64/1987 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Schválený:
64/1987 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 26. května 1987
o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Změna: 159/1997 Sb.
Změna: 54/1999 Sb.
Změna: 93/2000 Sb.m.s.
Změna: 6/2002 Sb.m.s.
Změna: 77/2004 Sb.m.s.
Změna: 33/2005 Sb.m.s.
Změna: 14/2007 Sb.m.s.
Změna: 13/2009 Sb.m.s.
Změna: 17/2011 Sb.m.s.
Změna: 8/2013 Sb.m.s.
Změna: 11/2015 Sb.m.s.
Změna: 21/2017 Sb.m.s.
Změna: 32/2018 Sb.m.s.
Změna: 23/2019 Sb.m.s.
Změna: 7/2021 Sb.m.s.
Změna: 15/2023 Sb.m.s.
Dne 30. září 1957 byla v Ženevě sjednána Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) byla uložena u generálního tajemníka OSN, depozitáře Dohody, dne 17. července 1986 s výhradou, že Československá socialistická republika se ve smyslu článku 12 odst. 1 Dohody necítí vázána ustanovením článku 11 odst. 2 a 3 Dohody.
Při přístupu k Dohodě bylo současně učiněno prohlášení k ustanovení článku 10 Dohody, které je v rozporu s Deklarací o poskytnutí nezávislosti koloniálním územím a národům, která byla přijata na XV. zasedání VS OSN v roce 1960 a Československá socialistická republika je proto považuje za překonané.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dnem 29. ledna 1968 a její přílohy dnem 29. července 1968. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost Dohoda i její přílohy na základě téhož článku odst. 2 dnem 17. srpna 1986.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně. Do textu přílohy A - "Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a přílohy B - "Ustanovení o dopravních prostředcích a přepravě" ve francouzském, anglickém a ruském znění lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy. Případné změny příloh Dohody budou uveřejněny nebo oznámeny v Přepravním a tarifním věstníku federálního ministerstva dopravy.
Ministr:
Ing. Chňoupek v. r.
EVROPSKÁ DOHODA
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva, 1957)
Smluvní strany
přejíce si zvýšit bezpečnost mezinárodní silniční dopravy se dohodly takto:
Čl.1
Pro účely této Dohody se rozumějí
a) pod pojmem "vozidla" motorová vozidla, návěsové soupravy, přívěsy a návěsy, jak jsou definovány v článku 4 Úmluvy o silničním provozu ze dne 19. září 1949, s výjimkou vozidel, která náležejí ozbrojeným silám smluvní strany nebo spadají pod odpovědnost těchto ozbrojených sil;
b) pod pojmem "nebezpečné věci" látky a předměty, jejichž mezinárodní silniční přepravu přílohy A a B zakazují nebo dovolují pouze za určitých podmínek;
c) pod pojmem "mezinárodní přeprava" každá přeprava, uskutečněná po území nejméně dvou smluvních stran vozidly definovanými pod písmenem a).
Čl.2
(1) S výjimkou ustanovení článku 4 odst. 3 nesmějí být nebezpečné věci, které jsou podle přílohy A vyloučeny z přepravy, předmětem mezinárodní přepravy.
(2) Mezinárodní přepravy jiných nebezpečných věcí jsou dovoleny, jsou-li splněny
a) podmínky, které stanoví příloha A pro tyto věci, zejména pro jejich balení a označení,
b) podmínky, které stanoví příloha B, zejména pro konstrukci, vybavení a provoz vozidla přepravujícího tyto věci, s výjimkou ustanovení článku 4 odst. 2.
Čl.3
Přílohy této Dohody jsou její nedílnou součástí.
Čl.4
(1) Každá smluvní strana si ponechává právo upravit nebo zakázat dovoz nebezpečných věcí na svoje území z jiných důvodů než z důvodů bezpečnosti během silniční přepravy.
(2) Vozidel, která byla v provozu na území smluvní strany v době vstupu této Dohody v platnost nebo která byla dána do provozu do dvou měsíců po jejím vstupu v platnost, bude možno používat k mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po dobu tří let ode dne jejího vstupu v platnost, i když jejich konstrukce a vybavení plně nevyhovují podmínkám stanoveným pro uvedenou přepravu v příloze B. Zvláštní ustanovení přílohy B mohou však tuto lhůtu omezit.
