62/2010 Sb.m.s. , kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

Schválený:
62/2010 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Změna: 82/2010 Sb.m.s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že sekretariát Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů vydal konsolidovaný text Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)1) z r. 1970 ve znění změn a dodatků vypracovaných Pracovní skupinou pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 19802), 19903), 19934), 20035) a 20056).
Anglické znění konsolidovaného textu Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
EVROPSKÁ DOHODA O PRÁCI OSÁDEK VOZIDEL V MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ (AETR)
PŘEKLAD
Smluvní strany,
Přejíce si podpořit rozvoj a zlepšení mezinárodní osobní a nákladní silniční dopravy,
Jsouce přesvědčeny o nutnosti zvýšit bezpečnost silničního provozu, upravit některé podmínky práce v mezinárodní silniční dopravě v souladu se zásadami Mezinárodní organizace práce a společně učinit některá opatření, jimiž by se zajistilo dodržování takové úpravy,
Se dohodly takto:
Článek 1
Definice
Pro účely této Dohody:
a) „vozidlo" znamená každé motorové vozidlo nebo přívěs; tento výraz zahrnuje i soupravu vozidel;
b) „motorové vozidlo" znamená každé silniční vozidlo s vlastním pohonem, které je obvykle používané pro silniční přepravu osob nebo nákladu anebo pro tažení vozidel používaných pro přepravu osob nebo nákladu; tento pojem nezahrnuje zemědělské traktory;
c) „přívěs" znamená každé vozidlo, které se připojuje za motorové vozidlo a zahrnuje i návěsy;
d) „návěs" znamená každý přívěs, který se s motorovým vozidlem spojuje tak, že zčásti na něm spočívá, přičemž se na toto motorové vozidlo přenáší podstatná část jeho hmotnosti a hmotnosti jeho nákladu;
e) „souprava vozidel" znamená spojená vozidla, která jezdí po silnici jako jednotka;
f) "maximální přípustná hmotnost" znamená maximální hmotnost naloženého vozidla, která je prohlášena za přípustnou příslušným orgánem státu, ve kterém je vozidlo registrováno;
g) "přeprava po silnici" znamená každou cestu prováděnou zcela nebo zčásti po veřejných pozemních komunikacích prázdným nebo loženým vozidlem používaným pro přepravu cestujících nebo nákladu;
h) „mezinárodní silniční doprava" („mezinárodní přeprava po silnici") znamená silniční dopravu, která zahrnuje překročení alespoň jedné hranice;
i) „linková doprava" znamená přepravu cestujících v určených intervalech a na určených trasách, přičemž cestující mohou vystupovat a nastupovat na předem určených zastávkách.
Pravidla upravující provoz nebo dokumenty, které je nahrazují, schválené příslušnými orgány smluvních stran a zveřejněné dopravcem před počátkem jejich používání definují podmínky přepravy, zvláště četnost spojů, jízdní řády, tarify a povinnost přijmout cestující k přepravě, pokud tyto podmínky nejsou stanoveny zákonem nebo nařízením.
Bez ohledu na to, kdo přepravu organizuje, je za linkovou dopravu považována rovněž přeprava stanovených skupin cestujících s vyloučením jiných osob, pokud je prováděna za podmínek uvedených v prvním pododstavci. Tato doprava, zejména ta, kterou se zajišťuje přeprava pracovníků na pracoviště a z něho nebo přeprava žáků do škol a z nich, je dále uváděna jako „zvláštní linková doprava";
j) "řidič" znamená každou osobu, pobírající nebo nepobírající mzdu, která řídí vozidlo, třeba jen krátkou dobu, nebo je přítomna ve vozidle, aby je popřípadě v rámci svých povinností mohla řídit;
k) „člen osádky" znamená řidiče nebo některou z níže uvedených osob, pobírající nebo nepobírající mzdu:
i) pomocníka řidiče, tj. každou osobu, která doprovází řidiče, aby mu při některých úkonech mohla pomoci, a obvykle se činně účastní přepravních výkonů, aniž je řidičem ve smyslu ustanovení písm. j) tohoto článku;
ii) průvodčího, tj. každou osobu, která doprovází řidiče vozidla přepravujícího osoby a je zejména pověřena vydávat nebo kontrolovat jízdenky nebo jiné doklady opravňující cestující k jízdě vozidlem;
l) „týden" znamená období mezi 0.00 hodin v pondělí a 24.00 hodinami v neděli;
m) "odpočinek" znamená nepřerušenou dobu, během níž může řidič volně nakládat se svým časem;".
n) "bezpečnostní přestávka" znamená dobu, během níž nesmí řidič řídit ani vykonávat žádnou jinou práci a která je využita výhradně k jeho zotavení;
o) "denní doba odpočinku" znamená denní dobu, během níž může řidič volně nakládat se svým časem a která zahrnuje "běžnou denní dobu odpočinku" a "zkrácenou denní dobu odpočinku": "běžná denní doba odpočinku" znamená dobu odpočinku v trvání nejméně 11 hodin. Tuto běžnou dobu odpočinku lze případně čerpat ve dvou časových úsecích, z nichž první musí být nepřerušená doba v trvání nejméně 3 hodin a druhý nepřerušená doba v trvání nejméně 9 hodin; "zkrácená denní doba odpočinku" znamená dobu odpočinku v trvání nejméně 9 hodin, ale kratší než 11 hodin;
p) "týdenní doba odpočinku" znamená týdenní dobu, během níž může řidič volně nakládat se svým časem a která zahrnuje "běžnou týdenní dobu odpočinku" a "zkrácenou týdenní dobu odpočinku":
"běžná týdenní doba odpočinku" znamená dobu odpočinku v trvání nejméně 45 hodin;
"zkrácená týdenní doba odpočinku" znamená dobu odpočinku kratší než 45 hodin, která smí být za podmínek stanovených v čl. 8 odst. 6 Dohody zkrácena na nejméně 24 po sobě následujících hodin;
q) jiná práce" znamená veškeré pracovní činnosti vyjma řízení, včetně jakékoliv práce pro téhož nebo jiného zaměstnavatele, v rámci nebo mimo odvětví dopravy. Nezahrnuje dobu čekání a dobu nevěnovanou řízení strávenou ve vozidle při jízdě, na trajektu nebo ve vlaku;
r) "doba řízení" znamená dobu trvání činnosti řízení zaznamenanou automaticky nebo poloautomaticky nebo ručně podle podmínek uvedených v této Dohodě;
s) "denní doba řízení" znamená celkovou dobu řízení mezi skončením jedné denní doby odpočinku a začátkem následující denní doby odpočinku nebo mezi denní dobou odpočinku a týdenní dobou odpočinku;
t) "týdenní doba řízení" znamená celkovou dobu řízení během jednoho týdne;
u) "řízení" znamená celkovou dobu řízení od okamžiku, kdy řidič začne řídit po době odpočinku nebo bezpečnostní přestávce, do okamžiku, kdy začne čerpat další dobu odpočinku nebo bezpečnostní přestávku. Řízení může být nepřetržité nebo přerušované;
v) "provoz s více řidiči" znamená stav, kdy jsou během doby řízení mezi dvěma po sobě následujícími denními dobami odpočinku nebo mezi denní dobou odpočinku a týdenní dobou odpočinku ve vozidle přítomni nejméně dva řidiči, aby je řídili. Během první hodiny provozu s více řidiči není přítomnost dalšího řidiče nebo řidičů povinná, ve zbývající době však povinná je;
w) "dopravce" znamená fyzickou osobu, právnickou osobu, sdružení nebo skupinu osob bez právní subjektivity, ziskovou či neziskovou, nebo veřejnoprávní subjekt s právní subjektivitou nebo podléhající orgánu s právní subjektivitou zabývající se přepravou po silnici, ať pro cizí potřeby za úplatu, nebo pro vlastní potřeby.
Článek 2
Oblast působnosti
1. Tato Dohoda platí na území každé smluvní strany pro veškerou mezinárodní silniční dopravu prováděnou jakýmkoli vozidlem registrovaným na území zmíněné smluvní strany nebo na území kterékoli jiné smluvní strany.
2. Nicméně pokud se smluvní strany, o jejichž území se jedná, nedohodnou jinak, tato Dohoda se nevztahuje na mezinárodní silniční dopravu prováděnou:
a) vozidly určenými pro přepravu nákladu, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně přívěsu nebo návěsu nepřekračuje 3,5 tuny;
b) vozidly určenými pro přepravu cestujících, která jsou na základě své konstrukce a vybavení vhodná pro přepravu nejvýše devíti osob včetně řidiče a jsou k tomuto účelu určena;
c) vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka tratě této linky nepřesahuje 50 km; d) vozidly, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 40 kilometrů v hodině;
e) vozidly, která jsou ve vlastnictví ozbrojených sil, sil civilní obrany, požárních sborů a sil odpovědných za udržování veřejného pořádku nebo jsou jimi najata bez řidiče, uskutečňuje-li se přeprava v rámci jim svěřených úkolů a je-li pod jejich kontrolou;
f) vozidly, včetně vozidel používaných při neobchodní přepravě humanitární pomoci, používanými za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích;
g) specializovanými vozidly používanými pro lékařské účely;
h) speciálními havarijními vozidly, operují-li v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla;
i) vozidly používanými při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby, a novými nebo přestavěnými vozidly, která ještě nebyla uvedena do provozu;
j) vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5 tuny a která se používají k neobchodní přepravě nákladu;
k) obchodními vozidly, která jsou podle právních předpisů smluvní strany, ve které se používají, považována za historická vozidla a používají se k neobchodní přepravě cestujících nebo nákladu.
Článek 3
Používání některých ustanovení Dohody v silniční dopravě prováděné vozidly registrovanými ve státech, které nejsou smluvními stranami
1. Každá smluvní strana použije na svém území u mezinárodních silničních přeprav, prováděných jakýmkoli vozidlem registrovaným na území státu, který není smluvní stranou této Dohody, ustanovení nejméně tak přísná, jako jsou ta, která jsou stanovena v článcích 5, 6, 7, 8, 9 a 10 této Dohody.
