84/2019 Sb. o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Schválený:
84/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. března 2019
o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:
 
§ 1
Vymezení zón
(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen "zóna") na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras1).
(2) Vyznačení hranic zón na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu2).
(3) Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
 
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příl.
Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras1) Nařízení vlády č. 83/2019 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras.
2) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 25. 7. 2019 do 15. 8. 2019