(3) Smluvní strany si ponechávají právo dohodnout se ve zvláštních dvoustranných nebo mnohostranných dohodách, že nebezpečné věci, jejichž mezinárodní přeprava je touto Dohodou zcela zakázána, mohou být za určitých podmínek předmětem mezinárodních přeprav na jejich územích nebo že nebezpečné věci, jejichž mezinárodní přepravu tato Dohoda dovoluje pouze za stanovených podmínek, budou moci být na jejich územích předmětem mezinárodních přeprav za méně přísných podmínek, než jsou stanoveny přílohami této Dohody. Tyto zvláštní dvoustranné nebo mnohostranné dohody odvolávající se na tento odstavec budou oznámeny generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, který je oznámí ostatním smluvním stranám, které tyto dohody nepodepsaly.
Čl.5
Přepravy, pro které platí tato Dohoda, zůstávají podrobeny obecným vnitrostátním nebo mezinárodním předpisům o silničním provozu, o mezinárodní silniční dopravě a o mezinárodním obchodu.
Čl.6
(1) Členské státy Evropské hospodářské komise a státy přijaté do Komise s poradním hlasem podle odstavce 8 mandátu této Komise se mohou stát smluvními stranami této Dohody
a) jejím podpisem,
b) její ratifikací po předchozím podpisu s výhradou ratifikace,
c) přístupem k ní.
(2) Státy oprávněné zúčastnit se určitých prací Evropské hospodářské komise podle odstavce 11 mandátu této Komise se mohou stát smluvními stranami této Dohody tím, že k ní po jejím vstupu v platnost přistoupí.
(3) Dohoda je otevřena k podpisu do 15. prosince 1957. Po tomto datu je otevřena k přístupu.
(4) Ratifikace nebo přístup se uskuteční uložením příslušné listiny u generálního tajemníka Organizace spojených národů.
Čl.7
(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost jeden měsíc po dni, ke kterému počet států uvedených v článku 6 odst. 1, které ji podepsaly bez výhrady ratifikace nebo uložily své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu, dosáhne pěti. Její přílohy však nabudou platnosti až šest měsíců poté, kdy vlastní Dohoda vstoupí v platnost.
(2) Pro každý stát, který ratifikuje tuto Dohodu nebo k ní přistoupí poté, kdy ji pět států uvedených v článku 6 odst. 1 podepíše bez výhrady ratifikace nebo uloží své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu, vstoupí tato Dohoda v platnost jeden měsíc po uložení ratifikační listiny nebo listiny o přístupu tohoto státu a její přílohy nabudou platnost pro tento stát buď týmž dnem, jsou-li k tomuto dni již v platnosti, nebo, není-li tomu tak, dnem, jímž nabudou platnosti podle ustanovení odstavce 1 tohoto článku.
Čl.8
(1) Každá smluvní strana může tuto Dohodu vypovědět oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.
(2) Výpověď nabude účinnosti dvanáct měsíců po dni, kdy generální tajemník obdržel od ní oznámení.
Čl.9
(1) Tato Dohoda pozbude platnosti, jestliže po jejím vstupu v platnost počet smluvních stran je v průběhu dvanácti po sobě jdoucích měsíců menší než pět.
(2) Bude-li uzavřena celosvětová dohoda upravující přepravu nebezpečných věcí, pozbude dnem jejího vstupu v platnost každé ustanovení této Dohody, které bude v rozporu s některým ustanovením uvedené celosvětové dohody, platnosti ve vztazích mezi smluvními stranami této Dohody, které se stanou smluvními stranami celosvětové dohody, a bude automaticky nahrazeno příslušným ustanovením uvedené celosvětové dohody.
Čl.10
(1) Každý stát může při podpisu této Dohody bez výhrady ratifikace nebo při uložení ratifikační listiny nebo listiny o přístupu anebo kdykoli později prohlásit v oznámení zaslaném generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že tato Dohoda bude platit na všech územích nebo na některém z území, která zastupuje v mezinárodních vztazích. Dohoda a její přílohy nabudou platnosti na území nebo územích uvedených v oznámení jeden měsíc poté, kdy generální tajemník obdržel toto oznámení.
(2) Každý stát, který podle odstavce 1 tohoto článku učiní prohlášení, že tato Dohoda platí na některém území, které zastupuje v mezinárodních vztazích, může podle článku 8 vypovědět Dohodu, pokud se týká tohoto území.
Čl.11
(1) Každý spor mezi dvěma nebo několika smluvními stranami o výklad nebo použití této Dohody se bude pokud možno řešit jednáním mezi nimi.
