86/2008 Sb.m.s. o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

Schválený:
86/2008 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. září 2007 bylo v Praze podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými1). Správní ujednání vstoupí v platnost na základě svého článku 11 dne 1. ledna 2009. České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.
SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI
Příslušný úřad České republiky a příslušný úřad Spojených států amerických, v souladu s čl. 13 písm. a) Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými ze dne 7. září 2007, dále jen „Smlouva“, se dohodly takto:
 
ČÁST I
Obecná ustanovení
Článek 1
Výrazy použité v tomto správním ujednání mají stejný význam jako ve Smlouvě.
Článek 2
1. Institucemi uvedenými v čl. 1 odst. 1 písm. d) Smlouvy jsou:
a) za Spojené státy – the Social Security Administration (Správa sociálního zabezpečení);
b) za Českou republiku – Česká správa sociálního zabezpečení.
2. Instituce uvedené v odstavci 1 tohoto článku se dohodnou na společných postupech a formulářích nezbytných k provádění Smlouvy a tohoto správního ujednání.
 
ČÁST II
Ustanovení o pojištění
Článek 3
1.
a) Pokud osoba podléhá právním předpisům jednoho smluvního státu v souladu s částí II Smlouvy, instituce tohoto smluvního státu vydá na žádost zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné osvědčení stanovující, že daná osoba podléhá těmto právním předpisům, a obsahující údaj o době platnosti tohoto osvědčení.
b) Je-li to možné, bude zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou osvědčení vyžádáno předem.
c) Osvědčení dokládá, že se na danou osobu nevztahují právní předpisy druhého smluvního státu o povinném pojištění ve vztahu k danému zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti.
2. Osvědčení uvedené v odstavci 1 tohoto článku vydávají a výjimky podle článku 10 Smlouvy udělují instituce uvedené v článku 2 tohoto správního ujednání.
3. Zaměstnavatel a zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná předloží, bude-li možno předem, žádost o výjimku podle článku 10 Smlouvy instituci smluvního státu, podle jehož právních předpisů je pojištění požadováno.
4. Instituce smluvního státu, která vydává osvědčení uvedené v odstavci 1 tohoto článku, poskytne podle potřeby kopii osvědčení nebo dohodnuté informace z tohoto osvědčení instituci druhého smluvního státu.
 
ČÁST III
Ustanovení o dávkách
Článek 4
1. Žádosti o dávky na základě Smlouvy se podávají na formulářích dohodnutých institucemi obou smluvních států.
2. Instituce smluvního státu, u níž je žádost o dávky podle Smlouvy podána jako první, postoupí žádost instituci druhého smluvního státu, s vyznačením data přijetí této žádosti. Instituce prvního smluvního státu rovněž poskytne na dohodnutých formulářích doklad o průběhu dob pojištění získaných podle jeho právních předpisů a další informace, jež má k dispozici, které mohou být požadovány institucí druhého smluvního státu dokončení řízení o dávce.
3. Instituce smluvního státu, která obdrží žádost, jež byla jako první podána u instituce druhého smluvního státu, neprodleně poskytne instituci druhého smluvního státu tytéž informace uvedené v odst. 2 tohoto článku, které jsou vyžadovány k ukončení řízení o dávce v prvním smluvním státě.
4. Instituce smluvního státu, u které byla žádost o dávky podána, ověří informace týkající se žadatele a jeho rodinných příslušníků. Druh informací, které podléhají ověření, bude dohodnut institucemi obou smluvních států.
 
ČÁST IV
Různá ustanovení
Článek 5
Za účelem provádění Smlouvy poskytne instituce jednoho smluvního státu na žádost instituci druhého smluvního státu dostupné informace týkající se nároku každé určené osoby v souladu s opatřeními dohodnutými podle čl. 2 odst. 2 tohoto správního ujednání.
Článek 6
Pro zjednodušení provádění Smlouvy a tohoto správního ujednání se instituce mohou dohodnout na opatřeních pro poskytování a výměnu dat elektronickou cestou v souladu s článkem 15 Smlouvy.
Článek 7
1. Je-li administrativní pomoc požadována na základě článku 14 Smlouvy, bude bezplatná. Výdaje jiné než standardní personální a provozní náklady instituce poskytující tuto pomoc budou refundovány, nebude-li mezi příslušnými úřady nebo institucemi smluvních států dohodnuto jinak.
2. Instituce jednoho smluvního státu poskytne na žádost bezplatně instituci druhého smluvního státu veškeré lékařské informace a dokumentaci, které má k dispozici, týkající se invalidity žadatele nebo příjemce dávky.
3. Vyžaduje-li instituce jednoho smluvního státu, aby se osoba na území druhého smluvního státu, která pobírá nebo žádá o dávky na základě Smlouvy, podrobila lékařskému vyšetření, zajistí toto vyšetření, pokud je uvedenou institucí požadováno, instituce druhého smluvního státu v souladu s pravidly instituce, která vyšetření provádí, a na náklady instituce, která si vyšetření vyžádala.
4. Instituce jednoho smluvního státu uhradí částky dlužné na základě odstavců 1 nebo 3 tohoto článku po předložení výkazu výdajů institucí druhého smluvního státu.
Článek 8
1. Dávky se vyplácí přímo oprávněným osobám v souladu s právními předpisy smluvních států.
2. Instituce smluvních států neprovádí při výplatě dávek podle Smlouvy žádné srážky na své administrativní výdaje.
Článek 9
Instituce obou smluvních států si vymění statistické údaje o počtu osvědčení vydaných na základě článku 3 tohoto správního ujednání a o platbách provedených ve prospěch příjemců na základě Smlouvy. Uvedené statistické údaje budou poskytovány každoročně v dohodnuté formě.
Článek 10
Příslušné úřady si mohou vzájemně písemně oznámit změny v názvech institucí bez potřeby měnit toto správní ujednání.
Článek 11
Toto správní ujednání vstupuje v platnost dnem, kdy vstupuje v platnost Smlouva, a platí po stejnou dobu.
Dáno v Praze dne 7. září 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
Za Českou republiku
RNDr. Petr Nečas v. r.
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Za Spojené státy americké
Richard W. Graber v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Spojených států amerických v České republice
1) Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými podepsaná dne 7. září 2007 v Praze byla vyhlášena pod č. 85/2008 Sb.m.s.

Související dokumenty