63/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
63/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. března 2022,
kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
Čl.I
Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb. a vyhlášky č. 160/2019 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 části II. písm. d) se slovo "územním" nahrazuje slovy "územně správním".
2. V příloze č. 1 části II. písm. s) se slova "a stanovení obcí s rozšířenou působností" zrušují.
3. V příloze č. 2 u oboru státní služby Daně, poplatky a jiná peněžitá plnění a hazardní hry požadovaný rozsah znalostí zní:
"
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daně, poplatky   a) zákon o místních poplatcích,
a jiná obdobná   b) zákon o soudních poplatcích mimo přílohu,
peněžitá plnění  c) zákon o dani z nemovitých věcí,
a hazardní hry   d) zákon o daních z příjmů,
          e) zákon o ochraně spotřebitele v rozsahu ustanovení o hazardních hrách,
          f) zákon o dani silniční,
          g) zákon o regulaci reklamy v rozsahu ustanovení o hazardních hrách,
          h) zákon o spotřebních daních,
          i) zákon o dani z přidané hodnoty,
          j) zákon o správních poplatcích mimo přílohu,
          k) zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů v rozsahu ustanovení o dani ze zemního plynu a některých dalších 
           plynů, dani z pevných paliv a dani z elektřiny,
          l) zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v rozsahu 
           ustanovení o hazardních hrách,
          m) daňový řád,
          n) zákon o Finanční správě České republiky,
          o) zákon o Celní správě České republiky,
          p) zákon o hazardních hrách,
          q) zákon o dani z hazardních her
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                               ".
4. V příloze č. 2 u oborů státní služby Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím až Ekonomická ochrana státu požadovaný rozsah znalostí zní:
"
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanční      a) Smlouva o Evropské unii,
a ekonomická    b) Smlouva o fungování Evropské unie,
spolupráce se   c) Smlouva zakládající Evropský mechanismus stability,
zahraničím     d) Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii,
          e) jednací řád Rady Evropské unie,
          f) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
          g) zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou,
          h) rozpočtová pravidla,
          i) všeobecný přehled o systému mezinárodních organizací a členství České republiky v hlavních mezinárodních 
           organizacích,
          j) všeobecný přehled o zahraniční pomoci, finančních mechanismech a znalost finančního a projektového 
           managementu,
          k) všeobecný přehled o problematice mezinárodní rozvojové spolupráce (zejména Evropská unie, Organizace 
           spojených národů, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj),
          l) všeobecný přehled o problematice podpory financování vývozu (Konsensus Organizace pro hospodářskou 
           spolupráci a rozvoj, činnost České exportní banky, a. s., činnost Exportní garanční a pojišťovací 
           společnosti, a. s.),
          m) Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních 
           smluv
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanční trh    a) zákon o bankách,
          b) zákon o České národní bance,
          c) zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření,
          d) zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem,
          e) zákon o spořitelních a úvěrních družstvech,
          f) zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
          g) zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
          h) zákon o finančním arbitrovi,
          i) zákon o omezení plateb v hotovosti,
          j) zákon o dluhopisech,
          k) zákon o podnikání na kapitálovém trhu,
          l) zákon o pojišťovnictví,
          m) zákon o oběhu bankovek a mincí,
          n) zákon o doplňkovém penzijním spoření,
          o) občanský zákoník v rozsahu ustanovení o cenných papírech, pojištění a finančních službách,
          p) zákon o investičních společnostech a investičních fondech,
          q) zákon o směnárenské činnosti,
          r) zákon o spotřebitelském úvěru,
          s) zákon o platebním styku,
          t) zákon o distribuci pojištění a zajištění
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ekonomická     a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících 
ochrana státu     převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006,
          b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti 
           vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005,
          c) trestní řád,
          d) zákon o omezení plateb v hotovosti,
          e) zákon o provádění mezinárodních sankcí,
          f) zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
          g) trestní zákoník,
          h) daňový řád,
          i) zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
          j) zákon o centrální evidenci účtů,
          k) zákon o evidenci skutečných majitelů
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                               ".