(2) Každý spor, který nebyl vyřešen jednáním, bude podroben arbitráži, jestliže o to požádá jedna ze smluvních stran zúčastněných ve sporu a za tím účelem bude předložen jednomu nebo několika arbitrům vybraným dohodou sporných stran. Jestliže do tří měsíců ode dne žádosti o arbitráž nedospěly strany zúčastněné ve sporu k dohodě o výběru arbitra nebo arbitrů, může kterákoli z těchto smluvních stran požádat generálního tajemníka Organizace spojených národů o určení jediného arbitra, kterému se spor odevzdá k rozhodnutí.
(3) Rozhodnutí arbitra nebo arbitrů určených podle odstavce 2 tohoto článku bude pro smluvní strany zúčastněné ve sporu závazné.
Čl.12
(1) Každá smluvní strana může při podpisu nebo ratifikaci této Dohody anebo při přístupu k ní prohlásit, že se necítí vázána článkem 11. Ostatní smluvní strany nebudou článkem 11 vázány vůči smluvní straně, která učinila takovou výhradu.
(2) Každá smluvní strana, která učinila výhradu podle odstavce 1 tohoto článku, může kdykoli tuto výhradu odvolat oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.
Čl.13
(1) Po uplynutí tří let platnosti této Dohody může kterákoli smluvní strana požádat oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů o svolání konference za účelem revize Dohody. Generální tajemník vyrozumí o této žádosti všechny smluvní strany a svolá revizní konferenci, sdělí-li mu nejméně čtvrtina smluvních stran svůj souhlas s touto žádostí do čtyř měsíců ode dne, kdy generální tajemník odeslal vyrozumění.
(2) Je-li svolána konference podle odstavce 1 tohoto článku, vyrozumí o tom generální tajemník všechny smluvní strany a vyzve je, aby do tří měsíců předložily návrhy, o jejichž projednání na konferenci žádají. Generální tajemník rozešle všem smluvním stranám nejméně tři měsíce přede dnem zahájení konference předběžný pořad jednání konference spolu s textem těchto návrhů.
(3) Generální tajemník pozve na každou konferenci svolanou podle tohoto článku všechny státy uvedené v článku 6 odst. 1, jakož i státy, které se staly smluvními stranami podle článku 6. odst. 2.
Čl.14
(1) Nezávisle na projednávání revize podle článku 13 může každá smluvní strana navrhnout jednu nebo několik změn příloh této Dohody. Za tím účelem zašle jejich text generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů. Generální tajemník může rovněž navrhnout změny příloh této Dohody k docílení shody těchto příloh s jinými mezinárodními dohodami týkajícími se přepravy nebezpečných věcí.
(2) Každý návrh učiněný podle odstavce 1 tohoto článku zašle generální tajemník všem smluvním stranám a uvědomí o něm ostatní státy uvedené v článku 6 odst. 1.
(3) Každý pozměňovací návrh k přílohám se bude považovat za přijatý, pokud ve lhůtě tří měsíců ode dne, kterého jej generální tajemník rozeslal, nejméně jedna třetina smluvních stran, nebo pět z nich, je-li jedna třetina větší než tento počet, neoznámí písemně generálnímu tajemníkovi své námitky proti navržené změně. Jestliže se změna považuje za přijatou, vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany buď po uplynutí další tříměsíční lhůty, s výjimkou těchto případů:
a) jestliže obdobné změny byly nebo pravděpodobně budou zapracovány do jiných mezinárodních dohod uvedených v odstavci 1 tohoto článku, vstoupí změna v platnost po uplynutí lhůty, kterou stanoví generální tajemník tak, aby změna vstoupila v platnost pokud možno současně se změnami, které byly nebo pravděpodobně budou zapracovány do těchto jiných dohod; tato lhůta však nesmí být kratší než jeden měsíc;
b) smluvní strana, která přijímá navrženou změnu, může navrhnout lhůtu delší než tři měsíce pro vstup v platnost změny, pokud bude přijata.
(4) Generální tajemník vyrozumí co možná nejdříve všechny smluvní strany a všechny státy uvedené v článku 6 odst. 1 o každé námitce, kterou obdržel od smluvních stran proti pozměňovacímu návrhu.
(5) Nepovažuje-li se pozměňovací návrh k přílohám za přijatý, avšak nejméně jedna smluvní strana, a to jiná, než která jej podala, oznámí písemně generálnímu tajemníkovi svůj souhlas s návrhem, svolá generální tajemník shromáždění všech smluvních stran a všech států uvedených v článku 6 odst. 1 do tří měsíců po uplynutí tříměsíční lhůty stanovené v odstavci 3 tohoto článku pro zasílání námitek proti změně. Generální tajemník může na toto shromáždění pozvat rovněž zástupce:
a) mezinárodních vládních organizací s působností ve věcech dopravy,
b) mezinárodních nevládních organizací, jejichž činnost přímo souvisí s přepravou nebezpečných věcí na území smluvních stran.