2.
a) Každá smluvní strana smí v případě vozidla registrovaného ve státě, který není smluvní stranou této Dohody, povolit používání pouze denních záznamových listů vyplněných ručně každým členem osádky pro období od okamžiku vstupu na území první smluvní strany, namísto kontrolního zařízení vyhovujícího Příloze této Dohody.
b) Každý člen osádky vyplní pro tyto účely na záznamový list informace týkající se jeho pracovních činností a dob odpočinku za použití příslušných grafických symbolů způsobem uvedeným v článku 12 Přílohy k této Dohodě.
Článek 4
Všeobecné zásady
Každá smluvní strana může uplatňovat vyšší minimální hodnoty nebo nižší maximální hodnoty, než jsou hodnoty stanovené v článcích 5 až 8. Ustanovení této Dohody se však nadále vztahují na řidiče v mezinárodní dopravě, kteří řídí vozidla registrovaná v jiném smluvním nebo nesmluvním státě.
Článek 5
Osádky
1. Minimální věk řidičů nákladní dopravy je:
a) 18 let pro vozidla, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně přívěsu a návěsu nepřesahuje 7,5 t;
b) u ostatních vozidel:
21 let nebo 18 let za podmínky, že řidič je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti uznaným jednou ze smluvních stran, které potvrzuje ukončení výcviku pro řidiče vozidel silniční nákladní dopravy. Smluvní strany se navzájem informují o minimální, státem předepsané úrovni výcviku a o ostatních příslušných podmínkách týkajících se řidičů mezinárodní nákladní dopravy podle ustanovení této Dohody.
2. Minimální věk řidičů osobní dopravy je 21 let.
Řidič osobní dopravy na tratích přesahujících okruh 50 km od místa obvyklého odstavení vozidla musí rovněž splňovat jednu z následujících podmínek:
a) po dobu nejméně jednoho roku musel vykonávat činnost řidiče nákladní dopravy na vozidlech, jejichž maximální přípustná hmotnost je vyšší než 3,5 t;
b) po dobu nejméně jednoho roku musel vykonávat činnost řidiče osobní dopravy na tratích nepřesahujících délku 50 km od místa obvyklého odstavení vozidla nebo pro jiné druhy přepravy cestujících, na které se nevztahuje tato Dohoda, pokud příslušný orgán shledá, že tímto způsobem získal potřebné zkušenosti;
c) je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti, uznaného jednou ze smluvních stran, potvrzujícího ukončení výcviku pro řidiče osobní dopravy.
Článek 6
Doba řízení
1. Denní doba řízení definovaná v článku 1 písm. s) této Dohody nesmí přesáhnout 9 hodin. Nejvýše dvakrát za týden může být prodloužena až na 10 hodin.
2. Týdenní doba řízení definovaná v článku 1 písm. t) této Dohody nesmí přesáhnout 56 hodin.
3. Celková doba řízení nesmí přesáhnout 90 hodin za období dvou po sobě následujících týdnů.
4. Řízení zahrnuje veškeré řízení na území smluvních i nesmluvních stran této Dohody.
5. Řidič zaznamená jako "jinou práci" dobu strávenou podle článku 1 písm. q) a rovněž dobu řízení vozidla používaného k obchodním účelům, na něž se nevztahuje tato Dohoda, a zaznamená dobu "pracovní pohotovosti", definovanou v článku 12 odst. 3 písm. c) Přílohy této Dohody. Tento záznam provede buď ručně na záznamový list, výtisk nebo zadá ručně na záznamovém zařízení.
Článek 7
Bezpečnostní přestávky
1. Po čtyřech a půl hodinách řízení musí mít řidič nepřerušenou bezpečnostní přestávku nejméně 45 minut, pokud mu nezačíná doba odpočinku.
2. Tato bezpečnostní přestávka definovaná v článku 1 písm. n) této Dohody může být nahrazena přestávkou v délce nejméně 15 minut, po níž následuje přestávka v délce nejméně 30 minut, které jsou zařazeny do doby řízení nebo bezprostředně po této době tak, aby byly v souladu s odstavcem 1.
3. Pro účely tohoto článku se doba čekání a doba nevěnovaná řízení strávená ve vozidle při jeho jízdě, na trajektu nebo ve vlaku nepovažuje za "jinou práci" definovanou v článku 1 písm. q) této Dohody a bude považována za bezpečnostní přestávku.
4. Přestávky podle tohoto článku nesmějí být považovány za denní dobu odpočinku.
Článek 8
Doba odpočinku
1. Řidič musí dodržovat denní a týdenní doby odpočinku definované v článku 1, písm. o) a p).
2. V průběhu každých 24 hodin po skončení předchozí denní nebo týdenní doby odpočinku musí mít řidič novou denní dobu odpočinku. Je-li denní doba odpočinku v průběhu těchto 24 hodin alespoň 9 hodin, ale kratší než 11 hodin, považuje se dotyčná denní doba odpočinku za zkrácenou.
3. Odchylně od odstavce 2 musí každý řidič podílející se na provozu s více řidiči čerpat novou denní dobu odpočinku v trvání nejméně 9 hodin za každé období 30 hodin od ukončení denní nebo týdenní doby odpočinku.
4. Denní dobu odpočinku lze prodloužit na běžnou nebo zkrácenou týdenní dobu odpočinku.
5. Mezi dvěma týdenními dobami odpočinku smí mít řidič nanejvýš tři zkrácené denní doby odpočinku.
6.
a) Ve kterýchkoli dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič nejméně:
i) dvě běžné týdenní doby odpočinku; nebo
ii) jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku v délce nejméně 24 hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu.
Týdenní doba odpočinku musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku.
b) Odchylně od odstavce 6 písm. a) může řidič vykonávající jednorázovou mezinárodní přepravu cestujících jinou než linkovou dopravou odložit týdenní dobu odpočinku až o 12 po sobě jdoucích 24hodinových časových úseků následujících po předchozí běžné týdenní době odpočinku za předpokladu, že:
i) přeprava trvá nejméně 24 po sobě jdoucích hodin ve smluvní straně nebo třetí zemi, která není zemí, kde byla přeprava zahájena, a
ii) po uplatnění této odchylky řidič čerpá:
a. buď 2 běžné týdenní doby odpočinku,
b. nebo jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku v délce nejméně 24 hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před koncem třetího týdne následujícího po skončení doby, v níž je uplatňována odchylka, a
iii) čtyři roky poté, co stát registrace zavedl digitální tachograf, je vozidlo vybaveno záznamovým zařízením v souladu s požadavky Dodatku 1B Přílohy, a
iv) v případě, že řízení probíhá v časovém úseku mezi 22:00 a
6:00, musí po 1. lednu 2014 být vozidlo provozováno s více řidiči nebo doba řízení uvedená v článku 7 zkrácena na tři hodiny.
c) Odchylně od odstavce 6 písm. a) musí řidiči zapojení do provozu s více řidiči čerpat každý týden běžnou týdenní dobu odpočinku v délce nejméně 45 hodin. Tuto dobu lze zkrátit až na 24 hodin (zkrácená týdenní doba odpočinku). Každé zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu.
Týdenní doba odpočinku musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku.
7. Každá doba odpočinku vybraná náhradou za zkrácení týdenní doby odpočinku musí bezprostředně navazovat na jinou dobu odpočinku trvající nejméně 9 hodin.
8. Pokud se tak řidič rozhodne, smí čerpat denní dobu odpočinku nebo zkrácenou týdenní dobu odpočinku mimo místo obvyklého odstavení vozidla v zaparkovaném vozidle, je-li vozidlo pro každého řidiče výrobcem vybaveno speciálně upraveným napevno vestavěným lehátkem.
9. Týdenní doba odpočinku, která spadá do dvou týdnů, může být připojena ke kterémukoli z těchto týdnů, avšak nikoli k oběma.
Článek 8a
(Odchylky od článku 8)
1. Odchylně od článku 8 může být běžná denní doba odpočinku, pokud řidič doprovází vozidlo přepravované na trajektu nebo po železnici, přerušena nanejvýš dvakrát jinými činnostmi, jsou- li splněny následující podmínky:
a) část denní doby odpočinku strávená na zemi musí být čerpána před částí denní doby odpočinku strávenou na palubě trajektu nebo ve vlaku nebo musí být čerpána po ní;
b) doba mezi částmi denní doby odpočinku musí být co nejkratší a nesmí za žádných okolností přesáhnout celkem 1 hodinu před naloděním (naložením) nebo po vylodění (vyložení), přičemž do této doby jsou zahrnuty i celní formality.
Během všech částí denní doby odpočinku musí mít řidič k dispozici lůžko nebo lehátko.
2. Jakákoli doba, kterou řidič stráví na cestě do místa nebo z místa, kde se ujme vozidla, které spadá do působnosti této Dohody a které se nenachází v místě řidičova bydliště ani v provozovně zaměstnavatele, kde má řidič obvyklou základnu, se nezapočítává jako doba odpočinku nebo bezpečnostní přestávka, pokud se řidič nenachází na trajektu nebo ve vlaku a nemá přístup k lehátku.
3. Jakákoli doba, kterou řidič stráví řízením vozidla, které nespadá do působnosti této Dohody, k vozidlu nebo od vozidla, které spadá do působnosti této Dohody a které se nenachází v místě řidičova bydliště ani v provozovně zaměstnavatele, kde má řidič obvyklou základnu, se započítává jako "jiná práce"."
Článek 9
Odchylky
Řidič se může odchýlit od ustanovení této Dohody v míře nezbytné pro dojetí do vhodného místa zastávky tak, aby zajistil bezpečnost osob, vozidla nebo jeho nákladu, pokud neohrozí bezpečnost silničního provozu. Řidič uvede povahu a důvod odchylky od příslušných ustanovení na záznamovém listu nebo na výtisku z kontrolního zařízení nebo ve svém denním pracovním plánu nejpozději po dojetí na vhodné místo zastávky.
