82/2019 Sb. o tabákových nálepkách

Schválený:
82/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. března 2019
o tabákových nálepkách
Změna: 347/2023 Sb.
Změna: 347/2023 Sb. (část)
Ministerstvo financí stanoví podle § 129 písm. a) až f) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 80/2019 Sb.:
 
§ 1
Rozměr tabákové nálepky
Tabáková nálepka má tyto rozměry:
a) 16 mm x 32 mm, nebo
b) 20 mm x 44 mm.
 
§ 2
Náležitosti tabákové nálepky
(1) Tabáková nálepka má tyto náležitosti:
a) v případě cigaret
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě a
3. cenu pro konečného spotřebitele,
b) v případě doutníků a cigarillos
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně a
2. počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,
c) v případě tabáku ke kouření
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně a
2. množství tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech,
d) v případě tabáku do vodní dýmky
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. množství tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech a
3. písmeno "V" označující druh výrobku,
e) v případě zahřívaných tabákových výrobků
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. množství náplně obsažené v zahřívaných tabákových výrobcích v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo, a
3. počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,
f) v případě ostatního tabákového výrobku
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. množství výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě vyjádřené v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo a
3. písmeno "O" označující druh výrobku,
g) v případě náplně do elektronické cigarety
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně a
2. množství náplně v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě vyjádřené v mililitrech zaokrouhlené na 1 desetinné místo,
h) v případě nikotinového sáčku
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. množství výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě vyjádřené v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo a
3. písmeno "S" označující druh výrobku,
i) v případě ostatního nikotinového výrobku
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. množství výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě vyjádřené v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo a
3. písmeno "N" označující druh výrobku.
(2) Náležitosti tabákové nálepky jsou vytištěny černou barvou na obou stranách tabákové nálepky rovnoběžně s kratšími stranami tabákové nálepky.
 
§ 3
Vzor tabákové nálepky
(1) Vzor tabákové nálepky je tvořen ofsetovým ceninovým podtiskovým rastrem a liniovým hlubotiskem.
(2) Ofsetový ceninový podtiskový rastr
a) je tištěn kombinací ofsetových barev světle šedé, světle zelené a žluté, které společně tvoří jednotný celek, a
b) obsahuje prvek z mikrotextu vytištěný světlemodrou ofsetovou barvou s opakujícím se textem "ČESKÁ REPUBLIKA".
(3) Liniovým hlubotiskem je v šedé barvě vytištěn ústřední motiv tabákové nálepky stylizovaný stočenými tabákovými lístky překrytými ve střední části tabákové nálepky oválem, ve kterém se při naklopení nálepky zobrazí písmena "CZ".
 
§ 4
Vyobrazení tabákových nálepek
Vyobrazení tabákových nálepek jsou uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 5
Umístění tabákové nálepky
(1) Tabáková nálepka se nalepí rubovou stranou na jednotkové balení určené k přímé spotřebě způsobem, který vyloučí její opakované použití.
(2) Tabáková nálepka musí být umístěna pod průhledný přebal jednotkového balení, pokud se tento přebal používá.
 
§ 6
Objednávání tabákových nálepek
(1) V objednávce tabákových nálepek odběratel uvede druh výrobku, pro který jsou tabákové nálepky určeny, rozměr a náležitosti tabákových nálepek a jejich počet, který u
a) cigaret nebo zahřívaných tabákových výrobků odpovídá násobkům počtu tabákových nálepek na jednom archu,
b) doutníků, cigarillos, tabáku ke kouření, tabáku do vodní dýmky, ostatního tabákového výrobku, náplně do elektronické cigarety, nikotinového sáčku nebo ostatního nikotinového výrobku odpovídá násobkům čísla
1. 15 v případě tabákových nálepek o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo
2. 11 v případě tabákových nálepek o rozměru 20 mm x 44 mm.
(2) Formulář objednávky tabákových nálepek je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 7
Odběr tabákových nálepek
(1) Odběratel odebírá tabákové nálepky v arších formátu 500 mm x 450 mm. Na jednom archu je vytištěno
a) 375 ks tabákových nálepek v případě tabákové nálepky o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo
b) 220 ks tabákových nálepek v případě tabákové nálepky o rozměru 20 mm x 44 mm.
(2) Tabákové nálepky pro doutníky, cigarillos, tabák ke kouření, tabák do vodní dýmky, ostatní tabákový výrobek, náplň do elektronické cigarety, nikotinový sáček nebo ostatní nikotinový výrobek může odběratel odebírat také na části archu v množství odpovídajícím násobkům čísla
a) 15 v případě tabákových nálepek o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo
b) 11 v případě tabákových nálepek o rozměru 20 mm x 44 mm.
(3) Pokud na základě požadavku odběratele vydá pověřený správce daně tabákové nálepky na vratné paletě, je odběratel povinen uhradit zálohu ve výši pořizovací ceny této palety. Záloha na vratnou paletu se odběrateli vrátí při vrácení této palety.
 
§ 8
Evidence tabákových nálepek
(1) Odběratel vede evidenci odebraných, použitých a vrácených tabákových nálepek na formuláři pro vedení evidence, a to samostatně pro tabákové nálepky stejného druhu výrobku, pro který jsou tyto tabákové nálepky určeny, a stejných rozměrů a náležitostí.
(2) Formulář pro vedení evidence podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
 
§ 9
Oznámení výsledku inventury tabákových nálepek
Odběratel oznámí výsledek inventury tabákových nálepek na formuláři, který je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 10
Vracení tabákových nálepek
(1) Nepoužité nebo poškozené tabákové nálepky odběratel vrací
a) vylepené na formuláři, který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce, pokud se jedná o tabákové nálepky stejného rozměru se stejnými náležitostmi tabákové nálepky,
b) v arších, pokud je zachován plný počet tabákových nálepek, nebo
c) stohované a páskované v balíčcích, pokud se jedná o nepoužité nařezané tabákové nálepky stejného rozměru se stejnými náležitostmi tabákové nálepky.
(2) Vrací-li se tabákové nálepky v arších, uvede odběratel na okraj lícové strany každého archu svou obchodní firmu nebo název a podepíše ho. Pověřený správce daně uvede na každý arch datum a jméno úřední osoby pověřeného správce daně, která svým podpisem na každý arch stvrdí jeho převzetí.
(3) Vrací-li se tabákové nálepky stohované a páskované v balíčcích, přiloží odběratel k balíčkům prohlášení, které podepíše, a uvede v něm údaje o počtu balíčků, počtu, rozměru a náležitostech tabákových nálepek v jednotlivých balíčcích a celkovém počtu tabákových nálepek a svou obchodní firmu nebo název. Pověřený správce daně uvede na prohlášení datum a jméno úřední osoby pověřeného správce daně, která podpisem na prohlášení stvrdí převzetí tohoto prohlášení a tabákových nálepek; podpis úřední osoby pověřeného správce daně nestvrzuje správnost údajů uvedených v prohlášení.
 
§ 11
Oznámení vyhlášky Evropské unii
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.
 
§ 12
Přechodná ustanovení
(1) Pro tabákové nálepky vzorů č. 1 a 2 podle vyhlášky č. 110/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a tabákové nálepky podle této vyhlášky určené ke značení cigaret, doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se po dobu šesti týdnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky použije vyhláška č. 110/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
(2) Pro tabákové nálepky vzorů č. 1 a 2 podle vyhlášky č. 110/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které byly objednány podle vyhlášky č. 110/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nebo podle vyhlášky č. 467/2003 Sb., ve znění účinném k 14. únoru 2019, ale do dne předcházejícího použití této vyhlášky pro tabákové nálepky určené ke značení cigaret, doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření podle odstavce 1 nebyly odebrány, se od následujícího dne do dne do jejich odebrání použije vyhláška, podle které byly objednány, ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejímu zrušení.
(3) Pro evidenci tabákových nálepek vzoru č. 1 podle vyhlášky č. 110/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které byly objednány podle vyhlášky č. 110/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nebo podle vyhlášky č. 467/2003 Sb., ve znění účinném k 14. únoru 2019, se od dne použití této vyhlášky pro tabákové nálepky určené ke značení cigaret, doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření podle odstavce 1 do 31. prosince 2021 použijí vzory tiskopisů uvedené v příloze č. 4 k vyhlášce č. 467/2003 Sb., ve znění účinném k 14. únoru 2019.
 
