8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Schválený:
8/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. ledna 2021
o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
Změna: 445/2022 Sb.
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 6 odst. 2, § 7 odst. 5, § 28 odst. 6, § 29 odst. 6, § 74 odst. 7 a § 76 odst. 2 a 7 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a) Katalog odpadů,
b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů,
c) obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,
d) obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,
e) metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,
f) doplňující limitní hodnoty a kritéria pro nebezpečné vlastnosti odpadu HP 9, HP 14 a HP 15,
g) podrobnosti provádění vzorkování odpadů,
h) způsob provádění laboratorních zkoušek, analýz a ekotoxikologických a mikrobiologických testů odpadů a dalších zkoušek odpadů,
i) obsahové náležitosti osvědčení, sdělení a dokumentační zprávy.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) nebezpečnou látkou látka klasifikovaná jako nebezpečná v důsledku splnění kritérií stanovených v částech 2 až 5 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí3),
b) těžkým kovem jakákoli sloučenina antimonu, arsenu, kadmia, chromu (VI), mědi, olova, rtuti, niklu, selenu, telluru, thalia a cínu, včetně těchto látek v kovové podobě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky,
c) přechodným kovem jakýkoli z těchto kovů: jakákoli sloučenina skandia, vanadu, manganu, kobaltu, mědi, yttria, niobu, hafnia, wolframu, titanu, chromu, železa, niklu, zinku, zirkonia, molybdenu a tantalu, včetně těchto látek v kovové podobě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky,
d) stabilizací procesy, které mění nebezpečnost složek odpadu, a tím mění kategorii nebezpečný odpad na kategorii ostatní odpad,
e) částečně stabilizovanými odpady odpady, které po stabilizačním procesu obsahují nebezpečné složky, jež nebyly zcela přeměněny ve složky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné a které by se v krátkém, středním nebo dlouhém časovém období mohly uvolňovat do životního prostředí,
f) solidifikací procesy, kterými se mění pouze fyzikální skupenství odpadu pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu.
 
§ 3
Katalog odpadů
Katalog odpadů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhu
 
§ 4
(1) Odpad se zařazuje pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž první dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. Některé odpady se zařazují pod osmimístná katalogová čísla podruhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů.
(2) Odpad se přiřazuje ke katalogovým číslům 20 01 01 01, 20 01 08 01, 20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 01 40 04, 20 01 40 05, 20 01 40 06, 20 03 01 01 pouze, pokud se jejich původce rozhodne pro jejich oddělené soustřeďování.
(3) Podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká, se nejdříve vyhledá odpovídající skupina, uvnitř skupiny potom podskupina odpadu. V dané podskupině se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem; při tom se volí co nejurčitější označení odpadu.
(4) Pokud pro určitý odpad nelze v Katalogu odpadů nalézt odpovídající katalogové číslo odpadu ve skupinách 01 až 12 a 17 až 20, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupinách 13, 14 a 15 Katalogu odpadů.
(5) Pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupinách 13, 14 a 15, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupině 16.
(6) Pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupině 16, přidělí se danému odpadu katalogové číslo končící dvojčíslím 99 ze skupiny odpadů vyhledané postupem podle odstavce 2. V názvu se uvede technický nebo běžně užívaný název odpadu. Katalogové číslo končící dvojčíslem 99 ve spojení s technickým nebo běžně užívaným názvem odpadu označuje vždy samostatný poddruh odpadu.
 
§ 5
(1) Odpady z vozidel s ukončenou životností se zařazují pod katalogová čísla v podskupině 16 01. Pokud pro odpad z vozidel s ukončenou životností není v podskupině 16 01 katalogové číslo uvedeno, postupuje se způsobem stanoveným v § 4 odst. 2, 3 a 5.
(2) Provozovatel zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností zařadí přijaté vozidlo s ukončenou životností pod katalogové číslo 16 01 04* a v případě vozidel z jiných druhů přepravy pod katalogové číslo 16 01 04 01*. Zpracovatel vozidel s ukončenou životností může vozidlo s ukončenou životností zařazené pod katalogové číslo 16 01 04* a v případě vozidel z jiných druhů přepravy zařazené pod katalogové číslo 16 01 04 01* po odnětí nebezpečných částí a odčerpání provozních náplní zařadit pod katalogové číslo 16 01 06 v případě vozidel s ukončenou životností a v případě vozidel z jiných druhů přepravy pod katalogové číslo 16 01 06 01.
(3) Odpady, které naplní definici komunálního odpadu podle zákona, se zařazují do skupiny 20. Do této skupiny nesmí být zařazeny žádné jiné odpady.
(4) Do druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad se zařazuje pouze zbytkový ostatní komunální odpad, který není možné zařadit do jiného druhu odpadu ve skupině 20.
(5) Poddruh odpadů se používá namísto druhu odpadu pro účely vedení průběžné evidence, ohlašování s výjimkou statistického zjišťování pro potřeby Českého statistického úřadu, informací o odpadu, základního popisu odpadu, osvědčení a výkazu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852, hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a požadavku odděleného soustřeďování. Pro ostatní účely je rozhodující příslušnost odpadu k druhu odpadu. Poddruh odpadu může být použit pro účely povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady.
(6) Pokud není stanoveno jinak, vztahují se na poddruh odpadu požadavky na nakládání s odpadem vztahující se na nadřazený druh odpadu.
Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorie
 
§ 6
(1) Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem "*".
(2) Pokud jsou v Katalogu odpadů jednomu druhu odpadu přiřazena dvě katalogová čísla odpadu, z nichž jedno je označeno jako nebezpečný odpad a druhé nikoliv, odpad se zařazuje pod katalogové číslo podle toho, zda se v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) a c) zákona jedná o nebezpečný odpad či nikoliv.
(3) Nebezpečná vlastnost odpadu se posuzuje porovnáním koncentrace látek v odpadech nebo výsledků zkoušek odpadu podle odstavce 4 s kritérii a limitními hodnotami ukazatelů stanovených pro tyto vlastnosti v přímo použitelném předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4) nebo doplňujícími limitní hodnotami a kritérii pro hodnocení nebezpečných vlastností pod označením kódem HP 9, HP 14 a HP 15 v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4) Pro posouzení nebezpečných vlastností odpadů, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí3) jinak, lze použít pouze zkušební metody, které jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie o zkušebních metodách5) nebo v jiných mezinárodně uznávaných zkušebních metodách a pokynech. Zkoušky prováděné na obratlovcích jsou zakázány. Pro posouzení nebezpečné vlastnosti HP 14 Ekotoxický se použije metoda uvedená v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(5) Pokud byla nebezpečná vlastnost odpadu posouzena na základě zkoušky odpadu i za využití koncentrací nebezpečných látek, mají přednost výsledky zkoušek odpadu.
(6) Při posouzení nebezpečných vlastností odpadu se musí přihlížet i ke skutečnosti, že po odběru vzorků odpadu může při nakládání s odpadem dojít ke kvantitativní nebo kvalitativní změně posuzovaného odpadu. Tato skutečnost musí být zohledněna v dokumentaci dokládající výsledek hodnocení.
 
§ 7
(1) Nebezpečnou vlastnost odpadu HP 9 Infekčnost lze posoudit na základě popisu vzniku odpadu, z odborného posudku technologie produkující odpad nebo technologie úpravy odpadu a popisu odpadu z hlediska možného obsahu infekčního agens ve smyslu přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(2) U nebezpečných vlastností HP 4 Dráždivé - dráždivé pro oči a kůži, HP 6 Akutní toxicita a HP 8 Žíravé se pro posouzení použijí mezní hodnoty pro jednotlivé látky uvedené v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4). Je-li látka přítomna v odpadu v koncentraci, která je nižší než mezní hodnota, nezahrne se do žádného výpočtu mezní hodnoty.
(3) Odpad obsahující polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF), 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl) ethan (DDT), chlordan, hexachlorcyklohexany (včetně lindanu), dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlor-benzen, chlordekon, aldrin, pentachlorbenzen, mirex, toxafen, hexabrombifenyl a/nebo PCB, které překračují koncentrační limity uvedené v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie o perzistentních organických znečišťujících látkách6), se zařazuje jako nebezpečný.
(4) Koncentrační limity stanovené v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4) se nevztahují na čisté slitiny kovů v kompaktní formě, které nejsou znečištěny nebezpečnými látkami. Čisté slitiny kovů v pevném stavu, které se považují za nebezpečné odpady, jsou jmenovitě uvedeny a označeny jako nebezpečné v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(5) Při posouzení nebezpečných vlastností odpadů lze zohlednit tyto poznámky uvedené v příloze VI přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí3):
a) 1.1.3.1 Poznámky týkající se identifikace, klasifikace a označování látek: poznámky B, D, F, J, L, M, P, Q, R a U,
b) 1.1.3.2 Poznámky ke klasifikaci a označování směsí: poznámky 1, 2, 3 a 5.
(6) Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné označují "N", odpady zařazené jako odpady ostatní se označují "O" a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) a c) zákona a nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo označené symbolem "*", se označují jako "O/N". Odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako nebezpečné a zařazené do kategorie ostatní na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů se přednostně zařazují pod odpovídající druh odpadu kategorie O a v případě, že takovýto druh odpadu v Katalogu odpadů není, pak se označují jako "N/O".
 
§ 8
Vzorkování a zkoušky odpadů
(1) Pokud není stanoveno jinak, vzorkování odpadu pro účely zjištění přijatelnosti odpadu do zařízení, hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a další zkoušky pro dokladování kvality odpadu pro další nakládání s ním nebo pro zjištění jeho vlastností a dokumentace tohoto vzorkování se provádí v souladu s technickou normou ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití.
(2) Obsah vzdělávacího programu pro provádění a řízení vzorkování odpadu je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(3) Vzorkování, laboratorní zkoušky a ekotoxikologické nebo mikrobiologické testy se provádí pro daný účel vhodnými ověřenými vědeckými metodami. Pokud není stanoveno jinak, požadavek podle věty první je splněn, pokud je pro daný účel použita vhodná metoda uvedená v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(4) Vzorky je možné odebrat před vznikem odpadu, pokud nemá proces vzniku odpadu dopad na sledované ukazatele.
 
§ 9
Hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
Zdroje, z nichž osoba pověřená k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (dále jen "pověřená osoba") vycházela v rámci svého hodnocení, musí být v dokumentaci postupu pověřené osoby uvedeny pro každou hodnocenou vlastnost samostatně. Zkoušky odpadu se provádějí pouze v případě, že pro účely hodnocení jednotlivých nebezpečných vlastností odpadu shromážděné podklady nepostačují k úsudku pověřené osoby. Úsudek musí být v rámci dokumentace postupu pověřené osoby odůvodněn ve vztahu ke každému ukazateli stanovenému jako kritérium nebezpečné vlastnosti.
 
§ 10
Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
(1) Obsahem školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů jsou vždy základní informace o
a) právních předpisech nezbytných pro provádění hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a souvisejících právních předpisech,
b) zařazování odpadů podle Katalogu odpadů,
c) zásadách pro stanovení programu zkoušení odpadů, vypracování programu vzorkování s důrazem na dokumentaci celého procesu vzorkování a nakládání se vzorky před jejich předáním ke zkouškám a interpretaci výsledků zkoušek,
d) zásadách bezpečnosti práce při vzorkování odpadů,
e) způsobu a postupu hodnocení jednotlivých nebezpečných vlastností v souladu s § 8,
f) postupu pro výběr laboratoří a odborných pracovišť pro zkoušky vzorků odpadů, náležitostech protokolů o výsledcích zkoušek a jejich interpretaci,
g) zdravotních rizicích a rizicích pro životní prostředí při nakládání s nebezpečnými odpady,
h) obsahu a náležitostech osvědčení a sdělení,
i) postupu pro uchovávání dokumentů souvisejících s hodnocením nebezpečných vlastností odpadů,
j) používání Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
(2) Pro osobu, která absolvovala školení podle odstavce 1, je dostačující, pokud se účastní v pravidelných nejvýše 14měsíčních intervalech školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, jehož obsahem jsou aktuální informace o změnách týkajících se základních informací, které jsou obsahem školení podle odstavce 1. Pro účely splnění podmínek pro pověření k hodnocení nebezpečných odpadů nebo jeho prodloužení se považuje za termín absolvování školení pro hodnocení nebezpečných odpadů vždy poslední takovéto školení, kterého se zúčastnila.
 
