98/1996 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb.

Schválený:
98/1996 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 5. dubna 1996,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 205d odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb., se mění takto:
1. § 12 odst. 5 písm. c) zní:
"c) zaměstnavatelé příslušní k Moravskoslezské KOOPERATIVĚ, družstevní pojišťovně, a. s., na účet číslo 19-5175630277/0100 Komerční banka, a. s., pobočka Brno.".
2. V § 1 odst. 1 písm. b), v § 1 odst. 2 písm. a) a v příloze č. 1 bodu 2 se obchodní jméno "Kooperativa, moravskoslezská družstevní pojišťovna, a. s.," nahrazuje obchodním jménem "Moravskoslezská KOOPERATIVA, družstevní pojišťovna, a. s.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Související dokumenty

Související články

Rizikovost ekonomických činností v ČR