96/2003 Sb.m.s. o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení

Schválený:
96/2003 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Změna: 113/2006 Sb.m.s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. června 2003 bylo v Praze podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení.*)
Správní ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 14 dnem podpisu.
České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.
SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ
k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvo práce a sociální politiky Ukrajiny (dále jen "Strany"), v souladu s článkem 30 bodem 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení (dále jen "Smlouva"), podepsané dne 4. července 2001 v Kyjevě, za účelem jejího provádění se dohodly takto:
 
ČÁST I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Čl.1
Používání pojmů
Pojmy používané v tomto ujednání mají stejný význam jako ve Smlouvě.
Čl.2
Instituce a styčná místa
(1) Institucemi podle článku 1, odst. 1, bodu 3) Smlouvy jsou:
v České republice:
pro dávky důchodového a nemocenského pojištění a) všeobecně:
Česká správa sociálního zabezpečení
a její regionální složky
b) - vojáci z povolání
specializovaný útvar Ministerstva obrany
- příslušníci policie
specializovaný útvar Ministerstva vnitra
a hasičského záchranného sboru - příslušníci
specializovaný útvar Ministerstva spravedlnosti
vězeňské služby - příslušníci
specializovaný útvar Ministerstva financí
celní správy pro přídavky na děti
orgány státní sociální podpory v místě
a pohřebné
pobytu osoby
pro dávky v nezaměstnanosti úřady práce;
na Ukrajině:
- pro přiznání a výplatu dávek pracujícím osobám při dočasné pracovní neschopnosti (včetně péče o nemocné dítě), v těhotenství a při narození dítěte a péči o dítě do tří let jeho věku, pohřebné (kromě pohřebného na důchodce, nezaměstnané a osoby, které zemřely v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání) -
pracovní orgány výkonného ředitelství Fondu sociálního zabezpečení při krátkodobé ztrátě pracovní způsobilosti,
- pro přiznání a výplatu dávek při pracovním úrazu a nemoci z povolání -
pracovní orgány výkonného ředitelství Fondu sociálního zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání,
- pro přiznání a výplatu dávky v nezaměstnanosti, pohřebného v případě úmrtí nezaměstnaného nebo osoby na něm závislé -
centra zaměstnanosti v místě trvalého pobytu osoby,
- pro přiznání a výplatu důchodů a pohřebného:
a) ze systému všeobecného povinného státního důchodového pojištění -
orgány Penzijního fondu;
b) podle zvláštních zákonů, které upravují oblast důchodového zabezpečení zvláštních kategorií občanů -
příslušné orgány stanovené právními předpisy;
- pro hodnocení stupně omezení životní činnosti člověka, příčiny, doby jeho vzniku, invalidní kategorie -
zdravotnicko-sociální expertní komise (ZSEK) systému Ministerstva zdravotnictví.
(2) Styčnými místy podle článku 30, bodu 3) Smlouvy jsou:
v České republice
pro dávky důchodového a nemocenského pojištění
Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25, 225 08 Praha 5, pro přídavky na děti a pohřebné
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, pro dávky v nezaměstnanosti
Ministerstvo práce a sociálních věcí/Správa služeb zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, 128 01 Praha 2;
na Ukrajině:
- pro přiznání a výplatu dávek pracujícím osobám při dočasné pracovní neschopnosti (včetně péče o nemocné dítě), v těhotenství a při narození dítěte a péči o dítě do tří let jeho věku, pohřebné (kromě pohřebného za důchodce, nezaměstnané a osoby, které zemřely v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání) -
Fond sociálního pojištění při dočasné ztrátě pracovní schopnosti
Boričiv Tik, 28, 04070, m. Kiev-12, tel./fax: 206-04-16,
- pro přiznání a výplatu dávek při pracovním úrazu a nemoci z povolání -
Fond sociálního pojištění při pracovních úrazech a nemocech z povolání
prosp. Peremogi, 92/2, 03062, m. Kiev-62, tel.: 442-70-72,
- pro přiznání a výplatu dávek v nezaměstnanosti, pohřebného v případě úmrtí nezaměstnaného nebo osoby na něm závislé -
Státní centrum zaměstnanosti Ministerstva práce a sociální politiky
vul. Esplanadna, 8/10, 01023, m. Kiev-23, tel. 284-38-94, fax: 289-76-28,
- pro přiznání a výplatu důchodů a pohřebného -
Penzijní fond
vul. Bastionna, 9, 01014, m. Kiev-14, tel. 284-89-33, fax: 284-73-37,
- pro hodnocení stupně omezení životní činnosti člověka, příčiny, doby jeho vzniku, invalidní kategorie -
Ministerstvo zdravotnictví
bul. Gruševskogo, 7, 01021, m. Kiev-21, tel.: 253-61-94.