§ 11
Obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
(1) Zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu obsahuje
a) obchodní firmu nebo název, právní formu a adresu sídla, je-li žadatel právnickou osobou; obchodní firmu nebo jméno a příjmení a adresu sídla, je-li žadatel fyzickou osobou,
b) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
c) číslo jednací a datum vydání povolení příslušného správního orgánu k provozování zařízení určeného pro nakládání s odpady, pokud bylo vydáno, a označení orgánu, který povolení vydal,
d) zařazení odpadu podle Katalogu odpadů,
e) popis vzniku odpadu, určení místa vzniku odpadu adresou provozovny a identifikačním číslem provozovny nebo zařízení, bylo-li přiděleno, a popis provozu, zařízení, technologie a postupu úpravy, při němž odpad vznikl, výčet a vlastností surovin, které byly použity a vstupují nebo mohou vstupovat do odpadu,
f) charakteristiku odpadu a specifikaci složení odpadu z hlediska obsahu chemických látek a infekčních agens, které se v odpadu vyskytují nebo jejichž výskyt lze vzhledem k původu odpadu za určitých podmínek předpokládat, včetně jejich vlastností a klasifikace a
g) množství produkovaného odpadu za jednotku času.
(2) Pokud nejsou podklady podle odstavce 1 z hlediska hodnocení nebezpečných vlastností odpadu uvedených v § 8 dostačující, může pověřená osoba na žadateli v nezbytném rozsahu požadovat předložení dalších podkladů, a to zejména
a) plán odběru vzorků a protokol o odběru vzorků odpadu,
b) údaje o způsobu přepravy vzorků pro účely zkoušek nebezpečných vlastností odpadu,
c) protokoly o zkouškách odpadu provedených s ohledem na předpokládané vlastnosti odpadu,
d) doplňující údaje o původu nebo technologii vzniku odpadu z hlediska možného výskytu patogenních mikroorganismů,
e) protokol o ověření účinnosti dekontaminačního procesu.
 
§ 12
Obsah osvědčení a sdělení
(1) Osvědčení obsahuje
a) identifikační údaje žadatele o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,
b) identifikační údaje pověřené osoby nebo osob, které se na hodnocení dotčeného odpadu podílely, a to
1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla, jde-li o právnickou osobu,
2. obchodní firmu nebo jméno a příjmení a adresu sídla, jde-li o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání,
3. jméno a příjmení a adresu bydliště, jde-li o fyzickou osobu,
4. identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
c) jméno a příjmení odborného zástupce pověřené osoby, byl-li ustanoven,
d) název druhu a katalogové číslo dotčeného odpadu podle Katalogu odpadů a návrh na jeho zařazení v návaznosti na výsledky jeho hodnocení,
e) popis provozu zařízení, vstupních surovin do technologie nebo postupu, při němž odpad vznikl nebo vzniká, určení místa vzniku odpadu adresou provozovny a identifikačním číslem provozovny nebo zařízení, bylo-li přiděleno, popis technologie nebo postupu vzniku odpadu, informace o odpadu a vstupech, které by mohly ovlivnit kvalitu odpadu, zhodnocení řízení procesů, při nichž odpad vznikl nebo vzniká vzhledem k neměnnosti jeho kvality, zhodnocení neměnnosti vlastností odpadu po jeho vzniku,
f) výsledek a zdůvodnění hodnocení jednotlivých nebezpečných vlastností odpadu uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4); u každé nebezpečné vlastnosti bude uvedeno, zda hodnocení bylo provedeno na základě úsudku pověřené osoby, na základě výsledků zkoušek a úsudku pověřené osoby nebo na základě výsledků zkoušek,
g) dobu platnosti osvědčení a případné podmínky platnosti osvědčení,
h) četnost a způsob následné kontroly vlastností odpadu, podmínky ovlivňující neměnnost technologických postupů a surovinových vstupů,
i) závěr hodnocení,
j) identifikační číslo přidělené Integrovaným systémem plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí,
k) datum vydání, podpis všech pověřených osob; má-li pověřená osoba ustanoveného odborného zástupce, též podpis odborných zástupců pověřených osob, které se na jeho vypracování podílely, a
l) seznam vlastních a žadatelem poskytnutých podkladů použitých při hodnocení nebezpečných vlastností odpadu.
(2) Osvědčení může obsahovat dodatek pověřené osoby nebo osob
a) o přezkoumání případných změn v technologii nebo ve vstupních surovinách u původce nebo oprávněné osoby, že nedošlo k ovlivnění složení odpadu nebo jeho vlastností, nebo
b) o změně podmínek platnosti osvědčení včetně změn četnosti a způsobu následné kontroly vlastností odpadu.
(3) Sdělení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a i) až l). V rámci náležitostí podle odstavce 1 písm. f) musí sdělení vždy obsahovat výsledek hodnocení jedné nebo více nebezpečných vlastností odpadu uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4), které byly u odpadu při hodnocení zjištěny, nebo které nebylo možné vyloučit. Pověřená osoba ve sdělení uvede, zda hodnocení jednotlivých nebezpečných vlastností bylo provedeno na základě úsudku pověřené osoby, výsledků zkoušek odpadu a úsudku pověřené osoby nebo výsledků zkoušek odpadu.
(4) V případě, že dotčený odpad hodnotí více než jedna pověřená osoba, skládají se osvědčení nebo sdělení z
a) části obsahující hodnocení podle odstavce 1 písm. f) jedné nebo souboru nebezpečných vlastností odpadu, které provedla každá pověřená osoba podílející se na hodnocení odpadu,
b) částí podle odstavce 1 písm. a) až e) a g) až l), které jsou společné pro všechny pověřené osoby podílející se na hodnocení odpadu.
(5) Náležitosti obsahu dokumentační zprávy jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce. Přílohy dokumentační zprávy se nevkládají do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Pověřená osoba uchovává přílohy dokumentační zpravy vztahující se k hodnocením nebezpečných vlastností odpadu, jejichž hodnocení prováděla.
 
§ 13
Oznámení
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.
 
§ 14
Přechodná ustanovení
(1) Odpady se do 31. prosince 2023 zařazují ke druhu odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. V roce 2024 se místo poddruhu odpadu zařazuje odpad do příslušného druhu odpadu. Zařízení určené pro nakládání s odpady nebo obchodník, kteří mohou přebírat poddruh odpadu, mohou v roce 2024 přebírat odpovídající druh odpadu.
(2) Nebezpečná vlastnost HP 14 Ekotoxický může být po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky posuzována podle tabulky č. 1.1 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.
 
§ 15
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.
Ministr zdravotnictví:
doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.
 
