastavovat vozidla jsou oprávněni
a) příslušníci ve stejnokroji,
b) příslušníci Pohraniční stráže ve stejnokroji v blízkosti státních hranic,
c) členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti za podmínek stanovených zvláštním předpisem, 20)
d) orgány vojenské pořádkové služby a tankové a automobilní inspekce Československé lidové armády,
e) jiné osoby, pro které toto oprávnění vyplývá z ustanovení této vyhlášky [§ 27 písm. e), § 38 odst. 2 písm. a), § 40 odst. 1, § 57 odst. 6, § 60 odst. 3, čl. 2 odst. 5 přílohy], a osoby přibrané k zajištění bezpečnosti silničního provozu nebo některých jízdních úkonů, jestliže je to nezbytně nutné.
(2) Znamení k zastavení vozidla dávají osoby uvedené v ustanovení odstavce 1 písm. a) až d) vztyčením paže nebo zastavovacího terče (č. Z 5a) a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu. Z jedoucího vozidla dávají toto znamení kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem, popřípadě rozsvícením nápisu "STOP" umístěného na vozidle. Pro pracovníky dráhy platí při zastavování vozidel ustanovení § 27 písm. e). Osoby uvedené v ustanovení odstavce 1 písm. e) dávají znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží; smějí však též užívat zastavovacího terče (č. Z 5b). Při trhacích pracích v lomech, údržbě silnice apod. se jako znamení k zastavení vozidla užívá červeného praporku.
(3) Znamení k zastavení vozidla se musí dávat včas a zřetelně s ohledem na okolnosti silničního provozu tak, aby řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo a aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
 
ČÁST PÁTÁ
Zvláštní ustanovení pro některé účastníky silničního provozu
Chodci
 
§ 54
(1) Chodec musí užívat především chodníku; po chodníku se chodí vpravo. Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky; to platí i pro chodce, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku nebo na krajnici. Jiní účastníci silničního provozu než chodci nesmějí chodníku užívat, pokud v této vyhlášce není stanoveno jinak.
(2) Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe, pokud tím, zejména za snížené viditelnosti nebo za zvýšeného provozu, neohrozí nebo neomezí silniční provoz.
(3) Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy smí užít kterékoliv krajnice nebo kteréhokoliv okraje vozovky; užije-li chodníku, nesmí překročit rychlost chůze. Osoba vedoucí jízdní kolo nebo motocykl o objemu válců do 50 cm kubických smí užít chodníku, jen neohrozí-li chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. Osoba pohybující se po chodníku na lyžích, kolečkových bruslích apod. nesmí překročit rychlost chůze.
 
§ 55
(1) Je-li v blízkosti křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, nadchod nebo podchod, smí chodec přecházet jen na těchto místech. Dopravní značkou č. C 10 může být chodcům i v jiných případech přikázáno, aby užili přechodu, nadchodu nebo podchodu. Chodec nesmí překonávat zábradlí, zábrany apod.
(2) Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. Mimo přechod se smí vozovka přecházet jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zda tak může učinit bez nebezpečí. Jakmile vstoupí na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zdržovat nebo zastavovat. Chodec nesmí vstupovat na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na vozovce, musí jim neprodleně uvolnit prostor pro projetí.
(3) Chodci, kteří přecházejí na přechodu pro chodce, musí brát ohled na řidiče přijíždějících vozidel zejména tím, že nepřecházejí jednotlivě, ale ve skupinách. To platí též vůči řidičům odbočujícím na silnici, po které chodci přecházejí. V jiných případech smějí chodci přecházet vozovku jen, pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy.
 
§ 56
Pro chodce platí přiměřeně i ustanovení o železničních přejezdech (§ 26 až 28).
 
§ 57
Útvary chodců
(1) Pro organizovaný útvar chodců (útvar ozbrojených sil, útvar školní mládeže, průvod apod.) platí přiměřeně práva a povinnosti řidičů podle ustanovení § 8 až 15, § 18 až 23, § 25 až 29, § 35, § 38 a ustanovení části čtvrté.
(2) Za snížené viditelnosti musí být organizovaný útvar chodců označen vpředu po obou stranách neoslňujícím bílým světlem a vzadu rovněž po obou stranách červeným světlem.
(3) Za dodržování ustanovení odstavců 1 a 2 odpovídá vedoucí útvaru, jímž může být jen osoba starší 15 let, která je k tomu dostatečně způsobilá.
(4) Organizovaný útvar chodců jdoucí nejvýše ve dvojstupu smí jít po chodníku, a to vpravo; přitom nemusí být označen podle ustanovení odstavce 2.
(5) Pro organizovanou skupinu dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, platí ustanovení pro chodce.
(6) Vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže nebo organizované skupiny dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, je oprávněn při přecházení vozovky zastavovat vozidla.
 
§ 58
Jízda na jízdním kole
(1) Na jízdním kole se jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici.
(2) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky silničního provozu. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech. Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte s pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vést osobu mladší 7 let.
(3) Osoba mladší 10 let smí na silnici, s výjimkou polních a lesních cest a obytných zón, jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let, která je dostatečně způsobilá, aby na ni řádně dohlížela.
(4) Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným světlem.
 
§ 59
Jízda potahovými vozidly a ručními vozíky
(1) Vozkou smí být jen osoba starší 15 let. Vedle potahového vozidla musí vozka jít po pravé straně. Před opuštěním vozidla musí vozidlo zabrzdit, uvolnit vnitřní postraňky a na svahu založit kola.
(2) Osoba tlačící nebo táhnoucí ruční vozík o celkové šířce větší než 600 mm musí jít při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí jít po pravé krajnici. Za snížené viditelnosti musí být tato osoba nebo vozík označeni na levé straně neoslňujícím bílým světlem.
(3) Na silnici I. třídy a silnici pro mezinárodní provoz je v době od 23 do 4 hodin zakázána jízda s potahovými vozidly a s ručními vozíky uvedenými v ustanovení odstavce 2.
 
