74/2002 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních

Schválený:
74/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 22. ledna 2002
o vyhrazených elektrických zařízeních
Český báňský úřad stanoví podle § 8a odst. 8 písm. a) a c) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 124/2000 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví, která technická zařízení při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při pracích s těmito činnostmi souvisejícími se považují za vyhrazená elektrická zařízení.
(2) Vyhláška dále blíže vymezuje předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací1) provozujících vyhrazené elektrické zařízení, a to z hlediska potřebného technického vybavení a odborné způsobilosti jejich zaměstnanců.
 
§ 2
Vyhrazená elektrická zařízení
(1) Vyhrazeným elektrickým zařízením je:
a) elektrické zařízení2) v prostorech s nebezpečím výbuchu plynů a par, elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu prachů nebo výbušnin, elektrické zařízení v prostorech z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných3) a elektrické zařízení v plynujících dolech4) a uhelných dolech a také zařízení, kterým je v souvislosti s těmito prostory a doly zajištěna ochrana před bleskem a před nebezpečnými účinky statické elektřiny,5)
b) elektrické zařízení silové6) v ostatních prostorech a s tímto zařízením související spínací a řídicí zařízení;7) za spínací a řídicí zařízení se považují i ovládací a bezpečnostní obvody.
(2) Za vyhrazené elektrické zařízení se nepovažuje:
a) elektrické zařízení držené v ruce8) do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
b) elektrické zařízení přenosné9) do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
c) elektrické zařízení nepřenosné10) nebo upevněné11) do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
d) pohyblivé přívody a šňůrová vedení pro elektrická zařízení do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, která mají průřez fázového nebo krajního vodiče 6 mm2 nebo menší, pokud nejsou pevně připojená k elektrické síti.
 
§ 3
Požadavky na odbornou způsobilost organizací a způsob jejího prověřování pro vydání oprávnění
(1) Odborně způsobilou pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení je organizace, která splňuje požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních stanovené zvláštním právním předpisem12) a která má k této činnosti platné oprávnění vydané obvodním báňským úřadem.13)
(2) Žádost o vydání oprávnění se podává u místně příslušného obvodního báňského úřadu, v jehož obvodu působnosti14) má organizace sídlo, popřípadě místo podnikání, nebo podnikající fyzická osoba místo trvalého pobytu.15) Není-li takové místo na území České republiky, řídí se příslušnost podle místa zamýšlené činnosti, k níž je oprávnění třeba.
(3) Organizace žádající o prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení prokáže alternativně ve vztahu k požadovanému rozsahu oprávnění, nejpozději při prověřování odborné způsobilosti, že
a) k řízení prací na vyhrazeném elektrickém zařízení má odborně způsobilou osobu,16) popřípadě osoby,
b) k činnosti má potřebné technické vybavení a prostory,
c) má zajištěno provádění montáže, oprav a předepsaných kontrol, zkoušek a revizí vyhrazených elektrických zařízení odborně způsobilou osobou s odpovídající elektrotechnickou odborností.17)
(4) V žádosti o vydání oprávnění organizace uvede rozsah požadovaného oprávnění, údaje dokládající splnění požadavků podle odstavce 3 a dále pak
a) obchodní jméno nebo název, jde-li o právnickou osobu, popřípadě jméno a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,
b) sídlo, popřípadě místo podnikání právnické osoby, popřípadě adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby,
c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě datum narození fyzické osoby,
d) jméno a příjmení osoby určené k řízení prací a adresu místa jejího trvalého pobytu včetně jejího osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce a data jejího narození.
(5) Obvodní báňský úřad ověří, zda jsou splněny podmínky pro vydání oprávnění, jinak oprávnění nevydá.
(6) Obvodní báňský úřad v oprávnění uvede
a) obchodní jméno nebo název, jde-li o právnickou osobu, popřípadě jméno a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,
b) sídlo, popřípadě místo podnikání právnické osoby, popřípadě adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby,
c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě datum narození fyzické osoby,
d) předmět činnosti (montáž, opravy, revize, zkoušky),
e) v evidenčním čísle rozsah činnosti podle přílohy,
f) datum vydání oprávnění a dobu, na kterou se vydává.
(7) Oprávnění pozbývá platnost, když organizace neplní podmínky uvedené v odstavci 3.
 
