70/2022 Sb. o přijetí krizového opatření (pobyt cizinců v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině)

Schválený:
70/2022 Sb.
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. března 2022 č. 236
o přijetí krizového opatření
Změna: 106/2022 Sb.
V návaznosti na usnesení vlády č. 147 ze dne 2. března 2022, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. b), c), e) a f), § 6 odst. 1 písm. b), c) a d) a § 6 odst. 2 písm. b), d), e), f) a g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.
Vláda
s účinností ode dne 25. března 2022 od 00:00 hod.
I. stanoví,
že
1. lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území České republiky podle § 98 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 odst. 8 větou první zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, pro cizince uvedené v § 3 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, (dále jen "vysídlené osoby") činí 3 pracovní dny ode dne této změny,
2. Ministerstvo vnitra, Policie České republiky nebo Hasičský záchranný sbor České republiky mohou stanovit místo, kde lze splnit ohlašovací povinnost podle § 93 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
3. Ministerstvo vnitra, Policie České republiky nebo Hasičský záchranný sbor České republiky mohou určit, na kterém z míst určených podle § 4 odst. 5 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, pro podávání žádostí o udělení dočasné ochrany může vysídlená osoba žádost o udělení dočasné ochrany podat,
4. vysídlená osoba, která odmítne zajištění ubytování, které jí bylo nabídnuto při plnění ohlašovací povinnosti nebo při podání žádosti o udělení dočasné ochrany, nebo která zařízení, kde jí takto bylo zajištěno ubytování, přestane využívat, ztrácí nárok na zajištění ubytování;
II. zrušuje
1. usnesení vlády ze dne 2. března 2022 č. 148 o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 44/2022 Sb.,
2. usnesení vlády ze dne 9. března 2022 č. 191 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., vyhlášené pod č. 46/2022 Sb., a
3. usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 208 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb., vyhlášené pod č. 59/2022 Sb.
Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
policejní prezident,
generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky
Na vědomí:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M, v. r.

Související dokumenty