Příl.1
KATALOG ODPADŮ
I----------------------------------------------------------------------------I
I             Skupiny katalogu odpadů              I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 01 I Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího fyzikálního a I
I  I chemického zpracování nerostů a kamene                I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 02 I Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti,     I
I  I rybářství, lesnictví a z výroby a zpracování potravin         I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 03 I Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru I
I  I a lepenky                               I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 04 I Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu       I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 05 I Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického  I
I  I zpracování uhlí                            I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 06 I Odpady z anorganických chemických procesů               I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 07 I Odpady z organických chemických procesů                I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 08 I Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot  I
I  I (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských  I
I  I barev                                 I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 09 I Odpady z fotografického průmyslu                   I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 10 I Odpady z tepelných procesů                      I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 11 I Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a   I
I  I jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů         I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 12 I Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a   I
I  I plastů                                I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 13 I Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů  I
I  I uvedených ve skupinách 05 a 12)                    I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 14 I Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě    I
I  I odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)                I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 15 I Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační     I
I  I materiály a ochranné oděvy jinak neurčené               I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 16 I Odpady v tomto katalogu jinak neurčené                I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 17 I Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných I
I  I míst)                                 I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 18 I Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a/nebo z výzkumu s nimi   I
I  I souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích I
I  I zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)     I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 19 I Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z I
I  I čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich    I
I  I vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 20 I Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské,     I
I  I průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01      I ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO   I
I       I ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 01    I Odpady z těžby nerostů                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 01 01   I Odpady z těžby rudných nerostů               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 01 02   I Odpady     z těžby nerudných nerostů              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 03    I Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 03 04*  I Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny  I
I       I nebo kyselinotvorné látky                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 03 05*  I Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 03 06   I Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 03 07*  I Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných  I
I       I nerostů obsahující nebezpečné látky             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 03 08   I Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 03 09   I Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem  I
I       I 01 03 10                          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 03 10*  I Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné I
I       I látky neuvedený pod číslem 01 03 07             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 03 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 04    I Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných   I
I       I nerostů                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 04 07*  I Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných   I
I       I nerostů obsahující nebezpečné látky             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 04 08   I Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 04 09   I Odpadní písek a jíl                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 04 10   I Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 04 11   I Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod  I
I       I číslem 01 04 07                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 04 12   I Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené I
I       I pod čísly 01 04 07 a 01 04 11                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 04 13   I Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01  I
I       I 04 07                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 04 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 05    I Vrtné kaly a jiné vrtné odpady               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 05 04   I Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 05 05*  I Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 05 06*  I Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 05 07   I Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 I
I       I 05 05 a 01 05 06                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 05 08   I Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly I
I       I 01 05 05 a 01 05 06                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 01 05 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02      I ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, I
I       I MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 01    I Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a I
I       I myslivosti                         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 01 01   I Kaly z praní a z čištění                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 01 02   I Odpad živočišných tkání                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 01 03   I Odpad rostlinných pletiv                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 01 04   I Odpadní plasty (kromě obalů)                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 01 06   I Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné I
I       I odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo  I
I       I vzniku                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 01 07   I Odpady z lesnictví                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 01 08*  I Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 01 09   I Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 01 10   I Kovové odpady                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 01 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 02    I Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin  I
I       I živočišného původu                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 02 01   I Kaly z praní a z čištění                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 02 02   I Odpad živočišných tkání                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 02 03   I Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 02 04   I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 02 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 03    I Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, I
I       I jedlých olejů, kakaa, kávy, čaje a tabáku; odpady z     I
I       I konzervárenského průmyslu z výroby droždí a kvasničného   I
I       I extraktu, z přípravy a kvašení melasy            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 03 01   I Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 03 02   I Odpady konzervačních činidel                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 03 03   I Odpady z extrakce rozpouštědly               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 03 04   I Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 03 05   I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 03 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 04    I Odpady z výroby cukru                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 04 01   I Zemina z čištění a praní řepy                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 04 02   I Odpad uhličitanu vápenatého                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 04 03   I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 04 99   I Odpady jinak blíže neurčené                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 05    I Odpady z mlékárenského průmyslu               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 05 01   I Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 05 02   I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 05 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 06    I Odpady z pekáren a výroby cukrovinek            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 06 01   I Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 06 02   I Odpady konzervačních činidel                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 06 03   I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 06 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 07    I Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s  I
I       I výjimkou kávy, čaje a kakaa)                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 07 01   I Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 07 02   I Odpady z destilace lihovin                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 07 03   I Odpady z chemického zpracování               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 07 04   I Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 07 05   I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 02 07 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03      I ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU,     I
I       I CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 01    I Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 01 01   I Odpadní kůra a korek                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 01 04*  I Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy I
I       I obsahující nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 01 05   I Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a   I
I       I dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 01 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 02    I Odpady z impregnace dřeva                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 02 01*  I Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 02 02*  I Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 02 03*  I Organokovová činidla k impregnaci dřeva           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 02 04*  I Anorganická činidla k impregnaci dřeva           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 02 05*  I Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 02 99   I Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 03    I Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 03 01   I Odpadní kůra a dřevo                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 03 02   I Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 03 05   I Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 03 07   I Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru I
I       I a lepenky                          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 03 08   I Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 03 09   I Odpadní kaustifikační kal                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 03 10   I Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující I
I       I vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 03 11   I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I       I neuvedené pod číslem 03 03 10                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 03 03 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04      I ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 01    I Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 01 01   I Odpadní klihovka a štípenka                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 01 02   I Odpad z loužení                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 01 03*  I Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné  I
I       I fáze                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 01 04   I Činící břečka obsahující chrom               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 01 05   I Činící břečka neobsahující chrom              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 01 06   I Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod I
I       I v místě jejich vzniku                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 01 07   I Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních  I
I       I vod v místě jejich vzniku                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 01 08   I Odpady z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z I
I       I broušení) obsahující chrom                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 01 09   I Odpady z úpravy a apretace                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 01 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 02    I Odpady z textilního průmyslu                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 02 09   I Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny,     I
I       I elastomer, plastomer)                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 02 10   I Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 02 14*  I Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 02 15   I Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 02 16*  I Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 02 17   I Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 02 19*  I Kaly z čištění odpadních     vod v místě jejich vzniku     I
I       I obsahující nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 02 20   I Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku   I
I       I neuvedené pod číslem 04 02 19                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 02 21   I Odpady z nezpracovaných textilních vláken          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 02 22   I Odpady ze zpracovaných textilních vláken          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 04 02 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05      I ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z    I
I       I PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 01    I Odpady ze zpracování ropy                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 01 02*  I Kaly z odsolovacích zařízení                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 01 03*  I Kaly ze dna nádrží na ropné látky              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 01 04*  I Kyselé alkylové kaly                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 01 05*  I Uniklé (rozlité) ropné látky                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 01 06*  I Ropné kaly z údržby zařízení                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 01 07*  I Kyselé dehty                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 01 08*  I Jiné dehty                         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 01 09*  I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I       I obsahující nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 01 10   I Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku   I
I       I neuvedené pod číslem 05 01 09                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 01 11*  I Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 01 12*  I Ropa obsahující kyseliny                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 01 13   I Kaly z napájecí vody pro kotle               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 01 14   I Odpad z chladicích kolon                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 01 15*  I Upotřebené filtrační hlinky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 01 16   I Odpady obsahující síru z odsiřování ropy          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 01 17   I Asfalt                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 01 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 06    I Odpady z pyrolytického zpracování uhlí           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 06 01*  I Kyselé dehty                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 06 03*  I Jiné dehty                         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 06 04   I Odpad z chladicích kolon                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 06 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 07    I Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 07 01*  I Odpady obsahující rtuť                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 07 02   I Odpady obsahující síru                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 05 07 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06      I ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 01    I Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 01 01*  I Kyselina sírová a kyselina siřičitá             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 01 02*  I Kyselina chlorovodíková                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 01 03*  I Kyselina fluorovodíková                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 01 04*  I Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 01 05*  I Kyselina dusičná a kyselina dusitá             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 01 06*  I Jiné kyseliny                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 01 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 02    I Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 02 01*  I Hydroxid vápenatý                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 02 03*  I Hydroxid amonný                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 02 04*  I Hydroxid sodný a hydroxid draselný             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 02 05*  I Jiné alkálie                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 02 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 03    I Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a I
I       I jejich roztoků a oxidů kovů                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 03 11*  I Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 03 13*  I Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 03 14   I Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03  I
I       I 13                             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 03 15*  I Oxidy kovů obsahující těžké kovy              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 03 16   I Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 03 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 04    I Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 04 03*  I Odpady obsahující arsen                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 04 04*  I Odpady obsahující rtuť                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 04 04 01* I Kovová rtuť                         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 04 05*  I Odpady obsahující jiné těžké kovy              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 04 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 05    I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
    I 06 05 02*  I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I       I obsahující nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 05 03   I Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku   I
I       I neuvedené pod číslem 06 05 02                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 06    I Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných I
I       I sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a I
I       I z odsiřovacích procesů                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 06 02*  I Odpady obsahující nebezpečné sulfidy            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 06 03   I Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06  I
I       I 02                             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 06 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 07    I Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání     I
I       I halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 07 01*  I Odpady obsahující azbest z elektrolýzy           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 07 02*  I Aktivní uhlí z výroby chlóru                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 07 03*  I Kaly síranu barnatého obsahující rtuť            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 07 04*  I Roztoky a kyseliny, např. vyčerpaná kyselina        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 07 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 08    I Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku I
I       I a jeho derivátů                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 08 02*  I Odpady obsahující nebezpečné chlorsilany          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 08 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 09    I Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání     I
I       I sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 09 02   I Struska obsahující fosfor                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 09 03*  I Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné  I
I       I nebezpečnými látkami                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 09 04   I Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 I
I       I 09 03                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 09 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 10    I Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání     I
I       I dusíkatých sloučenin z chemických procesů zpracování dusíku I
I       I a z výroby hnojiv                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 10 02*  I Odpady obsahující nebezpečné látky             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 10 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 11    I Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 11 01   I Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 11 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 13    I Odpady z jiných anorganických chemických procesů      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 13 01*  I Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další  I
I       I biocidy                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 13 02*  I Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem I
I       I 06 07 02)                          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 13 03   I Saze průmyslově vyráběné                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 13 04*  I Odpady ze zpracování azbestu                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 13 05*  I Saze                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 06 13 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07      I ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 01    I Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání     I
I       I základních organických sloučenin              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 01 01*  I Promývací vody a matečné louhy               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 01 03*  I Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a  I
I       I matečné louhy                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 01 04*  I Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné  I
I       I louhy                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 01 07*  I Halogenované destilační a reakční zbytky          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 01 08*  I Jiné destilační a reakční zbytky              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 01 09*  I Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 01 10*  I Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 01 11*  I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I       I obsahující nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 01 12   I Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku   I
I       I neuvedené pod číslem 07 01 11                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 01 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 02    I Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, I
I       I syntetického kaučuku a syntetických vláken         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 02 01*  I Promývací vody a matečné louhy               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 02 03*  I Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a  I
I       I matečné louhy                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 02 04*  I Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné  I
I       I louhy                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 02 07*  I Halogenované destilační a reakční zbytky          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 02 08*  I Jiné destilační a reakční zbytky              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 02 09*  I Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční    I
I       I činidla                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 02 10*  I Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 02 11*  I Kaly z čištění odpadních vod     v místě jejich vzniku     I
I       I obsahující nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 02 12   I Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku   I
I       I neuvedené pod číslem 07 02 11                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 02 13   I Plastový odpad                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 02 14*  I Odpady přísad obsahující nebezpečné látky          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 02 15   I Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 02 16*  I Odpady obsahující nebezpečné silikony            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 02 17   I Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 02 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 02 99 01 I Pryžový odpad                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 03    I Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání     I
I       I organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v   I
I       I podskupině 06 11)                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 03 01*  I Promývací vody a matečné louhy               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 03 03*  I Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a  I
I       I matečné louhy                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 03 04*  I Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné  I
I       I louhy                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 03 07*  I Halogenované destilační a reakční zbytky          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 03 08*  I Jiné destilační a reakční zbytky              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 03 09*  I Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční    I
I       I činidla                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 03 10*  I Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 03 11*  I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I       I obsahující nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 03 12   I Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku   I
I       I neuvedené pod číslem 07 03 11                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 03 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 04    I Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání     I
I       I organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 I
I       I 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů I
I       I uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 04 01*  I Promývací vody a matečné louhy               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 04 03*  I Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a  I
I       I matečné louhy                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 04 04*  I Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné  I
I       I louhy                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 04 07*  I Halogenované destilační a reakční zbytky          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 04 08*  I Jiné destilační a reakční zbytky              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 04 09*  I Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční    I
I       I činidla                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 04 10*  I Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 04 11*  I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I       I obsahující nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 04 12   I Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku   I
I       I neuvedené pod číslem 07 04 11                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 04 13*  I Pevné odpady obsahující nebezpečné látky          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 04 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 05    I Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání     I
I       I farmaceutických výrobků                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 05 01*  I Promývací vody a matečné louhy               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 05 03*  I Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a  I
I       I matečné louhy                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 05 04*  I Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné  I
I       I louhy                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 05 07*  I Halogenované destilační a reakční zbytky          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 05 08*  I Jiné destilační a reakční zbytky              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 05 09*  I Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční    I
I       I činidla                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 05 10*  I Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 05 11*  I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I       I obsahující nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 05 12   I Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku   I
I       I neuvedené pod číslem 07 05 11                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 05 13*  I Pevné odpady obsahující nebezpečné látky          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 05 14   I Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 05 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 06    I Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků,  I
I       I maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a    I
I       I kosmetiky                          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 06 01*  I Promývací vody a matečné louhy               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 06 03*  I Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a  I
I       I matečné louhy                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 06 04*  I Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné  I
I       I louhy                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 06 07*  I Halogenované destilační a reakční zbytky          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 06 08*  I Ostatní destilační a reakční zbytky             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 06 09*  I Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční    I
I           I činidla                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 06 10*  I Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 06 11*  I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I       I obsahující nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 06 12   I Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku   I
I       I neuvedené pod číslem 07 06 11                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 06 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 07    I Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých I
I       I chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických    I
I       I výrobků                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 07 01*  I Promývací vody a matečné louhy               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 07 03*  I Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a  I
I       I matečné louhy                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 07 04*  I Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné  I
I       I louhy                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 07 07*  I Halogenované destilační a reakční zbytky          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 07 08*  I Jiné destilační a reakční zbytky              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 07 09*  I Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční    I
I       I činidla                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 07 10*  I Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 07 11*  I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I       I obsahující nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 07 12   I Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku   I
I       I neuvedené pod číslem 07 07 11                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 07 07 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08      I ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ     I
I       I NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH I
I       I MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 01    I Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a    I
I       I odstraňování barev a laků                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 01 11*  I Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo I
I       I jiné nebezpečné látky                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 01 12   I Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 01 13*  I Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla I
I       I nebo jiné nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 01 14   I Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 01 15*  I Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických I
I       I rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 01 16   I Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod  I
I       I číslem 08 01 15                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 01 17*  I Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících     I
I       I organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 01 18   I Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod  I
I       I číslem 08 01 17                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 01 19*  I Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem     I
I       I organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 01 20   I Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené  I
I       I pod číslem 08 01 19                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 01 21*  I Odpadní odstraňovače barev nebo laků            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 01 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 02    I Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání     I
I       I ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 02 01   I Odpadní práškové nátěrové barvy               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 02 02   I Vodné kaly obsahující keramické materiály          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 02 03   I Vodné suspenze obsahující keramické materiály        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 02 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 03    I Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání     I
I       I tiskařských barev                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 03 07   I Vodné kaly obsahující tiskařské barvy            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 03 08   I Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 03 12*  I Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 03 13   I Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 03 14*  I Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 03 15   I Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 03 16*  I Odpadní leptací roztoky                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 03 17*  I Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 03 18   I Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 03 19*  I Disperzní olej                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 03 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 04    I Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel I
I       I a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 04 09*  I Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická  I
I       I rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 04 10   I Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod   I
I       I číslem 08 04 09                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 04 11*  I Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická  I
I       I rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 04 12   I Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod   I
I       I číslem 08 04 11                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 04 13*  I Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů    I
I       I obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné   I
I       I látky                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 04 14   I Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů I
I       I neuvedené pod číslem 08 04 13                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 04 15*  I Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s  I
I       I organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 04 16   I Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály I
I       I neuvedené pod číslem 08 04 15                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 04 17*  I Kalafunový olej                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 04 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 05    I Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 08 05 01*  I Odpadní isokyanáty                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 09      I ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 09 01    I Odpady z fotografického průmyslu              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 09 01 01*  I Vodné roztoky vývojek a aktivátorů             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 09 01 02*  I Vodné roztoky vývojek ofsetových desek           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 09 01 03*  I Roztoky vývojek v rozpouštědlech              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 09 01 04*  I Roztoky ustalovačů                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 09 01 05*  I Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 09 01 06*  I Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického   I
I       I odpadu v místě jeho vzniku                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 09 01 07   I Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo      I
I       I sloučeniny stříbra                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 09 01 08   I Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo     I
I       I sloučeniny stříbra                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 09 01 10   I Fotoaparáty na jedno použití bez baterií          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 09 01 11*  I Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod I
I       I čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 09 01 12   I Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie    I
I       I neuvedené pod číslem 09 01 11                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 09 01 13*  I Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku   I
I       I neuvedené pod číslem 09 01 06                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 09 01 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10      I ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01    I Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě  I
I       I odpadů uvedených v podskupině 19)              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 01   I Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu   I
I       I uvedeného pod číslem 10 01 04)               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 02   I Popílek ze spalování uhlí                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 03   I Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 04*  I Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 05   I Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 07   I Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve   I
I       I formě kalů                         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 09*  I Kyselina sírová                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 13*  I Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem    I
I       I obdobným palivu                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 14*  I Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu  I
I       I obsahující nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 15   I Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu  I
I       I neuvedené pod číslem 10 01 14                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 16*  I Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné   I
I       I látky                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 17   I Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 I
I       I 16                             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 18*  I Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné   I
I       I látky                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 19   I Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 I
I       I 05, 10 01 07 a 1001 18                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 20*  I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I       I obsahující nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 21   I Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku   I
I       I neuvedené pod číslem 10 01 20                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 22*  I Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 23   I Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 24   I Písky z fluidních loží                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 25   I Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné    I
I       I elektrárny                         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 26   I Odpady z čištění chladicí vody               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 01 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 02    I Odpady z průmyslu železa a oceli              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 02 01   I Odpady ze zpracování strusky                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 02 02   I Nezpracovaná struska                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 02 07*  I Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 02 08   I Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10  I
I       I 02 07                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
    I 10 02 10   I Okuje z válcování                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 02 11*  I Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 02 12   I Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 I
I       I 02 11                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 02 13*  I Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující     I
I       I nebezpečné látky                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 02 14   I Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod    I
I       I číslem 10 02 13                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 02 15   I Jiné kaly a filtrační koláče                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 02 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03    I Odpady z pyrometalurgie hliníku               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 02   I Odpadní anody                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 04*  I Strusky z prvního tavení                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 05   I Odpadní oxid hlinitý                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 08*  I Solné strusky z druhého tavení               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 09*  I Černé stěry z druhého tavení                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 15*  I Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují  I
I       I hořlavé plyny v nebezpečných množstvích           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 16   I Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 17*  I Odpady obsahující dehet z výroby anod            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 18   I Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem I
I       I 10 03 17                          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 19*  I Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 20   I Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 21*  I Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů)     I
I       I obsahující nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 22   I Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů)     I
I       I neuvedené pod číslem 10 03 21                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 23*  I Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 24   I Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 25*  I Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující     I
I       I nebezpečné látky                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 26   I Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod    I
I       I číslem 10 03 25                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 27*  I Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 28   I Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 I
I       I 03 27                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 29*  I Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující I
I       I nebezpečné látky                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 30   I Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené  I
I       I pod číslem 10 03 29                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 03 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 04    I Odpady z pyrometalurgie olova                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 04 01*  I Strusky (z prvního a druhého tavení)            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 04 02*  I Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 04 03*  I Arzeničnan vápenatý                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 04 04*  I Prach z čištění spalin                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 04 05*  I Jiný úlet a prach                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 04 06*  I Pevný odpad z čištění plynu                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 04 07*  I Kaly a filtrační koláče z čištění plynu           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 04 09*  I Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 04 10   I Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 I
I       I 04 09                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 04 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 05    I Odpady z pyrometalurgie zinku                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 05 01   I Strusky (z prvního a druhého tavení)            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 05 03*  I Prach z čištění spalin                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 05 04   I Jiný úlet a prach                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 05 05*  I Pevné odpady z čištění plynu                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 05 06*  I Kaly a filtrační koláče z čištění plynu           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 05 08*  I Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 05 09   I Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem I
I       I 10 05 08                          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 05 10*  I Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou   I
I       I uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 05 11   I Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 05 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 06    I Odpady z pyrometalurgie mědi                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 06 01   I Strusky (z prvního a druhého tavení)            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 06 02   I Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 06 03*  I Prach z čištění spalin                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 06 04   I Jiný úlet a prach                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 06 06*  I Pevný odpad z čištění plynu                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 06 07*  I Kaly a filtrační koláče z čištění plynu           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 06 09*  I Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 06 10   I Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 I
I       I 06 09                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 06 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 07    I Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 07 01   I Strusky (z prvního a druhého tavení)            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 07 02   I Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 07 03   I Pevný odpad z čištění plynu                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 07 04   I Jiný úlet a prach                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 07 05   I Kaly a filtrační koláče z čištění plynu           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 07 07*  I Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 07 08   I Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 I
I       I 07 07                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 07 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 08    I Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 08 04   I Úlet a prach                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 08 08*  I Solné strusky z prvního a druhého tavení          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 08 09   I Jiné strusky                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 08 10*  I Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou   I
I       I uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 08 11   I Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 08 12*  I Odpady obsahující dehet z výroby anod            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 08 13   I Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem I
I       I 10 08 12                          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 08 14   I Odpadní anody                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 08 15*  I Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 08 16   I Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 08 17*  I Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující     I
I       I nebezpečné látky                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 08 18   I Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod   I
I       I číslem 10 08 17                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 08 19*  I Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 08 20   I Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 I
I       I 08 19                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 08 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 09    I Odpady ze slévání železných odlitků             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 09 03   I Pecní struska                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 09 05*  I Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující     I
I       I nebezpečné látky                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 09 06   I Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod    I
I       I číslem 10 09 05                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 09 07*  I Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné I
I       I látky                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 09 08   I Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem I
I       I 10 09 07                          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 09 09*  I Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 09 10   I Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 09 11*  I Jiný úlet obsahující nebezpečné látky            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 09 12   I Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 09 13*  I Odpadní pojivá obsahující nebezpečné látky         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 09 14   I Odpadní pojivá neuvedená pod číslem 10 09 13        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 09 15*  I Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné I
I       I látky                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 09 16   I Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem  I
I       I 10 09 15                          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 09 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 10    I Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 10 03   I Pecní struska                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 10 05*  I Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující     I
I       I nebezpečné látky                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 10 06   I Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod    I
I       I číslem 10 10 05                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 10 07*  I Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné I
I       I látky                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 10 08   I Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem I
I       I 10 10 07                          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 10 09*  I Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 10 10   I Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 10 11*  I Jiný úlet obsahující nebezpečné látky            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 10 12   I Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 10 13*  I Odpadní pojivá obsahující nebezpečné látky         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 10 14   I Odpadní pojivá neuvedená pod číslem 10 10 13        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
    I 10 10 15*  I Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné I
I       I látky                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 10 16   I Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem  I
I       I 10 10 15                          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 1099   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 11    I Odpady z výroby skla a skleněných výrobků          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 11 03   I Odpadní materiály na bázi skelných vláken          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 11 05   I Úlet a prach                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 11 09*  I Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující I
I       I nebezpečné látky                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 11 10   I Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený  I
I       I pod číslem 10 11 09                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 11 11*  I Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující  I
I       I těžké kovy (např. z obrazovek)               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 11 12   I Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 11 13*  I Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 11 14   I Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11  I
I       I 13                             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 11 15*  I Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 11 16   I Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 11 17*  I Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující     I
I       I nebezpečné látky                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 11 18   I Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod   I
I       I číslem 10 11 17                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 11 19*  I Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku I
I       I obsahující nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 11 20   I Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku I
I       I neuvedené pod číslem 10 11 19                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 11 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 12    I Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 12 01   I Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 12 03   I Úlet a prach                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 12 05   I Kaly a filtrační koláče z čištění plynů           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 12 06   I Vyřazené formy                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 12 08   I Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po     I
I       I tepelném zpracování)                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 12 09*  I Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 12 10   I Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 12 11*  I Odpady z glazování obsahující těžké kovy          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 12 12   I Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 12 13   I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 12 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 13    I Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků I
I       I z nich vyráběných                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 1301   I Odpad surovin před tepelným zpracováním           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 13 04   I Odpady z kalcinace a hašení vápna              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 13 06   I Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly       I
I       I 10 13 12 a 10 13 13)                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 13 07   I Kaly a filtrační koláče z čištění plynu           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 13 09*  I Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 13 10   I Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13  I
I       I 09                             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 13 11   I Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu     I
I       I neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 13 12*  I Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 13 13   I Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 13 14   I Odpadní beton a betonový kal                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 13 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 14    I Odpady z krematorií                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 10 14 01*  I Odpad z čištění plynu obsahující rtuť            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11      I ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV I
I       I KOVŮ A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH   I
I       I KOVŮ                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 01    I Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav I
I       I kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování,   I
I       I moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování,    I
I       I anodická oxidace)                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 01 05*  I Kyselé mořicí roztoky                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 01 06*  I Kyseliny blíže nespecifikované               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 01 07*  I Alkalické mořicí roztoky                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 01 08*  I Kaly z fosfátování                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 01 09*  I Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 01 10   I Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 11 01 09    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 01 11*  I Oplachové vody obsahující nebezpečné látky         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 01 12   I Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
    I 11 01 13*  I Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 01 14   I Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 01 15*  I Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů    I
I       I iontoměničů obsahující nebezpečné látky           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 01 16*  I Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 01 98*  I Jiné odpady obsahující nebezpečné látky           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 01 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 02    I Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 02 02*  I Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 02 03   I Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 02 05*  I Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 02 06   I Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 02 07*  I Jiné odpady obsahující nebezpečné látky           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 02 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 03    I Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 03 01*  I Odpady obsahující kyanidy                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 03 02*  I Jiné odpady                         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 05    I Odpady ze žárového zinkování                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 05 01   I Tvrdý zinek                         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 05 02   I Zinkový popel                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 05 03*  I Pevné odpady z čištění plynu                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 05 04*  I Upotřebené tavidlo                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 11 05 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12      I ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ    I
I       I ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01    I Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové    I
I       I úpravy kovů a plastů                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 01   I Piliny a třísky železných kovů               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 02   I Úlet železných kovů                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 03   I Piliny a třísky neželezných kovů              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 03 01 I Měď, bronz a mosaz                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 03 02 I Hliník                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 03 03 I Olovo                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 03 04 I Zinek                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 03 06 I Cín                             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 04   I Úlet neželezných kovů                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 05   I Plastové hobliny a třísky                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 06*  I Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě  I
I       I emulzí a roztoků)                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 07*  I Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě I
I       I emulzí a roztoků)                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 08*  I Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 09*  I Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 10*  I Syntetické řezné oleje                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 12*  I Upotřebené vosky a tuky                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 13   I Odpady ze svařování                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 14*  I Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 15   I Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 16*  I Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 17   I Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01  I
I       I 16                             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 18*  I Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování)   I
I       I obsahující olej                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 19*  I Snadno biologicky rozložitelný řezný olej          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 20*  I Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující  I
I       I nebezpečné látky                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 21   I Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod I
I       I číslem 12 01 20                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 01 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 03    I Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě   I
I       I odpadů uvedených ve skupině 11)               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 03 01*  I Prací vody                         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 12 03 02*  I Odpady z odmašťování vodní parou              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13      I ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ I
I       I A ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19)        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 01    I Odpadní hydraulické oleje                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 01 01*  I Hydraulické oleje obsahující PCB              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 01 04*  I Chlorované emulze                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 01 05*  I Nechlorované emulze                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 01 09*  I Chlorované hydraulické minerální oleje           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 01 10*  I Nechlorované hydraulické minerální     oleje          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 01 11*  I Syntetické hydraulické oleje                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 01 12*  I Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 01 13*  I Jiné hydraulické oleje                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 02    I Odpadní motorové, převodové a mazací oleje         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 02 04*  I Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 02 05*  I Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 02 06*  I Syntetické motorové, převodové a mazací oleje        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 02 07*  I Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací I
I       I oleje                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 02 08*  I Jiné motorové, převodové a mazací oleje           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 03    I Odpadní izolační a teplonosné oleje             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 03 01*  I Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 03 06*  I Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené I
I       I pod číslem 13 03 01                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 03 07*  I Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 03 08*  I Syntetické izolační a teplonosné oleje           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 03 09*  I Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 03 10*  I Jiné izolační a teplonosné oleje              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 04    I Oleje z lodního dna                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 04 01*  I Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 04 02*  I Oleje z kanalizace přístavních mol             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 04 03*  I Oleje ze dna jiných lodí                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 05    I Odpady z odlučovačů oleje                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 05 01*  I Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 05 02*  I Kaly z odlučovačů oleje                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 05 03*  I Kaly z lapáků nečistot                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 05 06*  I Olej z odlučovačů oleje                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 05 07*  I Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 05 08*  I Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 07    I Odpady kapalných paliv                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 07 01*  I Topný olej a motorová nafta                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 07 02*  I Motorový benzín                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 07 03*  I Jiná paliva (včetně směsí)                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 08    I Odpadní oleje blíže nespecifikované             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 08 01*  I Odsolené kaly nebo emulze                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 08 02*  I Jiné emulze                         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 13 08 99*  I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 14      I ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA   I
I       I (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08)        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 14 06    I Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací   I
I       I média rozprašovačů pěn a aerosolů              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 14 06 01*  I Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), I
I       I hydrofluorouhlovodíky (HFC)                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 14 06 01 01* I Jiná chladící a hnací média                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 14 06 02*  I Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 14 06 03*  I Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 14 06 04*  I Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 14 06 05*  I Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 15      I ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY,     I
I       I FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 15 01    I Obaly                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 15 01 01   I Papírové a lepenkové obaly                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 15 01 02   I Plastové obaly                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 15 01 03   I Dřevěné obaly                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 15 01 04   I Kovové obaly                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 15 01 05   I Kompozitní obaly                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 15 01 06   I Směsné obaly                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 15 01 07   I Skleněné obaly                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 15 01 09   I Textilní obaly                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 15 01 10*  I Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly    I
I       I těmito látkami znečištěné                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 15 01 11*  I Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. I
I       I azbest) včetně prázdných tlakových nádob          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 15 02    I Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a  I
I       I ochranné oděvy                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 15 02 02*  I Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových  I
I       I filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné I
I       I oděvy znečištěné nebezpečnými látkami            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 15 02 03   I Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a  I
I       I ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16      I ODPADY     V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01    I Vyřazená vozidla s ukončenou životností z různých druhů   I
I       I dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže   I
I       I těchto vozidel a z jejich údržby (kromě odpadů uvedených ve I
I       I skupinách 13, 14 a v podskupinách 16 06 a 16 08)      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 03   I Pneumatiky                         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 04*  I Vyřazená vozidla s ukončenou životností           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 04 01* I Vyřazené dopravní prostředky z různých druhů dopravy a   I
I       I stroje                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 06   I Vyřazená vozidla s ukončenou životností zbavené kapalin a  I
I       I jiných nebezpečných součástí                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 06 01 I Vyřazené dopravní prostředky z různých druhů dopravy a   I
I       I stroje zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 07*  I Olejové filtry                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 08*  I Součástky obsahující rtuť                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 09*  I Součástky obsahující PCB                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 10*  I Výbušné součásti (např. airbagy)              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 11*  I Brzdové destičky obsahující azbest             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 12   I Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 13*  I Brzdové kapaliny                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 14*  I Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 15   I Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 16   I Nádrže na zkapalněný plyn                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 17   I Železné kovy                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 18   I Neželezné kovy                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 19   I Plasty                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 20   I Sklo                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 21*  I Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 I
I       I 11 a 16 01 13 a 16 01 14                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 22   I Součástky jinak blíže neurčené               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 01 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 02    I Odpady z elektrického a elektronického zařízení       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 02 09*  I Transformátory a kondenzátory obsahující PCB        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 02 10*  I Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami  I
I       I znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 02 11*  I Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky,    I
I       I hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky I
I       I (HFC)                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 02 12*  I Vyřazená zařízení obsahující volný azbest          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 02 13*  I Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená  I
I       I pod čísly 16 02 09 až 16 02 12               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 02 13 01* I Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné vlastnosti   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 02 14   I Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 02 14 01 I Tiskařské tonerové kazety nezařazené pod 16 02 13 01*    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 02 15*  I Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 02 16   I Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod I
I       I číslem 16 02 15                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 03    I Vadné šarže a nepoužité výrobky               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 03 03*  I Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 03 04   I Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 03 05*  I Organické odpady obsahující nebezpečné látky        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 03 06   I Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 03 07*  I Kovová rtuť                         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 04    I Odpady výbušných materiálů                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 04 01*  I Odpadní munice a střelivo                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 04 02*  I Odpad z pyrotechnických výrobků               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 04 03*  I Odpad z jiných výbušných materiálů             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 05    I Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené   I
I       I chemikálie                         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 05 04*  I Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující    I
I       I nebezpečné látky                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 05 05   I Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené  I
I       I pod číslem 16 05 04                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 05 06*  I Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo   I
I       I obsahují nebezpečné látky                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 05 07*  I Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují  I
I       I nebezpečné látky                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 05 08*  I Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují   I
I       I nebezpečné látky                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 05 09   I Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 I
I       I nebo 16 05 08                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 06    I Baterie a akumulátory                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 06 01*  I Olověné akumulátory                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 06 02*  I Nikl-kadmiové baterie a akumulátory             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 06 03*  I Baterie obsahující rtuť                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 06 04   I Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 I
I       I 03)                             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 06 05   I Jiné baterie a akumulátory                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 06 05 01 I Baterie a akumulátory obsahující lithium          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 06 06*  I Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 07    I Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů  I
I       I (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 07 08*  I Odpady obsahující ropné látky                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 07 09*  I Odpady obsahující jiné nebezpečné látky           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 07 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 08    I Upotřebené katalyzátory                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 08 01   I Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, I
I       I rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu    I
I       I uvedeného pod číslem 16 08 07)               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 08 02*  I Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné   I
I       I kovy nebo jejich sloučeniny                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 08 03   I Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo I
I       I sloučeniny přechodných kovů jinak blíže neurčené      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 08 04   I Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování  I
I       I (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 08 05*  I Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 08 06*  I Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 08 07*  I Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 09    I Oxidační činidla                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 09 01*  I Manganistany, např. manganistan draselný          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 09 02*  I Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo  I
I       I sodný                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 09 03*  I Peroxidy, např. peroxid vodíku               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 09 04*  I Oxidační činidla jinak blíže neurčená            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 10    I Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 10 01*  I Odpadní vody obsahující nebezpečné látky          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 10 02   I Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 10 03*  I Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 10 04   I Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 11    I Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 11 01*  I Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z      I
I       I metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 11 02   I Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z   I
I       I metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 11 03*  I Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických   I
I       I procesů obsahující nebezpečné látky             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 11 04   I Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických   I
I       I procesů neuvedené pod číslem 16 11 03            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 11 05*  I Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů I
I       I obsahující nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 16 11 06   I Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů I
I       I neuvedené pod číslem 16 11 05                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17      I STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z    I
I       I KONTAMINOVANÝCH MÍST)                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 01    I Beton, cihly, tašky a keramika               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 01 01   I Beton                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 01 02   I Cihly                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 01 03   I Tašky a keramické výrobky                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 01 06*  I Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a      I
I       I keramických výrobků obsahující nebezpečné látky       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 01 07   I Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a      I
I       I keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 02    I Dřevo, sklo a plasty                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 02 01   I Dřevo                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 02 02   I Sklo                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 02 03   I Plasty                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 02 04*  I Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo    I
I       I nebezpečnými látkami znečištěné               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 03    I Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 03 01*  I Asfaltové směsi obsahující dehet              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 03 02   I Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 03 03*  I Uhelný dehet a výrobky z dehtu               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 04    I Kovy (včetně jejich slitin)                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 04 01   I Měď, bronz, mosaz                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 04 02   I Hliník                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 04 03   I Olovo                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 04 04   I Zinek                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 04 05   I Železo a ocel                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 04 06   I Cín                                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 04 07   I Směsné kovy                         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 04 09*  I Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 04 10*  I Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné     I
I       I nebezpečné látky                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 04 11   I Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 05    I Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst),   I
I       I kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 05 03*  I Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 05 04   I Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 05 04 01 I Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 05 05*  I Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné   I
I       I látky                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 05 06   I Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17  I
I       I 05 05                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 05 07*  I Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 05 08   I Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 06    I Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 06 01*  I Izolační materiál s obsahem azbestu             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 06 03*  I Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují      I
I       I nebezpečné látky                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 06 03 01* I Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující      I
I       I nebezpečné látky                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 06 04   I Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 06 04 01 I Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs    I
I       I vyžadující specifický způsob nakládání s ohledem na     I
I       I nařízení o POPs                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 06 04 02 I Izolační materiály na bázi polystyrenu           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 06 05*  I Stavební materiály obsahující azbest            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 08    I Stavební materiál na bázi sádry               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 08 01*  I Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými  I
I       I látkami                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 08 02   I Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 I
I       I 01                             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 09    I Jiné stavební a demoliční odpady              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 09 01*  I Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 09 02*  I Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící  I
I       I materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic   I
I       I obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB,   I
I       I kondenzátory obsahující PCB)                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 09 03*  I Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných      I
I       I stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné   I
I       I látky                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 17 09 04   I Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17  I
I       I 09 01, 17 09 02 a 17 09 03                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18      I ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO Z    I
I       I VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ I
I       I A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM I
I       I BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ)                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 01    I Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo   I
I       I prevence nemocí lidí                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 01 01   I Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 01 02   I Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv I
I       I (kromě čísla 18 01 03)                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 01 03*  I Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny     I
I       I zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 01 03 01* I Ostré předměty, na jejichž sběr a odstraňování jsou     I
I       I kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 01 03 02* I Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních     I
I       I konzerv                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 01 04   I Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny    I
I       I zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 01 06*  I Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 01 07   I Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 01 08*  I Nepoužitelná cytostatika                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 01 09*  I Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 01 10*  I Odpadní amalgám ze stomatologické péče           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 02    I Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí I
I       I zvířat                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 02 01   I Ostré předměty                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 02 02*  I Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny     I
I       I zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 02 02 01* I Ostré předměty, na jejichž sběr a odstraňování jsou     I
I       I kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 02 03   I Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny    I
I       I zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 02 05*  I Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky I
I       I obsahující                         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 02 06   I Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18 02 07*  I Nepoužitelná cytostatika                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 18     02 08*  I Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19      I ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ URČENÉHO PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, Z    I
I       I ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO  I
I       I JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO I
I       I PRŮMYSLOVÉ ÚČELY                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 01    I Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 01 02   I Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 01 05*  I Filtrační koláče z čištění odpadních plynů         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 01 06*  I Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 01 07*  I Pevné odpady z čištění odpadních plynů           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 01 10*  I Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 01 11*  I Popel a struska obsahující nebezpečné látky         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 01 12   I Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 01 13*  I Popílek obsahující nebezpečné látky             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 01 14   I Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 01 15*  I Kotelní prach obsahující nebezpečné látky          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 01 16   I Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 01 17*  I Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 01 18   I Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 01 19   I Odpadní písky z fluidních loží               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 01 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 02    I Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např.      I
I       I odstraňování chrómu či kyanidů, neutralizace)        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 02 03   I Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené  I
I       I jako nebezpečné                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 02 04*  I Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad  I
I       I hodnocený jako nebezpečný                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 02 05*  I Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující      I
I       I nebezpečné látky                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 02 06   I Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem I
I       I 19 02 05                          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 02 07*  I Olej a koncentráty ze separace               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 02 08*  I Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 02 09*  I Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 02 10   I Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 02 11*  I Jiné odpady obsahující nebezpečné látky           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 02 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 03    I Stabilizované / solidifikované odpady            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 03 04*  I Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný,  I
I       I neuvedený pod číslem 19 03 08                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 03 05   I Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 03 06*  I Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 03 07   I Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 03 08*  I Částečně stabilizovaná rtuť                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 04    I Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 04 01   I Vitrifikovaný odpad                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 04 02*  I Popílek a jiný odpad z čištění spalin            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 04 03*  I Nevitrifikovaná pevná fáze                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 04 04   I Chladící voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 05    I Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 05 01   I Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 05 02   I Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného   I
I       I původu                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 05 03   I Kompost nevyhovující jakosti                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 05 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 06    I Odpady z anaerobního zpracování odpadu           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 06 03   I Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 06 04   I Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního   I
I       I odpadu                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 06 05   I Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a   I
I       I rostlinného původu                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 06 06   I Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a  I
I       I rostlinného odpadu                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 06 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 07    I Průsaková voda ze skládek                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 07 02*  I Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 07 03   I Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 08    I Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 08 01   I Shrabky z česlí                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 08 02   I Odpady z lapáků písku                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 08 05   I Kaly z čištění komunálních odpadních vod          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 08 06*  I Nasycené nebo upotřebené pryskyřice     iontoměničů       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 08 07*  I Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 08 08*  I Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 08 09   I Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé I
I       I oleje a jedlé tuky                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 08 10*  I Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 I
I       I 08 09                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 08 11*  I Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod   I
I       I obsahující nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 08 12   I Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod   I
I       I neuvedené pod číslem 19 08 11                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 08 13*  I Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod  I
I       I obsahující nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 08 14   I Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod  I
I       I neuvedené pod číslem 19 08 13                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 08 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 09    I Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro    I
I       I průmyslové účely                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 09 01   I Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 09 02   I Kaly z čiření vody                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 09 03   I Kaly z dekarbonizace                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 09 04   I Upotřebené aktivní uhlí                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 09 05   I Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 09 06   I Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 09 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 10    I Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 10 01   I Železný a ocelový odpad                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 10 02   I Neželezný odpad                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 10 03*  I Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 10 04   I Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 10 05*  I Jiné frakce obsahující nebezpečné látky           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 10 06   I Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 11    I Odpady z regenerace olejů                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 11 01*  I Upotřebené filtrační hlinky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 11 02*  I Kyselé dehty                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 11 03*  I Odpadní voda z regenerace olejů               I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 11 04*  I Odpady z čištění paliv pomocí zásad             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 11 05*  I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I       I obsahující nebezpečné látky                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 11 06   I Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku     I
I       I neuvedené pod číslem 19 11 05                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 11 07*  I Odpady z čištění spalin                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 11 99   I Odpady jinak blíže neurčené                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 12    I Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění,   I
I       I drcení, lisování, peletizace)                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 12 01   I Papír a lepenka                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 12 01 01 I Kompozitní a nápojové kartony                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 12 02   I Železné kovy                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 12 03   I Neželezné kovy                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 12 03 01 I Měď, bronz, mosaz                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 12 03 02 I Hliník                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 12 03 03 I Olovo                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 12 03 04 I Zinek                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 12 03 06 I Cín                             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 12 04   I Plasty a kaučuk                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 12 05   I Sklo                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 12 06*  I Dřevo obsahující nebezpečné látky              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 12 07   I Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 12 08   I Textil                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 12 09   I Nerosty (např. písek, kameny)                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 12 10   I Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)         I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 12 11*  I Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy  I
I       I odpadu obsahujícího nebezpečné látky            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 12 12   I Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy  I
I       I odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 13    I Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 13 01*  I Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 13 02   I Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 13 03*  I Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 13 04   I Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 13 05*  I Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 13 06   I Kaly     ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 13 07*  I Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující    I
I       I nebezpečné látky                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 19 13 08   I Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod  I
I       I číslem 19 13 07                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20      I KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ       I
I       I ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ  I
I       I SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01    I Složky z odděleného sběru                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 01   I Papír a lepenka                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 01 01 I Kompozitní a nápojové kartony                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 02   I Sklo                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 08   I Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 08 01 I Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven     I
I       I rostlinného původu                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 10   I Oděvy                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 11   I Textilní materiály                     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 13*  I Rozpouštědla                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 14*  I Kyseliny                          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 15*  I Zásady                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 17*  I Fotochemikálie                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 19*  I Pesticidy                          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 21*  I Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 23*  I Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 25   I Jedlý olej a tuk                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 26*  I Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 27*  I Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující   I
I       I nebezpečné látky                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 28   I Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod I
I       I číslem 20 01 27                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 29*  I Detergenty obsahující nebezpečné látky           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 30   I Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 31*  I Nepoužitelná cytostatika                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 32*  I Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 33*  I Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06  I
I       I 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a      I
I       I akumulátory obsahující tyto baterie             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 34   I Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33     I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 35*  I Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující   I
I       I nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 35 01* I Vyřazené motorové stroje, přístroje a zařízení obsahující  I
I       I nebezpečné látky určené k použití v domácnosti       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 35 02* I Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné vlastnosti   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 36   I Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod  I
I       I čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 36 01 I Vyřazené motorové stroje, přístroje a zařízení určené k   I
I       I použití v domácnosti neuvedené pod číslem 20 01 35 01    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 36 02 I Tiskařské tonerové kazety neuvedené pod číslem 20 01 35 02 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 37*  I Dřevo obsahující nebezpečné látky              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 38   I Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 39   I Plasty                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 40   I Kovy                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 40 01 I Měď, bronz, mosaz                      I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 40 02 I Hliník                           I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 40 03 I Olovo                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 40 04 I Zinek                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 40 05 I Železo a ocel                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 40 06 I Cín                             I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 41   I Odpady z čištění komínů                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 01 99   I Další frakce jinak blíže neurčené              I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 02    I Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 02 01   I Biologicky rozložitelný odpad                I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 02 02   I Zemina a kameny                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 02 03   I Jiný biologicky nerozložitelný odpad            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 03    I Ostatní komunální odpady                  I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 03 01   I Směsný komunální odpad                   I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 03 01 01 I Odděleně soustřeďovaný popel z domácností          I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 03 02   I Odpad z tržišť                       I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 03 03   I Uliční smetky                        I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 03 04   I Kal ze septiků a žump                    I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 03 06   I Odpad z čištění kanalizace                 I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 03 07   I Objemný odpad                            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I 20 03 99   I Komunální odpady jinak blíže neurčené            I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
Vysvětlivky:
1) Ke katalogovému číslu 12 01 02: Pod toto katalogové číslo lze zařazovat jak odpad v dispersní i nedispersní formě.
2) Ke katalogovému číslu 12 01 03: Pod osmimístná katalogová čísla jednotlivých poddruhů tohoto odpadu lze zařazovat jak odpady v dispersní i nedispersní formě.
3) K podskupině katalogových čísel 16 02: Podrobnější zařazování podle jednotlivých typů elektrozařízení pouze pro účely evidence a ohlašování elektrozařízení a elektroodpadu je stanoveno vyhláškou č. /2020 Sb.
4) Ke katalogovému číslu 16 02 13 a 20 01 35: Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.
 