Článek 10
Kontrolní zařízení
1. Smluvní strany stanoví povinnost zabudování a používání kontrolního zařízení ve vozidlech registrovaných na jejich území podle požadavků této Dohody a Přílohy včetně Dodatků.
2. Kontrolní zařízení ve smyslu této Dohody, jeho konstrukce, montáž, používání a zkoušení musí vyhovovat požadavkům této Dohody a její Přílohy včetně Dodatků.
3. Kontrolní zařízení, které konstrukcí, montáží, používáním a zkoušením vyhovuje nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. prosince 1985, se považuje za vyhovující požadavkům této Dohody a její Přílohy včetně Dodatků.
Článek 11
Kontrola prováděná podnikem
1. Dopravce organizuje přepravy a řádně poučí členy osádky tak, aby mohli dodržet ustanovení této Dohody.
2. Dopravce je povinen pravidelně kontrolovat doby řízení, doby jiné práce a doby odpočinku, s použitím veškerých dokladů, jež má k dispozici, například osobních kontrolních knížek. Zjistí-li jakékoliv porušení této Dohody, je povinen neprodleně učinit nápravu a zabránit opakování, například změnou pracovní doby a trasy.
3. Je zakázáno řidiče odměňovat i prémiovým zvýhodněním nebo příplatky za ujetou vzdálenost nebo objem přepraveného zboží, pokud by tyto odměny mohly vést k ohrožení bezpečnosti silničního provozu nebo podněcovat k porušování této Dohody.
4. Dopravce odpovídá za porušení, kterých se dopustí jeho řidiči, a to i tehdy, pokud k tomuto porušení došlo na území jiné smluvní či nesmluvní strany. Aniž je dotčeno právo smluvních stran považovat dopravce za plně odpovědné, mohou smluvní strany podmínit tuto odpovědnost porušením odstavců 1 a 2 dopravcem. Smluvní strany mohou zvážit jakýkoli důkaz, že dopravce nelze důvodně považovat za odpovědného za porušení, ke kterému došlo.
5. Dopravci, odesílatelé, speditéři, organizátoři turistických zájezdů, hlavní dodavatelé, subdodavatelé a agentury zprostředkovávající zaměstnání řidičům zajistí, aby byly smluvně dohodnuté přepravní plány v souladu s touto Dohodou."
Článek 12
Opatření zajišťující provádění Dohody
1. Každá smluvní strana přijme všechna vhodná opatření, aby bylo zajištěno dodržování ustanovení této Dohody, zejména přiměřeným počtem silničních kontrol a kontrol prováděných v provozovnách dopravců, které každoročně zahrnují významnou a reprezentativní část řidičů, dopravců a vozidel všech druhů dopravy na něž se vztahuje tato Dohoda.
a) Příslušné úřady smluvních stran organizují kontroly tak, aby:
i) během každého kalendářního roku bylo kontrolováno nejméně 1 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahuje tato Dohoda. Po 1. lednu 2010 se tento podíl zvýší nejméně na 2 % a po 1. lednu 2012 nejméně na 3 %;
ii) nejméně 15 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů musí být kontrolováno na silnici a nejméně 25 % v provozovnách dopravců. Po 1. lednu 2010 musí být nejméně 30 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů kontrolováno na silnici a nejméně 50 % v provozovnách dopravců.
b) Silniční kontroly musí zahrnovat:
i) denní a týdenní doby řízení, bezpečnostní přestávky a denní a týdenní doby odpočinku;
ii) záznamové listy předchozích dnů, které se mají nacházet ve vozidle a/nebo údaje uložené pro stejné období na kartě řidiče a/nebo v paměti kontrolního zařízení a/nebo na výtiscích, když je to vyžadováno;
iii) řádné fungování kontrolního zařízení.
Tyto kontroly musí být prováděny bez jakékoliv diskriminace vozidel, dopravců a řidičů, ať už rezidentů či nerezidentů, a bez ohledu na začátek nebo cíl cesty nebo bez ohledu na typ tachografu.
c) Kontroly v provozovnách musí kromě bodů podléhajících silničním kontrolám a v souladu s čl. 11 odst. 2 Přílohy dále zahrnovat:
i) týdenní doby odpočinku a doby řízení mezi těmito dobami odpočinku;
ii) čtrnáctidenní omezení dob řízení;
iii) vyrovnání za zkrácené týdenní doby odpočinku podle čl. 8 odst. 6;
iv) používání záznamových listů a/nebo údajů z jednotky vozidla a karty řidiče a výtisků a/nebo organizaci pracovní doby řidičů.
2. V rámci vzájemné pomoci si příslušné orgány smluvních stran pravidelně vzájemně zasílají všechny dostupné informace týkající se:
- porušování této Dohody řidiči nerezidenty a sankce jim za to uložené;
- sankce uložené smluvní stranou svým rezidentům za taková porušení spáchaná na území jiných smluvních stran.
V případě vážných porušení obsahuje taková informace uloženou sankci.
3. Jestliže výsledky silniční kontroly řidiče vozidla registrovaného v jiné smluvní straně vedou k podezření, že došlo k porušení předpisů, které nelze při silniční kontrole zjistit, protože chybějí nezbytné údaje, poskytnou si příslušné orgány dotčených smluvních stran při vyjasňování situace vzájemnou pomoc. V případech, kdy příslušná smluvní strana provede kontrolu v provozovně dopravce, sdělí výsledek této kontroly druhé z dotčených stran.
4. Smluvní strany vzájemně spolupracují při organizaci koordinovaných silničních kontrol.
5. Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů vydá každé dva roky zprávu o uplatňování odstavce 1 tohoto článku smluvními stranami.
6.
a) Smluvní strana oprávní příslušné orgány k ukládání sankcí řidiči za porušení této Dohody, které bylo zjištěno na jeho území, a za něž dosud nebyla uložena sankce, i když k tomuto porušení došlo na území jiné smluvní či nesmluvní strany.
b) Smluvní strana oprávní příslušné orgány k ukládání sankcí dopravci za porušení této Dohody, které bylo zjištěno na jeho území, a za něž dosud nebyla uložena sankce, i když k tomuto porušení došlo na území jiné smluvní či nesmluvní strany. Výjimečně, bylo-li zjištěno porušení, kterého se dopustil dopravce usazený v jiné smluvní či nesmluvní straně, podléhá uložení sankcí postupu stanoveném ve dvoustranných dohodách o silniční dopravě mezi dotčenými stranami. Smluvní strany prošetří, zda by bylo možné zrušit počínaje rokem 2011 výjimku uvedenou v odst. 6 písm. b), a to na základě ochoty všech smluvních stran tak učinit.
7. Zahájí-li smluvní strana řízení nebo uloží-li sankci za určité porušení, musí o tom řidiči vystavit řádný písemný doklad.
8. Smluvní strany zajistí, aby existoval systém přiměřených sankcí, který může zahrnovat peněžité sankce, pro případ porušení této Dohody ze strany dopravců, přidružených odesílatelů, speditérů, organizátorů turistických zájezdů, hlavních dodavatelů, subdodavatelů a agentur zprostředkovávajících zaměstnání řidičům."
Článek 12a
(Vzorové standardizované formuláře)
1. Pro usnadnění mezinárodních silničních kontrol budou v Příloze této Dohody uvedeny vzorové jednotné formuláře, které mohou být v případě potřeby použity a které budou za tímto účelem do Dohody doplněny prostřednictvím nového Dodatku 3. Tyto formuláře budou zavedeny nebo změněny v souladu s postupem vymezeným v článku 22b.
2. Vzorové formuláře uvedené v Dodatku 3 nejsou v žádném případě závazné. Pokud jsou ovšem použity, musí být dodržován stanovený obsah, a to zejména číslování, pořadí a názvy položek.
3. Smluvní strany mohou z důvodu zajištění souladu s vnitrostátními či regionálními požadavky doplnit tyto údaje o další informace. Tyto dodatečné informace nesmí být za žádných okolností vyžadovány pro dopravu začínající v jiné smluvní straně či třetí zemi. Za tímto účelem musí být dodatečné údaje uvedeny na formuláři zcela odděleně od údajů určených pro mezinárodní dopravu.
4. Tyto formuláře musí být uznávány při všech silničních kontrolách prováděných na území smluvních stran této Dohody.
Článek 13
Přechodná ustanovení
1. Všechna nová ustanovení této Dohody včetně její Přílohy a Dodatků 1B a 2 týkající se zavedení digitálního kontrolního zařízení, se pro státy, které jsou smluvními stranami této Dohody, stanou závaznými nejpozději čtyři roky po nabytí účinnosti příslušných změn vyplývajících z postupu podle článku 21. Po uplynutí této lhůty musí být vozidla, na které se vztahuje tato Dohoda a která jsou poprvé uvedená do provozu, vybavena kontrolním zařízením, které je v souladu s těmito novými požadavky. Během této čtyřleté lhůty musí smluvní strany, které ve svých zemích tyto změny dosud neprovedly, na svém území přijímat a kontrolovat vozidla registrovaná u jiné smluvní strany této Dohody a již vybavená tímto digitálním kontrolním zařízením
2.
a) Smluvní strany přijmou všechna nezbytná opatření, aby byly nejpozději tři měsíce před uplynutím stanovené čtyřleté lhůty uvedené v odstavci 1, schopny vydávat karty řidiče uvedené v Příloze této Dohody v platném znění. Tato minimální tříměsíční doba musí být dodržena rovněž v případě, kdy smluvní strana implementuje ustanovení týkající se digitálního kontrolního zařízení podle Dodatku 1B Přílohy před uplynutím stanovené čtyřleté lhůty. Tyto smluvní strany musí pravidelně informovat sekretariát Pracovní skupiny pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise o vývoji v zavádění digitálního kontrolního zařízení na svém území v souladu s Dodatkem 1B Přílohy.
b) Dokud nebudou smluvní strany schopny vydávat karty podle písm. a), platí pro řidiče, po kterých je požadováno řízení vozidel vybavených kontrolním zařízením v souladu s Dodatkem 1B Přílohy, ustanovení článku 14 Přílohy této Dohody.
