93/2018 Sb. o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

Schválený:
93/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. května 2018
o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů v oblasti dodržování podmínek pro přístup a sdílení přínosů z využívání genetických zdrojů a tradičních znalostí souvisejících s genetickými zdroji.
 
§ 2
Zařazení sbírky nebo její části do registru
(1) Žádost podle čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 se podává Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo").
(2) Ministerstvo rozhodne o žádosti do 90 dnů ode dne zahájení řízení.
(3) Ministerstvo informuje Českou inspekci životního prostředí (dále jen "inspekce") o zařazení sbírky2) nebo její části do registru sbírek v Evropské unii3) (dále jen "registr") bez zbytečného odkladu.
(4) Změny podle čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866 oznámí držitel sbírky ministerstvu bez zbytečného odkladu.
 
§ 3
Prohlášení a další skutečnosti
(1) Prohlášení podle čl. 7 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 se podává ministerstvu.
(2) Další skutečnosti podle čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 se sdělují ministerstvu na jeho výzvu ve lhůtě stanovené ministerstvem.
 
§ 4
Kontrola sbírky nebo její části
(1) Kontrola toho, zda sbírka nebo její část zařazená do registru splňuje i po jejím zařazení kritéria stanovená pro zařazení do registru4), probíhá zpravidla na základě ročního plánu kontrol sbírek5).
(2) Zjistí-li se, že sbírka nebo její část nesplňuje kritéria pro zařazení do registru, je ministerstvo oprávněno uložit držiteli sbírky nebo její části zařazené do registru opatření k nápravě6).
(3) Informaci o provedení opatření k nápravě sdělí držitel sbírky ministerstvu bez zbytečného odkladu. Pokud držitel sbírky neprovedl řádně uložená opatření k nápravě, ministerstvo rozhodne o vyřazení sbírky nebo její části z registru. O vyřazení informuje ministerstvo inspekci bez zbytečného odkladu.
 
§ 5
Kontrola dodržování pravidel uživateli
Kontrola toho, zda uživatelé plní povinnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 a tímto zákonem, probíhá zpravidla na základě ročního plánu kontrol uživatelů7).
 
§ 6
Ministerstvo
Ministerstvo
a) rozhoduje o zařazení sbírky nebo její části do registru a o jejím vyřazení,
b) přijímá prohlášení podle čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014,
c) vydává roční plán kontrol sbírek a roční plán kontrol uživatelů,
d) ukládá opatření k nápravě podle tohoto zákona,
e) projednává přestupky podle tohoto zákona,
f) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím inspekce vydaným podle tohoto zákona,
g) je příslušným orgánem8) odpovědným za uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866, s výjimkou působnosti svěřené tímto zákonem inspekci.
 
§ 7
Inspekce
Inspekce
a) spolupracuje s ministerstvem při přípravě ročního plánu kontrol sbírek a ročního plánu kontrol uživatelů,
b) kontroluje, zda sbírka nebo její část zařazená do registru splňuje kritéria pro zařazení do registru a zda uživatelé dodržují povinnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 a tímto zákonem,
c) ukládá opatření k nápravě podle tohoto zákona,
d) projednává přestupky podle tohoto zákona,
e) bez zbytečného odkladu informuje ministerstvo o výsledcích vykonaných kontrol, o uložených opatřeních k nápravě a o uložených pokutách,
f) vykonává působnost příslušného orgánu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866, s výjimkou působnosti svěřené tímto zákonem ministerstvu.
 
§ 8
Opatření k nápravě
(1) Ministerstvo je oprávněno uložit držiteli sbírky nebo její části zařazené do registru, která nesplňuje kritéria pro zařazení do registru4), aby zajistil splnění těchto kritérií ve lhůtě stanovené ministerstvem a informoval uživatele, kterému bude do doby splnění kritérií poskytovat genetické zdroje, o tom, že sbírka nebo její část nesplňuje kritéria pro zařazení sbírky do registru.
(2) Inspekce je oprávněna uložit uživateli, který porušil některou z povinností uživatele stanovených v čl. 4 nebo 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014, aby tuto povinnost splnil ve lhůtě stanovené inspekcí a do doby jejího splnění nevyužíval ty genetické zdroje nebo tradiční znalosti související s genetickými zdroji, při jejichž využívání k porušení této povinnosti došlo.
 
§ 9
Přestupky
(1) Fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel dopustí přestupku tím, že
a) nepostupuje s náležitou péčí podle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014,
b) nezíská, neuchová nebo dalším uživatelům nepředá stanovené informace nebo příslušné dokumenty podle čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014,
c) neukončí využívání genetických zdrojů nebo tradičních znalostí souvisejících s genetickými zdroji podle čl. 4 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014,
d) neuchová informace významné pro přístup a sdílení přínosů podle čl. 4 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014,
e) v rozporu s čl. 4 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 neukončí využívání nebo požádá o výsadní práva, nebo
f) nepředloží prohlášení podle čl. 7 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 nebo další skutečnosti podle čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.
(2) Fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel sbírky nebo její části zařazené do registru dopustí přestupku tím, že bez zbytečného odkladu neoznámí změny podle čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e) nebo odstavce 2,
b) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f).
(4) Přestupky podle tohoto zákona projednává inspekce, s výjimkou přestupku podle odstavce 2, který projednává ministerstvo.
(5) Pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky.
 
§ 10
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1866 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014, pokud jde o registr sbírek, monitorování dodržování pravidel ze strany uživatelů a osvědčené postupy.
2) Čl. 3 odst. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.
3) Čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.
4) Čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.
5) Čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.
Čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866.
6) Čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.
Čl. 4 odst. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866.
7) Čl. 9 odst. 1 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.
8) Čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 14. 8. 2018 do 31. 8. 2018