§ 60
Jízda na zvířatech a vedení a hnaní zvířat
(1) Pro jezdce na zvířeti a pro průvodce vedených a hnaných zvířat platí přiměřeně práva a povinnosti řidiče podle ustanovení § 8 až 15, § 18 až 23, § 25 až 29, § 34, § 35, § 38 a ustanovení části čtvrté.
(2) Na silnici, s výjimkou polních a lesních cest, smí jet na zvířeti jen jezdec starší 15 let. Přitom musí jet při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni nebo omezováni chodci, smí jet po pravé krajnici. Jezdci na zvířatech smějí jet jen jednotlivě za sebou. Jezdec smí vést jen jedno zvíře.
(3) Průvodce smí vést nejvýše dvě zvířata, která musí být k sobě spřežena: zvířata se smějí vést a hnát jen tak, aby silniční provoz nebyl ohrožován a aby byl co nejméně omezován. Hnaná zvířata musí být doprovázena potřebným počtem průvodců starších 15 let, kteří jsou oprávnění zastavovat vozidla, vyžaduje-li to bezpečnost silničního provozu.
(4) Za snížené viditelnosti musí být jezdec na zvířeti označen na levé straně neoslňujícím bílým světlem; jde-li o útvar jezdců, musí být neoslňujícím bílým světlem označen první jezdec a červeným světlem poslední jezdec. Průvodce vedených a hnaných zvířat musí být za snížené viditelnosti označen neoslňujícím bílým světlem. Od soumraku do svítání je zakázáno užívat k jízdě na zvířatech a k vedení zvířat silnice I. nebo II. třídy anebo silnice pro mezinárodní provoz.
(5) Volné pobíhání domácích zvířat na silnici je zakázáno.
(6) Další podmínky hnaní zvířat stanoví zvláštní předpisy.21)
 
ČÁST ŠESTÁ
Zvláštní ustanovení o provozu na dálnici a silnici pro motorová vozidla
 
§ 61
Ustanovení o provozu na dálnici platí i na silnici pro motorová vozidla.
 
§ 62
(1) Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší povolená rychlost 5) není nižší než 50 km v hodině.
(2) Řidič smí na dálnici vjíždět a z dálnice vyjíždět jen na místech k tomu určených.
(3) Před vjetím do průběžných pruhů dálnice musí řidič užít připojovacího pruhu; kde připojovací pruh není, musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v průběžných pruzích.
 
§ 63
(1) Řidiči je na dálnici zakázáno
a) zastavení a stání jinde než na místech označených jako parkoviště. Při nouzovém stání (§ 24 odst. 3) musí vozidlo stát na krajnici, a jen není-li to možné, na vozovce. Takové vozidlo musí řidič vždy označit jako překážku silničního provozu; jde-li o motorové vozidlo povinně vybavené přenosným výstražným trojúhelníkem, 9) musí řidič trojúhelník umístit ve vzdálenosti nejméně 100 m za vozidlem,
b) otáčení, couvání a vjíždění na střední dělící pás včetně míst, kde je pás přerušen.
(2) Zjistí-li řidič během jízdy na vozidle nebo nákladu závadu, pro kterou nelze dosáhnout na rovině rychlosti nejméně 50 km v hodině, musí dálnici opustit na nejbližším výjezdu.
(3) Vlečení motorového vozidla je dovoleno jen tehdy, je-li to nutné k jeho odstranění z dálnice. Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici opustit.
 
§ 64
Není-li v této části stanoveno jinak, platí pro provoz na dálnici a silnici pro motorová vozidla ostatní ustanovení této vyhlášky.
 
ČÁST SEDMÁ
Zvláštní ustanovení o provozu v obytné a pěší zóně
 
§ 65
(1) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat silnici v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje ustanovení § 54. Hry dětí na silnici jsou dovoleny jen v obytné zóně.
(2) Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky č. D 50a.
(3) V obytné a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km v hodině. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
(4) V obytné a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.
 
§ 66
Není-li v této části stanoveno jinak, platí pro provoz v obytné a pěší zóně ostatní ustanovení této vyhlášky.
 
ČÁST OSMÁ
Závěrečná ustanovení
 
§ 67
(1) Součásti této vyhlášky je příloha s vyobrazením, čísly a významem dopravních značek, dopravních zařízení a různých označení.
(2) Není-li v této vyhlášce stanoveno jinak, ustanovení platná
a) pro přívěsy se vztahují též na návěsy,
b) pro motocykly se vztahují též na skútry, mopedy, motorové tříkolky a jízdní kola s pomocným motorkem.
 
§ 68
Výjimky
(1) zrušen
(2) zrušen
(3) zrušen
(4) zrušen
(5) Označení vozidel č. O 1 až č. O 3 smějí užívat jen osoby, které je obdrží od příslušného občanského sdružení zdravotně postižených občanů nebo od obdobné organizace v zahraničí. V jednotlivých případech, a jestliže je to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči vozidel s označením č. O 2 dodržovat zákaz stání a řidiči vozidel s označením č. O 1 zákaz stání vyplývající ze značky č. B 29, přitom nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu.
(6) Osoby pracující na silnici, které jsou zřetelně označeny, nemusí dodržovat ta ustanovení, u nichž to není možné pro povahu jejich práce.
(7) Dnem účinnosti této vyhlášky pozbývají platnosti výjimky povolené podle předchozího předpisu.
 
§ 69
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Dopravní značky a dopravní zařízení stanovené v příloze k vyhlášce federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, platí do 31. prosince 1994 současně s dopravními značkami a dopravními zařízeními stanovenými v příloze k této vyhlášce.
(2) Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, ve znění vyhlášky č. 136/1978 Sb. a vyhlášky č. 70/1979 Sb.
 