3. Uložení každé ratifíkační listiny nebo listiny o přistoupení po nabytí účinnosti změn uvedených v odstavci 1 se vztahuje na Dohodu v platném znění, včetně stanovené lhůty pro implementaci uvedené v odstavci 1.
Dojde-li k přistoupení v době kratší než dva roky před uplynutím lhůty uvedené v odst. 1, bude stát spolu s uložením své ratifíkační listiny nebo listiny o přistoupení informovat depositáře o datu, k němuž začne být na území tohoto státu digitální kontrolní zařízení využíváno. Stát může v takovém případě využít přechodného období, jehož trvání nepřekročí délku dvou let počínaje datem, jímž vstoupí Dohoda pro tento stát v účinnost. Depositář o tom bude informovat všechny smluvní strany.
Ustanovení předchozího odstavce platí rovněž v případě přistoupení státu po uplynutí stanovené čtyřleté lhůty pro implementaci uvedené v odstavci 1.
Článek 13a
(Přechodná ustanovení)
Ustanovení uvedená na konci čl. 12, odst. 7 písm. a) a odst. 7 písm. b) Přílohy této Dohody nabudou účinnosti 3 měsíce od nabytí účinnosti této novelizace.
Závěrečná ustanovení
Článek 14
1. Tato Dohoda je otevřena k podpisu do 31. března 1971 a po tomto datu k přistoupení členských států Evropské hospodářské komise a států přijatých do Komise s poradním hlasem podle odstavce 8 mandátu této Komise.
2. Tato Dohoda podléhá ratifikaci.
3. Ratifíkační listiny a listiny o přistoupení budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů.
4. Tato Dohoda vstoupí v účinnost stoosmdesátého dne potom, kdy bude uložena osmá listina o ratifikaci nebo přistoupení.
5. Pro každý stát, který ratifikuje tuto Dohodu nebo k ní přistoupí po uložení osmé ratifíkační listiny nebo listiny o přistoupení ve smyslu odstavce 4 tohoto článku, vstoupí tato Dohoda v účinnost stoosmdesátého dne po uložení jeho ratifíkační listiny nebo listiny o přistoupení.
Článek 15
1. Každá smluvní strana může vypovědět tuto Dohodu oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.
2. Výpověď nabude účinnosti šest měsíců po dni, kdy generální tajemník obdrží oznámení o výpovědi.
Článek 16
Tato Dohoda pozbude účinnosti, jestliže po nabytí účinnosti bude počet smluvních stran po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců menší než tři.
Článek 17
1. Každý stát může při podpisu této Dohody nebo při uložení své ratifíkační listiny nebo listiny o přistoupení anebo kdykoli později prohlásit v oznámení zaslaném generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že tato Dohoda bude platit na všech územích nebo na některém z území, která v mezinárodních vztazích zastupuje. Tato Dohoda bude platit na území nebo na územích uvedených v oznámení počínaje stoosmdesátým dnem poté, kdy toto oznámení obdržel generální tajemník, a jestliže toho dne tato Dohoda ještě nevstoupila v účinnost, počínaje dnem jejího vstupu v účinnost.
2. Každý stát, který podle předchozího odstavce učiní prohlášení, že Dohoda platí na některém území, které zastupuje v mezinárodních vztazích, může podle článku 15 této Dohody vypovědět tuto Dohodu, pokud jde o uvedené území.
Článek 18
1. Jakýkoli spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami ve věci výkladu nebo provádění této Dohody je pokud možno urovnán jejich vzájemným jednáním.
2. Jakýkoli spor, který nebude urovnán jednáním, bude podroben rozhodčímu řízení, požádá-li o to některá ze sporných smluvních stran, a předložen jednomu nebo více rozhodcům zvoleným společnou dohodou sporných stran. Jestliže se do tří měsíců ode dne, kdy bylo navrženo rozhodčí řízení, sporné strany nedohodnou o volbě rozhodce nebo rozhodců, může kterákoli z těchto stran požádat generálního tajemníka Organizace spojených národů, aby určil jediného rozhodce, jemuž bude spor předložen k rozhodnutí.
3. Rozhodnutí rozhodce nebo rozhodců určených podle předchozího odstavce je pro sporné smluvní strany závazný.
Článek 19
1. Každý stát může v době podpisu, ratifikace nebo přistoupení k této Dohodě prohlásit, že se necítí být vázán odstavci 2 a 3 článku 18 této Dohody. Ostatní smluvní strany nejsou vázány uvedenými odstavci vůči každé smluvní straně, která učinila takovou výhradu.
2. Jestliže některý stát při uložení své ratifíkační listiny nebo listiny o přistoupení učiní jinou výhradu, než tu podle odstavce 1 tohoto článku, sdělí generální tajemník Organizace spojených národů tuto výhradu státům, které již uložily svou ratifíkační listinu nebo listinu o přistoupení a nevypověděly později tuto Dohodu. Výhrada bude považována za přijatou, jestliže do šesti měsíců od tohoto sdělení žádný z těchto států nevznese námitku proti jejímu přijetí. V opačném případě nebude výhrada přijata, a jestliže stát, který výhradu učinil, ji neodvolá, bude uložení ratifíkační listiny nebo listiny o přistoupení tohoto státu neúčinné. Při použití ustanovení tohoto odstavce se nebude přihlížet k námitce států, jejichž přistoupení nebo ratifikace by byly podle tohoto odstavce neúčinné v důsledku výhrad, které učinily.
3. Každá smluvní strana, jejíž výhrada byla přijata v Podpisovém protokolu této Dohody, nebo která učinila výhradu podle odstavce 1 tohoto článku nebo výhradu přijatou podle odstavce 2 tohoto článku, může tuto výhradu kdykoli odvolat oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi.
Článek 20
1. Po uplynutí tří let od účinnosti této Dohody může každá smluvní strana požádat oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, aby byla svolána konference za účelem revize Dohody. Generální tajemník vyrozumí o této žádosti všechny smluvní strany a svolá revizní konferenci, jestliže do čtyř měsíců ode dne, kdy odeslal vyrozumění, nejméně třetina smluvních stran projeví svůj souhlas s touto žádostí.
2. Je-li konference podle předchozího odstavce svolána, vyrozumí o tom generální tajemník všechny smluvní strany a vyzve je, aby do tří měsíců předložily návrhy, o jejichž projednání na konferenci žádají. Generální tajemník sdělí všem smluvním stranám předběžný program jednání konference, jakož i znění těchto návrhů, nejméně tři měsíce přede dnem zahájení konference.
3. Generální tajemník na jakoukoli konferenci svolanou podle tohoto článku pozve všechny státy uvedené v odstavci 1 článku 14 této Dohody.
Článek 21
1. Každá smluvní strana může navrhnout jednu nebo více změn této Dohody. Znění každého pozměňovacího návrhu bude sděleno generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, který je sdělí všem smluvním stranám a vyrozumí o něm všechny ostatní státy uvedené v odstavci 1 článku 14 této Dohody.
2. Do šesti měsíců ode dne, kdy generální tajemník sdělil pozměňovací návrh, může každá smluvní strana informovat generálního tajemníka:
a) že má námitku proti navrhované změně; nebo
b) že, ačkoli má v úmyslu návrh přijmout, nejsou dosud v jejím státě splněny podmínky nutné k jeho přijetí.
3. Pokud smluvní strana, která zaslala sdělení uvedené v odstavci 2 písm. b) tohoto článku, neoznámí generálnímu tajemníkovi, že pozměňovací návrh přijímá, může podat námitku proti navržené změně do devíti měsíců od uplynutí šestiměsíční lhůty stanovené pro její sdělení.
4. Bude-li proti pozměňovacímu návrhu podána námitka za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku, bude návrh považován za nepřijatý a nenabude účinnosti.
5. Nebyla-li proti pozměňovacímu návrhu podána námitka za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku, bude návrh považován za přijatý od níže uvedeného data:
a) jestliže žádná smluvní strana nezaslala sdělení podle odstavce 2 písm. b) tohoto článku: po uplynutí šestiměsíční lhůty uvedené v odstavci 2 tohoto článku;
b) jestliže jakákoli smluvní strana zaslala sdělení podle odstavce 2 písm. b) tohoto článku: od dřívějšího ze dvou následujících dat:
- data, kdy všechny smluvní strany, které učinily takové sdělení, oznámily generálnímu tajemníkovi, že návrh přijímají, přičemž se však za toto datum pokládá den uplynutí šestiměsíční lhůty stanovené v odstavci 2 tohoto článku, jestliže všechna přijetí byla sdělena před uplynutím této lhůty;
- data uplynutí devítiměsíční lhůty stanovené v odstavci 3 tohoto článku.
5a. V případě státu, který se stane smluvní stranou této Dohody mezi okamžikem sdělení pozměňovacího návrhu a okamžikem, kdy je považován za přijatý, sdělí sekretariát Pracovní skupiny pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise nové smluvní straně navrhovanou změnu v co nejkratším možném termínu. Tato smluvní strana může generálního tajemníka informovat o jakékoli námitce před uplynutím šestiměsíční lhůty od data oznámení původního pozměňovacího návrhu všem smluvním stranám.
6. Každá změna považovaná za přijatou vstoupí v účinnost 3 měsíce ode dne, kdy byla považována za přijatou.
7. Generální tajemník oznámí co nejdříve všem smluvním stranám, zda proti pozměňovacímu návrhu byla podána námitka podle odstavce 2 písm. a) tohoto článku a zda obdržel od jedné nebo více smluvních stran sdělení podle odstavce 2 písm. b) tohoto článku. Jestliže obdržel od jedné nebo více smluvních stran takové sdělení, informuje všechny smluvní strany, zda smluvní strana nebo smluvní strany, které mu zaslaly takové sdělení, podávají námitku proti pozměňovacímu návrhu nebo jej přijímají.
