76/2005 Sb. o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění

Schválený:
76/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. února 2005
o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění
Změna: 56/2010 Sb.
Změna: 62/2012 Sb.
Změna: 340/2020 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.:
 
§ 1
Tato vyhláška stanoví způsob výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění včetně příjmů penále a pokut připadajících na důchodové pojištění (dále jen "příjem důchodového pojištění") a výdaji na dávky důchodového pojištění včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění (dále jen "výdaj důchodového pojištění") za rozpočtový rok.
 
§ 2
Celková výše příjmů důchodového pojištění vedených na samostatném účtu státního rozpočtu pro pojistné na důchodové pojištění1) se zjistí z finančních a účetních výkazů, které jsou podkladem pro sestavení státního závěrečného účtu, jako součet příjmů důchodového pojištění za příslušné rozpočtové kapitoly.
 
§ 3
Celková výše výdajů na dávky důchodového pojištění se zjistí z finančních a účetních výkazů, které jsou podkladem pro sestavení státního závěrečného účtu, jako součet výdajů na důchody2) v rozpočtových kapitolách těch ministerstev, které jsou podle zvláštního právního předpisu orgány sociálního zabezpečení.3)
 
§ 4
(1) Celková výše výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění (dále jen "výdaj na správu") se zjistí jako součet výdajů na správu v rozpočtových kapitolách těch ministerstev, které jsou podle zvláštního právního předpisu orgány sociálního zabezpečení.3)
(2) Výdaje na správu v rozpočtové kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí se vypočítají jako součin koeficientu 0,9302 a výdajů České správy sociálního zabezpečení snížených o
a) výdaje na důchody,
b) výdaje na dávky nemocenského pojištění,
c) výdaje na další dávky sociálního zabezpečení,
d) výdaje na výplaty, které podle zvláštních právních předpisů4) provádí Česká správa sociálního zabezpečení,
e) výdaje na společné programy Evropské unie a České republiky s výjimkou programů, které se týkají důchodového pojištění.
(3) Výdaje na správu v rozpočtové kapitole ministerstva, které je orgánem sociálního zabezpečení, s výjimkou Ministerstva práce a sociálních věcí, se vypočítají jako součin výdajů na důchody v příslušné rozpočtové kapitole a čísla vypočteného jako podíl výdajů na správu zjištěných v rozpočtové kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí podle odstavce 2 k výdajům na důchody v rozpočtové kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 
§ 5
Rozdíl příjmů důchodového pojištění a výdajů důchodového pojištění se vypočítá jako rozdíl mezi celkovou výší příjmů důchodového pojištění zjištěnou podle § 2 a součtem celkové výše výdajů na dávky důchodového pojištění zjištěné podle § 3 a celkové výše výdajů na správu zjištěné podle § 4.
 
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2005.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 340/2020 Sb.
Přechodné ustanovení
Pro výpočet rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění za kalendářní roky 2019 a předcházející se použije výše koeficientu podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 76/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) § 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb.
2) § 4 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
3) § 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb.
4) Například nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, zákon č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020