§ 13
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách.
2. Vyhláška č. 268/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách.
 
§ 14
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
 
Příl.1
Vyobrazení tabákové nálepkyVyobrazení č. 1: Tabáková nálepka pro jednotkové balení cigaretVyobrazení č. 2: Tabáková nálepka pro jednotkové balení doutníků a cigarillosVyobrazení č. 3: Tabáková nálepka pro jednotkové balení tabáku ke kouřeníVyobrazení č. 4: Tabáková nálepka pro jednotkové balení tabáku do vodní dýmkyVyobrazení č. 5: Tabáková nálepka pro jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobkůVyobrazení č. 6: Tabáková nálepka pro jednotkové balení ostatního tabákového výrobkuVyobrazení č. 7: Tabáková nálepka pro jednotkové balení náplně do elektronické cigaretyVyobrazení č. 8: Tabáková nálepka pro jednotkové balení nikotinového sáčkuVyobrazení č. 9: Tabáková nálepka pro jednotkové balení ostatního nikotinového výrobku
 
Příl.2
Formulář objednávky tabákových nálepekVysvětlivky:
1) Odběratel doplní druh výrobku (cigarety, doutníky a cigarillos, tabák ke kouření, tabák do vodní dýmky, zahřívané tabákové výrobky, ostatní tabákový výrobek, náplň do elektronické cigarety, nikotinový sáček, nebo ostatní nikotinový výrobek).
2) Do tohoto sloupce se zaznamenává kód tabákových nálepek v následujícím tvaru:
a) první část kódu je tvořena velkým písmenem, které označuje druh výrobku (C pro cigarety, D pro doutníky a cigarillos, T pro tabák ke kouření, V pro tabák do vodní dýmky, Z pro zahřívané tabákové výrobky, O pro ostatní tabákový výrobek, E pro náplň do elektronické cigarety, S pro nikotinový sáček, N pro ostatní nikotinový výrobek),
b) druhá část kódu je tvořena malým písmenem označujícím velikost tabákové nálepky (m pro rozměr 16 mm x 32 mm, v pro rozměr 20 mm x 44 mm),
c) třetí část kódu je tvořena vybranými náležitostmi tabákové nálepky, a to v případě
1. cigaret počtem kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě a cenou pro konečného spotřebitele; tyto dvě náležitosti se oddělí lomítkem,
2. doutníků a cigarillos počtem kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,
3. tabáku ke kouření množstvím tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech,
4. tabáku do vodní dýmky množstvím tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech,
5. zahřívaných tabákových výrobků množstvím náplně obsažené v zahřívaných tabákových výrobcích v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo a počtem kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě; tyto dvě náležitosti se oddělí lomítkem,
6. ostatního tabákového výrobku množstvím výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
7. náplně do elektronické cigarety množstvím náplně v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v mililitrech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
8. nikotinového sáčku množstvím výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
9. ostatního nikotinového výrobku množstvím výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
d) čtvrtá část kódu je tvořena velkým písmenem, které charakterizuje sazbu spotřební daně.
Příklady kódu tabákové nálepky:
1. Cm20/105M (tabáková nálepka pro cigarety o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 20 kusů cigaret s cenou 105 Kč za toto balení a se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
2. Dv20M (tabáková nálepka pro doutníky a cigarillos o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 20 kusů doutníků nebo cigarillos se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
3. Tv30M (tabáková nálepka pro tabák ke kouření o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 30 gramů tabáku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
4. Vv200M (tabáková nálepka pro tabák do vodní dýmky o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 200 g tabáku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
5. Zm6,2/20M (tabáková nálepka pro zahřívané tabákové výrobky o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 6,2 g náplně a 20 kusů zahřívaných tabákových výrobků se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
6. Om10M (tabáková nálepka pro ostatní tabákový výrobek - např. žvýkací tabák - o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 10 g výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
7. Ev2M (tabáková nálepka pro náplň do elektronické cigarety o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 2 ml výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
8. Sm14M (tabáková nálepka pro nikotinový sáček o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 14 g výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
9. Nv8M (tabáková nálepka pro ostatní nikotinový výrobek o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 8 g výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M).
 