Příl.2
Doplňující limitní hodnoty a kritéria pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu HP 9, HP 14 a HP 15
1. HP 9 Infekční
1.1. Přiřazení nebezpečné vlastnosti HP 9 Infekční se posuzuje podle pravidel stanovených v jiných právních předpisech nebo referenčních dokumentech7).
1.2. Hodnocení nebezpečné vlastnosti HP 9 Infekční se vždy provádí na základě popisu vzniku odpadu, odborného posudku technologie produkující odpad nebo technologie úpravy odpadu a popisu odpadu z hlediska možného obsahu infekčního agens7).
1.3. Pro hodnocení je nezbytné posoudit, zda odpad obsahuje
a) mikroorganismy - mikrobiologická agens, buněčná nebo nebuněčná, schopná rozmnožování nebo přenosu genetického materiálu. Mikrobiologická agens zahrnují řasy, bakterie, plísně, parazity, plasmidy, priony, viry a jejich geneticky modifikované varianty. Hodnocení mikroorganismů z hlediska patogenity se provádí podle současných poznatků
8)
;
b) životaschopné mikroorganismy - podle stavu organismu v místě a čase produkce odpadu. Mikroorganismy, které byly usmrceny, nejsou považovány za infekční;
c) toxiny produkované mikroorganismy, které mohou pocházet z odpadů s nebezpečnou vlastností HP 9 Infekční, i když produkující organismus již v odpadu není přítomen.
1.4. Toxiny z mikroorganismů jsou hodnoceny stejně jako chemické látky porovnáváním míry rizika, a jsou jim přiděleny kódy označující jejich rizikové vlastnosti. Odpad je následně klasifikován podle příslušné nebezpečné vlastnosti, například jako odpad s nebezpečnou vlastností HP 6.
1.5. Při hodnocení nebezpečné vlastnosti HP 9 Infekční u upravených odpadů je nutné popsat technologický proces, metodu dekontaminace (fyzikální, chemickou nebo biologickou) a prokázat účinnost úpravy odpadů nebo dekontaminace validací technologie nebo metody. Postupy pro prokázání účinnosti dekontaminace jsou uvedeny v jiných právních předpisech a metodikách7).
1.6. Indikátory účinnosti úpravy odpadu nebo dekontaminace odpadu jsou mikrobiologická vyšetření. Metody stanovení indikátorových mikroorganismů jsou uvedeny v příslušných metodikách7).
2. HP 14 Ekotoxický
Pokud se nebezpečná vlastnost HP 14 Ekotoxický posuzuje provedením zkoušky, má odpad nebezpečnou vlastnost HP 14 Ekotoxický, pokud při provádění zkoušky podle přílohy č. 3 dojde k překročení limitních hodnot uvedených v tabulce č. 1 alespoň pro jeden zkušební organismus.
Tabulka č. 1: Požadavky na výsledky zkoušek ekotoxicity
I----------------------I-----------I-----------------------------------------I
I Zkušební organismus I  Doba  I       Limitní hodnoty       I
I           I působení I                     I
I----------------------I-----------I-----------------------------------------I
I Bakterie Aliivibrio I 15 minut I neprokáže se ve zkoušce inhibice    I
I fischeri       I a     I světelné emise bakterií větší než 50 % I
I           I 30 minut I při expozici 15 minut ani při expozici I
I           I      I 30 minut                I
I----------------------I-----------I-----------------------------------------I
I Perloočka Daphnia  I 48 hodin I procento imobilizace perlooček nesmí ve I
I magna Straus     I      I zkoušce přesáhnout 50 %         I
I----------------------I-----------I-----------------------------------------I
I Řasa Desmodesmus   I 72 hodin I neprokáže se ve zkoušce inhibice nebo  I
I subspicatus     I      I stimulace růstu řas větší než 50 % ve  I
I           I      I srovnání s kontrolou          I
I----------------------I-----------I-----------------------------------------I
I Salát Lactuca sativa I 120 hodin I neprokáže se ve zkoušce inhibice nebo  I
I           I      I stimulace růstu kořene salátu větší než I
I           I      I 50 % ve srovnání s kontrolou      I
I----------------------I-----------I-----------------------------------------I
Pro porovnání výsledku zkoušek ekotoxicity s limitní hodnotou se nezohledňuje nejistota měření.
3. HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl
Vedle přiřazení nebezpečné vlastnosti HP 15 na základě přímo použitelného předpisu má nebezpečnou vlastnost HP 15 rovněž odpad, který uvolňuje do vodného výluhu škodliviny v množstvích překračujících hodnoty limitních koncentrací ve výluhu stanovených v tabulce č. 2.
Tabulka č. 2 Hodnoty limitních koncentrací ve výluhu pro hodnocení nebezpečné vlastnosti HP 15
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I    Ukazatel    I     Jednotka    I   Limitní hodnota   I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I PH           I             I     5,5-13     I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I RL (rozpuštěné látky) I mg/l          I     8 000     I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I Fluoridy        I mg/l          I      30      I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I As           I mg/l          I      2,5      I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I Ba           I mg/l          I      30      I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I Cd           I mg/l          I      0,5      I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I Cr celkový       I mg/l          I      7      I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I Cu           I mg/l          I      10      I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I Hg           I mg/l          I      0,2      I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I Ni           I mg/l          I      4      I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I Pb           I mg/l          I      5      I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I Sb           I mg/l          I      0,5      I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I Se           I mg/l          I      0,7      I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I Zn           I mg/l          I      20      I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I Mo           I mg/l          I      3      I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I B           I mg/l          I      90          I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I Jednosytné fenoly   I mg/l          I      100      I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
Vysvětlivka k tabulce č. 2:
Jednosytnými fenoly se rozumí suma jednosytných fenolů těkajících s vodní parou.
 
