79/2019 Sb. o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Schválený:
79/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. března 2019
o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
Změna: 57/2021 Sb.
Změna: 57/2021 Sb. (část)
Změna: 165/2022 Sb.
Změna: 325/2022 Sb.
Změna: 235/2023 Sb.
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí stanoví podle § 57 odst. 23 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 4/2019 Sb.:
 
§ 1
Způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
Výše celkového nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte jako součet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů vypočtené podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů vypočtené podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 2
Způsob výpočtu výše spotřeby minerálních olejů pomocí ročních normativů minimální spotřeby
(1) Prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech rostlinné výroby nebo chovu hospodářských zvířat se pro osobu prokazující tuto spotřebu evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů vedenou podle zákona upravujícího zemědělství (dále jen "evidence využití půdy") nebo ústřední evidencí hospodářských zvířat vedenou podle plemenářského zákona (dále jen "evidence hospodářských zvířat") vypočte jako součet spotřeby minerálních olejů v rostlinné výrobě a spotřeby minerálních olejů při chovu hospodářských zvířat.
(2) Spotřeba minerálních olejů v rostlinné výrobě se vypočte jako součet spotřeb minerálních olejů za jednotlivé kategorie ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby.
(3) Spotřeba minerálních olejů za jednotlivou kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby se vypočte jako součet jednotlivých měsíčních spotřeb minerálních olejů za kalendářní měsíce zdaňovacího období, za které se uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů. Pro kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby, u které pro osobu prokazující spotřebu minerálních olejů nedojde v průběhu zdaňovacího období ke změně výměry zemědělské půdy evidované v evidenci využití půdy, lze spotřebu minerálních olejů za jednotlivou kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby vypočítat jako součin této výměry a ročního normativu minimální spotřeby pro danou kategorii.
(4) Měsíční spotřeba minerálních olejů za jednotlivou kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby se vypočte jako součin
a) výměry zemědělské půdy dané kategorie ročních normativů minimální spotřeby evidované pro osobu uplatňující nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů v evidenci využití půdy k poslednímu dni daného kalendářního měsíce v hektarech a
b) podílu ročního normativu minimální spotřeby dané kategorie, který připadá na daný kalendářní měsíc.
(5) Pro účely zjištění výměry zemědělské půdy dané kategorie ročních normativů minimální spotřeby evidované pro osobu uplatňující nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů v evidenci využití půdy k poslednímu dni daného kalendářního měsíce se v případě, že u dílu půdního bloku dojde v průběhu zdaňovacího období ke změně průběhu jeho hranice, započítá v daném kalendářním měsíci celá výměra tohoto dílu půdního bloku k poslednímu dni tohoto kalendářního měsíce do výměry zemědělské půdy té kategorie ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby, která převažuje na ploše tohoto dílu k rozhodnému dni pro určení kategorie normativu; to neplatí pro vymezení kategorií normativu orná půda s okopaninami, zeleninou nebo jahodníkem, na které je poskytována dobrovolná podpora vázaná na produkci podle nařízení vlády upravujícího stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a ostatní orná půda mezi sebou navzájem.
(6) Spotřeba minerálních olejů při chovu hospodářských zvířat se vypočte jako součet spotřeb minerálních olejů za jednotlivé kategorie ročních normativů minimální spotřeby chovu hospodářských zvířat.
(7) Spotřeba minerálních olejů za jednotlivou kategorii ročních normativů minimální spotřeby chovu hospodářských zvířat se vypočte jako součin
a) aritmetického průměru stavů hospodářských zvířat dané kategorie ročních normativů minimální spotřeby evidovaných pro osobu uplatňující nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů v evidenci hospodářských zvířat k poslednímu dni každého kalendářního měsíce zdaňovacího období, za které se uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, přepočtených na velké dobytčí jednotky; tento aritmetický průměr se zaokrouhluje na 2 desetinná místa dolů, a
b) ročního normativu minimální spotřeby pro danou kategorii chovu hospodářských zvířat.
(8) Spotřeba minerálních olejů za jednotlivou kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby nebo chovu hospodářských zvířat a měsíční spotřeba minerálních olejů za jednotlivou kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby se vypočítávají v litrech a zaokrouhlují na 2 desetinná místa dolů.
 
