66/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
66/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 28. února 2019,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 127/2014 Sb. a zákona č. 261/2017 Sb., k provedení § 51a odst. 11 a § 81 odst. 8:
Čl.I
Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb., vyhlášky č. 359/2006 Sb., vyhlášky č. 410/2006 Sb., vyhlášky č. 64/2010 Sb., vyhlášky č. 314/2010 Sb., vyhlášky č. 4/2013 Sb., vyhlášky č. 271/2014 Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb. a vyhlášky č. 2/2018 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 20 zní:
"20) Nařízení Komise (EU) č. 73/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a zrušení směrnice 94/56/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/2014 ze dne 16. dubna 2014 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým se zrušuje směrnice 2002/30/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 522/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91.".
2. V § 16g odst. 1 se za slovo "způsobilého" vkládá slovo "k".
3. V § 16g odstavce 5 a 6 znějí:
"(5) Údaje o překážkách nacházejících se v území letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů a v jeho blízkosti se předávají v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce, a s četností a vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce, a to tak, že
a) z obdélníkového prostoru okolo dráhy zahrnujícího dráhový pás a předpolí, je-li zřízeno, se předávají údaje o překážkách, které mají výšku 3 m a více nad nejbližší výškou dráhy nad mořem, měřeno podél osy dráhy, případně pro části vztahující se k předpolí od nadmořské výšky nejbližšího konce dráhy,
b) z prostoru, který je veden od konce prostoru uvedeného v písmeni a) ve směru odletu do vzdálenosti 10 km a rozevírá se o 15 % na každou stranu, se předávají údaje o překážkách, které jsou vyšší než 3 m nad zemí a které zároveň protínají plochu se sklonem 1,2 % vedenou od konce prostoru uvedeného v písmeni a) a začínající ve výšce konce dráhy nad mořem ve směru odletu,
c) z prostoru, který je veden od vnějšího okraje prostorů uvedených v písmenech a) a b) do vzdálenosti 10 km od hranice prostoru uvedeného v písmeni a), se předávají údaje o překážkách, které jsou vyšší než 15 m nad zemí a které protínají plochu se sklonem 1,2 % vedenou od vnějšího okraje prostorů uvedených v písmenech a) a b), přičemž výchozí výškou je výška hranice obdélníkového prostoru uvedeného v písmeni a), od které začíná,
d) z prostoru, který je veden od vnějšího okraje prostorů uvedených v písmenech a), b) a c) k hranici koncové řízené oblasti letiště nebo k hranici území kruhového tvaru o poloměru 45 km se středem ve vztažném bodu letiště, je-li tato hranice uvedenému bodu blíže, se předávají údaje o překážkách, které jsou vyšší než 100 m nad zemí.
(6) Údaje o terénu nacházejícím se v území letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů a v jeho blízkosti se předávají v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce, a s četností a vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce, a to
a) údaje o terénu uvnitř území kruhového tvaru o poloměru 10 km od vztažného bodu letiště,
b) údaje o terénu, který proniká nad horizontální rovinu 120 m nad nejnižší výškou dráhy nad mořem v oblasti mezi vnější hranicí území uvedeného v písmeni a) a
1. hranicí koncové řízené oblasti letiště nebo
2. hranicí území kruhového tvaru o poloměru 45 km se středem ve vztažném bodu letiště, je-li tato hranice uvedenému bodu blíže,
c) údaje o terénu, který neproniká nad horizontální rovinu 120 m nad nejnižší výškou dráhy nad mořem v oblasti mezi vnější hranicí území uvedeného v písmeni a) a
1. hranicí koncové řízené oblasti letiště nebo
2. hranicí území kruhového tvaru o poloměru 45 km se středem ve vztažném bodu letiště, je-li tato hranice uvedenému bodu blíže.".
4. V § 16g odst. 7 a § 16h odst. 7 se slova "písm. b)" zrušují.
5. V § 16g odst. 7 se slova "předávání údajů o překážkách a terénu provádět" zrušují a slova "podle odstavce 4" se nahrazují slovy "předávat údaje o terénu a údaje o překážkách, jejichž výška nad zemí přesahuje 100 m, v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce, a s četností a s vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce".
6. V § 16g odst. 8 se slova "Z území letiště způsobilého přijetí letu podle přístrojů vymezeného obdélníkem o šířce 60 m na každou stranu osy vzletové a přistávací dráhy a délce 900 m od prahu dráhy, měřeno podél prodloužené osy dráhy proti směru přistání, schválené" nahrazují slovy "Z území letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů a jeho blízkosti, vymezeného obdélníkem o šířce 60 m na každou stranu od prodloužené osy vzletové a přistávací dráhy a do vzdálenosti 900 m od prahu dráhy, měřeno ve směru přiblížení na dráhu schválenou".
7. V § 16h odst. 1 se za slovo "překážkách" vkládají slova "v takovém formátu, který umožní výměnu dat".
8. V § 16h odst. 4 a § 16h odst. 5 úvodní části ustanovení se slova "na technickém nosiči dat" nahrazují slovy "prostřednictvím sítě elektronických komunikací".
9. V § 16h odst. 5 písm. a) se slova "vymezeného podle § 16g odst. 5 písm. b)" nahrazují slovy "kruhového tvaru o poloměru 45 km od vztažného bodu letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů".