Příl.3
Provádění zkoušky ekotoxicity
1. Zkoušky s bakteriemi, perloočkou a řasami se provádějí s vodným výluhem pevného odpadu nebo s kapalným odpadem, zkouška se salátem se provádí s pevným nebo kapalným odpadem.
2. Koncentrace zkoušeného vzorku pevného odpadu činí 10 % hm. vzorku, tj. 100 g sušiny odpadu + 900 g sušiny umělé půdy. Umělá půda slouží zároveň jako kontrola.
3. Kapalný odpad mísitelný s vodou se filtruje membránovým filtrem 0,45 µm v souladu s normou ČSN EN 14735 Charakterizace odpadů - Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadu pro testy ekotoxicity a používá se ředěný na koncentraci 100 g/l s přidáním stejných živin a ve stejné koncentraci jako v kontrole podle odpovídající technické normy. Dále se postupuje podle bodu 4. S kapalným odpadem nemísitelným s vodou se akvatické zkoušky neprovádějí v souladu s normou ČSN EN 14735. Kapalný odpad se aplikuje v množství 100 g do 900 g sušiny umělé půdy.
4. Vodný výluh pevného odpadu se používá ředěný (při koncentraci 100 ml/l) s přidáním stejných živin a ve stejné koncentraci jako v kontrole, podle odpovídající technické normy. V případě zkoušky s luminiscenčními bakteriemi Aliivibrio fischeri to znamená, že se k 0,5 ml ředěného vzorku (koncentrace 200 ml/l) s upravenou salinitou podle pokynů uvedených v technické normě ČSN EN ISO 11348 Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) -1,2 a dodatku Změna A 01/19 Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Aliivibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi, část 2: Metoda se sušenými bakteriemi přidá 0,5 ml suspenze bakterií (zkoušená koncentrace vzorku je 100 ml/l). V případě zkoušky s řasami Desmodesmus subspicatus se použije vodný výluh o koncentraci 100 ml/l, s přídavkem živin, přídavek řasové suspenze nesmí být větší než 1 % objemu zkoušeného vzorku.
5. Příprava výluhu:
Při přípravě výluhu se postupuje podle ČSN EN 12457-4 ze dne 1. července 2003 Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vychovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním).
Pro filtraci se použijí membránové filtry 0,45 µm z PTTE nebo nylonu místo filtrů z acetylcelulózy nebo nitrocelulózy.
6. V případě odpadů obsahujících anorganická pojivá (vápno, hydraulické vápno, cement a další silikáty) může být pH výluhu upraveno na hodnotu odpovídající doporučenému pH v netoxické kontrole podle odpovídající technické normy a pH pevného vzorku pro zkoušku se salátem může být upraveno roztokem kyseliny sírové na hodnotu 6,0 +- 0,5. Koncentrace kyseliny potřebná k úpravě hodnoty pH vzorku má být taková, aby změna objemu byla co nejmenší. Přídavek kyseliny nemá způsobit srážení nebo komplexaci, v takovém případě se úprava pH neprovádí.
7. Doplňující podmínky pro provedení zkoušky se zkušebním organismem Salát Lactuca sativa podle technické normy ČSN EN ISO 11269-1 Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene:
Zkouška se provede se semeny salátu hlávkového k rychlení Lactuca sativa var. capitata, Safír. Pro zkoušku se vybírají nepoškozená semena stejné velikosti, chemicky neošetřená. Semena salátu se nechají předklíčit ve zkušební nádobě na vrstvě filtračního papíru zvlhčeného vodou po dobu 24 až 48 h, při laboratorní teplotě, bez regulace osvětlení. Pro zkoušku se vybírají naklíčená semena, popř. s kořínkem, který je kratší než 2 mm.
Do zkušební nádoby se naváží 200 až 300 g zvlhčeného zkoušeného vzorku odpadu (ředěného v hmotnostním poměru 1:9 umělou půdou) nebo kontroly (umělá půda). Výška vrstvy vzorku v nádobě musí být minimálně 3 cm. Rozvrhne se pravoúhlá síť, např. 5 x 3 body. Do vytvořených jamek asi 0,5 až 1 cm hlubokých se pinzetou rovnoměrně rozmístí po 15 naklíčených semenech salátu, kořínkem směrem dolu. Semena se ke vzorku přitlačí, vzorkem se nezakrývají a takto připravené nádoby uzavřené víkem se umístí do termostatu s teplotou 24 +- 2 °C bez přístupu světla.
Zkouška se provádí ve třech paralelních stanoveních. Po 120 +- 2 h inkubace se salát šetrně oddělí od vzorku a změří se a zaznamenává délka všech kořenů ve zkoušeném vzorku a v kontrole s přesností na 1 mm.
Základem pro hodnocení zkoušky inhibice růstu je průměrná délka kořene zjištěná v kontrole a zkoušeném vzorku. Jestliže předklíčené semeno nevytvoří kořínek, započítává se tato hodnota do střední hodnoty jako nulová. Variační koeficient paralelních stanovení nesmí překročit 20 %. Průměrná délka kořene salátu v kontrole musí být minimálně 15 mm.
Doporučuje se pravidelně provádět zkoušku s referenční látkou. Stanovuje se EC
50
kyseliny borité za použití umělé půdy, přičemž doporučená hodnota EC
50
se pohybuje v rozmezí 300 mg.kg
suš
-1
až 650 mg.kg
suš
-1
.
Aby se prokázala jednotnost laboratorních zkušebních podmínek, jsou do každé zkoušky inhibice růstu kořene zahrnuty tři zkušební nádoby naplněné pískem, po 6 semenech předklíčeného salátu.
Vyhodnocení zkoušky se provádí v souladu s normou ČSN EN ISO 11269-1 Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene. Doporučená střední hodnota délky kořene je 30 mm.
Zkušební metody pro hodnocení nebezpečné vlastnosti HP 14 jsou uvedeny v těchto technických předpisech:
Bakterie Aliivibrio fischeri - ČSN EN ISO 11348-1 ze dne 1. května 2009 Jakost Vod. Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích), - Část 1: Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi.
Bakterie Aliivibrio fischeri - ČSN EN ISO 11348-2 ze dne 1. května 2009 Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích), - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi.
Bakterie Aliivibrio fischeri - ČSN EN ISO 11348-2:2009/A1 (757734), Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi, Dodatek z 1. 6. 2019.
Perloočka Daphnia magna Straus - ČSN EN ISO 6341 ze dne 1. května 2013 Kvalita vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity.
Řasa Desmodesmus subspicatus - ČSN EN ISO 8692 ze dne 1. srpna 2012 Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas.
Salát Lactuca sativa - ČSN EN ISO 11269-1 ze dne 1. srpna 2013 Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene.
 