5. V příloze č. 2 u oborů státní služby Školství, mládež a tělovýchova až Sociální služby, sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí a rodinná politika požadovaný rozsah znalostí zní:
"
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školství,     a) Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu (Sdělení 
mládež        Ministerstva zahraničních věcí č. 60/2000 Sb. m. s.),
a tělovýchova   b) zákon o vysokých školách,
          c) zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,
          d) zákon o podpoře sportu,
          e) zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči 
           ve školských zařízeních,
          f) školský zákon,
          g) zákon o pedagogických pracovnících,
          h) zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
          i) Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím 
           ústředními orgány státní správy,
          j) aktuální strategie vzdělávací politiky České republiky schválená vládou České republiky,
          k) aktuální dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky schválený vládou České 
           republiky
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výzkum, vývoj   a) právní akty Evropské unie upravující zavedení a pravidla pro účast v rámcovém programu Evropské unie pro 
a inovace       výzkum a inovace na dané programové období,
          b) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 
           prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
          c) Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01),
          d) zákon o Akademii věd České republiky,
          e) zákon o vysokých školách,
          f) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,  
          g) zákon o veřejných výzkumných institucích
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kultura, církve  a) Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní (Vyhláška ministra
a náboženské     zahraničních věcí č. 94/1958 Sb.),        
společnosti    b) Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních
           statků (Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 15/1980 Sb.),
          c) Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (Sdělení federálního ministerstva zahraničních 
           věcí č. 159/1991 Sb.),
          d) Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/1998 Sb.),
          e) Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 
           č. 73/2000 Sb. m. s.),
          f) Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 
           č. 99/2000 Sb. m. s.),
          g) Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 
           (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 71/2007 Sb. m. s.),
          h) Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 
           č. 39/2009 Sb. m. s.),
          i) Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 
           č. 10/2010 Sb. m. s.),
          j) Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 
           č. 93/2010 Sb. m. s.),
          k) Ústava České republiky,
          l) Listina základních práv a svobod,
          m) zákon o Národní galerii v Praze,
          n) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky v rozsahu ustanovení
           o působnosti Ministerstva kultury a ustanovení o zásadách činnosti ústředních orgánů státní správy,
          o) zákon o státní památkové péči,
          p) zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
          q) zákon o neperiodických publikacích,
          r) tiskový zákon,
          s) zákon o ochraně sbírek muzejní povahy,
          t) rozpočtová pravidla,
          u) zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
          v) zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků,
          w) knihovní zákon,
          x) zákon o právech příslušníků národnostních menšin,
          y) zákon o finanční kontrole,
          z) zákon o církvích a náboženských společnostech,
          za) zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie,
          zb) zákon o uznávání odborné kvalifikace, 
          zc) zákon o archivnictví a spisové službě, 
          zd) správní řád, 
          ze) zákon o některých druzích podpory kultury, 
          zf) trestní zákoník v rozsahu části první a části druhé hlavy V,            
          zg) kontrolní řád,
          zh) zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,
          zi) zákon o audiovizi v rozsahu § 8,
          zj) stavební zákon,
          zk) Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím 
            ústředními orgány státní správy, 
          zl) aktuální státní kulturní politika schválená vládou České republiky,
          zm) aktuální plán implementace státní kulturní politiky schválený vládou České republiky,
          zn) aktuální koncepce rozvoje knihoven v České republice schválená vládou České republiky,
          zo) aktuální koncepce podpory umění schválená vládou České republiky,
          zp) aktuální koncepce rozvoje muzejnictví v České republice schválená vládou České republiky,
          zq) aktuální koncepce podpory mládeže schválená vládou České republiky,
          zr) aktuální národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením schválený vládou 
            České republiky,   
          zs) Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky uveřejněný na internetových 
            stránkách Ministerstva kultury,      
          zt) aktuální koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice vydaná Ministerstvem 
            kultury,     
          zu) aktuální výroční zpráva Ministerstva kultury,
          zv) metodické pokyny týkající se knihoven vydané Ministerstvem kultury
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Média,       a) Evropská úmluva o přeshraniční televizi ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční     
audiovize a      televizi (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 57/2004 Sb. m. s.),        
regulace      b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice       
vysílání       2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování 
           audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se 
           situaci na trhu,                     
          c) zákon o České televizi,                                          
          d) zákon o Českém rozhlasu,                                      
          e) zákon o České tiskové kanceláři,                                  
          f) zákon o regulaci reklamy,                                     
          g) tiskový zákon,                                           
          h) zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání,                      
          i) zákon o rozhlasových a televizních poplatcích,                           
          j) zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání,                      
          k) zákon o audiovizi,                                         
          l) aktuální výroční zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,                 
          m) aktuální výroční zpráva o činnosti České televize,                         
          n) aktuální výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu                        
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nepojistné     a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů           
sociální       sociálního zabezpečení,
dávkové      b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí
systémy        pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,               
          c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků
           uvnitř Unie, 
          d) zákon o státní sociální podpoře,                                           
          e) zákon o sociálně-právní ochraně dětí v rozsahu ustanovení o dávkách pěstounské péče,                 
          f) zákon o sociálních službách v rozsahu ustanovení o příspěvku na péči jako nepojistné sociální dávky         
           a ustanovení o sociálním poradenství,
          g) zákon o životním a existenčním minimu,                                        
          h) zákon o pomoci v hmotné nouzi,                                            
          i) zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,                              
          j) zákon o náhradním výživném                                              
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sociální služby,  a) Úmluva o právech dítěte (Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.),
sociální práce,  b) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí
sociálně-právní    č. 209/1992 Sb.),
ochrana dětí    c) Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí
a rodinná       č. 34/1998 Sb.),
politika      d) Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí
           č. 43/2000 Sb. m. s.),
          e) Evropská úmluva o výkonu práv dětí (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/2001 Sb. m. s),
          f) Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 10/2010 Sb. 
           m. s.),
          g) Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení (Sdělení Ministerstva
           zahraničních věcí č. 28/2016 Sb. m. s.),
          h) Haagský protokol o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti,
          i) Úmluva o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících 
           z rodinných vztahů,
          j) zákon o sociálně-právní ochraně dětí,
          k) rozpočtová pravidla,
          l) zákon o ochraně veřejného zdraví,
          m) zákon o finanční kontrole,
          n) zákon o soudnictví ve věcech mládeže,
          o) zákon o sociálních službách,
          p) občanský zákoník v rozsahu části první a druhé,
          q) zákon o zvláštních řízeních soudních v rozsahu části první a části druhé hlavy V,
          r) zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
          s) Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím
           ústředními orgány státní správy,
          t) aktuální koncepce rodinné politiky schválená vládou České republiky,
          u) aktuální národní akční plán podporující pozitivní stárnutí schválený vládou České republiky,
          v) aktuální vládní strategie pro rovnost žen a mužů schválená vládou České republiky,
          w) aktuální zpráva o rodině vydaná Ministerstvem práce a sociálních věcí
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                               ". 