Příl.3
Formulář pro vedení evidence tabákových nálepekVysvětlivky:
1) Na tento řádek se zaznamenává kód tabákové nálepky v následujícím tvaru:
a) první část kódu je tvořena velkým písmenem, které označuje druh výrobku (C pro cigarety, D pro doutníky a cigarillos, T pro tabák ke kouření, V pro tabák do vodní dýmky, Z pro zahřívané tabákové výrobky, O pro ostatní tabákový výrobek, E pro náplň do elektronické cigarety, S pro nikotinový sáček, N pro ostatní nikotinový výrobek),
b) druhá část kódu je tvořena malým písmenem označujícím velikost tabákové nálepky (m pro rozměr 16 mm x 32 mm, v pro rozměr 20 mm x 44 mm),
c) třetí část kódu je tvořena vybranými náležitostmi tabákové nálepky, a to v případě
1. cigaret počtem kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě a cenou pro konečného spotřebitele; tyto dvě náležitosti se oddělí lomítkem,
2. doutníků a cigarillos počtem kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,
3. tabáku ke kouření množstvím tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech,
4. tabáku do vodní dýmky množstvím tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech,
5. zahřívaných tabákových výrobků množstvím náplně obsažené v zahřívaných tabákových výrobcích v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo a počtem kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě; tyto dvě náležitosti se oddělí lomítkem,
6. ostatního tabákového výrobku množstvím výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
7. náplně do elektronické cigarety množstvím náplně v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v mililitrech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
8. nikotinového sáčku množstvím výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
9. ostatního nikotinového výrobku množstvím výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
d) čtvrtá část kódu je tvořena velkým písmenem, které charakterizuje sazbu spotřební daně.
Příklady kódu tabákové nálepky:
1. Cm20/105M (tabáková nálepka pro cigarety o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 20 kusů cigaret s cenou 105 Kč za toto balení a se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
2. Dv20M (tabáková nálepka pro doutníky a cigarillos o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 20 kusů doutníků nebo cigarillos se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
3. Tv30M (tabáková nálepka pro tabák ke kouření o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 30 gramů tabáku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
4. Vv200M (tabáková nálepka pro tabák do vodní dýmky o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 200 g tabáku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
5. Zm6,2/20M (tabáková nálepka pro zahřívané tabákové výrobky o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 6,2 g náplně a 20 kusů zahřívaných tabákových výrobků se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
6. Om10M (tabáková nálepka pro ostatní tabákový výrobek - např. žvýkací tabák - o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 10 g výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
7. Ev2M (tabáková nálepka pro náplň do elektronické cigarety o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 2 ml výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
8. Sm14M (tabáková nálepka pro nikotinový sáček o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 14 g výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
9. Nv8M (tabáková nálepka pro ostatní nikotinový výrobek o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 8 g výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M).
2) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet odebraných tabákových nálepek.
3) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek použitých na jednotkových baleních, která byla uvedena do volného daňového oběhu.
4) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek vrácených pověřenému správci daně podle § 122 odst. 1 zákona o spotřebních daních (poškozené tabákové nálepky) nebo § 122 odst. 3 zákona o spotřebních daních (nepoužité tabákové nálepky).
5) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek, které byly zničeny, ztraceny nebo zcizeny.
 