§ 3
Výše ročních normativů minimální spotřeby a jejich kategorie a podílové rozdělení ročních normativů minimální spotřeby na jednotlivé kalendářní měsíce
(1) Výše ročních normativů minimální spotřeby minerálních olejů a jejich kategorie jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2) Pro účely určení kategorie normativu orná půda s okopaninami, zeleninou nebo jahodníkem, na které je poskytována dobrovolná podpora vázaná na produkci podle nařízení vlády upravujícího stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, platí, že do této kategorie normativu patří zemědělská půda s druhem zemědělské kultury orná půda, jejíž výměra je výměrou zemědělské půdy s citlivými plodinami podle § 6 odst. 3, jsou-li těmito citlivými plodinami okopaniny, zelenina nebo jahodník.
(3) Podílové rozdělení ročních normativů minimální spotřeby na jednotlivé kalendářní měsíce pro rostlinnou výrobu je uvedeno v procentech v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(4) Podílové rozdělení ročních normativů minimální spotřeby se pro chov hospodářských zvířat určí tak, že podíl pro každý kalendářní měsíc odpovídá jedné dvanáctině ročního normativu minimální spotřeby.
 
§ 4
Přepočet hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
(1) Přepočet hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky se pro jednotlivou kategorii hospodářských zvířat provede jako součin
a) počtu chovaných hospodářských zvířat jednotlivé kategorie a
b) koeficientu pro přepočet hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky pro tuto kategorii hospodářských zvířat.
(2) Počet chovaných hospodářských zvířat jednotlivé kategorie se určí jako aritmetický průměr stavů hospodářských zvířat této kategorie evidovaných pro osobu uplatňující nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů v evidenci hospodářských zvířat k poslednímu dni každého kalendářního měsíce zdaňovacího období, za které se uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů. Počet chovaných hospodářských zvířat se zaokrouhluje na 2 desetinná místa dolů.
(3) Koeficienty pro přepočet hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4) Počet hospodářských zvířat jednotlivé kategorie přepočtený na velké dobytčí jednotky se zaokrouhluje na 2 desetinná místa dolů.
 
§ 5
Způsob výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat
(1) Intenzita chovu hospodářských zvířat se pro osobu uplatňující nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů vypočte jako podíl
a) počtu hospodářských zvířat jednotlivých kategorií, která jsou chována touto osobou, přepočteného na velké dobytčí jednotky a
b) výměry zemědělské půdy obhospodařované touto osobou.
(2) Výměra zemědělské půdy obhospodařované osobou uplatňující nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů se vypočte jako aritmetický průměr výměry půdy evidované pro tuto osobu v evidenci využití půdy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce zdaňovacího období, za které se nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uplatňuje, s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura v hektarech. Výměra zemědělské půdy obhospodařované osobou uplatňující nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů se zaokrouhluje na 2 desetinná místa dolů.
(3) Intenzita chovu hospodářských zvířat se zaokrouhluje na 2 desetinná místa dolů.
 
§ 6
Způsob výpočtu zastoupení citlivých plodin a révy vinné
(1) Zastoupení citlivých plodin a révy vinné se vypočte jako podíl výměry zemědělské půdy s citlivými plodinami nebo révou vinnou a výměry zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury orná půda nebo trvalá kultura zaznamenaných nebo vedených pro osobu uplatňující nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů v evidenci využití půdy. Pokud je jmenovatelem v tomto výpočtu 0, platí, že zastoupení citlivých plodin je nižší než 0,1. Zastoupení citlivých plodin a révy vinné se zaokrouhluje na 2 desetinná místa dolů.
(2) Výměra zemědělské půdy s citlivými plodinami nebo révou vinnou se vypočte jako součet výměry zemědělské půdy s citlivými plodinami a výměry zemědělské půdy s révou vinnou.
(3) Výměra zemědělské půdy s citlivými plodinami je výměra zemědělské půdy s citlivými plodinami, která je evidovaná pro osobu uplatňující nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů v evidenci využití půdy k 15. květnu kalendářního roku, do něhož náleží zdaňovací období, za které se uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, v hektarech. Má se za to, že výměrou zemědělské půdy s citlivými plodinami je výměra uvedená v žádosti o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1),
a) která je podaná
1. osobou uplatňující nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů,
2. ve lhůtě, ve které se podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2) považuje tato žádost za přípustnou, a
3. za kalendářní rok, do něhož náleží zdaňovací období, za které se uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, a
b) na jejímž základě se rozhoduje o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci.
(4) Výměra zemědělské půdy s citlivými plodinami se zaokrouhluje na 2 desetinná místa dolů.
(5) Výměra zemědělské půdy s révou vinnou se vypočte jako aritmetický průměr výměry zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury vinice v hektarech vedených pro osobu uplatňující nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů v evidenci využití půdy k poslednímu dni kalendářních měsíců zdaňovacího období, za které se uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů. Výměra zemědělské půdy s révou vinnou se zaokrouhluje na 2 desetinná místa dolů.
(6) Výměra zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury orná půda nebo trvalá kultura se vypočte jako aritmetický průměr výměry zemědělské půdy v hektarech s druhem zemědělské kultury orná půda nebo trvalá kultura vedených pro osobu uplatňující nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů v evidenci využití půdy k poslednímu dni kalendářních měsíců zdaňovacího období, za které se uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů. Výměra zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury orná půda nebo trvalá kultura se zaokrouhluje na 2 desetinná místa dolů.
 
§ 7
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 176/2017 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese, se zrušuje.
 
§ 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
 
Příl.1
Vzorec pro výpočet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
Výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů se vypočte pomocí tohoto vzorce:
N = S
S1
x V
S1
+ S
S2
x V
S2
, kde N ........... výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, S
S1
......... prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby nebo při provádění hospodaření v lese se sazbou daně 3 380 Kč/1000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů, V
S1
......... sazba daně ve výši 3 380 Kč/1000 l, která odpovídá a) hodnotě 9 950 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,3397 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních, b) hodnotě 9 950 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 697 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,3652 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních, S
S2
......... prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby se sazbou daně 8 500 Kč/1000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů, V
S2
......... sazba daně ve výši 8 500 Kč/1000 l, která odpovídá a) hodnotě 9 950 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,8543 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních, b) hodnotě 9 950 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 697 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,9186 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních.
 
Příl.2
Výše ročních normativů minimální spotřeby minerálních olejů a jejich kategorie a koeficienty pro přepočet hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
 
I. Rostlinná výroba
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I    Kategorie podle druhu zemědělské kultury     I Roční normativ  I
I                            I   minimální   I
I                            I   spotřeby   I
I                            I minerálních olejů I
I                            I  (l / 1 ha)   I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I orná půda s okopaninami zeleninou nebo jahodníkem, na I    174    I
I které je poskytována dobrovolná podpora vázaná na   I          I
I produkci podle nařízení vlády upravujícího stanovení  I          I
I některých podmínek poskytování přímých plateb     I          I
I zemědělcům                       I          I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I ostatní orná půda                   I    90     I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I trvalý travní porost                  I    43     I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
I trvalá kultura                     I    212    I
I--------------------------------------------------------I-------------------I
Poznámka:
Okopaninami se rozumí brambory určené pro výrobu škrobu, konzumní brambory a cukrová řepa.
 