6. V příloze č. 2 u oborů státní služby Zdravotnictví a ochrana zdraví a Legislativa a právní činnost požadovaný rozsah znalostí zní:
"
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdravotnictví   a) Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny:
a ochrana       Úmluva o lidských právech a biomedicíně (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb. m. s.),
zdraví       b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,
           povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice
           1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady
           76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES,
          c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických
           přípravcích,
          d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích,
           změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady
           90/385/EHS a 93/42/EHS,
          e) zákon o umělém přerušení těhotenství,
          f) zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře,
          g) zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,
          h) zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách,
          i) zákon o pojistném na veřejné zdravotní     pojištění,
          j) zákon o veřejném zdravotním pojištění,
          k) zákon o potravinách a tabákových výrobcích,
          l) zákon o návykových látkách,
          m) zákon o ochraně veřejného zdraví,
          n) lázeňský zákon,
          o) zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh,
          p) zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
           zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
          q) zákon o nelékařských zdravotnických povoláních,
          r) zákon o léčivech,
          s) zákon o lidských tkáních a buňkách,
          t) zákon o zdravotních službách,
          u) zákon o specifických zdravotních službách,
          v) zákon o zdravotnické záchranné službě,
          w) zákon o prekursorech drog,
          x) zákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro,
          y) zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
          z) zákon o zdravotnických prostředcích
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legislativa    a) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí
a právní       č. 209/1992 Sb.),
činnost      b) Smlouva o fungování Evropské unie,
          c) Listina základních práv Evropské unie,
          d) Ústava České republiky,
          e) Listina základních práv a svobod,
          f) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,
          g) trestní řád,
          h) občanský soudní řád,
          i) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
          j) zákon o Ústavním soudu,
          k) obecní zřízení,
          l) krajské zřízení,
          m) zákon o hlavním městě Praze,
          n) zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
          o) zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 
           postupem,
          p) zákon o jednacím řádu Senátu,
          q) zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv,
          r) zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
          s) krizový zákon,
          t) soudní řád správní,
          u) zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
          v) správní řád,
          w) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
          x) zákon o některých přestupcích,
          y) stykový zákon,
          z) zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,
          za) rozhodnutí prezidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv,
          zb) Legislativní pravidla vlády,
          zc) Statut Legislativní rady vlády,
          zd) Jednací řád Legislativní rady vlády,
          ze) Jednací řád vlády,
          zf) Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních
            smluv,
          zg) Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České
            republiky v Evropské unii schválené vládou České republiky,
          zh) Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) schválené vládou České republiky,
          zi) Směrnice vlády o postupu při nakládání s dokumenty Rady a jinými dokumenty Evropské unie, projednávání
            záležitostí Evropské unie v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a přípravě českého
            jazykového znění právních aktů (směrnice o nakládání s dokumenty Evropské unie),
          zj) metodika hodnocení korupčních rizik (CIA) doporučená k použití Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                               ". 
7. V příloze č. 2 u oboru státní služby Vnitřní pořádek a bezpečnost státu požadovaný rozsah znalostí zní:
"
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní pořádek  a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie
a bezpečnost     o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex),
státu       b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
           v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
           (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
          c) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,
          d) trestní řád,
          e) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
          f) zákon o právu shromažďovacím,
          g) zákon o obecní policii,
          h) zákon o zpravodajských službách České republiky,
          i) zákon o Bezpečnostní informační službě,
          j) zákon o azylu,
          k) zákon o pobytu cizinců na území České republiky,
          l) obecní zřízení,
          m) krajské zřízení,
          n) zákon o integrovaném záchranném systému,
          o) krizový zákon,
          p) zákon o zbraních,
          q) zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
          r) zákon o Policii České republiky,                                    
          s) trestní zákoník,                                            
          t) zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů,                            
          u) zákon o Celní správě České republiky,                                 
          v) zákon o kybernetické bezpečnosti,                                   
          w) zákon o ochraně státních hranic,                                    
          x) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,                           
          y) zákon o některých přestupcích,                                     
          z) Audit národní bezpečnosti schválený vládou České republiky,                      
          za) aktuální národní strategie protidrogové politiky schválená vládou České republiky,          
          zb) aktuální bezpečnostní strategie České republiky schválená vládou České republiky,           
          zc) aktuální strategie České republiky pro boj proti terorismu schválená vládou České republiky,     
          zd) aktuální strategie prevence kriminality v České republice schválená vládou     České republiky,      
          ze) aktuální strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice schválená vládou České republiky, 
          zf) aktuální koncepce ochrany měkkých cílů schválená vládou České republiky,               
          zg) aktuální koncepce boje proti organizovanému zločinu schválená vládou České republiky,         
          zh) aktuální koncepce boje proti extremismu schválená vládou České republiky,               
          zi) aktuální zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky
            schválená vládou České republiky                                
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                               ".
