84/2022 Sb. o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

Schválený:
84/2022 Sb.
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. dubna 2022 č. 313
o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
V návaznosti na usnesení vlády č. 147 ze dne 2. března 2022, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky nouzový stav, a ve smyslu § 5 písm. b), c), e) a f) a § 6 odst. 1 písm. b), c) a d), odst. 2 písm. b), d), e), f) a g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, vláda rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. g) krizového zákona.
Vláda
s účinností ode dne 14. dubna 2022 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
I. nařizuje
1. poskytovatelům sociálních služeb poskytnout sociální služby v nezbytné míře cizincům, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, (dále jen „cizinci s dočasnou ochranou“), s cílem zajištění ochrany jejich života a zdraví, a to i poskytnutím základních činností, které se neváží na registrovaný druh sociální služby, pokud to personální a materiálně technické zabezpečení poskytovateli dovolí, a to po dobu trvání nouzového stavu,
2. poskytovatelům sociálních služeb informovat registrující orgán o změně údajů o poskytovaných sociálních službách podle bodu 1, a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala,
3. poskytovatelům sociálních služeb omezit poskytování sociálních služeb tak, že nemusí vůči cizincům s dočasnou ochranou naplňovat povinnost podle § 88 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
II. ukládá
místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí informovat a metodicky vést poskytovatele sociálních služeb, kraje a hlavní město Prahu při zajišťování poskytování sociálních služeb podle bodu I. tohoto usnesení a metodicky řídit poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu.
Provedou:
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí,
poskytovatelé sociálních služeb
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Související dokumenty