II. Chov hospodářských zvířat
I------------------------------------I-------------------I-------------------I
I Kategorie hospodářských zvířat  I Koeficient pro  I Roční normativ  I
I                  I   přepočet   I   minimální   I
I                  I  hospodářských  I   spotřeby   I
I                  I zvířat na velké I minerálních olejů I
I                  I dobytčí jednotky I  (l / 1 velká  I
I                  I          I dobytčí jednotka) I
I------------------------------------I-------------------I-------------------I
I dojnice nad 2 roky         I     1     I    53,34    I
I------------------------------------I-------------------I-------------------I
I dojnice do 2 let          I    0,6    I    53,34    I
I------------------------------------I-------------------I-------------------I
I krávy bez tržní produkce mléka nad I     1     I    32,9    I
I 2 roky               I          I          I
I------------------------------------I-------------------I-------------------I
I krávy bez tržní produkce mléka do I    0,6    I    32,9    I
I 2 let               I          I          I
I------------------------------------I-------------------I-------------------I
I jalovice a býci nad 2 roky     I     1     I    43,62    I
I------------------------------------I-------------------I-------------------I
I jalovice a býci do 2 let      I    0,6    I    43,62    I
I------------------------------------I-------------------I-------------------I
I skot ve věku do 6 měsíců      I    0,4    I    18,5    I
I------------------------------------I-------------------I-------------------I
I koně ve věku nad 6 měsíců     I     1     I    10,87    I
I------------------------------------I-------------------I-------------------I
I koně ve věku do 6 měsíců      I    0,4    I    10,87    I
I------------------------------------I-------------------I-------------------I
I prasnice              I    0,5    I     7     I
I------------------------------------I-------------------I-------------------I
I ostatní prasata          I    0,3    I    11,67    I
I------------------------------------I-------------------I-------------------I
I ovce a kozy ve věku nad 1 rok   I    0,15    I    10,27    I
I------------------------------------I-------------------I-------------------I
I nosnice a kuřice          I    0,014    I    0,405    I
I------------------------------------I-------------------I-------------------I
    I ostatní drůbež           I    0,03    I    0,34    I
I------------------------------------I-------------------I-------------------I
Poznámky:
1 rokem se rozumí 365 dní.
1 měsícem se rozumí 30 dní.
Stáří zvířat se počítá ode dne následujícího po dni jejich narození.
 
Příl.3
Podílové rozdělení ročních normativů minimální spotřeby na jednotlivé kalendářní měsíce pro rostlinnou výrobu v procentech
 
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I     Kalendářní měsíc     I Podíl na ročním normativu minimální  I
I                  I       spotřeby v %       I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I leden               I          2          I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I únor               I          4          I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I březen              I          6          I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I duben               I          6          I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I květen              I          8          I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I červen              I          9          I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I červenec             I          10          I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I srpen               I          16          I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I září               I          20          I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I říjen               I          10          I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I listopad             I          6          I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I prosinec             I          3          I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
 
Příl. 4
Vzorec pro výpočet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu od 1. června 2022 do 31. července 2023 a následně spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
Výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu od 1. června 2022 do 31. července 2023 a následně spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte pomocí tohoto vzorce:
 
N = S
S1
x V
S1
+ S
S2
x V
S2
, kde N ........... výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, S
S1
......... prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby nebo při provádění hospodaření v lese se sazbou daně 3 380 Kč/1 000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů, V
S1
......... sazba daně ve výši 3 380 Kč/1 000 l, která odpovídá a) hodnotě 8 450 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,4000 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních, b) hodnotě 8 450 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 592 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,4301 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních, S
S2
......... prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby se sazbou daně 7 300 Kč/1 000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů, V
S2
......... sazba daně ve výši 7 300 Kč/1 000 l, která odpovídá a) hodnotě 8 450 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,8639 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních, b) hodnotě 8 450 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 592 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,9290 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 57/2021 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Na nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, který vznikl přede dnem 1. ledna 2021, se použije vyhláška č. 79/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Na nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, který vznikl ode dne 1. ledna 2021 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 79/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
3. Na nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, který vznikl přede dnem 1. ledna 2022, se použije vyhláška č. 79/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2022.
Čl.II vyhlášky č. 165/2022 Sb.
Přechodné ustanovení
Na nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, který vznikl ode dne 1. června 2022 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 79/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.II vyhlášky č. 325/2022 Sb.
Přechodné ustanovení
Na nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, který vznikl ode dne 1. října 2022 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 79/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) Čl. 72 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
2) Čl. 13 nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 25. 7. 2019 do 15. 8. 2019