8. V příloze č. 2 u oborů státní služby Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa až Energetika požadovaný rozsah znalostí zní:
"
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Systém veřejné   a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů    
správy a       totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří     
všeobecná       vykonávají své právo volného pohybu,                                       
vnitřní správa   b) Ústava České republiky,                                             
          c) Listina základních práv a svobod,                                        
          d) ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,                         
          e) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,              
          f) zákon o právu petičním,                                             
          g) zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,                        
          h) zákon o státních symbolech České republiky,                                   
          i) zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu,                                       
          j) zákon o Ústavním soudu v rozsahu ustanovení o organizaci Ústavního soudu a ustanovení o řízení o zrušení     
           zákonů a jiných právních předpisů, o souladu mezinárodních smluv podle čl. 10a, o ústavní stížnosti a ve     
           sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy,                     
          k) zákon o volbách do Parlamentu České republiky,                                  
          l) zákon o svobodném přístupu k informacím,                                     
          m) zákon o cestovních dokladech,                                          
          n) zákon o Veřejném ochránci práv,                                         
          o) obecní zřízení,                                                 
          p) krajské zřízení,                                                 
          q) zákon o volbách do zastupitelstev krajů,                                     
          r) zákon o hlavním městě Praze,                                           
          s) zákon o evidenci obyvatel,                                            
          t) zákon o rozpočtovém určení daní,                                         
          u) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v rozsahu ustanovení o finančním hospodaření územních     
           samosprávných celků, rozpočtovém procesu a organizacích územních samosprávných celků,              
          v) zákon o matrikách, jménu a příjmení,                                       
          w) zákon o veřejných sbírkách,                                           
          x) zákon o státních hranicích,                                           
          y) zákon o finanční kontrole v rozsahu základní charakteristiky finanční kontroly podle části první,        
          z) zákon o užívání státních symbolů České republiky,                                
          za) zákon o volbách do zastupitelstev obcí,                                     
          zb) soudní řád správní v rozsahu základních ustanovení a ustanovení o řízení o žalobě proti rozhodnutí 
            správního orgánu, o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem
            nebo donucením správního orgánu, ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda a o          
            kompetenčních žalobách a ustanovení o kasační stížnosti,                     
          zc) zákon o úřednících územních samosprávných celků,                                
          zd) zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem,                               
          ze) zákon o volbách do Evropského parlamentu,                                    
          zf) zákon o místním referendu v rozsahu části první hlavy I až III a hlavy VII a VIII,               
          zg) zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v rozsahu 
            základních pravidel a charakteristiky přezkumu hospodaření,                       
          zh) správní řád v rozsahu části první a základní charakteristiky činnosti správních orgánů podle ostatních
            částí,
          zi) zákon o správních poplatcích,
          zj) zákon o ověřování,
          zk) zákon o registrovaném partnerství,
          zl) zákon o základních registrech,
          zm) zákon o krajském referendu v rozsahu části první hlavy I až III a hlavy VII a VIII,
          zn) občanský zákoník v rozsahu části druhé,
          zo) kontrolní řád v rozsahu části první,
          zp) zákon o volbě prezidenta republiky,
          zq) zákon o státním občanství České republiky,
          zr) zákon o státní službě,
          zs) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
          zt) zákon o některých přestupcích,
          zu) zákon o územně správním členění státu,
          zv) zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,
          zw) zákon o občanských průkazech,
          zx) zákon o státním rozpočtu na příslušný rok v rozsahu příloh č. 5 až 8,
          zy) Metodika pro stanovení nákladů na výkon státní správy v přenesené působnosti schválená vládou České 
            republiky
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Archivnictví    a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
a spisová       v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
služba        (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
          b) zákon o archivnictví a spisové službě,
          c) správní řád,
          d) zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
          e) kontrolní řád,
          f) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
          g) zákon o zpracování osobních údajů,
          h) zákon o právu na digitální služby,                                
          i) národní standard pro elektronické systémy spisové služby vydaný Ministerstvem vnitra
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informační     a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické
a komunikační     identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení
technologie      směrnice 1999/93/ES,
          b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
           v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
           (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
          c) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění
           vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii,
          d) zákon o svobodném přístupu k informacím,
          e) krizový zákon,
          f) zákon o informačních systémech veřejné správy,
          g) zákon o některých službách informační společnosti,
          h) zákon o archivnictví a spisové službě,
          i) zákon o elektronických komunikacích,
          j) zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
          k) zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
          l) zákon o základních registrech,
          m) zákon o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji,
          n) zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů,
          o) zákon o kybernetické bezpečnosti,                                
          p) zákon o registru smluv,                                     
          q) zákon o zadávání veřejných zakázek,                               
          r) zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,                
          s) zákon o elektronické identifikaci,                                
          t) zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací,                 
          u) zákon o zpracování osobních údajů,                                
          v) zákon o právu na digitální služby,                                
          w) Národní architektonický plán vydaný Ministerstvem vnitra                     
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energetika     a) atomový zákon,                                                
          b) zákon o hospodaření energií,                                         
          c) energetický zákon,                                              
          d) zákon o pohonných hmotách,                                          
          e) zákon o podporovaných zdrojích energie,                                    
          f) aktuální národní akční plán energetické účinnosti České republiky schválený vládou České republiky,      
          g) aktuální státní energetická koncepce schválená vládou České republiky,                    
          h) aktuální národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice schválený vládou České republiky,  
          i) Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu schválený vládou České republiky       
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                               ".
9. V příloze č. 2 u oborů státní služby Průmysl až Ochrana spotřebitele a trhu požadovaný rozsah znalostí zní:
"
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Průmysl      a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,
           povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice
           1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady
           76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a2000/21/ES,
          b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování
           a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES)
           č. 1907/2006,
          c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů
           produktů pro obranné účely uvnitř Společenství,
          d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při
           zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti
           a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES,
          e) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
           prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
          f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/697 ze dne 29. dubna 2021, kterým se zřizuje Evropský
           obranný fond a zrušuje nařízení (EU) 2018/1092,
          g) puncovní zákon,
          h) zákon o investičních pobídkách,
          i) zákon o integrované prevenci,
          j) zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
          k) chemický zákon,
          l) zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem,
          m) Aktualizace nové průmyslové strategie 2020: budování silnějšího jednotného trhu pro oživení Evropy
           schválená Evropskou komisí,
          n) Panorama     zpracovatelského průmyslu ČR vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu,
          o) Iniciativa Průmysl 4.0 vydaná Ministerstvem průmyslu a obchodu,
          p) aktuální národní akční plán čisté mobility schválený vládou České republiky,
          q) Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice schválené vládou České republiky,
          r) Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice Český automobilový průmysl 2025
           schválený vládou České republiky,
          s) aktuální politika druhotných surovin České republiky schválená vládou České republiky
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stavebnictví    a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví
           harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS,
          b) horní zákon,
          c) autorizační zákon,
          d) zákon o technických požadavcích na výrobky,
          e) zákon o hospodaření energií,
          f) zákon o posuzování vlivů na životní prostředí,
          g) správní řád,
          h) zákon o zadávání veřejných zakázek,
          i) stavební zákon,
          j) Koncepce zavádění metody BIM (Building Information Modelling) v České republice schválená vládou České 
           republiky
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obchod,      a) Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.),
licence a     b) Smlouva o Evropské unii,
mezinárodní    c) Smlouva o fungování Evropské unie,
ekonomické     d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu,
vztahy       e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek
           10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů
           a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu 
           organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz
           a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva,
          f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí režim Unie
           pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy dvojího užití,
          g) zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem,
          h) zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování
           a tranzitu zboží dvojího užití,
          i) zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů,
          j) zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné
           kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání,
          k) zákon o prověřování zahraničních investic,
          l) zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu,
          m) Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních
           smluv,
          n) aktuální exportní strategie České republiky schválená vládou České republiky,
          o) Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí o zásadách spolupráce při
           zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie České republiky,
          p) Manuál ekonomického diplomata vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podnikání     a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí program pro
a živnosti      vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin,
           zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (Program pro jednotný trh) a kterým se zrušují
           nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014 a (EU) č. 652/2014,
          b) Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků
           (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422),
          c) živnostenský zákon,
          d) zákon o živnostenských úřadech,
          e) zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky,
          f) zákon o regulaci reklamy,
          g) zákon o podpoře malého a středního podnikání,
          h) zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití,
          i) občanský zákoník v rozsahu § 420 a 421,
          j) zákon o obchodních korporacích,
          k) zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě,
          l) Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) schválené vládou České republiky,
          m) aktuální strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky schválená vládou České republiky,
          n) aktuální koncepce podpory malých a středních podnikatelů schválená vládou České republiky,
          o) aktuální zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice schválená vládou České republiky,
          p) aktuální národní akční plán podpory společenské odpovědnosti organizací v České republice schválený vládou
           České republiky,
          q) Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků vydaná Ministerstvem průmyslu a obchodu
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ochrana      a) zákon o České obchodní inspekci,
spotřebitele    b) zákon o metrologii,
a trhu       c) zákon o cenách,
          d) zákon o ochraně spotřebitele,
          e) zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního 
           zkušebnictví,
          f) zákon o technických požadavcích na výrobky,
          g) zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva,
          h) zákon o obecné bezpečnosti výrobků,
          i) občanský zákoník v rozsahu ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a o právech 
           z vadného plnění,
          j) zákon o pyrotechnice,
          k) zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh,
          l) Strategie spotřebitelské politiky 2021 - 2030 schválená vládou České republiky,
          m) aktuální priority spotřebitelské politiky schválené vládou České republiky
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                               ".
10. V příloze č. 2 u oborů státní služby Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek až Bydlení, územní plánování a stavební řád požadovaný rozsah znalostí zní:
"
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veřejné      a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí,
investování    b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o 
a zadávání      zrušení směrnice 2004/18/ES,                                                
veřejných     c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty 
zakázek        působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 
           2004/17/ES,  
          d) zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
          e) zákon o zadávání veřejných zakázek,        
          f) usnesení vlády o používání národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro 
           elektronické zadávání veřejných zakázek,
          g) usnesení vlády o resortních systémech centralizovaného zadávání veřejných zakázek v návaznosti na pravidla 
           pro centrální nákup,
          h) usnesení vlády o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek,
          i) aktuální strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek schválená vládou České republiky
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Společné      a) Smlouva o Evropské unii,              
evropské      b) Smlouva o fungování Evropské unie,         
politiky      c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních
podpory a       týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce,
pomoci a      d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o
evropské       zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006,      
strukturální,   e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro
investiční a     regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost
obdobné fondy     a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006,      
          f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení
           (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení
           a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení,
          g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních
           o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
           zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních 
           o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním 
           a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,
          h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním 
           fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, 
          i) nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
           Evropské unie na podporu de minimis,        
          j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a 
           rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) 
           č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011,
          k) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 
           prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
          l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví 
           finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) 
           č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 
           a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Eu- ratom) č. 966/2012,
          m) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1056 ze dne 24. června 2021, kterým se zřizuje Fond pro 
           spravedlivou transformaci,             
          n) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1057 ze dne 24. června 2021, kterým se zřizuje Evropský 
           sociální fond plus (ESF+) a zrušuje nařízení (EU) č. 1296/2013,
          o) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1058 ze dne 24. června 2021 o Evropském fondu pro 
           regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti,      
          p) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1059 ze dne 24. června 2021 o zvláštních ustanoveních 
           týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální 
           rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti,   
          q) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro 
           Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou 
           transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy 
           a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu 
           správy hranic a vízové politiky,   
          r) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Evropský 
           námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004,
          s) rozpočtová pravidla,                
          t) zákon o podpoře regionálního rozvoje,       
          u) zákon o finanční kontrole,             
          v) zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory,
          w) Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014 - 2020 schválená vládou České 
           republiky,                     
          x) Dohoda o partnerství pro programové období let 2014 až 2020 schválená Evropskou komisí,
          y) Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období let 2014 až 2020 schválený vládou 
           České republiky,                  
          z) Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství 
           v programovém období 2014 - 2020 vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj,
          za) Dohoda o partnerství pro programové období 2021 - 2027 schválená Evropskou komisí,
          zb) Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství pro programové období 2021 - 2027 schválená vládou 
            České republiky,                 
          zc) Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů pro programové období 
            2021 - 2027 vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj,
          zd) Jednotný národní rámec pravidel a     postupů v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
            sociálního fondu+, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu v programovém období 
            2021 - 2027 schválený vládou České republiky   
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regionální     a) Smlouva o fungování Evropské unie,         
rozvoj       b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních 
           týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce,
          c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti 
           a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006,    
          d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro 
           regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost 
           a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006,      
          e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení 
           (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení 
           a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení,
          f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních 
           o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
           zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních 
           o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním 
           a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,
          g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním 
           fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, 
          h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1056 ze dne 24. června 2021, kterým se zřizuje Fond pro 
           spravedlivou transformaci,
          i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1057 ze dne 24. června 2021, kterým se zřizuje Evropský 
           sociální fond plus (ESF+) a zrušuje nařízení (EU) č. 1296/2013,
          j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1058 ze dne 24. června 2021 o Evropském fondu pro 
           regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti,
          k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1059 ze dne 24. června 2021 o zvláštních ustanoveních 
           týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální 
           rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti,
          l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro 
           Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou 
           transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy 
           a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu 
           správy hranic a vízové politiky,
          m) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
          n) obecní zřízení,                  
          o) krajské zřízení,                  
          p) zákon o hlavním městě Praze,            
          q) rozpočtová pravidla,                
          r) zákon o rozpočtovém určení daní,          
          s) zákon o podpoře regionálního rozvoje,       
          t) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
          u) zákon o pohřebnictví,               
          v) zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou
          w) aktuální zásady urbánní politiky schválené vládou České republiky,
          x) Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014 - 2020 schválená vládou České republiky,
          y) Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ schválená vládou České republiky,
          z) Koncepce rozvoje venkova schválená vládou České republiky,
          za) Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 až 2020 schválený vládou 
            České republiky,                 
          zb) Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 
            2021 - 2027 vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cestovní ruch   a) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních 
           službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 
           a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS,
          b) zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,         
          c) občanský zákoník v rozsahu části čtvrté hlavy II dílu 6,                             
          d) Strategie rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021 - 2030 schválená vládou České republiky,         
          e) Akční plán ke Strategii rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021 - 2030 schválený vládou České 
           republiky   
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bydlení, územní  a) autorizační zákon,                                                  
plánování a    b) zákon o Státním fondu podpory investic,                                        
stavební řád    c) zákon o vyvlastnění,                                                 
          d) zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
           komunikací,  
          e) občanský zákoník v rozsahu části první, části třetí a části čtvrté,                          
          f) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,                                  
          g) stavební zákon,                                                    
          h) Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu pro období let 2014 až 2020 (IROP) 
           v rozsahu části Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi a         
           Specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení schválený vládou České republiky,         
          i) Koncepce bydlení České republiky 2021+ schválená vládou České republiky                       
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                               ". 
