74/2000 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
74/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí ze dne 17. března 2000, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Ministerstvo financí stanoví podle § 205d odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 37/1993 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb. a vyhlášky č. 98/1996 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
"b) u Kooperativy, pojišťovny, a. s., ostatní zaměstnavatelé.
1) § 8 a 205d zákoníku práce.".
2. V § 1 odst. 2 písm. a) se slova "České Kooperativě, družstevní pojišťovně, a. s., nebo Moravskoslezské KOOPERATIVĚ, družstevní pojišťovně, a. s., ve smyslu odstavce 1" nahrazují slovy "Kooperativě, pojišťovně, a. s.".
3. V § 12 odst. 5 písmeno b) zní:
"b) zaměstnavatel příslušný ke Kooperativě, pojišťovně, a. s., na účet číslo 40002-50404-011/0100 Komerční banka, a. s., Praha 1,".
4. V § 12 odst. 5 se písmeno c) zrušuje.
5. Příloha č. 1 se zrušuje.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

Související dokumenty

Související články

Rizikovost ekonomických činností v ČR