§ 70
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.
Ministr:
Ing. Kincl v.r.
 
Příloha
DÍL I.
Vyobrazení dopravních značek, dopravních zařízení a různých označení
I. Svislé dopravní značky
1.Výstražné značky
2.Zákazové značky

3.Příkazové značky


4.Informativní značky
5.Dodatkové tabulky


II. Vodorovné dopravní značkyIII. Dopravní zařízení
1.Světelné signály

Signály pro tramvaje2.Jiná dopravní zařízeníIV. Různá označeníDÍL II.
Význam dopravních značek a dopravních zařízení
 
ČÁST I
Svislé dopravní značky
Čl.1
Výstražné značky
(1) K značce č. A 3:
Značka "Křižovatka" (č. A 3) upozorňuje na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena značkami, v obci se zpravidla neužívá.
(2) K značce č. A 4:
Značka "Křižovatka s vedlejší silnicí" (č. A 4) upozorňuje na křižovatku s vedlejší silnicí mimo obec a označuje hlavní silnici.
(3) K značkám č. A 5a a č. A 5b:
Značka "Nebezpečné klesání" (č. A 5a) upozorňuje na místo, kde klesání silnice přesahuje 10 % nebo kde místní podmínky činí klesání nebezpečným (kde se nachází železniční přejezd apod.). Vždy je vyznačen skutečný sklon. To platí obdobně i pro značku "Nebezpečné stoupání" (č. A 5b).
(4) K značkám č. A 6a a č. A 6b:
Značka "Zúžená vozovka (z obou stran)" (č. A 6a) nebo značka "Zúžená vozovka (z jedné strany)" (č. A 6b), jejíž symbol může být obrácen, upozorňuje na místo, kde je zúžená vozovka, kde se přibližuje tramvajová kolej k chodníku apod.
(5) K značce č. A 9:
Značka "Provoz v obou směrech" (č. A 9) upozorňuje na úsek silnice, kde je na rozdíl od předcházejícího úseku v příslušné části vozovky dočasný nebo trvalý provoz v obou směrech; na konci takového úseku se užívá značky "Jednosměrný provoz" (č. D 4b). Značky č. A 9 se užívá i při ukončení směrového rozdělení silnice.
(6) K značce č. A 10:
Značka "Světelné signály" (č. A 10) upozorňuje řidiče na místo, kde je provoz řízen světelnými signály, které by jinak neočekával, nebo kde nejsou viditelné z dostatečné vzdálenosti.
(7) K značce č. A 11:
Značka "Pozor, přechod pro chodce" (č. A 11) upozorňuje předem na přechod pro chodce.
(8) K značce č. A 15:
Značka "Práce na silnici" (č. A 15) upozorňuje na práci na silnici, popřípadě jejích součástech, která by mohla ohrozit bezpečnost silničního provozu.
(9) K značce č. A 16:
Značka "Boční vítr" (č. A 16) upozorňuje na úsek silnice, kde prudký boční vítr může ohrozit bezpečnost silničního provozu.
(10) K značce č. A 19:
Značka "Cyklisté" (č. A 19) upozorňuje na místo, kde cyklisté vjíždějí na vozovku nebo ji přejíždějí.
(11) K značce č. A 20:
Značka "Letadla" (č. A 20) upozorňuje na místo, kde nad silnicí v malé výšce přelétávají letadla.
(12) K značce č. A 22:
Značka "Jiné nebezpečí" (č. A 22) upozorňuje na jiná nebezpečná místa než ta, která je možno označit jinou značkou. Druh nebezpečí je vyznačen na dodatkové tabulce vhodným symbolem nebo nápisem.
(13) K značkám č. A 23 až č. A 26 b:
Železniční přejezd se označuje značkou "Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný" (č. A 26a) nebo značkou "Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný" (č. A 26b), která je umístěna těsně před železničním přejezdem. Na železniční přejezd předem upozorňují značky "Návěstní deska" (č. A 25a až č. A 25 c) umístěné ve vzdálenosti 240 m, 160 m a 80 m před železničním přejezdem. Nad značkou č. A 25a je umístěna značka "Železniční přejezd se závorami" (č. A 23) nebo značka "Železniční přejezd bez závor" (č. A 24). Je-li vzdálenost mezi dvěma železničními přejezdy kratší než 240 m, je před následujícím přejezdem umístěna značka č. A 23 nebo značka č. A 24 nad značkou č. A 25b, a je-li tato vzdálenost kratší než 160 m, nad značkou č. A 25c; je-li tato vzdálenost kratší než 80 m, užívá se značky č. A 25c, nad kterou je značka č. A 23 nebo značka č. A 24 s dodatkovou tabulkou "Vzdálenost" (č. E 3a) udávající vzdálenost k přejezdu. Je-li vzdálenost mezi dvěma přejezdy kratší než 30 m, je značka pro oba přejezdy společná; jde-li o železniční přejezdy bez závor, je pod značkou č. A 24 umístěna dodatková tabulka "Počet" (č. E 1) s nápisem "2x". Pro označení železničního přejezdu na odbočující silnici se užívá dodatkové tabulky "Směrová šipka" (č. E 7) umístěné nad značkami č. A 25a až č. A 25c. Nachází-li se však přejezd na silnici menšího dopravního významu, označuje se jen na této silnici, a je-li jeho vzdálenost od křižovatky menší než 80 m, užívá se i zde dodatkové tabulky č. E 3a udávající vzdálenost k přejezdu. K vyznačení tvaru křížení silnice s dráhou lze užít dodatkové tabulky "Tvar křížení silnice s dráhou"(č. E 10), která se umísťuje nad značkou č. A 25c. Značky č.A 25a až č. A 25c se neužívají před přejezdem tramvajové dráhy označeným značkou "Dej přednost v jízdě tramvaji!" (č. C 1b).
(14) K značce č. A 27:
Značka "Tramvaj" (č. A 27) upozorňuje, jestliže je to nutné v zájmu bezpečnosti silničního provozu, zejména na místo, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vozidel.
(15) K značce č. A 28:
Značka "Kolona" (č. A 28) upozorňuje na úsek silnice, kde je vzhledem k charakteristikám dopravního proudu (např. vysoká intenzita dopravy, uzavírka, úrovňové křížení) nutno očekávat častý výskyt kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.
Čl.2
Zákazové značky
(1) K značce č. B 4:
Značka "Zákaz vjezdu nákladních automobilů" (č. B 4) platí i pro tahače přívěsu, tahače návěsu a speciální automobily odvozené od nákladního automobilu nebo autobusu; neplatí však pro obytné automobily.
(2) K značce č. B 6:
Značka "Zákaz vjezdu traktorů" (č. B 6) platí i pro jednonápravové kultivační traktory, motorové dopravní vozíky, motorové ruční vozíky, samojízdné zemědělské a lesnické stroje a pojízdné pracovní stroje.