11. V příloze č. 2 u oborů státní služby Potravinářská výroba a péče o potraviny až Obrana požadovaný rozsah znalostí zní:
"
    ----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Potravinářská   a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné
výroba a péče     zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy
o potraviny      týkající se bezpečnosti potravin v rozsahu části týkající se obecného potravinového práva a Evropského 
           úřadu pro bezpečnost potravin,           
          b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin,
          c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní
           hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu,
          d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a 
           zdravotních tvrzeních při označování potravin,   
          e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských 
           přídatných látkách,
          f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených
           k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromátem pro použití v potravinách nebo na 
           jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) ě. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 
           2000/13/ES,
          g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací 
           o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) 
           č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, 
           směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise 
           (ES) č. 608/2004,                 
          h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti 
           zemědělských produktů a potravin,
          i) prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
           k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa 
           provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa,
          j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 
           úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
           týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu 
           rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) 
           č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, 
           nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 
           2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) 
           č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES 
           a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), 
          k) prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/775 ze dne 28. května 2018, kterým se stanoví pravidla pro použití 
           čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací 
           o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární 
           složky potraviny,                 
          l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování 
           lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných 
           označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o 
           zrušení nařízení (ES) č. 110/2008,
          m) zákon o potravinách a tabákových výrobcích,n) veterinární zákon,
          o) zákon o ochraně veřejného zdraví,
          p) zákon o obalech,
          q) zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veterinární    a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné 
péče         zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví 
           postupy týkající se bezpečnosti potravin,     
          b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin,
          c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní 
           hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu,
          d) nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny,
          e) nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich 
           klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, 
          f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a 
           zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat ("právní rámec pro zdraví zvířat"),
          g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 
           úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
           týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu 
           rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) 
           č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012,     (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, 
           nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 
           2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) 
           č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES 
           a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), 
          h) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 ze dne 8. února 2019 o zvláštních pravidlech pro 
           provádění úředních kontrol produkce masa a pro produkční a sádkovací oblasti pro živé mlže v souladu 
           s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
          i) prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná praktická 
           opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě v souladu 
           s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, 
           pokud jde o úřední kontroly,
          j) zákon na ochranu zvířat proti týrání,
          k) zákon o krmivech,
          l) zákon o potravinách a tabákových výrobcích,
          m) veterinární zákon,
          n) plemenářský zákon,
          o) zákon o léčivech,
          p) kontrolní řád
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozemková     a) zákon o ochraně zemědělského půdního fondu,                  
správa a      b) zákon o zemědělství,                             
krajinotvorba   c) zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,              
          d) správní řád,                                 
          e) katastrální zákon,                              
          f) Metodický návod k provádění pozemkových úprav vydaný Státním pozemkovým úřadem
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financování,    a) Smlouva o fungování Evropské unie,          
řízení       b) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova
a sledování      z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005,
Společné      c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a
zemědělské      sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES)
politiky       č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008,
          d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví 
           pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se
           zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009,
          e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví 
           společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) 
           č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
          f) prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro 
           uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další 
           subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost,
          g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení 
           (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), 
           (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, 
           kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské 
           politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, a (EU) 
           č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví 
           a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin,     
          h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/2220 ze dne 23. prosince 2020, kterým se stanoví určitá 
           přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského 
           zemědělského záručního fondu (EZZF) v letech 2021 a 2022 a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) 
           č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v letech 2021 a 2022, a kterým se 
           mění nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a rozdělení takové podpory v letech 2021 a 2022,
          i) zákon o zemědělství,                 
          j) zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu    
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obrana       a) Charta Spojených národů (Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 30/1947 Sb.),
          b) ženevské úmluvy ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války (Vyhláška ministra zahraničních věcí 
           č. 65/1954 Sb.) a dodatkové protokoly,
          c) Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní (Vyhláška ministra 
           zahraničních věcí č. 94/1958 Sb.),
          d) Severoatlantická smlouva (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 66/1999 Sb.),
          e) Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 (Sdělení 
           Ministerstva zahraničních věcí č. 71/2007 Sb. m. s.),
          f) Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,
          g) Smlouva o Evropské unii, 
          h) Ústava České republiky,  
          i) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,
          j) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
          k) zákon o zpravodajských službách České republiky,
              l) zákon o ozbrojených silách České republiky,
          m) zákon o vojácích z povolání,
          n) zákon o zajišťování obrany České republiky,
          o) zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených 
           k zajištění obrany státu,
          p) zákon o válečných veteránech,
          q) správní řád,       
          r) branný zákon,       
          s) zákon o Vojenském zpravodajství,
          t) zákon o Vojenské policii, 
          u) zákon o hranicích vojenských újezdů,
          v) zákon o službě vojáků v záloze,
          w) aktuální bezpečnostní strategie České republiky schválená vládou České republiky,
          x) aktuální obranná strategie České republiky schválená vládou České republiky
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                               ".  