(3) Instituce a styčná místa plní úkoly, které jsou stanoveny ve Smlouvě a v tomto ujednání a vzájemně si pomáhají. Při provádění Smlouvy se mohou stýkat přímo mezi sebou, jakož i se zúčastněnými osobami nebo jejich zplnomocněnými zástupci.
(4) Styčná místa stanoví ve společné shodě obsah i formu dvojjazyčných formulářů potřebných k provádění Smlouvy a tohoto ujednání.
(5) Instituce a styčná místa smluvních stran se budou snažit v co nejkratší době si předávat všechny dokumenty a informace nezbytné pro provádění Smlouvy a tohoto ujednání.
 
ČÁST II
PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÁ ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A DÁVKY
Oddíl prvý
Dávky v nemoci a mateřství
Čl.3
Potvrzení o dobách pojištění
(1) Pro účely provádění článku 10 Smlouvy dotyčná osoba předloží instituci smluvní strany potvrzení o dobách pojištění získaných podle právních předpisů druhé smluvní strany.
(2) Potvrzení o dobách pojištění vydá:
v České republice -
Česká správa sociálního zabezpečení, nebo instituce uvedené v článku 2 odst. 1 písm. b) tohoto ujednání,
na Ukrajině -
výkonné ředitelství oddělení Fondu sociálního pojištění při dočasné ztrátě pracovní schopnosti.
Čl.4
Dávky v mateřství
Pro účely provádění článků 11 a 12 Smlouvy osoba, která má pobyt na území jedné smluvní strany a která uplatňuje nárok na dávky v mateřství podle právních předpisů smluvní strany, podle kterých je pojištěna, současně s uplatněním žádosti prokáže, že nemá nárok na dávky v mateřství podle právních předpisů státu jejího trvalého pobytu.
Oddíl druhý
Důchody invalidní, starobní, pozůstalých
Čl.5
Sčítání dob pojištění
(1) Potvrzení pro účely provádění článku 14 Smlouvy o dobách pojištění vydává:
v České republice -
Česká správa sociálního pojištění, nebo instituce uvedené v článku 2 odst. 1 písm. b) tohoto ujednání,
na Ukrajině -
Penzijní fond Ukrajiny.
(2) Instituce uvedené v odstavci 1 tohoto článku vystaví rovněž potvrzení o dobách pojištění nezbytné pro aplikaci článku 39 odst. 4 Smlouvy.
Čl.6
Žádosti o důchod
(1) Žádost o důchod podle ustanovení části III oddílu druhého Smlouvy předloží žadatel ve stanovené formě instituci v místě svého trvalého pobytu.
(2) Jsou-li v žádosti uvedeny i doby pojištění získané podle právních předpisů druhé smluvní strany, žádost spolu s ověřenými údaji a potřebnou dokumentací instituce prvé smluvní strany předá instituci druhé smluvní strany. Pokud přitom žadatel splnil podmínky pro nárok na důchod prvé smluvní strany, bude spolu s dokumentací zaslána druhé smluvní straně kopie rozhodnutí o přiznání důchodu.
(3) Instituce druhé smluvní strany rozhodne o nároku na základě dokumentace přijaté podle ustanovení odstavce 2 tohoto článku. Ověřenou kopii svého rozhodnutí instituce druhé smluvní strany zašle instituci prvé smluvní strany za účelem přiznání a výplaty dílčího důchodu.
(4) Údaje na dohodnutých dvojjazyčných formulářích nahrazují předkládání originálních dokladů.
Čl.7
Výdělek pro výpočet důchodu
(1) Při provádění článku 18 Smlouvy nepřihlíží instituce smluvní strany k výdělkům získaným v době, kdy osoba podléhala právním předpisům druhé smluvní strany, a uvedená doba se pro stanovení průměrného výdělku nebo vyměřovacího základu vylučuje.