8. Nezávisle na postupu projednávání pozměňovacích návrhů, stanoveném v odstavcích 1 až 6 tohoto článku, může být příloha k této Dohodě změněna dohodou mezi příslušnými orgány všech smluvních stran; jestliže příslušný orgán některé smluvní strany prohlásí, že podle jejího právního řádu je jeho souhlas podmíněn zvláštním zmocněním za tím účelem vydaným nebo schválením zákonodárného orgánu, bude se mít za to, že souhlas příslušného orgánu dotyčné smluvní strany ke změně přílohy nebyl dán, dokud příslušný orgán neoznámí generálnímu tajemníkovi, že požadované zmocnění nebo schválení bylo uděleno. Dohodou mezi příslušnými orgány bude určeno datum, kdy změněná příloha vstoupí v účinnost, a může být stanoveno, že během přechodného období zůstane původní příloha zcela nebo zčásti účinná souběžně se změněnou přílohou.
Článek 22
1. Dodatky 1 a 2 Přílohy této Dohody lze měnit postupem stanoveným v tomto článku.
2. Na žádost smluvní strany musí být jakýkoli pozměňovací návrh Dodatků 1 a 2 Přílohy této Dohody projednán Pracovní skupinou pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise.
3. Bude-li přijat většinou přítomných a hlasujících členů a jestliže tato většina představuje většinu smluvních stran přítomných a hlasujících, sdělí generální tajemník tuto změnu příslušným orgánům smluvních stran k přijetí.
4. Změna je přijata, pokud během šesti měsíců následujících po datu tohoto sdělení oznámí generálnímu tajemníkovi své námitky vůči změně méně než jedna třetina příslušných orgánů smluvních stran.
4a. V případě státu, který se stane smluvní stranou této Dohody mezi okamžikem sdělení návrhu změny a okamžikem, kdy je považována za přijatou, sdělí sekretariát Pracovní skupiny pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise nové smluvní straně navrhovanou změnu v co nejkratším možném termínu. Tato smluvní strana může generálního tajemníka informovat o jakékoli námitce před uplynutím šestiměsíční lhůty od data oznámení původního pozměňovacího návrhu všem smluvním stranám.
5. Jakoukoli přijatou změnu sdělí generální tajemník všem smluvním stranám a tato nabude účinnosti tři měsíce po datu tohoto oznámení.
Článek 22a
Postup pro provádění změn v Dodatku 1B
1. V Dodatku 1B Přílohy této Dohody lze provádět změny postupem uvedeným v tomto článku.
2. Každý pozměňovací návrh úvodních článků Dodatku 1B je schvalován Pracovní skupinou pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise většinou přítomných a hlasujících smluvních stran. Každá takto přijatá změna bude sekretariátem Pracovní skupiny předána generálnímu tajemníkovi, aby byla oznámena všem smluvním stranám. Účinnost nabude tři měsíce od data oznámení smluvním stranám.
3. Dodatek 1B, přizpůsobený pro tuto Dohodu z Přílohy 1B nařízení (EHS) č. 3821/85 uvedeném v článku 10 této Dohody, přímo závislý na změnách provedených v této Příloze Evropskou unií, jakákoliv změna provedená v této Příloze se vztahuje na Dodatek 1B, a to za následujících podmínek:
- sekretariát Pracovní skupiny pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise oficiálně informuje příslušné úřady všech smluvních stran o uveřejnění změn v Příloze 1B nařízení (EHS) v Úředním věstníku Evropského Společenství a zároveň předá tuto informaci generálnímu tajemníkovi spolu s exemplářem příslušných textů.
- tyto změny týkající se Dodatku 1B nabudou účinnosti za tři měsíce od data oznámení informace smluvním stranám.
4. Zahrnuje-li návrh na změnu Přílohy této Dohody také změnu Dodatku 1B, změny týkající se Dodatku mohou nabýt účinnosti teprve poté, co nabudou účinnosti změny týkající se Přílohy. Jsou-li v tomto smyslu změny Dodatku 1B předloženy současně se změnami Přílohy, stanoví se datum účinnosti podle data vyplývajícího z postupu popsaného v článku 21.
Článek 22b
(Postup pro změnu Dodatku 3)
1. Dodatek 3 Přílohy této Dohody lze měnit v souladu s následujícím postupem.
2. Každý návrh na zavedení vzorového formuláře do Dodatku 3 podle čl. 12a této Dohody nebo na změnu existujícího formuláře se předkládá k přijetí Pracovní skupině pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise. Návrh je považován za přijatý, je-li schválen většinou přítomných a hlasujících smluvních stran. Sekretariát Evropské hospodářské komise formálně informuje příslušné orgány všech smluvních stran této Dohody o všech takto schválených změnách a zároveň sdělí tuto informaci Generálnímu tajemníkovi spolu s kopií příslušného textu.
3. Každý takto schválený vzor lze používat po uplynutí 3 měsíců od data, kdy byla tato informace sdělena smluvním stranám této Dohody.
Článek 23
Kromě sdělení uvedených v článcích 20 a 21 této Dohody oznámí generální tajemník Organizace spojených národů státům uvedeným v článku 14, odstavci 1:
a) ratifikace a přistoupení podle článku 14 této Dohody;
b) data, k nimž tato Dohoda vstoupí v účinnost podle článku 14 této Dohody;
c) výpovědi podle článku 15 této Dohody;
d) ukončení této Dohody podle článku 16 této Dohody;
e) oznámení obdržená podle článku 17 této Dohody;
f) prohlášeních a oznámeních obdržených podle článku 19 této Dohody;
g) nabytí účinnosti jakékoli změny v souladu s článkem 21 této Dohody.
Článek 24
Podpisový protokol této Dohody má stejnou účinnost, platnost a trvání jako Dohoda, za jejíž nedílnou součást se považuje.
Článek 25
Po dni 31. března 1971 bude prvopis této Dohody uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů, který zašle jeho ověřené opisy každému ze států uvedených v odstavci 1 článku 14 této Dohody.
 
Příloha
KONTROLNÍ ZAŘÍZENÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Kapitola I
- Schválení typu
Článek 1
Pro účely této kapitoly se „kontrolním zařízením" rozumí „kontrolní zařízení nebo jeho součásti".
Každou žádost o schválení typu kontrolního zařízení nebo vzoru záznamového listu nebo paměťové karty spolu s náležitou dokumentací podává výrobce nebo jeho zmocněnec smluvní straně. Žádost pro každý typ kontrolního zařízení nebo typ vzoru záznamového listu nebo paměťové karty smí být podána pouze jedné smluvní straně.
Článek 2
Smluvní strana udělí schválení typu jakémukoli typu kontrolního zařízení, jakémukoli vzoru záznamového listu nebo paměťové karty, pokud odpovídají požadavkům stanoveným v Dodatku I nebo 1B této Přílohy, za předpokladu, že smluvní strana je schopna ověřit, že se vyráběné typy shodují se schváleným typem.
Kontrolnímu zařízení uvedenému v Dodatku 1B nesmí být uděleno schválení typu konstrukční části, dokud celý systém (vlastní kontrolní zařízení, karta řidiče a elektrické napojení převodovky) neprokázal svou odolnost proti nedovolené manipulaci nebo měnění údajů o době řízení. Zkoušky odolnosti zařízení provádějí odborníci obeznámení s nejnovějšími způsoby nedovolené manipulace.
Jakékoli úpravy nebo doplňky schváleného typu musí být dodatečně schváleny smluvní stranou, která schválila původní typ.
Článek 3
Smluvní strany přidělí žadateli ke každému typu kontrolního zařízení nebo vzoru záznamového listu nebo paměťové karty, které schválí podle článku 2, schvalovací značku v provedení stanoveném v Dodatku 2.
Článek 4
Příslušné orgány smluvní strany, jimž byla podána žádost o schválení typu kontrolního zařízení nebo vzoru záznamového listu nebo paměťové karty, zašlou orgánům ostatních smluvních stran do jednoho měsíce kopii osvědčení o schválení ke každému typu kontrolního zařízení nebo vzoru záznamového listu nebo paměťové karty doplněnou kopií příslušné dokumentace, nebo jim případně sdělí odmítnutí schválení; v případě odmítnutí sdělí důvody takového rozhodnutí.
Článek 5
1. Jestliže smluvní strana, která udělila schválení typu podle článku 2, zjistí, že kontrolní zařízení nebo vzor záznamového listu nebo paměťová karta nesoucí schvalovací značku, kterou tato smluvní strana přidělila, neodpovídají typu, který schválila, učiní nezbytná opatření, aby byla zajištěna shoda vyráběných typů se schváleným typem. V případě nutnosti mohou tato opatření vést až ke zrušení schválení typu.
2. Smluvní strana, která udělila schválení typu, toto schválení zruší, jestliže se typově schválené kontrolní zařízení nebo záznamový list nebo paměťová karta neshodují s touto Přílohou nebo jejími Dodatky nebo vykazují-li při používání závadu všeobecné povahy, v důsledku které nejsou vhodné pro zamýšlený účel.
3. Jestliže je smluvní strana, která udělila schválení typu, informována jinou smluvní stranou o jednom z případů uvedených v odstavcích 1 a 2, přijme po konzultaci s touto smluvní stranou rovněž opatření stanovená v těchto odstavcích v souladu s odstavcem 5.
4. Smluvní strana, která zjistila některý z případů uvedených v odstavci 2, smí až do odvolání zakázat uvádění kontrolních zařízení nebo záznamových listů nebo paměťových karet na trh a do provozu. Smí tak učinit rovněž v případech uvedených v odstavci 1 týkajících se kontrolních zařízení nebo záznamových listů nebo paměťových karet, jež byly vyloučeny z prvotního ověřování, pakliže je výrobce ani po řádném upozornění neuvede do souladu se schváleným typem nebo s požadavky této Přílohy.
Příslušné orgány smluvních stran se v každém případě do jednoho měsíce vzájemně informují o zrušení schválení typu nebo o jiných opatřeních učiněných podle odstavců 1, 2 a 3 a uvedou důvody těchto opatření.
