82/2006 Sb. o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílů půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy

Schválený:
82/2006 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. března 2006
o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy
Změna: 336/2009 Sb.
Vláda nařizuje podle § 3a odst. 5 písm. m) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.:
 
§ 1
U půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku se v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů evidují další údaje o
a) způsobilosti k poskytnutí přímé podpory1),
b) zařazení do zranitelné oblasti, popřípadě o jiných omezeních podle jiného právního předpisu2),
c) zařazení do oblasti splňující příslušný cíl strukturální pomoci Evropských společenství v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství3),
d) výskytu ptačí oblasti, popřípadě evropsky významné lokality podle jiného právního předpisu4),
e) výskytu hnízdní lokality chřástala polního, popřípadě bahňáků5),
f) výskytu podmáčené, popřípadě rašelinné louky6),
g) pěstování geneticky modifikované odrůdy7),
h) výsledcích agrochemického zkoušení zemědělských půd8),
i) výskytu cenných stanovišť lučních společenstev4),
j) výši provozní hladiny a o výskytu litorálu9) u druhu zemědělské kultury rybník,
k) zařazení do území určeného k řízeným rozlivům povodní podle vodního zákona10),
l) výměře osázené plochy vinice podle přímo použitelného předpisu Evropského společenství11) u druhu zemědělské kultury vinice,
m) míře erozní ohroženosti zemědělské půdy12),
n) počtu životaschopných jedinců na 1 ha u druhu zemědělské kultury ovocný sad obhospodařované v režimu intenzivního ovocnářství13).
 
§ 2
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.
Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Mládek, CSc. v. r.
1) Čl. 143b odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.
2) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření prováděných v těchto oblastech.
3) Čl. 1 až 6 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, v platném znění.
4) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 387/2005 Sb.
5) § 12 odst. 3 písm. d) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření).
6) § 11 odst. 3 písm. d) nařízení vlády č. 242/2004 Sb.
7) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění zákona č. 346/2005 Sb.
8) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.
Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb. a vyhlášky č. 400/2004 Sb.
9) Čl. 30 odst. 2 písm. a) a čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, v platném znění.
10) § 68 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 181/2008 Sb.
11) Čl. 75 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína.
12) Čl. 6 a příloha č. III. nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.
13) § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.

Související dokumenty