12. V příloze č. 2 u oborů státní služby Technická ochrana životního prostředí až Zeměměřictví a katastr nemovitostí požadovaný rozsah znalostí zní:
"
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technická     a) Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (Vyhláška ministra zahraničních věcí
ochrana        č. 5/1985 Sb.) a následné protokoly,         
životního     b) Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Sdělení Ministerstva
prostředí       zahraničních věcí č. 91/2001 Sb. m. s.),       
          c) Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí
           č. 58/2002 Sb. m. s.),                
          d) Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (Sdělení Ministerstva
           zahraničních věcí č. 59/2002 Sb. m. s.),       
          e) Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/2003 Sb. m. s.),
          f) Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 
           č. 109/2003 Sb. m. s.),                                             
          g) Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně 
           v záležitostech životního prostředí (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 124/2004 Sb. m. s.),
          h) Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 
           č. 80/2005 Sb. m. s.),
          i) Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (Sdělení Ministerstva 
           zahraničních věcí č. 81/2005 Sb. m. s.),                                       
          j) Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy 
           v mezinárodním obchodu (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 94/2005 Sb. m. s.),                 
          k) Stockholmská úmluva o perzistentních organických po- lutantech (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 
           č. 40/2006 Sb. m. s.),                                               
          l) Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 
           č. 108/2009 Sb. m. s.),
          m) Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní 
           prostředí přesahujících hranice států (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 71/2010 Sb. m. s),         
          n) Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Sdělení 
           Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2015 Sb. m. s.),                              
          o) Pařížská dohoda (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 64/2017 Sb. m. s.),
          p) zákon o životním prostředí,             
          q) zákon o právu na informace o životním prostředí,   
          r) zákon o posuzování vlivů na životní prostředí,    
          s) vodní zákon,                     
          t) zákon o obalech,                   
          u) zákon o integrované prevenci,            
          v) zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,
          w) zákon o integrovaném registru znečišťování životného prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích 
           povinností v oblasti životního prostředí,
          x) zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě,
          y) chemický zákon,                   
          z) zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech,
          za) zákon o ochraně ovzduší,              
          zb) zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
          zc) zákon o prevenci závažných havárií,         
          zd) zákon o odpadech,                  
          ze) zákon o výrobcích s ukončenou životností,      
          zf) Program předcházení vzniku odpadů České republiky schválený vládou České republiky,
          zg) aktuální plán odpadového hospodářství České republiky schválený vládou České republiky,
          zh) aktuální politika ochrany klimatu v České republice schválená vládou České republiky
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Státní       a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice
statistická      a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická
služba        důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice 
           Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy 
           Evropských společenství,
          b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) 
           č. 223/2009 o evropské statistice,
          c) Kodex evropské statistiky pro vnitrostátní statistické orgány a pro Eurostat (statistický úřad EU),
          d) zákon o státní statistické službě,
          e) Závazek kvality Českého statistického úřadu vydaný Českým statistickým úřadem,
          f) Politika kvality Českého statistického úřadu vydaná Českým statistickým úřadem,
          g) Politika diseminace Českého statistického úřadu vydaná Českým statistickým úřadem,
          h) Statut České statistické rady vydaný předsedou Českého statistického úřadu,
          i) aktuální výroční zpráva Českého statistického úřadu
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zeměměřictví    a) zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech,
a katastr     b) zákon o zeměměřictví,
nemovitostí    c) občanský zákoník v rozsahu ustanovení o věcných právech,
          d) katastrální     zákon,
          e) Jednací řád katastrálního úřadu vydaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním,
          f) Návod pro správu katastru nemovitostí vydaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním,
          g) Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod vydaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním,
          h) Návod pro správu geodetických základů České republiky vydaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním,
          i) Návod pro tvorbu, obnovu a vydávání základní mapy České republiky vydaný Českým úřadem zeměměřickým a 
           katastrálním
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                               ".
13. V příloze č. 2 u oboru státní služby Ochrana hospodářské soutěže a dozor nad zadáváním veřejných zakázek požadovaný rozsah znalostí zní:
"
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ochrana      a) Smlouva o fungování Evropské unie v rozsahu ustanovení čl. 101 až 109,            
hospodářské    b) nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených
soutěže a dozor    v článcích 81 a 82 Smlouvy,                                 
nad zadáváním   c) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Nařízení ES
veřejných       o spojování),
zakázek      d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách
           v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70,
          e) nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování
           Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě,          
          f) rozhodnutí Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
           Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým 
           podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (oznámeno pod číslem K(2011) 9380),
          g) nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
           Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu,
          h) nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
           Evropské unie na podporu de minimis,
          i) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 
           prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
          j) nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 
           Smlouvy o fungování Evropské unie,
          k) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro 
           hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného 
           fungování vnitřního trhu,
          l) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních praktikách 
           mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci,
          m) zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,                  
          n) zákon o ochraně hospodářské soutěže,                             
          o) zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory,                  
          p) správní řád,                                         
          q) zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití,
          r) zákon o veřejných službách v přepravě cestujících v rozsahu ustanovení o uzavírání smlouvy o veřejných 
           službách v přepravě cestujících s dopravcem,
          s) zákon o zadávání veřejných zakázek,                             
          t) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                               ".
14. V příloze č. 2 u oboru státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců požadovaný rozsah znalostí zní:
"
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizační věci  a) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,     
státní služby   b) správní řád,                                          
a správa      c) zákoník práce,                                         
služebních     d) zákon o státní službě,                                     
vztahů státních  e) zákon o zahraniční službě v rozsahu ustanovení o služebních a pracovněprávních vztazích v souvislosti 
zaměstnanců      s výkonem zahraniční služby,
          f) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví podrobnosti vydávání 
           služebních předpisů,
          g) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví obsah osobního spisu 
           státního zaměstnance a způsob jeho vedení,
          h) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví pravidla etiky státních 
           zaměstnanců,
          i) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví pravidla předkládání 
           systemizace služebních a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struktury 
           a jejích změn ve služebním úřadu,
          j) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu o charakteristice služebních míst, 
          k) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví postup při provádění 
           služebního hodnocení státních zaměstnanců,
          l) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu k vytváření podmínek pro sladění rodinného 
           a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby,
          m) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání 
           ve služebních úřadech,
          n) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu o bližších pravidlech pro výkon státní služby 
           z jiného místa
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                               ". 
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022.
Ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.

Související dokumenty