86/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

Schválený:
86/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. března 2019,
kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. d) a k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., (dále jen "zákon"):
Čl.I
Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. a) se slova "soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud" nahrazují slovy "porost dřevin, v němž se jejich nadzemní části vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, a" a slovo "souboru" se nahrazuje slovem "porostu".
2. V § 1 písm. c) se slova "plantážích dřevin3)" nahrazují slovy "porostech energetických dřevin nebo vánočních stromků".
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
3. V § 2 odst. 1 se slova " , které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu," zrušují a slova "zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin" se nahrazují slovy "takové poškozování nebo ničení dřevin".
4. V § 2 odst. 2 se slova "anebo pokud je prováděn v souladu s plánem péče o zvláště chráněné území" nahrazují slovy " , v rámci péče o zvláště chráněné území prováděné v souladu s plánem péče nebo zásadami péče anebo v rámci péče o evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast prováděné v souladu se souhrnem doporučených opatření".
5. V § 3 úvodní části ustanovení se za slova "[§ 3 odst. 1 písm. b) zákona]" vkládají slova " , náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona)".
6. V § 3 písmena c) a d) včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:
"c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území6) evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.
6) § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
7. V nadpise pod označením § 4 se za slova "povolení kácení dřevin" vkládají slova "a o závazné stanovisko ke kácení dřevin".
8. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "(§ 8 odst. 1 zákona)" vkládají slova "a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin (§ 8 odst. 6 zákona)".
9. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova " ; to neplatí pro žádost o povolení kácení dřevin nebo o závazné stanovisko ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění,".
10. V § 4 odst. 2 písm. b) se slovo "žadatelem" nahrazuje slovem "oznamovatelem", za slovy "vodních toků4)" se slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu písmene b) se doplňují slova " , v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení a při kácení dřevin na stavbě dráhy".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 25. 7. 2019 do 15. 8. 2019