10. V § 16h odst. 5 písm. b) se slova "vymezeného podle § 16g odst. 6 písm. b)" nahrazují slovy "kruhového tvaru o poloměru 45 km od vztažného bodu letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů".
11. V § 16h odstavec 6 zní:
"(6) Provozovatel letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů předává správci databáze prostřednictvím sítě elektronických komunikací v podobě a formátu podle odstavce 1 údaje podle § 16g odst. 5 písm. a) a b), § 16g odst. 6 písm. a) a § 16g odst. 8.".
12. § 24 včetně nadpisu zní:
 
"§ 24
Charakteristika jednotlivých druhů sportovních létajících zařízení
(K § 81 odst. 8 zákona)
(1) Ultralehký kluzák je maximálně dvoumístné bezmotorové letadlo řízené aerodynamickými prostředky, jehož maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 600 kg.
(2) Motorový ultralehký kluzák je maximálně dvoumístné ultralehké letadlo vybavené pohonnou jednotkou, jehož maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 600 kg.
(3) Ultralehký letoun je maximálně dvoumístné motorové letadlo řízené aerodynamickými prostředky, jehož pádová rychlost nepřevyšuje 83 km/h a maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 600 kg nebo 650 kg v případě ultralehkých letounů, které jsou určeny k použití na vodě.
(4) Motorový závěsný kluzák je maximálně dvoumístné motorové letadlo řízené změnou polohy těžiště s možností dodatečného aerodynamického řízení kolem jedné osy, jehož pádová rychlost nepřevyšuje 65 km/h a maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 300 kg u jednomístného závěsného kluzáku a 450 kg u dvoumístného závěsného kluzáku.
(5) Ultralehký vrtulník je maximálně dvoumístné letadlo s poháněnými rotujícími nosnými plochami s maximální vzletovou hmotností 600 kg nebo 650 kg v případě ultralehkých vrtulníků, které jsou určeny k použití na vodě.
(6) Ultralehký vírník je maximálně dvoumístné letadlo s rotujícími nosnými plochami uváděnými do pohybu autorotací vznikající dopředným pohybem s maximální vzletovou hmotností 600 kg.
(7) Motorový padákový kluzák je maximálně dvoumístné letadlo
a) s pomocným motorem na zádech pilota, jehož maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 270 kg a které umožňuje vzlet a přistání z nohou pilota, nebo
b) s pohonem umístěným na podvozku, jehož maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 300 kg u jednomístného padákového kluzáku a 450 kg u dvoumístného padákového kluzáku.
(8) Závěsný kluzák je maximálně dvoumístné bezmotorové letadlo, jehož vzlet se uskutečňuje rozběhem pilota, aerovlekem či navijákem a je řízeno změnou polohy těžiště s možností dodatečného aerodynamického řízení kolem jedné osy, jehož maximální prázdná hmotnost bez upínacího zařízení nepřekračuje 40 kg.
(9) Padákový kluzák je maximálně dvoumístné bezmotorové letadlo, jehož charakter nosné plochy není určován tuhou konstrukcí.
(10) Sportovní padák je zařízení sloužící pro sestupný let osoby z letadla na zemský povrch.
(11) Ultralehký balon je maximálně dvoumístné bezmotorové letadlo lehčí vzduchu s maximálním konstrukčním objemem nepřesahujícím 1 200 m
3
v případě horkého vzduchu a 400 m
3
v případě jiného nosného plynu.
(12) Ultralehká vzducholoď je maximálně dvoumístné motorové letadlo lehčí vzduchu s maximálním konstrukčním objemem nepřesahujícím 1 200 m
3
v případě horkého vzduchu a 400 m
3
v případě jiného nosného plynu.
(13) V případě zástavby celkového záchranného padáku upevněného na drak jednomístného motorového závěsného kluzáku nebo jednomístného motorového padákového kluzáku se hodnoty maximální vzletové hmotnosti uvedené v odstavcích 4 a 7 navyšují o 15 kg. V případě zástavby celkového záchranného padáku upevněného na drak dvoumístného motorového závěsného kluzáku nebo dvoumístného motorového padákového kluzáku se hodnoty maximální vzletové hmotnosti uvedené v odstavcích 4 a 7 navyšují o 25 kg.".
13. V příloze č. 15 v části "Vlastnosti údajů o terénu" se slova "Území vymezené podle § 16g odst. 4" nahrazují slovy "Území vymezené podle § 16g odst. 4, odst. 6 písm. c) a odst. 7".
14. V příloze č. 15 v části "Vlastnosti údajů o terénu" se slova "Území vymezené podle § 16g odst. 5 písm. a) a b)" nahrazují slovy "Území vymezené podle § 16g odst. 6 písm. a) a b)".
15. V příloze č. 15 v části "Vlastnosti údajů o překážkách" se slova "Území vymezené podle § 16g odst. 4" nahrazují slovy "Území vymezené podle § 16g odst. 4 a odst. 7".
16. V příloze č. 15 v části "Vlastnosti údajů o překážkách" se slova "Území vymezené podle § 16g odst. 5 písm. a) a b)" nahrazují slovy "Území vymezené podle § 16g odst. 5".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2019.
Ministr dopravy:
Ing. Ťok v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 13. 6. 2019 do 19. 7. 2019