91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Schválený:
91/2010 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. března 2010
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:
 
§ 1
Podmínky požární bezpečnosti
(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
(2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.
(3) Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.
 
§ 2
Kontrola spalinové cesty
(1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1).
(2) Kontrola spalinové cesty se provádí
a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
e) posouzením jejího stavebně technického stavu.
(3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle zákona o ochraně ovzduší2) a ve lhůtách jím stanovených se považuje za splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.
 
§ 3
Čištění spalinové cesty
(1) Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1); čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.
(2) Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
 
§ 4
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv
(1) Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; kontrola a čištění spalinové cesty se provede před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
(3) U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí.
(4) Lhůty vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(5) Lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
 
§ 5
Revize spalinové cesty
(1) Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví1), a která je zároveň
a) revizním technikem komínů3),
b) specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů3), nebo
c) revizním technikem spalinových cest3).
(2) Revize spalinové cesty se provádí
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
 
§ 6
Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a revizní zpráva spalinové cesty
(1) O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy4), popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.
(2) O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(3) Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.
 
§ 7
Vypalování komína
(1) Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením.
(2) Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit.
(3) Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1) nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.
(4) Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.
 
§ 8
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, se zrušuje.
 
§ 9
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc., v. r.
Ministr vnitra:
Ing. Pecina, MBA, v. r.
 
Příloha 1
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------              
 Výkon        Činnost         Druh paliva připojeného spotřebiče paliv          
připojeného                      Pevné        Kapalné    Plynné
spotřebiče                   Celoroční  Sezónní
 paliv                     provoz   provoz
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------              
do 50 kW    Čištění spalinové cesty       3x     2x       3x      1x
 včetně
        Kontrola spalinové cesty         1x          1x      1x    
                    
        Výběr pevných (tuhých)          1x          1x      1x    
        znečišťujících částí
        a kondenzátu

nad 50 kW   Kontrola a čištění            2x          1x      1x
        spalinové cesty

        Výběr pevných (tuhých)          2x          1x      1x
        znečišťujících
        částí a kondenzátu

        Čištění spotřebiče paliv         2x         nejméně podle návodu
                                         výrobce
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------              
Doplňující pravidla k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně5) k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci6) se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.
 
Příloha 2
Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty
ZPRÁVA
o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty*)
 
Číslo zprávy:

Datum vystavení zprávy:

Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/firma:


Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení 
a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čištění spalinové cesty:

Adresa kontrolovaného objektu:

Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty:

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění:

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Termín odstranění nedostatků:
               
                
                
              Podpis a razítko odborně způsobilé osoby
                
_______________
*) Nehodící škrtněte.
 
Příloha 3
Vzor revizní zprávy spalinové cesty
REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY
 
Číslo revizní zprávy:

Datum vystavení revizní zprávy:

Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/firma:


Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení 
a bydliště fyzické osoby, u které se provádí revize spalinové cesty:


Adresa kontrolovaného objektu:

Datum provedení revize spalinové cesty:

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize:


Výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální komín 
včetně IČO výrobce:

Základní údaje o spotřebiči paliv:

Umístění spotřebiče paliv v objektu včetně podlaží:

Doklad o posouzení shody výrobku (číslo):

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu VYHOVUJE - NEVYHOVUJE*)
Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Termín odstranění nedostatků: Nedílnou součástí této revizní zprávy je technická zpráva. Podpis a razítko odborně způsobilé osoby ___________________ *) Nehodící škrtněte.
Vzor obsahu technické zprávy
Technická zpráva
 
      Příloha k revizní zprávě spalinové cesty č........ ze dne .....
  
A. Projektová dokumentace
- popíše se, zda provedení spalinové cesty odpovídá projektové dokumentaci, případně se popíší změny
B. Popis stavby
- o jakou budovu se jedná, počet podlaží, zda je podsklepená, typ střechy
C. Spotřebič
- typ, výkon, druh paliva, typ provedení (B, C), určení (pro topení a ohřev TUV, technologický spotřebič, atd.)
D. Popis kouřovodu
- samostatný, společný, materiál, světlý rozměr, délka, výška náběhové části, izolace, počet kolen, úhly, kontrolní-čistící-měřící otvory, sklon, těsnost, kotvení, redukce
E. Popis komínu
- druh (individuální, systémový) - zda je proveden dle montážního návodu výrobce, počet vrstev, tvar průduchu, poměr stran, jmenovitý průměr vložky a sopouchu, materiál vložky, tloušťka a typ izolace, průměr komínového pláště, úhyby (počet, sklon), výšky (celková, účinná, neúčinná), výška nad střechou nebo nad hřebenem, komínový nástavec (materiál, výška, provedení)
F. Zhotovitel konstrukce spalinové cesty
- název firmy, IČO
G. Zatřídění spalinových cest podle ČSN EN 1443
H. Umístění identifikačního štítku:
I. Výpočet spalinové cesty
- u spotřebičů do 50 kW s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu s teplotou spalin nad 120 °C může být použit diagram pro posuzování průměrů komínových vložek, jinak se v technické zprávě uvede závěr výpočtu anebo se celý výpočet k technické zprávě přiloží
J. Uzemnění konstrukce spalinové cesty
- pokud je stavba opatřena ochranou před bleskem, musí být kovový komín, nebo komínová vložka přečnívající přes komínovou hlavu více jak 100 mm uzemněna (předpis ENV 61024-1)
K. Požární bezpečnost
- popíše se vzdálenost dřevěných - hořlavých látek od vnějšího líce komína, stropy (spalné, nespalné), podlaha pod dvířky, u krbů odvětrání izolačního prostoru, lapač jisker
L. Bezpečnost práce
- popíše se přístup k otvorům pro čištění, kontroly a měření, žebříky, komínové lávky, zábradlí
M. Přívod spalovacího vzduchu
- uvede se informativně s odkazem na projektovou dokumentaci a popíše se skutečné provedení
N. Odsávací el. ventilátory, digestoře
- ověření, zda nejsou nainstalována zařízení, která by mohla negativně ovlivnit požární bezpečnost a provozuschopnost komína, zejména obrácením komínového tahu
O. Tlaková zkouška spalinové cesty
- uvede se výsledek tlakové zkoušky spalinové cesty. Tlaková zkouška spalinové cesty se provede se stlačeným vzduchem nebo inertním plynem při teplotě 20 °C. Zkušební přetlak je 200 Pa u přetlakové spalinové cesty třídy P1 a P2, nebo 5000 Pa u vysokopřetlakových spalinových cest třídy H1 a H2. Povolený únik stanoví ČSN EN 1443.
                                
                    Podpis a razítko odborně způsobilé osoby
1) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 385/2005 Sb.
3) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
4) § 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
5) § 17 zákona č. 455/1991 Sb.
6) § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.