Příl.4
Obsah vzdělávacího programu pro provádění a řízení vzorkování odpadu
A. Základní školení obsahuje informace alespoň o:
1. právních předpisech upravujících nakládání s odpady včetně cílů POH ČR,
2. odborné způsobilosti osob oprávněných ke vzorkování odpadů,
3. vzorkování odpadů a dokumentace odběru vzorků v souladu s technickou normou ČSN EN 14899 ze dne 1. července 2006 Charakterizace odpadů - vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití,
4. souvisejících technických předpisech a technických normách majících dopad na vzorkování odpadů,
5. metodických pokynech ministerstva majících dopad na vzorkování odpadů,
6. metodách vzorkování pevných a kapalných odpadů včetně úpravy vzorku, jeho uchovávání a dopravy vzorků do laboratoře,
7. aspektech (kritériích) výběru zkušební laboratoře,
8. dokumentaci vzorkování a činnostech souvisejících,
9. způsobech (nebo postupech) interpretace výsledků zkoušek,
10. bezpečnosti práce při odběrech vzorků odpadů včetně používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků.
Dále kurz obsahuje praktický výcvik zaměřený na zvládání a ověření získaných teoretických znalostí a závěrečný test k ověření získaných znalostí.
Časový rozsah základního školení činí minimálně 24 hodin.
B. Zdokonalovací a udržovací jednodenní školení obsahuje alespoň:
1. informace o změnách v související právní úpravě, změnách v souvisejících technických předpisech (technických normách), změnách v metodách zkoušení, které mají dopad na přípravu vzorků,
2. novinky a zkušenosti z praxe vzorkování odpadů, novinky související s teorií vzorkování a technickým vybavením vzorkaře,
3. opakování zásad bezpečnosti práce při vzorkování odpadů,
4. ukázky přístupů k vzorkování různých druhů odpadů - videozáznamy, informace o výsledcích vzorkování a zkoušek vzorků odebíraných v předcházejících doškolovacích školeních,
5. praktický odběr vzorku odpadů a jeho úprava na laboratorní vzorek včetně zpracování odpovídající dokumentace a případných následných zkoušek vybraných ukazatelů s cílem identifikovat vlivy vzorkování na výsledky zkoušek.
Časový rozsah doškolovacího a udržovacího školení činí 8 - 12 hodin.
 
