83/2002 Sb. , kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory

Schválený:
83/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 21. února 2002,
kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory
Změna: 317/2003 Sb.
Změna: 508/2005 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 5 odst. 7 se zřetelem na § 6 odst. 3 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 407/2001 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory, (dále jen "seznam") je uveden v příloze k této vyhlášce.
 
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.
 
Příloha
Seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory podle § 5 odst. 7 se zřetelem na § 6 odst. 3 zákona
Oddíl A.
Seznam soudně toxikologických laboratoří
Právnická nebo fyzická osoba:     Název pracoviště:       Adresa pracoviště:       IČ právnické nebo
                                                  fyzické osoby:

Fakultní nemocnice Hradec Králové   - Ústav soudního lékařství   Šimkova 870, 500 01 Hradec   00179906
                                   Králové

Fakultní nemocnice Královské     - Ústav soudního lékařství   Šrobárova 50, 100 34 Praha 10  00064173
Vinohrady

Fakultní nemocnice Na Bulovce     - Ústav soudního lékařství   Budínova 2, 180 81 Praha 8   00064211

Fakultní nemocnice Olomouc      - Ústav soudního lékařství   Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc  00098892

Fakultní nemocnice Plzeň       - Ústav soudního lékařství   Karlovarská 48, 301 66 Plzeň  00669806

Fakultní nemocnice s poliklinikou   - Ústav soudního lékařství   Syllabova 19, 703 86 Ostrava 3 00843989
Ostrava

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Ústav soudního lékařství   Tvrdého 2a, 662 99 Brno     00159816

Institut postgraduálního vzdělávání  - Subkatedra soudního
ve zdravotnictví            lékařství          Budínova 2, 180 81 Praha 8   00023841

Masarykova nemocnice v Ústí nad    - Soudně lékařské oddělení-  Sociální péče 3316/12A, 401 13 00673544
Labem                  toxikologická laboratoř   Ústí nad Labem

Nemocnice České Budějovice      - Soudnělékařské oddělení   Boženy Němcové 54, 370 87    00072711
                                   České Budějovice

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Ústav soudního lékařství   Na Bojišti 3, 128 01 Praha 2  00064165
                    toxikologie

Nemocnice Liberec           - Centrum pro klinickou a   Husova 10, 460 63 Liberec 1   00829951
                    soudní toxikologii

Nemocnice s poliklinikou v Mostě   - Toxikologická laboratoř   J.E.Purkyně 270/5, 434 64    62209701
                    oddělení klinické biochemie Most

Nemocnice Pardubice          - Toxikologická laboratoř   Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  00190489
                    oddělení klinické biochemie
                    a soudního lékařství

Nemocnice Sokolov           - Oddělení soudního lékařství Slovenská 35/545, 356 01    00670618
                   - toxikologická laboratoř   Sokolov

Ústav leteckého zdravotnictví Praha  - Soudně lékařská laboratoř  Generála Píky 1, 160 60     61382981
                    oddělení laboratorních    Praha 6
                    expertíz

Ústřední vojenská nemocnice Praha   - Vojenský ústav soudního   U vojenské nemocnice 1200,   61383082
                    lékařství          169 02 Praha 6
Oddíl B.
Seznam laboratoří zdravotních ústavů
Právnická nebo fyzická osoba:     Název pracoviště:       Adresa pracoviště:       IČ právnické nebo
                                                  fyzické osoby:

Státní zdravotní ústav se sídlem   - Centrum hygieny práce    Šrobárova 48, 100 42 Praha 10  75010330
 v Praze                a nemocí z povolání
                   - Centrum epidemiologie a   Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
                    mikrobiologie

Ústřední vojenský zdravotní ústav   - Toxikologická laboratoř   U vojenské nemocnice 1200,    60162694
 Praha                               P.O.BOX 53, 169 02 Praha 6

Zdravotní ústav se sídlem v      - Centrum hygienických     Vrchlického 57, 587 25 Jihlava  71009418
 Jihlavě                laboratoří

Zdravotní ústav se sídlem v
 Karlových Varech          - Centrum laboratoří      Bezručova 8, 360 21 Karlovy   71009451
                                   Vary

Zdravotní ústav se sídlem v      - Hygienická laboratoř     Františka Kloze 2316,      71009370
 Kolíně                               272 00 Kladno

Zdravotní ústav se sídlem v      - Oddělení laboratoří     U Sila 1139, 463 11 Liberec 30  71009434
 v Liberci

