62/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby

Schválený:
62/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. března 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby
Vláda nařizuje podle § 5 odst. 2 a § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
Čl.I
V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., se za řádek "Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém" vkládá nový řádek, který zní:
"
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Bydlení, územní plánování a stavební řád     I a) v územním plánování, nebo                I
I                          I b) při územním rozhodování a při rozhodování na úseku   I
I                          I stavebního řádu a vyvlastnění               I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
                                                        ". 
 
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o oborech státní služby
Čl.II
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby, zní:
 
"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 1/2019 Sb.
Obory státní služby
I------------------------------------------------------------I---------------I
I         Název oboru státní služby         I  Číselné  I
I                              I  označení  I
I                              I oboru státní I
I                              I  služby   I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Finance                          I    1    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní  I    2    I
I hry                            I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Audit                           I    3    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace      I    4    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím       I    5    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Finanční trh                        I    6    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Ekonomická ochrana státu                  I    7    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Zahraniční vztahy a služba                 I    8    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Školství, mládež a tělovýchova               I    9    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Výzkum, vývoj a inovace                  I   10    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Kultura, církve a náboženské společnosti          I   11    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Média, audiovize, regulace vysílání            I   12    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Nepojistné sociální dávkové systémy            I   13    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Sociální služby, sociální práce a sociálně-právní ochrana I   14    I
I dětí, rodinná politika                   I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Sociální pojištění                     I   15    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Lékařská posudková služba                 I   16    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Zaměstnanost                        I   17    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Pracovněprávní vztahy                   I   18    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Platy, mzdy a jiné odměny za práci             I   19    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Bezpečnost práce                      I   20    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Zdravotnictví a ochrana zdraví               I   21    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Legislativa a právní činnost                I   22    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Lidská práva                        I   23    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Vnitřní pořádek a bezpečnost státu             I   24    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný     I   25    I
I záchranný systém                      I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa      I   26    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Archivnictví a spisová služba               I   27    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Informační a komunikační technologie            I   28    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Energetika                         I   29    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Hornictví, geologie, podzemní stavitelství, výbušniny a  I   30    I
I surovinová politika                    I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Průmysl                          I   31    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Stavebnictví                        I   32    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Obchod, licence a mezinárodní ekonomické vztahy      I   33    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Podnikání a živnosti                    I   34    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Ochrana spotřebitele a trhu                I   35    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Elektronické komunikace a poštovní služby         I   36    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek      I   37    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
    I Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské   I   38    I
I strukturální, investiční a obdobné fondy          I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Regionální rozvoj                     I   39    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Cestovní ruch                       I   40    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Bydlení, územní plánování a stavební řád          I   41    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Zemědělství a rostlinolékařská péče            I   42    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Lesní hospodářství, myslivost, rybářství a včelařství   I   43    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Vodní hospodářství                     I   44    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Potravinářská výroba a péče o potraviny          I   45    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Veterinární péče                      I   46    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Pozemková správa a krajinotvorba              I   47    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Financování, řízení a sledování Společné zemědělské    I   48    I
I politiky                          I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Obrana                           I   49    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních  I   50    I
I hmotných rezerv                      I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Doprava                          I   51    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Ochrana přírody a krajiny                 I   52    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Technická ochrana životního prostředí           I   53    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Státní statistická služba                 I   54    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Zeměměřictví a katastr nemovitostí             I   55    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Ochrana průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv  I   56    I
I souvisejících                       I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Ochrana hospodářské soutěže a dozor nad zadáváním     I   57    I
I veřejných zakázek                     I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Jaderná bezpečnost, radiační ochrana, správa ve věcech   I   58    I
I chemických a biologických zbraní              I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Ochrana utajovaných informací               I   59    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Ochrana osobních údajů                   I   60    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Odborné zabezpečení činnosti vlády             I   61    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Evropská politika vlády                  I   62    I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů I   63    I
I státních zaměstnanců                    I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
                                      ".
Čl.III
Přechodná ustanovení
1. Státní zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení vykonával státní službu v oboru státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení státní službu v oboru státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců.
2. Úspěšně vykonaná zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení považuje za úspěšně vykonanou zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.IV
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.

Související dokumenty