(3) K značce č. B 10:
Značka "Zákaz vjezdu ručních vozíků" (č.B 10) zakazuje vjezd ručním vozíkům o celkové šířce větší než 600 mm.
(4) K značce č. B 12:
Značka "Zákaz vjezdu vyznačených vozidel" (č. B 12) zakazuje vjezd vozidlům vyznačených druhů; tyto druhy vozidel se vyznačují symboly ze značek č. B 3 až č. B 10.
(5) K značce č. B 13:
U jízdní soupravy se omezení okamžité hmotnosti vztahuje na jednotlivá vozidla soupravy. Je-li značka č. B 13 doplněna dodatkovou tabulkou s nápisem "Jediné vozidlo .... t", smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoliv však údaj na tabulce; řidič je povinen zajistit, aby do takového úseku nevjížděla současně ze žádného směru jiná vozidla; za tím účelem lze zastavovat jiná vozidla.
(6) K značce č. B 15:
Pro značku "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez" (č. B 15) je rozhodující okamžitá šířka včetně nákladu.
(7) K značce č. B 16:
Pro značku "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez" (č. B 16) je rozhodující okamžitá výška včetně nákladu.
(8) K značce č. B 17:
Pro značku "Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez" (č. B 17) je rozhodující okamžitá délka včetně nákladu.
(9) K značce č. B 18:
Značka "Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad" (č. B 18) zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad a označeným podle zvláštních předpisů. 17)
(10) K značce č. B 19:
Značka "Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody" (č. B 19) zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit znečištění vody. Množství a popřípadě i povaha nákladu mohou být uvedeny na dodatkové tabulce.
(11) K značce č. B 20a:
Značka "Nejvyšší dovolená rychlost" (č. B 20a) zakazuje řidiči překročit rychlost v kilometrech za hodinu vyjádřenou číslem na značce.
(12) K značce č. B 21a:
Značka "Zákaz předjíždění" (č. B 21a) zakazuje řidiči předjíždět motorové vozidlo vlevo. Motocykl bez postranního vozíku lze předjíždět.
(13) K značce č. B 22a:
Značka "Zákaz předjíždění pro nákladní automobily" (č. B 22a) zakazuje řidiči nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg předjíždět motorové vozidlo vlevo. Motocykl bez postranního vozíku lze předjíždět.
(14) K značce č. B 27:
Značka "Povinnost zastavit vozidlo" (č. B 27) zakazuje pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla na silničním hraničním přechodu. Ve spodní části značky se uvádí překlad nápisu "CLO" v jazyce sousedního státu. Je-li na této značce místo nápisu "CLO" nápis "STOP", značka zakazuje pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla na místě uvedeném ve spodní části značky ("VB", "KONTROLA" apod.).
(15) K značkám č. B 28 a č. B 29:
Na značkách "Zákaz zastavení" (č. B 28) a "Zákaz stání" (č. B 29) může být v dolní části červeného kruhu vyznačena doba, po kterou zákaz platí.
(16) K značce č. B 31:
Značka "Jiný zákaz" (č. B 31) stanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyznačit jinou značkou. Zákaz je vyjádřen nápisem na značce ("Nakládání a skládání zakázáno" apod.). Užije-li se nápisu "Průjezd zakázán", nesmí řidič projet takto označeným úsekem, aniž by jízdu přerušil (za účelem naložení nebo složení nákladu apod.).
(17) K značce č. B 32:
Značka "Konec více zákazů" (č. B 32) ruší platnost značek "Nejvyšší dovolená rychlost" (č. B 20a), "Zákaz předjíždění" (č. B 21a), "Zákaz předjíždění pro nákladní automobily" (č. B 22a) a "Nejvyšší dovolená rychlost" (č. C 6a), jsou-li užity nejméně dvě z těchto značek společně.
Čl.3
Příkazové značky
(1) K značkám č. C 1a a č. C 2:
Značka "Dej přednost v jízdě!" (č. C 1a) nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!" (č. C 2) označuje vedlejší silnici. Tyto značky se mohou užívat i uvnitř větší nebo složitější křižovatky anebo na místě, kde je nutno řidiči přikázat, zopakovat nebo zdůraznit povinnost dát přednost v jízdě. Značky č. C 2 se užívá též před železničním přejezdem, kde je nutno přikázat řidiči zastavení vozidla.
(2) K značce č. C 1b:
Značky "Dej přednost v jízdě tramvaji!" (č. C 1b) se užívá na místě, kde je ve sporných nebo jiných případech nutno přikázat řidiči dát přednost v jízdě tramvaji anebo k zdůraznění jinak stanovené povinnosti dát přednost v jízdě tramvaji.
(3) K značce č. C 3:
Značka "Kruhový objezd" (č. C 3) přikazuje jízdu po kruhovém objezdu ve směru šipek na značce zobrazených.
(4) K značkám č. C 4a až č. C 4f:
Značky "Přikázaný směr jízdy" (č. C 4a až č. C 4f) přikazují jízdu směrem, kterým šipka nebo šipky ukazují.
(5) K značkám č. C 5a až č. C 5c:
Značky "Přikázaný směr objíždění" (č. C 5a až č. C 5c) přikazují objíždět ostrůvek, překážku apod. jen ve směru vyznačeném šipkou nebo šipkami.
(6) K značkám č. C 7 až č. C 9:
Značka "Stezka pro chodce" (č. C 7) přikazuje chodcům užít takto označeného pruhu nebo stezky, kde platí přiměřeně ustanovení § 54 odst. 1 a 3.
Značka "Stezka pro cyklisty" (č. C 8) přikazuje cyklistům užít takto označeného pruhu nebo stezky; pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo.
Značka "Stezka pro chodce a cyklisty" (č. C 9) přikazuje chodcům a cyklistům užít takto označeného společného pruhu nebo stezky; chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit.
Jiným účastníkům silničního provozu, než pro které jsou tyto pruhy nebo stezky určeny, je jejich užívání zakázáno.
(7) K značce č. C 10:
Značka "Jiný příkaz" (č. C 10) ukládá jiný příkaz než ten, který je možno uložit jinou značkou. Příkaz je vyjádřen nápisem na značce ("Rozsviť světla", "Přejdi na druhou stranu" apod.).
(8) K značkám č. C 7 až č. C 10:
K ukončení platnosti značek č. C 7 až č. C 10 lze užít shodných značek doplněných červeným šikmým pruhem.
Čl.4
Informativní značky
(1) K značce č. D 1a:
Značka "Hlavní silnice" (č. D 1a) označuje hlavní silnici, a to zejména v obci.
(2) K značce č. D 1b:
Značka "Konec hlavní silnice" (č. D 1b) informuje o tom, že na nejbližší křižovatce tato silnice již není hlavní.
(3) K značkám č. D 2 a č. D 3:
Značky "Okruh" (č. D 2) a "Změna směru okruhu" (č. D 3) označují okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části. Je-li zřízeno více okruhů, označují se ve spodní části značky římskými číslicemi postupně od středu obce.
Podpůrně se užívá i pruhů stejné barvy na sloupech veřejného osvětlení apod.
(4) K značkám č. D 4a a č. D 4b:
Značky "Jednosměrný provoz" (č. D 4a a č. D 4b) označují jednosměrnou silnici, která se v protisměru zpravidla označuje značkou "Zákaz vjezdu všech vozidel" (č. B 2).
(5) K značce č. D 5:
Značka "Doporučená rychlost" (č. D 5) vyjadřuje číslem nebo čísly uvedenými na značce doporučenou rychlost v kilometrech za hodinu za normálních podmínek.
(6) K značce č. D 6:
Značka "Přechod pro chodce" (č. D 6) označuje přechod pro chodce vyznačený značkou č. V 7 zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával.
(7) K značce č. D 9a:
Značka "Slepá silnice" (č. D 9a) označuje silnici, která dále končí nebo kterou nelze dále pokračovat v jízdě.
(8) K značkám č. D 11a až č. D 11g:
Značky "Parkoviště" (č. D 11a až č. D 11g) označují místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Symboly ve spodní části značek č. D 11b až č. D 11g, které mohou být obráceny, vyjadřují dovolené způsoby stání na parkovišti. Tyto symboly mohou být vyznačeny i na dodatkové tabulce pod značkami č. D 11a, č. D 12, č. D 13a a č. D 13b. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo na dodatkové tabulce. Na místech, kde je dovoleno stání na chodníku, nesmí zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg a zvláštní motorové vozidlo.
(9) K značce č. D 12:
Údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno (název organizace, státní poznávací značka, symbol označení č. O 1 nebo č. O 2 apod.) a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce umístěné pod značkou "Vyhrazené parkoviště" (č. D 12). Tyto údaje mohou být uvedeny i na samotné značce místo nápisu "RESERVÉ" ("TAXI", "BUS" apod.). Mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud to není jinak zakázáno.
(10) K značkám č. D 13a a č. D 13b:
Na místě označeném značkou "Parkoviště s parkovacím kotoučem" (č. D 13a) řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Značka "Parkoviště s parkovacími hodinami" (č. D 13b) označuje placené parkoviště; řidič se musí řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na parkovacích hodinách.
(11) K značkám č. D 16a až č. D 16d, č. D 17 a č. D 18:
Značky "Jízdní pruhy" (č. D 16a), "Zvýšení počtu jízdních pruhů" (č. D 16b), "Snížení počtu jízdních pruhů" (č. D 16c) a "Jízdní pruh pro pomalá vozidla" (č. D 16d) vyznačují počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka č. D 16c též vyznačuje, který z jízdních pruhů je průběžný. Značka č. D 16d vyznačuje zároveň přídavný jízdní pruh na dálnici a silnici pro motorová vozidla určený pro motorová vozidla, která v takto označeném úseku nedosáhnou vyšší rychlosti než 50 km v hodině.
Značka "Jízdní pruhy před křižovatkou" (č. D 17) vyznačuje způsob řazení do jízdních pruhů a stanovený směr jízdy křižovatkou. Symbol značek (č. B 4, č. B 20a, č. C 6a apod.) užitý na značce "Omezení v jízdním pruhu" (č. D 18) vyjadřuje omezení platné v příslušném jízdním pruhu. Totéž platí, jsou-li tyto symboly užity na značkách č. D 16b až č. D 16d a č. D 17. Platnost omezení v příslušném jízdním pruhu končí u značek č. D 16a až č. D 16d a č. D 17, na nichž není užito symbolu omezení v jízdním pruhu.
(12) K značce č. D 19a:
Značka "Vyhrazený jízdní pruh" (č. D 19a) vyznačuje jízdní pruh vyhrazený pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy a jeho situování ve vztahu k ostatním jízdním pruhům. Tento jízdní pruh je současně na silnici vyznačen vodorovnými značkami zejména č. V 1a nebo č. V 2a a nápisem "BUS". Ve spodní části značky č. D 19a lze vyznačit dobu, po kterou je jízdní pruh vyhrazen. V prostoru křižovatky se vyhrazený jízdní pruh vyznačuje jen vodorovnými značkami.
(13) K značce č. D 21:
Značka "Informace" (č. D 21) označuje místo, kde lze obdržet zejména turistické informace.
(14) K značkám č. D 29a až č. D 29c:
Pro společnou zastávku tramvaje a autobusu nebo trolejbusu a autobusu se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly.
(15) K značkám č. D 30a až č. D 30f:
Značka "Návěst před křižovatkou" (č. D 30a) informuje o názvu nejbližší křižovatky a o vzdálenosti k ní.
Značky "Návěst před křižovatkou" (č. D 30b až č. D 30f) informují na dálnici, silnici pro motorová vozidla nebo na jiné dopravně významné silnici o směru a popřípadě o vzdálenosti k vyznačeným cílům (obcím) a o počtu a uspořádání jízdních pruhů.
(16) K značkám č. D 35a až č. D 35e:
Značky "Návěst před křižovatkou" (č. D 35a a č. D 35b) informují o směru k vyznačeným cílům (obcím) z nejbližší křižovatky. Značka č. D 35a informuje též o křižovatce se silnicí pro motorová vozidla nebo se silnicí s vyhrazeným jízdním pruhem, pokud je symbol značky č. D 15a nahrazen nápisem "BUS". Značky č. D 35c a č. D 35d informují o omezení provozu za nejbližší křižovatkou. Značka č. D 35d informuje též o směru objíždění. Značka č. D 35e informuje o křižovatce, na které je zakázáno odbočovat vlevo.
(17) K značkám č. D 36a až č. D 36d:
Značky "Směrová tabule" (č. D 36a až č. D 36d) informují o směru a zpravidla i vzdálenosti v kilometrech k vyznačeným cílům (obcím) a o číslu silnice, které se vyznačuje v rámečku.
(18) K značkám č. D 37a a č. D 37b:
Značka "Směrová tabule k místnímu cíli" (č. D 37a) informuje o směru a popřípadě o vzdálenosti k části obce.
Značka "Směrová tabule k jinému cíli" (č. D 37b) informuje vhodným nápisem nebo symbolem o směru, popřípadě o vzdálenosti k jinému cíli než obci nebo její části.
(19) K značce č. D 40:
Značka "Silnice pro mezinárodní provoz" (č. D 40) může být provedena ve tvaru šipky.
(20) K značce č. D 41:
Značka "Kilometrovník" (č. D 41) vyznačuje vzdálenost v kilometrech od začátku silnice.
(21) K značce č. D 43:
Značka "Jiný název" (č. D 43) informuje o názvu řeky, pohoří, přírodní rezervace, části obce apod.
(22) K značkám č. D 44a až č. D 44d:
Značky "Návěst před objížďkou" (č. D 44a a č. D 44b) a "Směrová tabule pro vyznačení objížďky" (č. D 44c a č. D 44d) informují o uzavírce silnice nebo omezení silničního provozu a vyznačují směr a průběh objížďky nebo odklonové trasy. Na značce č. D 44a je podle povahy uzavírky vyznačen symbol příslušné zákazové značky a délka objížďky.
(23) K značce č. D 45:
Značka "Změna místní úpravy" (č. D 45) upozorňuje vhodným nápisem a symbolem na změnu místní úpravy silničního provozu, změnu v organizaci dopravy, neobvyklé stavební uspořádání silnice apod.
(24) K značce č. D 46:
Značka "Návěst změny směru jízdy" (č. D 46) informuje zejména o změně směru jízdy do protisměru na směrově rozdělené silnici nebo do původního směru jízdy, je-li symbol šipky na značce obrácen.
(25) K značce č. D 47:
Značka "Objíždění tramvaje" (č. D 47) označuje místo, kde lze objíždět vlevo tramvaj, která stojí v zastávce. Je-li značka doplněna ve své spodní části symbolem dodatkové tabulky č. E 4, vyznačuje úsek silnice, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.
(26) K značkám č. D 48a a č. D 48b:
Značky "Zóna s dopravním omezením" (č. D 48a) a "Konec zóny s dopravním omezením" (č. D 48b) vyznačují oblast (část obce apod.), kde platí zákaz nebo omezení vyplývající z užitých symbolů značky nebo značek, pokud místní úpravou silničního provozu uvnitř oblasti není stanoveno jinak. Dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem.
(27) K značkám č. D 50a a č. D 50b:
Značky "Pěší zóna" (č. D 50a) a "Konec pěší zóny" (č. D 50b) vyznačují oblast (část obce apod.) určenou především pro chodce. Ve spodní části značek se vyznačuje vhodným nápisem nebo symbolem, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době.
(28) K značce č. D 51:
Značka "Únikový pruh" (č. D 51) informuje řidiče o existenci únikového pruhu, kde lze v případě nouze (snížený účinek brzd) zastavit vozidlo pomocnými prostředky (protisvah, hrubý štěrkový povrch).
Čl.5
Dodatkové tabulky
(1) Dodatkové tabulky s nápisy nebo symboly zpřesňují, doplňují nebo omezují význam značky, pod kterou jsou umístěny. Pokud tím není narušena čitelnost značky, mohou se nápisy nebo symboly vyznačit přímo ve spodní části značky.
(2) K dodatkovým tabulkám č. E 2a až č. E 2d:
Dodatkové tabulky "Tvar křižovatky" (č. E 2a až č. E 2c) vyznačují skutečný tvar křižovatky a mimo tabulky č. E 2a též hlavní a vedlejší silnici. Totéž vyznačuje tabulka "Tvar dvou křižovatek" (č. E 2d) pro dvě křižovatky po sobě následující.
(3) K dodatkovým tabulkám č. E 3a a č. E 3b:
Dodatková tabulka "Vzdálenost" (č. E 3a) vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
Značka č. C 1a, pod kterou je umístěna tabulka č. E 3b, je předběžnou značkou k značce č. C 2.
(4) K dodatkové tabulce č. E 4:
Dodatková tabulka "Délka úseku" (č. E 4) vyznačuje délku úseku, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
(5) K dodatkové tabulce č. E 5:
Dodatková tabulka "Celková hmotnost" (č. E 5) umístěná pod zákazovou značkou omezuje platnost zákazu na vozidlo, jehož celková hmotnost přesahuje údaj uvedený na tabulce. U jízdní soupravy rozhoduje součet celkových hmotností vozidel soupravy.
(6) K dodatkovým tabulkám č. E 6a až č. E 6c:
Dodatková tabulka "Za mokra" (č. E 6a) omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na podmínky mokré vozovky. Tabulka "Nebezpečí náledí" (č. E 6b) umístěna pod značkou č. A 22 upozorňuje na nebezpečí tvoření náledí. Tabulka "Nebezpečná krajnice" (č. E 6c) umístěná pod značkou č. A 22 upozorňuje na sníženou, jinak nebezpečnou nebo chybějící krajnici.
(7) K dodatkové tabulce č. E 7:
Dodatková tabulka "Směrová šipka" (č. E 7) vyznačuje směr k místu, kde platí značka, pod kterou je tabulka umístěna.
(8) K dodatkovým tabulkám č. E 8a až č. E 8e: Dodatkové tabulky "Začátek úseku" (č. E 8a), "Průběh úseku" (č. E 8b), "Konec úseku" (č. E 8c) a "Úsek platnosti" (č. E 8d a č. E 8e) vyznačují úsek, pro který platí značka, pod níž jsou tabulky umístěny.
(9) K dodatkové tabulce č. E 9:
Dodatková tabulka "Druh vozidla" (č. E 9) omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vyznačený druh vozidla.
(10) Dodatková tabulka s nápisem "JEN ZÁSOBOVÁNÍ" omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a na vozidla s označením č. O 1 nebo č. O 2; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem "MIMO ZÁSOBOVÁNÍ".
(11) Dodatková tabulka s nápisem "JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA" omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, na vozidla s označením č. O 1 nebo č. O 2, vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY".
(12) Výjimka z místní úpravy silničního provozu pro řidiče tramvaje se vyznačuje na dodatkové tabulce jen, pokud to vyžaduje situace v silničním provozu.
Čl.6
Platnost svislých dopravních značek
(1) Zákazová nebo příkazová značka umístěná nad vozovkou platí jen pro jízdní pruh, nad kterým je umístěna.
(2) Zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušné značky končí na nejbližší křižovatce, pokud není dříve ukončen jinak. Omezení vyjádřené značkou č. B 20a končí též u značek č. D 38a a č. D 38b.
 