Zdravotní ústav se sídlem v      - Odbor hygienických      Partyzánské nám. 7, 702 00    71009396
 Ostravě                laboratoří          Ostrava
                   - Odbor imunologie a      Partyzánské nám. 7, 702 00
                    alergologie         Ostrava
                   - Odbor     mikrobiologie     Partyzánské nám. 7, 702 00
                    a parazitologie       Ostrava
                   - Oddělení bakteriologie    Areál NsP, Dělnická 24,
                                   736 01 Havířov-město
                   - Oddělení bakteriologie    Areál NsP, Vydmuchov 399,
                                   734 01 Karviná-Ráj
                   - Oddělení parazitologie    Areál NsP, Vydmuchov 399,
                    a imunologie         734 01 Karviná-Ráj
                   - Odbor mikrobiologie,
                    parazitologie a imunologie  Zahradní 5, 792 01 Bruntál
                   - Odbor hygienických      Zahradní 5, 792 01 Bruntál
                    laboratoří
                   - Odbor mikrobiologie,     Areál NsP, K nemocnici 78,
                    parazitologie a imunologie  741 01 Nový Jičín
                   - Odbor parazitologie     Areál VÚHŽ a.s., 739 51
                                   Dobrá u Frýdku-Místku

Zdravotní ústav se sídlem v      - Centrum laboratoří      Škrétova 15, 303 22 Plzeň    71009442
 Plzni

Zdravotní ústav se sídlem v      - Oddělení chemie a      Jasmínová 37, 106 00 Praha 10  71009493
 Praze                 toxikologie pracovního,
                    komunálního a vnitřního
                    ovzduší
Oddíl C.
Seznam specializovaných diagnostických, vědecko-výzkumných a výukových pracovišť vysokých škol
Právnická nebo fyzická osoba:     Název pracoviště:       Adresa pracoviště:       IČ právnické nebo
                                                  fyzické osoby:
Česká zemědělská univerzita v     - Agronomická fakulta     Kamýcká 129, 165 21       60460709
 Praze                 Katedra rostlinné výroby   Praha 6 - Suchdol
Masarykova univerzita v Brně     - Lékařská fakulta
                    Farmakologický ústav     Joštova 10, 662 43 Brno     00216224
                    Fyziologický ústav      Komenského nám. 2, 662 43 Brno
Univerzita Karlova v Praze      - 1.lékařská fakulta
                    I.ústav lékařské chemie   Kateřinská 32, 121 08 Praha 2  00216208
                    a biochemie
                    Farmakologický ústav     Albertov 4, 128 00 Praha 2
                    Ústav klinické biochemie   U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2
                    Ústav pro histologii a    Albertov 4, 128 00 Praha 2
                    embryologii
                    Ústav patologické fyziologie U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2
                   - 2.lékařská fakulta
                    Farmakologický ústav     Albertov 4, 128 00 Praha 2
                    Pracoviště funkční anatomie José Martího 31, 160 52
                                   Praha 6
                    Ústav biologie a lékařské  V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
                    genetiky
                    Ústav fyziologie       Plzeňská 130/221, 150 00
                                   Praha 5
                    Ústav klinické biochemie   V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
                    a patobiochemie
                    Ústav lékařské chemie a   V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
                    biochemie
                    Ústav patologické fyziologie V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
                   - 3.lékařská fakulta
                    Ústav farmakologie      Ruská 87, 100 00 Praha 10
                    Ústav normální, patologické Ke Karlovu 4, 120 00 Praha 2
                    a klinické fyziologie
                   - Lékařská fakulta v Hradci
                    Králové
                    Klinika gerontologická a   Fakultní nemocnice, Sokolská,
                    metabolická         500 05 Hradec Králové
                    Radioizotopové laboratoře  Šimkova 870, 500 01 Hradec
                    a vivárium          Králové
                    Ústav experimentální     Fakultní nemocnice, Sokolská,
                    neurochirurgie        500 05 Hradec Králové
                    Ústav farmakologie      Šimkova 870, 500 01 Hradec
                                   Králové
                    Ústav fyziologie       Šimkova 870, 500 01 Hradec
                                   Králové
                    Ústav lékařské biochemie   Šimkova 870, 500 01 Hradec
                                   Králové