Příl.4
Formulář pro oznámení výsledku inventury tabákových nálepekVysvětlivky:
1) Zde se uvede příslušný kalendářní rok, za který se oznamuje výsledek inventury.
2) V případě, že odběratel v daném kalendářním roce disponoval tabákovými nálepkami se stejnými náležitostmi, ale odlišného rozměru, uvede vždy výsledky inventury za tyto dvě skupiny tabákových nálepek do bezprostředně následujících řádků tabulky, a to nejprve výsledky inventury za tabákové nálepky o rozměru 16 mm x 32 mm a následně za tabákové nálepky o rozměru 20 mm x 44 mm.
3) Do tohoto sloupce se zaznamenává kód tabákových nálepek v následujícím tvaru:
a) první část kódu je tvořena velkým písmenem, které označuje druh výrobku (C pro cigarety, D pro doutníky a cigarillos, T pro tabák ke kouření, V pro tabák do vodní dýmky, Z pro zahřívané tabákové výrobky, O pro ostatní tabákový výrobek, E pro náplň do elektronické cigarety, S pro nikotinový sáček, N pro ostatní nikotinový výrobek),
b) druhá část kódu je tvořena malým písmenem označujícím velikost tabákové nálepky (m pro rozměr 16 mm x 32 mm, v pro rozměr 20 mm x 44 mm),
c) třetí část kódu je tvořena vybranými náležitostmi tabákové nálepky, a to v případě
1. cigaret počtem kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě a cenou pro konečného spotřebitele; tyto dvě náležitosti se oddělí lomítkem,
2. doutníků a cigarillos počtem kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,
3. tabáku ke kouření množstvím tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech,
4. tabáku do vodní dýmky množstvím tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech,
5. zahřívaných tabákových výrobků množstvím náplně obsažené v zahřívaných tabákových výrobcích v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo a počtem kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě; tyto dvě náležitosti se oddělí lomítkem,
6. ostatního tabákového výrobku množstvím výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
7. náplně do elektronické cigarety množstvím náplně v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v mililitrech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
8. nikotinového sáčku množstvím výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
9. ostatního nikotinového výrobku množstvím výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
d) čtvrtá část kódu je tvořena velkým písmenem, které charakterizuje sazbu spotřební daně.
Příklady kódu tabákové nálepky:
1. Cm20/105M (tabáková nálepka pro cigarety o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 20 kusů cigaret s cenou 105 Kč za toto balení a se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
2. Dv20M (tabáková nálepka pro doutníky a cigarillos o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 20 kusů doutníků nebo cigarillos se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
3. Tv30M (tabáková nálepka pro tabák ke kouření o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 30 gramů tabáku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
4. Vv200M (tabáková nálepka pro tabák do vodní dýmky o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 200 g tabáku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
5. Zm6,2/20M (tabáková nálepka pro zahřívané tabákové výrobky o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 6,2 g náplně a 20 kusů zahřívaných tabákových výrobků se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
6. Om10M (tabáková nálepka pro ostatní tabákový výrobek - např. žvýkací tabák - o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 10 g výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
7. Ev2M (tabáková nálepka pro náplň do elektronické cigarety o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 2 ml výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
8. Sm14M (tabáková nálepka pro nikotinový sáček o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 14 g výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
9. Nv8M (tabáková nálepka pro ostatní nikotinový výrobek o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 8 g výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M).
4) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek, které se do kalendářního roku, za který se inventura provádí, převedly z předcházejícího kalendářního roku, a to součet počtu tabákových nálepek
a) odebraných, ale dosud na jednotkových baleních nepoužitých, a
b) použitých na jednotkových baleních, která dosud nebyla uvedena do volného daňového oběhu.
5) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek odebraných v kalendářním roce, za který se inventura provádí.
6) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek použitých na jednotkových baleních, která byla v kalendářním roce uvedena do volného daňového oběhu.
7) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek vrácených v kalendářním roce pověřenému správci daně podle § 122 odst. 1 zákona o spotřebních daních (poškozené tabákové nálepky) nebo § 122 odst. 3 zákona o spotřebních daních (nepoužité tabákové nálepky).
8) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek, které nebyly v kalendářním roce použity ani vráceny a zároveň se nepřevádí do následujícího kalendářního roku (např. zničené při výrobě, odcizené společně se zbožím při přepravě v režimu podmíněného osvobození od daně).
9) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek, které se z kalendářního roku, za který se inventura provádí, převádějí do následujícího kalendářního roku, a to součet počtu tabákových nálepek
a) odebraných, ale dosud na jednotkových baleních nepoužitých, a
b) použitých na jednotkových baleních, která dosud nebyla uvedena do volného daňového oběhu.
 
Příl.5
Formulář pro vylepení nepoužitých nebo poškozených tabákových nálepekVysvětlivka:
1) Formulář musí být ve formátu A3 nebo A4 (počet políček bude odpovídat velikosti tohoto formátu a rozměru tabákové nálepky). Na konkrétní formulář odběratel uvede před lomítko pořadové číslo, za lomítko rok.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 25. 7. 2019 do 15. 8. 2019