ČÁST II
Vodorovné dopravní značky
Čl.7
Podélné čáry
(1) K značkám č. V 1a a č. V 1b:
Jsou-li značkou "Podélná čára souvislá" (č. V 1a) nebo značkou "Dvojitá podélná čára souvislá" (č. V 1b) odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky. Tyto značky je zakázáno přejíždět nebo je nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo silnici nebo vjíždění na silnici z místa ležícího mimo silnici.
(2) K značkám č. V 2a a č. V 2b:
Značky "Podélná čára přerušovaná"(č. V 2a a č. V 2b) se smějí přejíždět při dodržení ostatních ustanovení této vyhlášky. Značka č. V 2a s mezerami dvojnásobné až čtyřnásobné délky než délka úseček vyznačuje zejména jízdní pruhy. Značka č. V 2b s úsečkami stejné až čtyřnásobné délky, než délka mezer, vyznačuje jízdní pruhy, předchází značce č. V 1a nebo upozorňuje na nebezpečná místa (zatáčku, křižovatku apod.); značka může být doplněna značkou č. V 9b.
(3) K značce č. V 2c:
Značky "Dvojitá podélná čára přerušovaná" (č. V 2c) vyznačují jízdní pruh užívaný střídavě pro jeden i druhý směr jízdy (§ 10 a § 50 odst. 2); není-li jízdní pruh takto užíván, má značka č. V 2c stejný význam jako značky č. V 2a nebo č. V 2b.
(4) K značce č. V 3:
Jsou-li značkou "Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou" (č. V 3) odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, platí pro řidiče význam jen pravé čáry z této dvojice čar. Jsou-li touto značkou vyznačeny jízdní pruhy v jednom směru jízdy, platí pro řidiče význam čáry bližší.
(5) K značce č. V 4:
Značka "Vodící čára" (č. V 4) vyznačuje okraj vozovky.
Čl.8
Příčné čáry
K značkám č. V 5, č. V 6a a č. V 6b:
Značky "Příčná čára souvislá" (č. V 5), "Příčná čára souvislá se symbolem ,Dej přednost v jízdě!'" (č. V 6a) nebo "Příčná čára souvislá s nápisem STOP" (č. V 6b) vyznačují hranici křižovatky; to neplatí, je-li těchto značek užito jako pomocných čar pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky. Značka č. V 6b vyznačuje místo, kde je řidič povinen zastavit vozidlo na příkaz značky "Stůj, dej přednost v jízdě!" (č. C 2).
Čl.9
Šipky
K značkám č. V 9a a č. V 9b:
Značka "Směrové šipky" (č. V 9a) vyznačuje způsob řazení do jízdních pruhů a stanovený směr jízdy křižovatkou. Značka "Předběžné šipky" (č. V 9b) vyznačuje blížící se přechod podélné čáry přerušované v čáru souvislou; je-li umístěna v ose jízdního pruhu, vyznačuje jeho blížící se ukončení.
Čl.10
Stání a parkoviště
K značkám č. V 10a až č. V 10d:
Značky "Stání" (č. V 10a až č. V 10c) vyznačují místo, kde je dovoleno zastavení a stání a stanovený způsob stání. Značka "Vyhrazené parkoviště" (č. V 10d) s příslušným nápisem nebo jen s písmenem "R" vyznačuje prostor vyhrazeného parkoviště.
Čl.11
Zastávky a zákazy zastavení a stání
(1) K značce č. V 11:
Značka "Zastávka autobusu nebo trolejbusu" (č. V 11) a obdobná značka z nápisem "TRAM" pro zastávku tramvaje vyznačuje prostor zastávky uvedených vozidel. Značka může být provedena i v bílé barvě.
(2) K značkám č. V 12a až č. V 12c:
Značka "Žlutá klikatá čára" (č. V 12a) vyznačuje prostor, kde je zakázáno stání.
Značka "Žlutá souvislá čára" (č. V 12b) vyznačuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání. Značka "Žlutá přerušovaná čára" (č. V 12c) vyznačuje úsek, kde je zakázáno stání.
Čl.12
Šikmé rovnoběžné čáry
K značce č. V 13:
Značka "Šikmé rovnoběžné čáry" (č. V 13) vyznačuje prostor, do kterého je zakázáno vjíždět nebo do něj nákladem zasahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo silnici nebo vjíždění na silnici z místa ležícího mimo silnici; přitom nesmějí být ohroženi ostatní účastníci silničního provozu.
Čl.13
Nápisy na silnici
K značce č. V 14:
Značka "Nápisy na silnici" (č. V 14) vyjadřuje různé doplňující údaje vhodnými nápisy ("BUS", "TRAM", "PRAHA", "STOP" apod.), symboly apod.
 
ČÁST III
Dopravní zařízení
Čl.14
Jiná dopravní zařízení
(1) K č. Z 1:
Dopravní kužele umístěné v řadě za sebou mají shodný význam jako značka č. V 1a, a to i tehdy, jsou-li umístěny na značce č. V 2a, č. V 2b, č. V 2c nebo č. V 3. Mohou též vymezovat prostor, do kterého je zakázáno vjíždět.
(2) K č. Z 2a a č. Z 2b:
Zábrana pro označení uzavírky (č. Z 2a) vyznačuje uzavírku celé šířky vozovky. Zábrana pro označení uzavírky (č. Z 2b) vyznačuje uzavření části šířky vozovky; šipky směřují k volné části vozovky.
(3) K č. Z 2c:
Žluté a černé pruhy (č. Z 2c) označují trvalou překážku na silnici (pilíř apod.).
(4) K č. Z 3:
Vodící tabule (č. Z 3) označuje zejména nebezpečnou zatáčku.
(5) K č. Z 4:
Směrovací desky (č. Z 4) usměrňují provoz ve směru sklonu šikmých pruhů.
1) § 1 odst. 2 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb. (úplné znění č. 55/1984 Sb.).
3) Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
4) § 6 zákona ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi.
§ 6 zákona SNR č. 46/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi.
5) § 81 odst. 1 vyhlášky č. 41/1984 Sb.
6) Osobní automobily Sboru národní bezpečnosti mají toto barevné provedení a označení:
- základní barva vozidla - chromová žluť tmavá (č. odstínu 6400),
- přední a zadní dveře, přední a zadní kapota a čtverec na střeše vozidla - bílá (č. odstínu 1000),
- nápis "VB" a číslo na střeše vozidla - černá (č. odstínu 1999).
Barevné provedení a označení motocyklů a jiných vozidel používaných Sborem národní bezpečnosti je obdobné.
7) § 60 vyhlášky č. 41/1984 Sb.
8) § 23 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 41/1984 Sb.
9) § 79 vyhlášky č. 41/1984 Sb.
11) § 3 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva dopravy č. 7/1988 Sb., o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí.
12) § 11 odst. 1 vyhlášky č. 41/1984 Sb.
12a) Zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.
13) § 54 odst. 3 vyhlášky č. 41/1984 Sb.
14) § 52 odst. 1 a 4 vyhlášky č. 41/1984 Sb.
15) Např. zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 123/1979 Sb., o městské hromadné dopravě, vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, Pravidla technického provozu městských drah (reg. v částce 25/1970 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.
16) § 8 zákona č. 68/1979 Sb.
§ 4 vyhlášky č. 122/1979 Sb.
17) Např. zákon č. 68/1979 Sb., vyhláška č. 122/1979 Sb., vyhláška č. 133/1964 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 88/1980 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 62/1981 Sb., vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce č. 71/1980 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel.
18) ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích.
ON 73 6021 Použití a umístění světelného signalizačního zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích.
19) § 3 zákona č. 135/1961 Sb., ve znění zákona č. 27/1984 Sb. (úplné znění č. 55/1984 Sb.).
20) § 57 odst. 1písm. e) zákona č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti.
21) § 8 odst. 1 zákona č. 135/1961 Sb., ve znění zákona č. 27/1984 Sb. (úplné znění č. 55/1984 Sb.).
§ 9 písm. k) a § 11 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 35/1984 Sb.

Související dokumenty

Související články

Školení řidičů motorových vozidel