(2) Pokud by při provádění článku 39 odst. 4 Smlouvy nebylo možno průměrný výdělek nebo vyměřovací základ podle odstavce 1 stanovit z důvodu, že doby pojištění byly získány pouze podle právních předpisů druhé smluvní strany, bude pro výpočet důchodu rozhodující průměrná mzda:
v České republice -
dosahovaná v roce, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu,
na Ukrajině -
zaměstnanců v hospodářských odvětvích za jeden rok.
Čl.8
Vzájemné informování
Instituce obou smluvních stran se vzájemně informují o všech jim známých skutečnostech spojených s výplatou důchodů, které mohou mít význam pro instituci druhé smluvní strany. Těmito důležitými skutečnostmi jsou zejména:
1. odnětí nebo zastavení výplaty důchodu a důvody, které k tomu vedly,
2. změna ve výši důchodu z důvodu:
- změny v době pojištění, kdy se současně potvrdí i nová doba pojištění,
- změny stupně invalidity,
3. úmrtí důchodce,
4. uzavření nového sňatku vdovou (vdovcem),
5. změna trvalého pobytu do třetího státu,
6. změna občanství,
7. změna adresy a jména.
Čl.9
Výměna statistických údajů
Styčná místa obou smluvních stran si do 31. března každého roku vymění statistické údaje o výplatách důchodů podle Smlouvy do druhého státu. Statistické údaje budou obsahovat druhy důchodů, počet příjemců důchodů a úhrnnou výši vyplacených důchodů k 31. prosinci předchozího kalendářního roku.
Oddíl třetí
Pracovní úrazy a nemoci z povolání
Čl.10
Stanovení doby výkonu činnosti
Pro účely provádění článku 23 Smlouvy potvrzení o dobách výkonu činnosti způsobující nemoc z povolání vydává:
v České republice -
Česká správa sociálního zabezpečení,
na Ukrajině -
pracovní orgány výkonného ředitelství Fondu sociálního pojištění při pracovních úrazech a nemocech z povolání.
Čl.11
Poskytování dávek
V případě přiznání nároku na dávku při pracovních úrazech a nemocech z povolání se přiznání a výplata této dávky uskutečňuje podle právních předpisů té smluvní strany, jejímž právním předpisům osoba podléhala v době, kdy došlo k pracovnímu úrazu nebo kdy naposledy vykonávala činnost mající za následek vznik nemoci z povolání.
Oddíl čtvrtý
Nezaměstnanost
Čl.12
Sčítání dob pojištění
(1) Pro provádění článku 26 Smlouvy dotyčná osoba předloží instituci smluvní strany, na jejímž území má trvalý pobyt v době podání žádosti, potvrzení o dobách pojištění získaných podle právních předpisů druhé smluvní strany. Pokud dotyčná osoba takovéto potvrzení nepředloží, instituce v místě jejího bydliště požádá prostřednictvím styčného místa o jeho vystavení a zaslání instituci druhé smluvní strany.
(2) Potvrzení o dobách pojištění podle odstavce 1 tohoto článku vydává:
v České republice -
Česká správa sociálního zabezpečení,
na Ukrajině -
Státní centrum zaměstnanosti Ministerstva práce a sociální politiky.
 
ČÁST III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl.13
Změny a doplňky
Smluvní strany po vzájemné dohodě mohou toto ujednání měnit nebo doplňovat formou protokolů, které se stanou nedílnou součástí tohoto ujednání a vstoupí v platnost dnem podpisu.
Čl.14
Doba platnosti
Toto správní ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a bude se používat po dobu platnosti Smlouvy.
Dáno v Praze dne 25. června 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ukrajinském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
Za Ministerstvo práce
a sociálních věcí
České republiky:
JUDr. Miroslav Fuchs v. r.
náměstek ministra práce
a sociálních věcí
Ukrajiny
Za Ministerstvo práce a sociální
politiky
Ukrajiny:
Serhij Ivanovič Ustyč v. r.
mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec
v České republice
*) Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení ze dne 4. července 2001 byla vyhlášena pod č. 29/2003 Sb. m. s.