§ 4
Přechodná ustanovení
(1) Oprávnění k činnostem uvedeným v § 3 odst. 1 vydaná podle dosavadních právních předpisů18) před 1. lednem 1993 zůstávají v platnosti do 31. května 2003.
(2) Oprávnění k činnostem uvedeným v § 3 odst. 1 vydaná podle dosavadních právních předpisů po 31. prosinci 1992 zůstávají v platnosti do 31. května 2005; rozsah vydaného oprávnění se však po 31. květnu 2003 považuje za oprávnění v rozsahu C 0 podle této vyhlášky.
(3) Pokud pro některé činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních dosavadní právní předpisy nevyžadovaly oprávnění odborné způsobilosti, mohou organizace tyto činnosti vykonávat bez oprávnění i nadále, nejdéle však do 30. září 2002.
 
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.
Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.
 
Příl.
Rozlišovací znaky rozsahů oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení
Oprávnění obsahuje pro daný účel tyto rozlišovací znaky:
I. Podle velikosti provozního napětí vyhrazeného elektrického zařízení:
  a) elektrická zařízení s napětím bez omezení jeho výše   E 0
  b) elektrická zařízení s napětím do 35 kV střídavých
   nebo stejnosměrných                   E 1
  c) elektrická zařízení s napětím do 1 kV střídavých
   nebo 1,5 kV stejnosměrných                E 2
II. Podle druhu vyhrazených elektrických zařízení:
  a) neuvedená níže pod písmeny b) až j)           C 0
  b) v prostorech z hlediska úrazu elektrickým proudem
    zvlášť nebezpečných                   C 1
  c) v uhelných lomech                    C 2
  d) v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu
    hořlavých prachů                    C 3
  e) v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů
    a par                          C 4
  f) v neplynujících neuhelných dolech            C 5
  g) v plynujících dolech a uhelných dolech         C 6
  h) v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu
    výbušnin                        C 7
  i) při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při
    vrtných a geofyzikálních pracích a při podzemním
    skladování plynů nebo kapalin19)            C 8
  j) u těžních zařízení pro svislou dopravu         C 9
Poznámka:
Pokud organizace požaduje oprávnění pro více rozsahů činnosti, uvede se u vyhrazených elektrických zařízení uvedených pod písmeny a) až g) v oprávnění rozlišovací znak s číslicí odpovídající nejvyššímu požadovanému rozsahu. To neplatí u elektrických zařízení uvedených pod písmeny h) až j), u nichž se v oprávnění uvede rozlišovací znak všech rozsahů, pro které je oprávnění vydáno.
1) § 3a zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb.
2) Čl. 826-07-01 ČSN 33 0050-826 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrická zařízení a instalace v budovách.
3) Příloha NM ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Stanovení základních charakteristik, ve znění pozdějších změn.
4) § 79 odst. 4 vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí.
5) ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny.
6) Čl. 826-07-N1 ČSN 33 0050-826.
7) Čl. 826-07-03 ČSN 33 0050-826.
8) Čl. 826-07-05 ČSN 33 0050-826.
9) Čl. 826-07-04 ČSN 33 0050-826.
10) Čl. 826-07-06 ČSN 33 0050-826.
11) Čl. 826-07-07 ČSN 33 0050-826.
12) Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.
Vyhláška č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
13) § 8a odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.
14) Vyhláška č. 56/1982 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů, ve znění vyhlášky č. 120/1993 Sb.
15) § 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
16) § 9 odst. 6 vyhlášky č. 75/2002 Sb.
17) § 9 a 10 vyhlášky č. 75/2002 Sb.
Vyhláška č. 50/1978 Sb.
18) Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
19) Vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Související dokumenty