5. Jestliže smluvní strana, která udělila schválení typu, popírá existenci případů uvedených v odstavcích 1 nebo 2, o kterých byla informována, vynasnaží se dotčené smluvní strany o vyřešení tohoto sporu.
Článek 6
1. Žadatel o schválení typu vzoru záznamového listu musí ve své žádosti uvést typ nebo typy kontrolního zařízení, pro něž je daný list navržen, a musí dodat k provedení zkoušek listu vhodné zařízení takového typu nebo takových typů.
2. Příslušné orgány každé smluvní strany vyznačí na osvědčení o schválení vzoru záznamového listu typ nebo typy kontrolního zařízení, na nichž smí být list tohoto vzoru používán.
Článek 7
Žádná smluvní strana nesmí zamítnout registraci vozidla vybaveného kontrolním zařízením, ani zakázat uvedení takového vozidla do provozu či jeho používání z důvodů, které by souvisely se skutečností, že toto vozidlo je vybaveno takovým zařízením, pakliže je toto kontrolní zařízení opatřeno schvalovací značkou uvedenou v článku 3 a montážním štítkem uvedeným v článku 9.
Článek 8
Každé rozhodnutí o zamítnutí nebo zrušení schválení typu kontrolního zařízení nebo vzoru záznamového listu nebo paměťové karty učiněné na základě této Přílohy musí být doloženo podrobným uvedením důvodů, na nichž se tato rozhodnutí zakládají. Rozhodnutí bude oznámeno dotyčné straně současně s poučením o opravných prostředcích, které má podle platných právních předpisů smluvní strany k dispozici a o lhůtách pro jejich uplatnění.
Kapitola II
- Montáž a kontrola
Článek 9
1. Montáž a opravy kontrolních zařízení jsou oprávněni provádět pouze pracovníci nebo dílny schválené pro tento účel příslušnými orgány smluvních stran, přičemž tyto orgány mohou před tímto schválením zjistit názory dotyčných výrobců.
Doba administrativní platnosti karet schválených dílen a pracovníků nesmí překročit jeden rok.
Jestliže je karta vydaná schválené dílně nebo pracovníkovi poškozena, nefunguje správně, je ztracena nebo ukradena, vydá příslušný orgán náhradní kartu do pěti pracovních dnů ode dne obdržení žádosti za tímto účelem.
Jestliže je náhradou za starou kartu vydána karta nová, musí být na nové kartě uvedeno totéž informační číslo dílny, ale index musí být zvýšen o jednotku. Orgán vydávající kartu musí vést záznamy o ztracených, ukradených nebo vadných kartách.
Smluvní strany přijmou veškerá opatření nezbytná k předcházení falšování karet vydávaných schváleným pracovníkům a dílnám.
2. Schválený pracovník nebo dílna opatří plombu zvláštní značkou, a navíc v souladu s Dodatkem 1B zapíše do kontrolního zařízení bezpečnostní elektronické údaje zejména pro provádění kontrol prokázání pravosti. Příslušné orgány smluvní strany vedou evidenci používaných značek, bezpečnostních elektronických údajů a karet vydaných schváleným dílnám a pracovníkům.
3. Příslušné orgány smluvních stran si vzájemně zašlou seznamy schválených pracovníků a dílen a karet jim vydaných a rovněž vzory značek a nezbytné informace o používaných elektronických bezpečnostních údajích.
4. Skutečnost, že zabudování kontrolního zařízení bylo provedeno v souladu s požadavky této Přílohy, se potvrzuje připevněním montážního štítku za podmínek stanovených v Dodatcích 1 nebo 1B.
5. Plomby mohou být odstraněny pracovníky nebo dílnami schválenými příslušnými orgány v souladu s ustanoveními odstavce 1 tohoto článku nebo za okolností popsaných v Dodatku 1 nebo 1B této Přílohy.
Kapitola III
- Používání zařízení
Článek 10
Zaměstnavatel a řidiči zajistí správné fungování a řádné užívání jak kontrolního zařízení, tak karty řidiče, jestliže je na řidiči požadováno řídit vozidlo vybavené kontrolním zařízením v souladu s Dodatkem 1B.
Článek 11
1. Zaměstnavatel vydá dostatečný počet záznamových listů řidičům vozidel vybavených kontrolním zařízením podle Dodatku I s ohledem na individuální povahu těchto listů, na dobu trvání přepravy a na nutnost nahradit listy poškozené nebo odebrané pověřeným kontrolním pracovníkem. Zaměstnavatel smí vydat řidičům pouze listy schváleného vzoru vhodné pro použití v kontrolním zařízení zabudovaném ve vozidle.
Je-li vozidlo vybaveno kontrolním zařízením podle Dodatku 1B, musí zaměstnavatel a řidič zajistit, aby s ohledem na dobu trvání přepravy mohly být v případě kontroly na požádání správně vytištěny údaje podle Dodatku 1B.
2.
a) Dopravce uchovává záznamové listy a výtisky, vyhotovují-li se podle čl. 12, odst. 1, v chronologickém pořadí a čitelné podobě nejméně jeden rok po jejich použití a na žádost dotyčných řidičů jim vydá jejich kopie. Dopravce vydá dále dotyčným řidičům na žádost kopie stažených údajů z karty řidiče a jejich výtisky. Záznamové listy, výtisky a stažené údaje musí být předloženy nebo vydány na žádost pověřeného kontrolora.
b) Dopravce, který používá vozidla vybavená kontrolním zařízením podle Dodatku 1B této Přílohy a na něž se vztahuje tato Dohoda, zajistí, aby
i) se veškeré údaje pravidelně stahovaly z jednotky vozidla a karty řidiče, jak to stanoví smluvní strana, a aby se příslušné údaje stahovaly častěji, aby se zajistilo, že jsou staženy údaje o všech činnostech, které dopravce provedl nebo které pro něj byly provedeny,
ii) veškeré údaje stažené z jednotky vozidla a z karty řidiče byly uchovávány po dobu nejméně 12 měsíců po jejich zaznamenání a na žádost kontrolora byly tyto údaje dostupné z provozovny dopravce, přímo nebo dálkově.
Pro účely tohoto pododstavce je pojem "stahování" vykládán v souladu s definicí uvedenou v kapitole I, bodě s) Dodatku 1B."
3. Kartu řidiče definovanou v Dodatku 1B vydá na požádání řidiče příslušný orgán smluvní strany, kde má řidič své obvyklé bydliště.
Smluvní strana smí požadovat na každém řidiči, na kterého se vztahuje tato Dohoda a který má obvyklé bydliště na jeho území, aby měl kartu řidiče.
a) Pro účely této Dohody se „obvyklým bydlištěm" rozumí místo, kde se určitá osoba obvykle zdržuje, tj. nejméně 185 dní v kalendářním roce z důvodů osobních a profesních vazeb nebo v případě osob bez profesních vazeb z důvodu osobních vazeb vyplývajících z úzkých vztahů mezi touto osobou a místem, kde bydlí.
Za obvyklé bydliště osoby, jejíž profesní vazby jsou jinde než osobní vazby a která tedy střídavě pobývá na různých místech ve dvou nebo více smluvních stranách, se však považuje místo jejích osobních vazeb, pokud se tam pravidelně vrací. Tato poslední podmínka se nepožaduje, pokud osoba pobývá v některé smluvní straně, aby zde vykonávala časově omezený úkol.
b) Řidiči prokazují obvyklé bydliště jakýmkoli vhodným dokladem, např. průkazem totožnosti nebo jakýkoli jiným platným dokladem.
c) Mají-li příslušné orgány smluvní strany vydávající kartu řidiče pochybnosti o správnosti údajů týkajících se obvyklého bydliště podle písmene b), nebo pro účely určitých specifických kontrol mohou tyto orgány požadovat dodatečné informace nebo důkazy.
d) Příslušné orgány vydávající smluvní strany se v rámci možností ujistí, že žadatel ještě není držitelem platné karty řidiče.
4.
a) Příslušný orgán smluvní strany zapisuje do karty řidiče osobní údaje podle Dodatku 1B.
Doba administrativní platnosti karty řidiče nesmí překročit 5 let.
Řidič smí být držitelem pouze jedné platné karty řidiče. Řidič je oprávněn používat pouze vlastní osobní kartu. Řidič nesmí používat kartu řidiče, která je vadná nebo jejíž platnost uplynula.
Jestliže je vydána nová karta náhradou za starou, musí nová karta nést stejné číslo vydání karty řidiče, ale index musí být zvýšen o jednotku. Vydávající orgán musí vést záznamy o vydaných, ukradených, ztracených nebo vadných řidičských kartách po dobu, která se rovná nejméně lhůtě jejich platnosti.
Jestliže je karta řidiče poškozena, nefunguje správně, je ztracena nebo ukradena, vydá orgán náhradní kartu do 5 pracovních dnů od obdržení odůvodněné žádosti za tímto účelem.
V případě žádosti o obnovu karty, jejíž den uplynutí platnosti se blíží, vydá orgán novou kartu před uplynutím platnosti, jestliže je žádost podána ve lhůtách stanovených v 4 pododstavci článku 12.
b) Karta řidiče je vydávána pouze žadatelům, na které se vztahuje tato Dohoda.
c) Karta řidiče je osobní. Za žádných okolností nesmí být během své platnosti odejmuta nebo pozastavena, ledaže příslušný orgán smluvní strany zjistí, že karta byla padělaná, že řidič používá cizí kartu nebo že karta byla získána na základě nesprávných prohlášení nebo padělaných dokladů. Jestliže kartu pozastaví nebo odejme jiná smluvní strana, než je vydávající smluvní strana, vrátí tato smluvní strana kartu orgánům vydávající smluvní strany a zdůvodní toto opatření.
d) Smluvní strany navzájem uznávají karty řidiče.
Jestliže si držitel platné karty řidiče vydané smluvní stranou zřídí obvyklé bydliště v jiné smluvní straně, může požádat o výměnu své karty za rovnocennou kartu řidiče; smluvní strana provádějící tuto výměnu odpovídá za případné ověření platnosti předložené karty.