Univerzita Karlova v Praze      - Lékařská fakulta v Plzni
                    Ústav farmakologie a     Karlovarská 48, 301 66 Plzeň
                    toxikologie
                    Ústav hygieny        Lidická 4, 301 66 Plzeň
                    Ústav lékařské chemie a   Karlovarská 48, 301 66 Plzeň
                    biochemie
                    Ústav patologické fyziologie Lidická 1, 301 66 Plzeň
                   - Farmaceutická fakulta v
                    Hradci Králové
                    Botanická zahrada léčivých  Heyrovského 1203, 500 05
                    rostlin           Hradec Králové
                    Katedra biochemických věd  Heyrovského 1203, 500 05
                                   Hradec Králové
                    Katedra biologických a    Heyrovského 1203, 500 05
                    lékařských věd        Hradec Králové
                    Katedra farmaceutické    Heyrovského 1203, 500 05
                    botaniky a ekologie     Hradec Králové
                    Katedra farmaceutické chemie Heyrovského 1203, 500 05
                    a kontroly léčiv       Hradec Králové
                    Katedra farmakognozie    Heyrovského 1203, 500 05
                                   Hradec Králové
                    Katedra farmakologie a    Heyrovského 1203, 500 05
                    toxikologie         Hradec Králové
                   - Přírodovědecká fakulta
                    Katedra anorganické chemie  Hlavova 2030, 128 40 Praha 2
Univerzita obrany           - Fakulta vojenského zdravotnictví
                    Katedra toxikologie     Šimkova 878, 500 01 Hradec Králové 60162694
                    Katedra vojenské hygieny   Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
                   - Ústav ochrany proti zbraním Sídliště V. Nejedlého 691, 682 03 Vyškov
                    hromadného ničení
Univerzita Palackého v Olomouci    - Lékařská fakulta
                    Ústav farmakologie      Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc  61989592
                    Ústav patologické fyziologie Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
                   - Přírodovědecká fakulta
                    Katedra analytické chemie  Tř.Svobody 8, 771 46 Olomouc

Univerzita Pardubice         - Fakulta           nám. Čs. legií 565,       00216275
                    chemicko-technologická    532 10 Pardubice
                    Katedra analytické chemie

Veterinární a farmaceutická      - Farmaceutická fakulta
univerzita Brno             Ústav chemických léčiv    Palackého 1-3, 612 42 Brno    62157124
                    Ústav přírodních léčiv    Palackého 1-3, 612 42 Brno
                    Ústav technologie léků    Palackého 1-3, 612 42 Brno
                   - Fakulta veterinární hygieny
                    a ekologie
                    Ústav veterinární      Palackého 1-3, 612 42 Brno
                    farmakologie a toxikologie
                   - Fakulta veterinárního lékařství
                    Klinika chorob psů a koček  Palackého 1-3, 612 42 Brno
Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze                - Fakulta chemické technologie
                    Ústav organické chemie    Technická 5, 166 28 Praha 6   60461373
                    Ústav organické technologie Technická 5, 166 28 Praha 6
                   - Fakulta chemicko-inženýrská
                    Ústav analytické chemie   Technická 5, 166 28 Praha 6
                   - Fakulta potravinářské a
                    biochemické technologie
                    Ústav biochemie a      Technická 3, 166 28 Praha 6
                    mikrobiologie
Oddíl D.
Seznam specializovaných diagnostických a vědecko-výzkumných pracovišť Akademie věd České republiky
Právnická nebo fyzická osoba:     Název pracoviště:       Adresa pracoviště:       IČ právnické nebo
                                                  fyzické osoby:

Akademie věd České republiky     Entomologický ústav AV ČR   Branišovská 31, 370 05     60077395
                                   České Budějovice
                   Fyziologický ústav AV ČR    Vídeňská 1083, 142 20      67985823
                                   Praha 4-Krč
                   Mikrobiologický ústav AV ČR  Vídeňská 1083, 142 20      61388971
                                   Praha 4-Krč
                   Ústav biologie obratlovců   Květná 8, 603 65 Brno      68081766
                   AV ČR
                   Ústav experimentální botaniky Rozvojová 135, 165 02      61389030
                   AV ČR             Praha 6-Lysolaje
                   Ústav experimentální      Vídeňská 1083, 142 20      68378041
                   medicíny AV ČR         Praha 4-Krč
                   Ústav makromolekulární     Heyrovského nám.č.2, 162 06   61389013
                   chemie AV ČR          Praha 6
                   Ústav molekulární biologie   Branišovská 31, 370 05     60077352
                   rostlin AV ČR         České Budějovice
                   Ústav molekulární genetiky   Flemingovo nám.2, 166 37    68378050
                   AV ČR             Praha 6
                   Ústav organické chemie     Flemingovo nám. 542/2, 166 10  61388963
                   a biochemie AV ČR       Praha 6

Související dokumenty