(6) Každá změna, která byla přijata nadpoloviční většinou celkového počtu smluvních stran na shromáždění svolaném podle odstavce 5 tohoto článku, vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany podle pravidel schválených na tomto shromáždění většinou smluvních stran na něm zúčastněných.
Čl.15
Kromě oznámení uvedených v článcích 13 a 14 vyrozumí generální tajemník Organizace spojených národů státy uvedené v článku 6 odst. 1, jakož i státy, které se staly smluvními stranami podle článku 6 odst. 2
a) o podpisech, ratifikacích a přístupech podle článku 6;
b) o datech, kdy tato Dohoda a její přílohy vstoupí v platnost podle článku 7;
c) o výpovědích podle článku 8;
d) o pozbytí platnosti Dohody podle článku 9;
e) o oznámeních a výpovědích, které obdržel podle článku 10;
f) o prohlášeních a oznámeních, které obdržel podle článku 12 odst. 1 a 2;
g) o přijetí změn a datu, kdy změny vstoupí v platnost podle článku 14 odst. 3 a 6.
Čl.16
(1) Protokol o podepsání této Dohody má stejnou platnost, závaznost a trvání jako vlastní Dohoda a považuje se za její nedílnou součást.
(2) K této Dohodě není přípustná žádná výhrada kromě těch, které jsou zapsány v protokolu o podepsání, a těch, které jsou učiněny podle článku 12.
Čl.17
Po 15. prosinci 1957 bude originál této Dohody uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů, který rozešle její ověřené shodné opisy všem státům uvedeným v článku 6 odst. 1.
Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocnění, podepsali tuto Dohodu.
Dáno v Ženevě dne třicátého září roku tisícího devítistého padesátého sedmého v jediném vyhotovení v jazyce anglickém a francouzském pro znění vlastní Dohody a v jazyce francouzském pro přílohy, přičemž pro vlastní Dohodu mají obě znění stejnou platnost.
Generální tajemník Organizace spojených národů se žádá, aby vyhotovil autorizovaný překlad příloh do anglického jazyka a tento překlad připojil k ověřeným opisům uvedeným v článku 17.
 
Příloha
PROTOKOL O PODEPSÁNÍ
Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Při podpisu Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) níže podepsaní, řádně k tomu zmocnění,
1. při uvážení, že podmínky pro přepravu nebezpečných věcí po moři do Spojeného království nebo ze Spojeného království se podstatně liší od podmínek stanovených v příloze A k ADR a že je nelze upravit v nejbližší době tak, aby byly s nimi v souladu, se zřetelem k tomu, že Spojené království se zavazuje předložit jako pozměňovací návrh k příloze A zvláštní dodatek k uvedené příloze A, obsahující zvláštní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí po silnici a po moři mezi evropským kontinentem a Spojeným královstvím, se usnesli, že až do doby, než vstoupí v platnost tento zvláštní dodatek, musí nebezpečné věci, které budou přepravovány podle ADR do Spojeného království nebo ze Spojeného království, vyhovovat ustanovením přílohy A k ADR a kromě toho předpisům Spojeného království, které se vztahují na námořní přepravu nebezpečných věcí;
2. vzali na vědomí prohlášení zástupce Francie, podle něhož vláda Francouzské republiky si vyhrazuje odchylně od článku 4 odst. 2 povolit vozidlům, která jsou v provozu na území jiné smluvní strany, bez ohledu na den jejich uvedení do provozu, přepravovat nebezpečné věci na francouzském území, jen odpovídají-li tato vozidla podmínkám stanoveným pro tyto přepravy přílohou B nebo podmínkám stanoveným pro přepravu těchto věcí francouzskými předpisy pro silniční přepravu nebezpečných věcí;
3. doporučili, aby pozměňovací návrhy k této Dohodě nebo jejím přílohám byly pokud možno před předložením podle článku 14 odst. 1 nebo článku 13 odst. 2 nejprve projednány na zasedáních znalců smluvních stran a v případě nutnosti i ostatních států uvedených v článku 6 odst. 1 této Dohody, jakož i mezinárodních organizací uvedených v článku 14 odst. 5 této Dohody.
 
Přílohy A a B
-------------
 
Pozn. ASPI: Znění Příloh platné od 1.1.2023 viz Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 16/2023 Sb.m.s.

Související dokumenty