70/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

Schválený:
70/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. února 2019,
kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Čl.I
Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se za slovo "zřizovat" vkládá slovo "umělecký", slovo "a" se nahrazuje slovem "nebo" a na konci odstavce se doplňuje věta "Ve škole lze zřizovat více uměleckých oborů.".
2. V § 1 odst. 3 se slova "4 až", slova "3 nebo" a věta poslední zrušují.
3. V § 1 odstavec 4 zní:
"(4) Pro žáky, kteří v daném studijním zaměření nenavštěvovali nebo neukončili úspěšně základní studium I. stupně podle § 7 odst. 1, je možné organizovat přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně, které má 1 ročník.".
4. V § 1 odst. 5 se slova "žáky základního studia I. a II. stupně, kteří prokáží mimořádné nadání a vynikající výsledky vzdělávání" nahrazují slovy "nadané a mimořádně nadané žáky základního studia, kteří prokážou předpoklady pro splnění vzdělávacího obsahu definovaného ve školním vzdělávacím programu pro studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin".
5. V § 1 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova "pro základní umělecké vzdělávání".
6. V § 1 odst. 8 se za slovo "zkoušek" vkládají slova "a termín vykonání zkoušek".
7. V § 1 odst. 9 se slova "v souladu se školním vzdělávacím programem" zrušují a slova "koncerty, výstavy a vystoupení, výjezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností" se nahrazují slovy "akce související s výchovně vzdělávací činností, zejména koncerty, výstavy, soutěže, přehlídky, vystoupení a výjezdy do zahraničí".
8. V § 1 odst. 10 se za slova "Evropské unie" vkládají slova " , státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace" a na konci odstavce se doplňuje věta "Nezletilý žák předloží i písemný souhlas zákonného zástupce.".
9. V § 1 odst. 11 větě druhé se slova "způsobilý k právním úkonům" nahrazují slovy "plně svéprávný".
10. V § 2 odstavec 3 zní:
"(3) Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin přijme ředitel školy nadaného nebo mimořádně nadaného žáka základního studia, který úspěšně vykonal komisionální zkoušku podle § 6 odst. 1 písm. d).".
11. V § 2 odst. 4 větě první se slova "mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku" nahrazují slovy "nadaní a mimořádně nadaní uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání a nedosáhli stanoveného věku".
12. V § 3 odstavec 2 zní:
"(2) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ve školním vzdělávacím programu jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka, zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacím programu, jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku.".
13. V § 3 odst. 5 se slova "jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním," zrušují.
14. V § 4 odst. 1 se slovo "rámcový" nahrazuje slovem "školní".
15. V § 4 odst. 2 se slova "Mimořádně nadaného žáka," nahrazují slovy "Nadaného nebo mimořádně nadaného žáka".
16. V § 5 odst. 1 větě první se slova "z jiného než hlavního předmětu" nahrazují slovy "v některém z povinných vyučovacích předmětů", slova "v posledním týdnu" se nahrazují slovy "do konce" a věta poslední se zrušuje.
17. V § 5 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , a to do konce měsíce září následujícího školního roku" a na konci odstavce se doplňuje věta "Do doby vykonání zkoušky podle věty druhé žák navštěvuje vyšší ročník.".
18. V § 6 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:
"a) při přijímání uchazečů ke vzdělávání,".
Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).
19. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova "zkouškách z hlavního předmětu" nahrazují slovy "přijímání do".
20. V § 6 odst. 1 písm. e) se za slovo "přeřazení" vkládají slova "nadaného nebo".
21. V § 6 odst. 2 větě první se slova "a skládá se z odborníků příslušného předmětu nebo oboru" nahrazují slovy " , přičemž většina členů zkušební komise musí být odborníky příslušného předmětu nebo uměleckého oboru".
22. V § 7 odst. 1 větě druhé se slova "nebo vystavení" nahrazují slovem " , výstavy" a slova "na výstavě" se nahrazují slovy "nebo jinou formu prezentace umožňující hodnocení výsledků vzdělávání žáka".
23. V § 7 odst. 2 písm. d) se slova "ve stanoveném termínu" nahrazují slovy "ani ve lhůtě stanovené ředitelem školy podle § 8 odst. 5".
24. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Neuhradí-li zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák úplatu v termínu podle odstavce 4, vyzve jej písemně ředitel školy k úhradě a současně stanoví přiměřenou lhůtu k úhradě.".
25. V § 9 se slova "žáků, k výměně zkušeností a porovnávání výsledků vzdělávání" nahrazují slovy "a mimořádně nadaných žáků" a slovo "předmětech" se nahrazuje slovy "vzdělávacích zaměřeních".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 13. 6. 2019 do 19. 7. 2019