92/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
92/2022 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. dubna 2022,
kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
V § 4 odst. 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., zákona č. 129/2006 Sb., zákona č. 162/2013 Sb., zákona č. 226/2017 Sb., zákona č. 49/2019 Sb. a zákona č. 356/2019 Sb., se za slova "Den rodin," vkládají slova "27. květen - Den národního vzdoru," a za slova "Den hrdinů druhého odboje," se vkládají slova "25. červen - Den odchodu okupačních vojsk,".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Související dokumenty