Smluvní strany provádějící výměnu vrátí starou kartu orgánům vydávající smluvní strany a výměnu zdůvodní.
e) Jestliže smluvní strana nahradí nebo vymění kartu řidiče, je tato náhrada nebo výměna a každá následná náhrada nebo obnova zaevidována v této smluvní straně.
f) Smluvní strany učiní všechna nezbytná opatření proti jakékoli možnosti padělání karet řidičů.
5. Smluvní strany zajistí, aby údaje potřebné ke sledování souladu s touto Dohodou, což jsou údaje zaznamenávané a uchovávané kontrolním zařízením podle Dodatku 1B této Přílohy, byly dostupné 365 dní po dni svého záznamu za podmínek zaručujících jejich bezpečnost a správnost.
Smluvní strany přijmou všechna opatření, aby zajistily, že opětný prodej kontrolního zařízení nebo jeho vyřazení z provozu nenaruší zejména řádné používání tohoto odstavce.
Článek 12
1. Řidiči nesmějí používat ušpiněné nebo poškozené záznamové listy nebo karty řidiče. Listy musí být proto vhodným způsobem chráněny.
V případě poškození listu nebo karty řidiče, které obsahují záznamy, připojí řidiči poškozený list nebo kartu řidiče k listu rezervnímu nebo příslušnému použitému jako jeho náhrada.
Jestliže je karta řidiče poškozena, nefunguje správně, je ztracena nebo ukradena, musí řidič během 7 kalendářních dnů podat žádost o její náhradu příslušným orgánům smluvní strany, ve kterém má své obvyklé bydliště.
Jestliže si řidič přeje obnovit svou kartu řidiče, podá žádost příslušnému orgánu smluvní strany, ve kterém má obvyklé bydliště, nejpozději 15 pracovních dní před uplynutím platnosti karty.
Změnit článek 12 odstavec 2 Přílohy následovně:
2.
a) Řidiči musí používat záznamové listy nebo kartu řidiče každý den, kdy řídí, od okamžiku, kdy převezmou vozidlo. Záznamový list nebo karta řidiče nesmí být vyjmuty před koncem denní pracovní doby, pokud není jejich vyjmutí jinak povoleno. Žádný záznamový list nebo karta řidiče nesmí být používány po dobu delší, než pro kterou jsou určeny. Je-li ve vozidle vybaveném kontrolním zařízením v souladu s Dodatkem 1B přítomen více než jeden řidič, každý z řidičů zajistí, aby byla jeho karta vložena do správného otvoru v tachografu.
b) Jestliže v důsledku svého vzdálení se od vozidla nemůže řidič používat kontrolní zařízení zabudované do vozidla, musí být časové úseky uvedené v odst. 3 druhé odrážce písm. b), c) a d):
i) zaznamenány na záznamovém listu ručně, automatickým záznamem nebo jinými prostředky čitelně a bez znečištění listu, je-li vozidlo vybaveno kontrolním zařízením v souladu s Dodatkem 1, nebo
ii) zadány na kartu řidiče zařízením k ručnímu zadání údajů, je-li vozidlo vybaveno kontrolním zařízením v souladu s Dodatkem 1B.
c) Nachází-li se ve vozidle více než jeden řidič, mění řidiči záznamové listy tak, aby informace uvedené v odst. 3 druhé odrážce písm. b), c) a d) níže byly zaznamenány na záznamovém listu řidiče, který v danou dobu skutečně řídil.
3. Řidič musí:
— zajistit, aby doba zaznamenaná na listu souhlasila s úředním časem v zemi registrace vozidla,
— s přepínacím mechanismem zacházet tak, aby následující časové úseky byly zaznamenány odděleně a zřetelně:5. Každý člen osádky zapíše na svůj záznamový list tyto informace:
a) na začátku používání listu - své příjmení a jméno;
b) datum a místo začátku a konce použití listu;
c) registrační značku každého vozidla, ke kterému byl řidič přidělen, a to jak při zahájení první cesty zaznamenané na listu, tak i při změně vozidla během používání listu;
d) stav počitadla ujetých kilometrů:
— na začátku první jízdy zaznamenané na listu,
— na konci poslední jízdy zaznamenané na listu,
— při změně vozidla během pracovního dne (stav počitadla v dosavadním vozidle a stav počitadla v nově přiděleném vozidle);
e) případně dobu, kdy dojde ke výměně vozidla.
5a. V souladu s Dodatkem 1B musí řidič do kontrolního zařízení zapsat symboly zemí, ve kterých začíná a končí jeho denní pracovní doba.
Výše uvedené zápisy údajů musí být provedeny řidičem jen ručně nebo automaticky, jestliže je kontrolní zařízení napojeno na satelitní vyhledávací systém.
6. Kontrolní zařízení podle definice v Dodatku 1 musí být zkonstruováno tak, aby osoby pověřené kontrolou mohly po případném otevření zařízení přečíst záznamy týkající se devíti hodin předcházejících době kontroly, aniž by došlo k trvalému zdeformování, poškození nebo zašpinění listu.
Zařízení musí být dále konstruováno tak, aby bylo možné bez otevření skřínky ověřovat, zda se provádí záznamy.
7.
a) Řídí-li řidič vozidlo vybavené kontrolním zařízením v souladu s Dodatkem 1, musí být schopen kdykoli na žádost kontrolora předložit:
i) záznamové listy z běžného týdne a listy použité řidičem v předcházejících 15 kalendářních dnech,
ii) kartu řidiče, je-li jejím držitelem, a
iii) ručně provedený záznam nebo výtisk pořízený v běžném týdnu a v předchozích 15 kalendářních dnech, jak je vyžadováno podle této Dohody.
Po nabytí účinnosti podle čl. 13a této Dohody zahrnují časové úseky uvedené v bodech i) a iii) běžný den a předchozích 28 kalendářních dnů.
c) Pověřený kontrolor může zkontrolovat dodržování Dohody analýzou záznamových listů, zobrazených nebo vytištěných údajů, které byly zaznamenány kontrolním zařízením nebo kartou řidiče, nebo není-li to možné, analýzou jakéhokoli podkladu, který dokládá nedodržení některého ustanovení, jako v případech uvedených v článku 13 odstavcích 2 a 3.
b) Řídí-li řidič vozidlo vybavené kontrolním zařízením v souladu s Dodatkem 1B, musí být schopen kdykoli na žádost kontrolora předložit:
i) kartu řidiče, jejímž je držitelem,
ii) ručně provedený záznam nebo výtisk pořízený v běžném týdnu a v předchozích 15 kalendářních dnech, jak je vyžadováno podle této Dohody,
iii) záznamové listy, které odpovídají některému z období uvedených v předchozím bodě, během nichž řídil vozidlo vybavené kontrolním zařízením v souladu s Dodatkem 1.
Po nabytí účinnosti podle čl. 13a této Dohody zahrnují časové úseky uvedené v bodě ii) běžný den a předchozích 28 kalendářních dnů.
8. Je zakázáno falšovat, potlačovat nebo ničit údaje zaznamenané na záznamovém listu, uchovávané v kontrolním zařízení nebo na kartě řidiče, nebo na výtiscích z kontrolního zařízení definovaného v Dodatku 1B. Totéž se vztahuje na každou manipulaci s kontrolním zařízením, záznamovým listem nebo kartou řidiče, které může mít za následek zfalšování, potlačení nebo zničení údajů a/nebo vytisknutých informací. Ve vozidle nesmí být žádný přístroj, který by bylo možné k tomuto účelu použít.
Článek 13
1. Jestliže dojde k poruše nebo vadné činnosti kontrolního zařízení, musí je zaměstnavatel nechat opravit schváleným pracovníkem nebo dílnou, jakmile to okolnosti dovolí.
Je-li vozidlo neschopné vrátit se zpět do provozovny do jednoho týdne ode dne poruchy nebo zjištění vadné činnosti, musí být oprava provedena během cesty.
Smluvní strany mohou stanovit, že příslušné orgány mohou zakázat užívání vozidla, pokud porucha nebo vadná činnost nebyly opraveny v souladu s prvním a druhým pododstavcem.
"2.
a) V době, kdy je kontrolní zařízení neschopné provozu nebo nefunguje správně, uvede řidič na záznamovém listu nebo listech nebo na příslušném listu, který je třeba připojit k záznamovému listu nebo ke kartě řidiče a na kterých zapíše údaje umožňující jeho identifikaci (jméno řidiče a číslo svého řidičského průkazu nebo jméno a číslo své karty řidiče) včetně svého podpisu, všechny údaje o různých časových úsecích, které kontrolním zařízením nebyly nadále zaznamenávány nebo tištěny správně.
b) Jestliže je karta řidiče poškozena, nefunguje správně, je ztracena nebo ukradena, nebo ji řidič nemá, musí řidič:
i) na začátku jízdy vytisknout údaje o vozidle, které řídí, a na výtisk zaznamenat: údaje, které umožní identifikaci řidiče (jméno řidiče a číslo svého řidičského průkazu nebo jméno a číslo své karty řidiče), včetně svého podpisu, časové úseky uvedené v čl. 12 odst. 3 druhé odrážce písm. b), c) a d);
ii) na konci jízdy vytisknout údaje týkající se časových úseků zaznamenaných kontrolním zařízením, zaznamenat dobu jiné práce, pracovní pohotovosti a odpočinku od vyhotovení výtisku na začátku jízdy, nejsou-li zaznamenány tachografem, a uvést na tomto dokumentu údaje, které umožní identifikaci řidiče (jméno řidiče a číslo svého řidičského průkazu nebo jméno a číslo své karty řidiče) včetně svého podpisu.
3. Jestliže je karta řidiče poškozena nebo nefunguje správně, vrátí ji řidič příslušnému orgánu smluvní strany, ve které má obvyklé bydliště. Krádež karty řidiče musí být předmětem formálního prohlášení příslušným orgánům státu, ve kterém ke krádeži došlo.