Příl.5
Metody provádění zkoušek a vzorkování
I------------------I---------------------------------------------------------I
I stanovení sušiny I ČSN ISO 11465 (836635) Kvalita půdy - Stanovení     I
I         I hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - I
I         I Gravimetrická metoda                  I
I         I ČSN EN 15934 (838125) Kaly, upravený bioodpad, půdy a  I
I         I odpady - Výpočet podílu sušiny po stanovení zbytku po  I
I         I sušení nebo obsahu vody                 I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I příprava výluhu I ČSN EN 12457- 4 (838005) Charakterizace odpadů -    I
I         I Vyluhování - Ověřovací zkouška vychovatelnosti zrnitých I
I         I odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška I
I         I při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály  I
I         I se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti  I
I         I částic, nebo s ním)                   I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I   rozklad   I ČSN EN 13657 (838015) Charakterizace odpadů - Rozklad k I
I         I následnému stanovení prvků rozpustných v lučavce    I
I         I královské                        I
I         I ČSN EN 13656 (838014) Charakterizace odpadů -      I
I         I Mikrovlnný rozklad směsí kyselin fluorovodíkové (HF),  I
I         I dusičné (HNO3) a chlorovodíkové (HCl) k následnému   I
I         I stanovení prvků                     I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I  screening   I ČSN EN 16424 (838013) Charakterizace odpadů -      I
I         I Screeningové metody pro elementární analýzy přenosnými I
I         I XRF přístroji                      I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I analýza výluhu I ČSN EN 16192 (838012) Charakterizace odpadů - Analýza  I
I         I výluhů                         I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I stanovení prvků I ČSN P CEN/TS 16171 (838131) Kaly, upravený bioodpad a  I
I         I půdy- Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s  I
I         I indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)          I
I         I ČSN P CEN/TS 16172 Kaly, upravený bioodpad a půdy -   I
I         I Stanovení prvků s použitím atomové absorpční      I
I         I spektrometrie s grafitovou kyvetou (GF-AAS)       I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I    Al    I ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení    I
I         I vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s     I
I         I indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)          I
I         I ČSN EN ISO 17294-2 (757388) Kvalita vod - Použití    I
I         I hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem  I
I         I (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně   I
I         I izotopů uranu                      I
I         I ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení    I
I         I stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s   I
I         I grafitovou kyvetou                   I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I    As    I ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení    I
I         I vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s     I
I         I indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)          I
I         I ČSN EN ISO 17294-2 (757388) Kvalita vod - Použití    I
I         I hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem  I
I         I (ICP-MS) - Část 2:                   I
I         I Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu     I
I         I ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení    I
I         I stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s   I
I         I grafitovou kyvetou                   I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I    B     I ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení    I
I         I vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s     I
I         I indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)          I
I         I ČSN EN ISO 17294-2 (757388) Kvalita vod - Použití    I
I         I hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem  I
I         I (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně   I
I         I izotopů uranu                      I
I------------------I---------------------------------------------------------I
    I   Ca, Mg   I ČSN ISO 7980 (757383) Jakost vod. Stanovení vápníku a  I
I         I hořčíku.                        I
I         I Metoda atomové absorpční spektrometrie         I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I    Ba    I ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení    I
I         I vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s     I
I         I indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)          I
I         I ČSN EN ISO 17294-2 (757388) Kvalita vod - Použití    I
I         I hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem  I
I         I (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně   I
I         I izotopů uranu                      I
I         I TNV 75 7408 Jakost vod - Stanovení barya metodami    I
I         I atomové absorpční spektrometrie             I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I    Be    I ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení    I
I         I vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s     I
I         I indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)          I
I         I ČSN EN ISO 17294-2 (757388) Kvalita vod - Použití    I
I         I hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem  I
I         I (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně   I
I         I izotopů uranu                      I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I    Cd    I ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení    I
I         I vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s     I
I         I indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)          I
I         I ČSN EN ISO 17294-2 (757388) Jakost vod - Použití    I
I         I hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem  I
I         I (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně   I
I         I izotopů uranu                      I
I         I ČSN ISO 8288 (757382) Jakost vod - Stanovení kobaltu,  I
I         I niklu, mědi, zinku, kadmia a olova - Metody plamenové  I
I         I atomové absorpční spektrometrie             I
I         I ČSN EN ISO 5961 (757418) Jakost vod - Stanovení kadmia I
I         I atomovou absorpční spektrometrií            I
I         I ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení    I
I         I stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s   I
I         I grafitovou kyvetou                   I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I    Cr    I ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení    I
I         I vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s     I
I         I indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)          I
I         I ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití    I
I         I hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem  I
I         I (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně   I
I         I izotopů uranu                      I
I         I ČSN EN 1233 (757425) Jakost vod - Stanovení chrómu -  I
I         I Metody atomové absorpční spektrometrie         I
I         I ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení    I
I         I stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s   I
I         I grafitovou kyvetou                   I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I    Cu    I ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení    I
I         I vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s     I
I         I indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)          I
I         I ČSN EN ISO 17294-2 (757388) Jakost vod - Použití    I
I         I hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem  I
I         I (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně   I
I         I izotopů uranu                      I
I         I ČSN ISO 8288 (757382) Jakost vod - Stanovení kobaltu,  I
I         I niklu, mědi, zinku, kadmia a olova. Metody plamenové  I
I         I atomové absorpční spektrometrie             I
I         I ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení    I
I         I stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s   I
I         I grafitovou kyvetou                   I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I    Hg    I ČSN 757440 Jakost vod - Stanovení celkové rtuti     I
I         I termickým rozkladem, amalgamací a atomovou absorpční  I
I         I spektrometrií                      I
I         I ČSN EN ISO 17852 (757442) Jakost vod - Stanovení rtuti I
I         I - Metoda atomové fluorescenční spektrometrie      I
I         I ČSN EN ISO 12846 (757439) Kvalita vod - Stanovení rtuti I
I         I - Metoda absorpční spektrometrie (AAS) po        I
I         I zkoncentrování a bez něj                I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I    Mo    I ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení    I
I         I vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s     I
I         I indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)          I
I         I ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití    I
I         I hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem  I
I         I (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně   I
I         I izotopů uranu                      I
I         I ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení    I
I         I stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s   I
I         I grafitovou kyvetou                   I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I    Ni    I ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení    I
I         I vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s     I
I         I indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)          I
I         I ČSN EN ISO 17294-2 (757388) Jakost vod - Použití    I
I         I hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem  I
I         I (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně   I
I         I izotopů uranu                      I
I         I ČSN ISO 8288 (757382) Jakost vod - Stanovení kobaltu,  I
I         I niklu, mědi, zinku, kadmia a olova - Metody plamenové  I
I         I atomové absorpční spektrometrie             I
I         I ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení    I
I         I stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s   I
I         I grafitovou kyvetou                   I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I    Pb        I ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení    I
I         I vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s     I
I         I indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)          I
I         I ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití    I
I         I hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem  I
I         I (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně   I
I         I izotopů uranu                      I
I         I ČSN ISO 8288 (757382) Jakost vod - Stanovení kobaltu,  I
I         I niklu, mědi, zinku, kadmia a olova - Metody plamenové  I
I         I atomové absorpční spektrometrie             I
I         I ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení    I
I         I stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s   I
I         I grafitovou kyvetou                   I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I    Sb    I ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení    I
I         I vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s     I
I         I indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)          I
I         I ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití    I
I         I hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem  I
I         I (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně   I
I         I izotopů uranu                      I
I         I ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení    I
I         I stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s   I
I         I grafitovou kyvetou                   I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I    Se    I ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení    I
I         I vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s     I
I         I indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)          I
I         I ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití    I
I         I hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem  I
I         I (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně   I
I         I izotopů uranu                      I
I         I ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení    I
I         I stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s   I
I         I grafitovou kyvetou                   I
I         I ČSN P ISO/TS 17379-2 (75 7480) Kvalita vod - Stanovení I
I         I selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie I
I         I s generováním hydridů (HG-AAS)             I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I    V     I ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení    I
I         I vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s     I
I         I indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)          I
I         I ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití    I
I         I hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem  I
I         I (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně   I
I         I izotopů uranu                      I
I         I ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení    I
I         I stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s   I
I         I grafitovou kyvetou                   I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I    Zn    I ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení    I
I         I vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s     I
I         I indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)          I
I         I ČSN EN ISO 17294-2 (757388) Jakost vod - Použití    I
I         I hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem  I
I         I (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně   I
I         I izotopů uranu                      I
I         I ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení    I
I         I stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s   I
I         I grafitovou kyvetou                   I
I         I ČSN ISO 8288 (757382) Jakost vod - Stanovení kobaltu,  I
I         I niklu, mědi, zinku, kadmia a olova - Metody plamenové  I
I         I atomové absorpční spektrometrie             I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I   chloridy   I ČSN ISO 9297 (757420) Jakost vod - Stanovení chloridů - I
I         I Argentometrické stanovení s chromanovým         I
I         I ČSN EN ISO 10304-1 (757391) Jakost vod - Stanovení   I
I         I rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie I
I         I iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, I
I         I dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů       I
I         I ČSN EN ISO 15682 (757421) Jakost vod - Stanovení    I
I         I chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA) se       I
I         I spektrofotometrickou nebo potenciometrickou detekcí   I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I    DOC    I ČSN EN 1484 (757515) Jakost vod - Stanovení celkového  I
I  (rozpuštěný  I organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického   I
I organický uhlík) I uhlíku (DOC)                      I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I fenolový index I ČSN EN ISO 14402 (757567) Jakost vod - Stanovení fenolů I
I         I průtokovou analýzou (FIA a CFA)             I
I         I ČSN ISO 6439 (757528) Jakost vod -. Stanovení      I
I         I jednosytných fenolů - Spektrofotometrická metoda se   I
I         I 4-aminoantipyrinem po destilaci             I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I   fluoridy   I ČSN EN ISO 10304-1 (757391) Jakost vod - Stanovení   I
I         I rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie I
I         I iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, I
I         I dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů       I
I         I ČSN ISO 10359-2 (757430) Jakost vod - Stanovení     I
I         I fluoridů. Část 2: Stanovení anorganicky vázaných    I
I         I celkových fluoridů po rozkladu a destilaci       I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I    NH
4
+
I ČSN ISO 7150-1 (757451) Jakost vod - Stanovení amonných I I (amonné ionty) I iontů. Část 1: Manuální spektrometrická metoda I I I ČSN EN ISO 11732 (757454) Jakost vod - Stanovení I I I amoniakálního dusíku - Metoda průtokové analýzy (CFA a I I I FIA) se spektrofotometrickou detekcí I I------------------I---------------------------------------------------------I I Celkový dusík N I ČSN ISO 11261 (836415) Kvalita půdy - Stanovení I I I celkového dusíku - modifikovaná Kjeldahlova metoda I I I ČSN EN 16169 (838136) Kaly, upravený bioodpad a půdy - I I I Stanovení dusíku podle Kjeldahla I I------------------I---------------------------------------------------------I I Celkový fosfor P I ČSN 14672 (758022) Charakterizace kalů - Stanovení I I I celkového fosforu. I I------------------I---------------------------------------------------------I I Na, K I ČSN ISO 9964-1,2,3 (757378) Jakost vod. Stanovení I I I sodíku a draslíku. I I I Část 1: Stanovení sodíku metodou atomové absorpční I I I spektrometrie, I I I Část 2: Stanovení draslíku metodou atomové absorpční I I I spektrometrie, I I I Část 3: Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové I I I emisní spektrometrie I I------------------I---------------------------------------------------------I I NO
3
-
, NO
2
-
I ČSN EN ISO 10304-1 (757391) Jakost vod - Stanovení I I I rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie I I I iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, I I I dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů I I I ČSN EN ISO 13395 (757456) Jakost vod - Stanovení I I I dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou I I I průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou I I I detekcí I I I ČSN EN 26777 (757452) Jakost vod - Stanovení dusitanů - I I I Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda I I------------------I---------------------------------------------------------I I PH I ČSN ISO 10523 (757365) Jakost vod - Stanovení pH I I I ČSN EN 15933 (838120) Kaly, upravený bioodpad a půdy - I I I Stanovení PH I I I ČSN ISO 10390 (836221) Kvalita půdy - Stanovení pH I I------------------I---------------------------------------------------------I I RL I ČSN 75 7346 Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek I I (rozpuštěné I I I látky) I I I------------------I---------------------------------------------------------I I sírany I ČSN EN ISO 10304-1 (757391) Jakost vod - Stanovení I I I rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie I I I iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, I I I dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů I I I ČSN ISO 22743 (757478) Jakost vod - Stanovení síranů - I I I Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA) I I------------------I---------------------------------------------------------I I BTEX I ČSN EN ISO 15009 (836708) Kvalita půdy - Stanovení I I (benzen, toluen, I obsahu těkavých aromatických uhlovodíků, naftalenu a I I ethylbenzen a I těkavých halogenovaných uhlovodíků plynovou I I xyleny) I chromatografií - Metoda purge-and-trap s termální I I I desorpcí I I------------------I---------------------------------------------------------I I EOX I DIN 38414-17 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, I I (extrahovatelné I Abwasser- und Schlammuntersuchung - Schlamm und I I organicky vázané I Sedimente (Gruppe S) - Teil 17: Bestimmung von I I halogeny) I extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen (EOX) (S I I I 17) I I------------------I---------------------------------------------------------I I PAU I ČSN EN 15527 (838029) Charakterizace odpadů - Stanovení I I (polycyklické I polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v odpadech I I aromatické I plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem I I uhlovodíky) I (GC/MS) I I I DIN ISO 18287 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der I I I polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) - I I I Gaschromatographisches Verfahren mit Nachweis durch I I I Massenspektrometrie (GC-MS) I I I ČSN EN 16181 (838155) - Půdy, upravený bioodpad a kaly I I I - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků I I I (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou I I I kapalinovou chromatografií (HPLC) I I I ČSN 75 7554 Jakost vod - Stanovení vybraných I I I polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) - Metoda I I I HPCL s fluorescenčním, a metoda GC s hmotnostním I I I detektorem I I I ČSN EN ISO 17993 (757555) Jakost vod - Stanovení 15 I I I polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou I I I HPLC s fluorescenční detekcí po extrakci I I I kapalina-kapalina I I------------------I---------------------------------------------------------I I PCB I DIN 38414-20 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, I I (polychlorované I Abwasser- und Schlammuntersuchung - Schlamm und I I bifenyly) I Sedimente (Gruppe S) - Teil 20: Bestimmung von 6 I I I polychlorierten Biphenylen (PCB) (S 20) I I I DIN ISO 10382 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von I I I Organochlorpestiziden und polychlorierten Biphenylen - I I I Gaschromatographisches Verfahren mit I I I Elektroneneinfang-Detektor I I I ČSN EN 15308 (838028) Charakterizace odpadů-Stanovení I I I vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB) v pevných I I I odpadech plynovou chromatografií s detektorem I I I elektronového záchytu nebo detekcí hmotnostní I I I spektrometrií I I I ČSN EN 16167 (838153) Půdy, upravený bioodpad a kaly - I I I Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou I I I chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií I I I (GC-MS) a plynovou chromatografií s detektorem I I I elektronového záchytu (GC-ECD) I I------------------I---------------------------------------------------------I I AT4 I ÖNORM S 2027-4 Beurteilung von Abfällen aus der I I (respirační I mechanisch - biologischen Behandlung - Teil 4: I I aktivita) I Stabilitátsparameter-Atmungsaktivitát (AT4) I I------------------I---------------------------------------------------------I I TOC I ČSN EN 15936 (838151) Kaly, upravený bioodpad, půdy a I I (celkový I odpady - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) I I organický uhlík) I suchým spalováním I I I ČSN EN 1484 (757515) Jakost vod - Stanovení celkového I I I organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického I I I uhlíku (DOC) I I------------------I---------------------------------------------------------I I uhlovodíky I ČSN EN 14039 (838025) Charakterizace odpadů - Stanovení I I C
10
-C
40
I obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií I I------------------I---------------------------------------------------------I I výhřevnost I ČSN EN 15170 (758066) Charakterizace kalů - Stanovení I I I spalného tepla a výhřevnosti I I I ČSN EN 15400 (838304) Tuhá alternativní paliva - I I I Stanovení spalného tepla a výhřevnosti I I I ČSN ISO 1928 (44 1352) Tuhá paliva - Stanovení spalného I I I tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a I I I výpočet výhřevnosti I I------------------I---------------------------------------------------------I I ztráta žíháním I ČSN EN 15935 (838126) Kaly, upravený bioodpad, půdy a I I I odpady - Stanovení ztráty žíháním I I I ČSN EN 15169 (838026) Charakterizace odpadů - Stanovení I I I ztráty žíháním v odpadech, kalech a sedimentech I I------------------I---------------------------------------------------------I I zkoušky I ČSN EN ISO 11348-2 (757734) Jakost vod - Stanovení I I ekotoxicity I inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio I I I fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - část I I I 2: Metoda se sušenými bakteriemi I I I ČSN EN ISO 6341 (757751) Kvalita vod - Zkouška inhibice I I I pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, I I I Crustacea) - Zkouška akutní toxicity I I I ČSN EN ISO 8692 (757740) Kvalita vod - Zkouška inhibice I I I růstu sladkovodních zelených řas I I I ČSN EN ISO 11269-1 (836446) Kvalita půdy - Stanovení I I I účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: I I I Metoda měření inhibice růstu kořene I I------------------I---------------------------------------------------------I I Stanovení I Acta hygienica a microbiologica (AHEM) č 7/2001 - I I indikátorových I Stanovení indikátorových mikroorganismů pro I I organismů a I mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské I I mikroorganismů I půdě ve smyslu vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách I I I použití upravených kalů na zemědělské půdě I I I Acta hygienica a microbiologica (AHEM) č 1/2008 - I I I Metodický návod pro stanovení indikátorových organismů I I I v bioodpadech, upravených bioodpadech, kalech z I I I čistíren odpadních vod, digestátech, substrátech I I I kompostech pomocných růstových prostředcích a podobných I I I matricích I I------------------I---------------------------------------------------------I I úprava vzorků I ČSN ISO 11464 (757051) Kvalita půdy - Úprava vzorků pro I I I fyzikálně - chemické rozbory I I I ČSN EN ISO 14735 (838004) Charakterizace odpadů - I I I Příprava vzorků odpadu pro testy ekotoxicky I I I ČSN EN 15002 (838003) Příprava zkušebních podílů z I I I laboratorního vzorku I I I Metodický pokyn k přípravě zkušebního vzorku pro I I I posouzení odpadů na základě jejich vychovatelnosti a I I I obsahu škodlivin v sušině, Věstník MŽP, částka 12, I I I ročník XX, prosinec 2010 I I------------------I---------------------------------------------------------I I vzorkování I ČSN EN 14889 (838002) Charakterizace odpadů - I I I Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování I I I a jeho použití I I I ČSN EN ISO 5667-13 (757051) Jakost vod - Odběr vzorků - I I I Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů I I I Metodický pokyn ke vzorkování odpadů, Věstník MŽP, I I I částka 4, ročník XVIII, duben 2008 I I------------------I---------------------------------------------------------I
Poznámka:
Normy a metody se použijí v aktuálním znění.
 
