94/2006 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Schválený:
94/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. března 2006,
kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
Ministerstvo financí stanoví podle § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, se mění takto:
1. V § 5 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Další hlavní jídlo v téže směně může organizace poskytnout svému zaměstnanci za úhradu ve výši podle věty první, pokud jeho odpracovávaná směna je stanovena nejméně na 10 hodin.".
2. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:
 
"§ 6a
Společná ustanovení
(1) Je-li závodní stravování zabezpečováno ve vlastním zařízení závodního stravování podle § 2 a 3 nebo podle § 6, nemůže organizace současně zabezpečovat závodní stravování prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby podle § 4 a 5, s výjimkami uvedenými v odstavci 2.
(2) Je-li závodní stravování zabezpečováno ve vlastním zařízení závodního stravování, je možné zabezpečit závodní stravování prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby pouze strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 3
a) kterému nelze jinak zajistit stravu odpovídající jeho zdravotnímu stavu; požadavek na zajištění stravy odpovídající zdravotnímu stavu zaměstnance musí být organizaci doložen písemným lékařským potvrzením s doporučeným typem stravování, vystaveným příslušným odborným lékařem,
b) jehož odpracovávaná směna je stanovena nejméně na 10 hodin a poskytnutí dalšího hlavního jídla za sníženou úhradu spadá do doby, kdy vlastní zařízení závodního stravování již nepracuje, nebo
c) v období, kdy je vlastní zařízení závodního stravování mimo provoz.
(3) Každé místně oddělené pracoviště postupuje podle odstavců 1 a 2 samostatně.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Související dokumenty

Související články

Závodní stravování z pohledu pracovního práva