76/2022 Sb. o přijetí krizového opatření (zastavení přijímání žádostí o vízum - Rusko a Bělorusko)

Schválený:
76/2022 Sb.
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. března 2022 č. 254
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády ze dne 2. března 2022 č. 147, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu migrační vlny velkého rozsahu na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. b), c), e) a f) a § 6 odst. 1 písm. b), c) a d) a odst. 2 písm. b), d), e), f) a g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona
vláda
v souvislosti s vojenskou agresí Ruské federace na území Ukrajiny
I. nařizuje
s účinností ode dne 1. dubna 2022 po dobu trvání nouzového stavu
1. zastavit přijímání žádostí o vízum a povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu na zastupitelských úřadech České republiky podávaných státními příslušníky Ruské federace a Běloruské republiky,
2. zastavit přijímání žádostí o vízum a povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu na zastupitelských úřadech České republiky podávaných cizinci uvedenými v § 3 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,
3. zastavit přijímání žádostí o vízum a povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu na zastupitelských úřadech České republiky podávaných cizinci, kterým byla udělena dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, anebo jim byla udělena dočasná ochrana v jiném členském státě Evropské unie v návaznosti na rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana,
4. zastavit řízení o žádostech o vízum a povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podaných státními příslušníky Ruské federace a Běloruské republiky na zastupitelských úřadech České republiky;
II. stanoví,
že postup podle bodů I/1 a I/4 tohoto usnesení se neuplatní v případě žádosti, na jejímž základě již bylo vyznačeno vízum za účelem převzetí povolení k pobytu, a dále v případě žádosti
1. o krátkodobé vízum podané
a) rodinným příslušníkem občana České republiky v rozsahu podle písmene b),
b) rodinným příslušníkem občana Evropské unie, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, nebo občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, v rozsahu podle článku 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, který takového občana doprovází nebo následuje,
2. podané osobou, jejíž pobyt je v zájmu České republiky, který osvědčuje ministr zahraničních věcí;
III. ukládá
1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a ministru zahraničních věcí zajistit postup podle bodů I. a II. tohoto usnesení;
IV. zrušuje
1. usnesení vlády ze dne 25. února 2022 č. 130 o zastavení přijímání a zpracování žádostí o víza a povolení k dlouhodobým a trvalým pobytům státních příslušníků Ruské federace,
2. usnesení vlády ze dne 2. března 2022 č. 152 o zastavení přijímání a zpracování žádostí o víza a povolení k dlouhodobým a trvalým pobytům státních příslušníků Běloruské republiky.
Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
ministr zahraničních věcí
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty