86/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
86/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. května 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., nařízení vlády č. 339/2013 Sb., nařízení vlády č. 151/2015 Sb. a nařízení vlády č. 97/2017 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta "Směrnice Rady (EU) 2017/738 ze dne 27. března 2017, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o olovo.".
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta "Směrnice Komise (EU) 2017/774 ze dne 3. května 2017, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o fenol.".
3. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta "Směrnice Komise (EU) 2017/898 ze dne 24. května 2017, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A.".
4. V příloze č. 2 části III. bodě 12 v tabulce se položka
"
-----------------------------------------------------------------------------
Olovo        13,5         3,4          160
-----------------------------------------------------------------------------
                                      "
nahrazuje položkou
 
"
-----------------------------------------------------------------------------
Olovo        2,0         0,5          23
-----------------------------------------------------------------------------
                                      ".
5. V příloze č. 2 dodatku C v tabulce se u položky "Bisfenol A" ve třetím sloupci číslo "0,1" nahrazuje číslem "0,04".
6. V příloze č. 2 dodatku C se na konci tabulky doplňuje položka, která zní:
"
+--------------------------+------------+-----------------------------------------+
| Fenol          | 108-95-2  | 5 mg/l (migrační limit) v polymerických |
|             |      | materiálech v souladu s metodami    |
|             |      | stanovenými v normách EN 71-10:2005 a  |
|             |      | EN 71-11:2005. 10 mg/kg (limit obsahu) |
|             |      | jako konzervačnílátka v souladu     |
|             |      | s metodami stanovenými v normách    |
|             |      | EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005      |
+--------------------------+------------+-----------------------------------------+
                                         ".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 28. října 2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 6, která nabývají účinnosti dnem 4. listopadu 2018, a čl. I bodů 3 a 5, která nabývají účinnosti dnem 26. listopadu 2018.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Hüner v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 14. 8. 2018 do 31. 8. 2018