Příl.6
Dokumentační zpráva o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
1. ÚVOD
1.1. Informace o žadateli a zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
1.2. Identifikace pověřené osoby nebo osob podílejících se na hodnocení odpadu
1.3. Identifikace osoby, která zpracovala dokumentační zprávu o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
2. PODKLADY
2.1. Podklady a dokumenty předané žadatelem
2.2. Podklady a dokumenty vlastní
3. POPISNÁ ČÁST
3.1. Popis technologie nebo způsobu vzniku odpadu
3.1.1 Popis zařízení, při jehož provozu odpad vzniká
3.1.2 Vznik odpadu a místo vzniku odpadu
3.1.3 Vstupy, které by mohly ovlivnit kvalitu odpadu
3.1.3.1 Technologie vzniku odpadu
3.1.3.2 Vstupní suroviny do technologie vzniku odpadu
3.1.3.3 Nepředpokládané vlivy
3.1.3.4 Ostatní
3.1.4 Informace o zařízení a jeho technický stav
3.1.4.1 Rozhodnutí potřebná pro provoz zařízení
3.1.4.2 Technický stav zařízení
3.1.4.3 Sledované a známé vlastnosti odpadu
3.1.4.4 Rešeršní a uchovávané údaje o vlastnostech odpadu
3.2. Informace o provedených zkouškách
3.2.1 Způsobilost osob podílejících se na zkoušení odpadů - vzorkování odpadu
3.2.2 Zkušební laboratoře nebo odborná pracoviště
3.2.3 Zkušební metody
3.2.4 Výsledky laboratorních zkoušek
3.2.4.1 Identifikace protokolů o odběru vzorků odpadu
3.2.4.2 Identifikace protokolů o zkouškách
3.3 Informace o podkladech poskytnutých jiným pověřeným osobám
4. HODNOTÍCÍ ČÁST
4.1. Hodnocení jednotlivých nebezpečných vlastností odpadu
4.1.1 Definice a kritéria pro hodnocení
4.2.2 Hodnocení a odůvodnění podle § 6
4.2. Shrnutí
5. PODMÍNKY PLATNOSTI OSVĚDČENÍ
5.1. Stanovení trvalé kontroly nebezpečných vlastností odpadu po dobu platnosti osvědčení
5.2. Způsob odběru kontrolních vzorků ke zkouškám
5.3. Stanovení rozsahu ukazatelů pro ověření nebezpečných vlastností odpadu
6. ZÁVĚR
6.1. Shrnutí postupu hodnocení
6.2. Doporučení pro zařazení hodnoceného odpadu podle Katalogu odpadů
7. PŘÍLOHOVÁ ČÁST DOKUMENTAČNÍ ZPRÁVY O HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADU
7.1. Kopie plánu odběru vzorků
7.2. Protokol o odběru vzorku ke zkouškám rozhodujícím pro hodnocení, včetně protokolů o výsledcích zkoušek
7.3 Všechny další dokumenty související s provedeným hodnocením nebezpečných vlastností odpadu.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.
Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.
2) Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.
Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 "ekotoxický".
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.
4) Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.
5) Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách.
7) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
AHEM 1/2010, Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu pro hodnocení účinnosti dekontaminace odpadů ze zdravotnictví.
TNV 75 8090 Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod.
AHEM 7/2001, Stanovení indikátorových mikroorganismů pro mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě ve smyslu vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půd.
AHEM 1/2008, Metodický návod pro stanovení indikátorových organismů v bioodpadech, upravených bioodpadech, kalech z čistíren odpadních vod, digestátech, substrátech kompostech pomocných růstových prostředcích a podobných matricích.

Související dokumenty