Ztráta karty řidiče musí být ohlášena ve formálním prohlášení příslušným orgánům státu, který ji vydal, a příslušným orgánům smluvní strany obvyklého bydliště, pokud se tato místa liší.
Řidič smí pokračovat v řízení bez karty řidiče nejdéle po dobu 15 kalendářních dnů nebo déle, je-li to nezbytné vzhledem k návratu vozidla na jeho základnu, za předpokladu, že řidič může během této doby prokázat nemožnost kartu předložit nebo užít.
Jestliže se orgány smluvní strany, ve které má řidič obvyklé bydliště, liší od orgánů, které vydaly jeho kartu, a je na nich požadována obnova, náhrada nebo výměna karty řidiče, informují orgány, které vydaly starou kartu, o přesných důvodech pro její obnovu, náhradu nebo výměnu.
Článek 14
1. V souladu s článkem 13, odstavcem 2 písm. b) Dohody musí být řidiči, kteří řídí vozidlo registrované v smluvní straně a kterým příslušné úřady ještě nebyly schopny vydat kartu řidiče, a kteří během přechodného období uvedeného v odstavci 1 tohoto článku řídí v mezinárodní dopravě vozidlo vybavené digitálním kontrolním zařízením podle Dodatku 1B této Přílohy, schopni kdykoli na žádost kontrolora předložit výtisky a/nebo záznamové listy z běžného týdne a v každém případě výtisk a/nebo záznamový list z posledního dne předchozího týdne, v němž řídili.
2. Odstavec 1 se nevztahuje na řidiče vozidel registrovaných v zemi, kde je používání karty řidiče povinné. Řidiči musí být však schopni kdykoli na žádost kontrolora předložit výtisky.
3. Na výtiscích uvedených v odstavci 2 uvedou řidiči údaje umožňující jejich identifikaci (jméno řidiče a číslo řidičského průkazu) včetně svého podpisu.
Příloha - DODATEK 1
POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, ZKOUŠKY, MONTÁŽ A KONTROLU
I. DEFINICE
V tomto Dodatku se rozumí:
a) „kontrolním zařízením" přístroj určený k zabudování do silničních vozidel pro automatickou nebo poloautomatickou indikaci a záznam údajů o provozu těchto vozidel a o některých pracovních dobách jejich řidičů;
b) „záznamovým listem" list určený k přijímání a zaznamenávání údajů, který se vkládá do kontrolního zařízení a na němž jeho zapisovací zařízení zapisují průběžně informace, které mají být zaznamenány;
c) „konstantou kontrolního zařízení" číselný údaj, který udává hodnotu vstupního signálu pro indikaci a zaznamenání ujeté vzdálenosti 1 km. Tato konstanta musí být vyjádřena buďto v otáčkách na kilometr (k = ...ot/km), nebo v impulzech na kilometr (k =...imp/km);
d) „charakteristickým koeficientem vozidla" číselná charakteristika udávající hodnotu výstupního signálu vyslaného součástí vozidla spojenou s kontrolním zařízením (výstupní hřídel převodovky nebo náprava) po ujetí vzdálenosti 1 km vozidlem měřenou v normálních zkušebních podmínkách (viz kapitola VI odstavec 4 tohoto Dodatku). Charakteristický koeficient se vyjadřuje buďto v otáčkách na kilometr (W = ...ot/km), nebo v impulzech na kilometr (W = ..imp/km),
e) „účinným obvodem pneumatiky na kole" průměr ze vzdáleností projetých koly pohánějícími vozidlo (hnacími koly), po jejich jednom úplném otočení. Měření těchto vzdáleností musí být provedeno za normálních zkušebních podmínek (viz kapitola VI odstavec 4 tohoto Dodatku) a vyjadřuje se ve formě "1 = ... mm".
II. OBECNÉ VLASTNOSTI A FUNKCE KONTROLNÍHO ZAŘÍZENÍ
Kontrolní zařízení musí zaznamenávat tyto údaje:
1. vzdálenost ujetou vozidlem,
2. rychlost vozidla,
3. dobu řízení,
4. dobu ostatní práce nebo pracovní pohotovosti,
5. přerušení práce a denní doby odpočinku,
6. otevření skříňky obsahující záznamový list,
7. u elektronických kontrolních zařízení, což jsou zařízení zpracovávající elektricky přenášené signály ze snímače vzdálenosti a rychlosti, každé přerušení dodávky proudu pro kontrolní zařízení (s výjimkou osvětlení) a pro snímač vzdálenosti a rychlosti a každé přerušení signálního vedení k snímači vzdálenosti a rychlosti, pokud je toto přerušení delší než 100 milisekund.
Kontrolní zařízení vozidel se dvěma řidiči musí zaznamenávat souběžně, ale odděleně na dvou samostatných záznamových listech údaje o dobách uvedených pod body 3, 4 a 5.
III. KONSTRUKČNÍ POŽADAVKY NA KONTROLNÍ ZAŘÍZENÍ
A. VŠEOBECNĚ
1. Kontrolní zařízení musí obsahovat tyto části:
a) Vizuální ukazatele zobrazující:
- ujetou vzdálenost (počitadlo ujetých kilometrů),
- rychlost (rychloměr),
- čas (hodiny).
b) Záznamové zařízení tvořené:
- zapisovačem ujeté vzdálenosti
- zapisovačem rychlosti
- jedním nebo více zapisovači času vyhovujících podmínkám stanoveným v kapitole III, části C 4
c) Zapisovací zařízení, které na záznamový list zaznamenává odděleně:
- každé otevření skříňky obsahující tento list
- u elektronických kontrolních zařízení, které jsou definovány v bodu 7 kapitoly II, každé přerušení dodávky proudu delší než 100 milisekund (s výjimkou osvětlení) nejpozději při obnovení dodávky proudu
- u elektronických kontrolních zařízení, které jsou definovány v bodu 7 kapitoly II, každé přerušení dodávky proudu delší než 100 milisekund u snímače vzdálenosti a rychlosti a každé přerušení přívodu signálu ke snímači vzdálenosti a rychlosti.
2. Jakýkoli dodatečný přístroj kontrolního zařízení, kromě výše uvedených, nesmí narušovat správnou funkci povinných zařízení ani zhoršovat jejich čtení.
Kontrolní zařízení musí být po vybavení takovýmito případnými dodatečnými přístroji předloženo ke schválení.
3. Materiály
a) Všechny součásti kontrolního zařízení musí být z materiálů stabilních s dostatečnou mechanickou pevností a neměnnými elektrickými a magnetickými vlastnostmi.
b) Každá změna součásti kontrolního zařízení nebo povahy materiálů použitých pro jeho výrobu musí být před použitím ve výrobě schválena orgánem, který pro zařízení udělil schválení typu.
4. Měření ujeté vzdálenosti
Ujeté vzdálenosti mohou být měřeny a zaznamenávány:
- buďto za jízdy vpřed a jízdy vzad,
- nebo pouze při jízdě vpřed.
Registrace jízdy vzad nesmí v žádném případě ovlivnit přehlednost a přesnost ostatních záznamů.
5. Měření rychlosti
a) Rozsah měření rychlosti musí být stanoven osvědčením o homologaci.
b) Vlastní frekvence a tlumení měřícího mechanizmu musí být takové, aby přístroje ukazující a zaznamenávající rychlosti mohly v rozsahu měření sledovat změnu až do 2 m/sec2 v rozsahu povolených tolerancí.
6. Měření času (hodiny)
a) Ovládací zařízení k nastavení hodin se musí nacházet uvnitř skříňky obsahující záznamový list; každé otevření této skříňky je automaticky zaznamenáno na záznamový list.
b) Je-li posunovací mechanizmus záznamového listu ovládán hodinami, doba jeho správné funkce po úplném natažení musí být delší nejméně o 10 % než doba záznamu odpovídající nejdelší době záznamu přístroje na list.
7. Osvětlení a ochrana
a) Vizuální přístroje musí být opatřeny vhodným neoslňujícím osvětlením.
b) Při normálních podmínkách použití všechny vnitřní součásti přístroje musí být chráněny proti vlhkosti a prachu. Dále musí být chráněny proti falšování zapečetitelnými schránkami.
B. VIZUÁLNÍ PŘÍSTROJE
1. Ukazatel ujeté vzdálenosti (počitadlo kilometrů)
a) Hodnota nejmenší jednotky členění počitadla ukazujícím ujetou vzdálenost musí být 0,1 km. Číslice vyjadřující stovky metrů musí být jasně odlišeny od těch, které ukazují celé kilometry.
b) Číslice počitadla kilometrů musí být jasně čitelné a musí mít výšku nejméně 4 mm.
c) Počitadlo kilometrů musí být schopno zaznamenat vzdálenost nejméně do 99999,9 km.
2. Ukazatel rychlosti (rychloměr)
a) V rámci rozsahu měření musí být stupnice rychlosti jednotně odstupňována po 1, 2, 5 nebo 10 km/h. Hodnota dílku na stupnici rychlosti (intervalu mezi dvěma následujícími značkami) nesmí přesáhnout 10 % nejvyšší rychlosti uvedené na stupnici.
b) Oblast indikace za rozsahem měření nemusí být opatřena číslicemi.
c) Délka intervalu na stupnici odpovídající rozdílu rychlosti 10 km/h nesmí být menší než 10 mm.
d) U ukazatele s ručičkou vzdálenost mezi ručičkou a ciferníkem nesmí překročit 3 mm.
3. Ukazatel času (hodiny)
Ukazatel času musí být viditelný z vnějšku přístroje a čtení z něj musí být snadné, spolehlivé a jednoznačné.
C. ZAPISOVACÍ ZAŘÍZENÍ
1. Všeobecně
a) V každém přístroji, bez ohledu na tvar záznamového listu (pás nebo kotouč), musí být vyznačena značka umožňující vložení záznamového listu tak, aby bylo zajištěno, že čas na hodinách odpovídá záznamu tohoto času na listu.
b) Mechanismus pohánějící záznamový list musí zaručovat, že list se pohybuje bez vůle a může být volně vložen a vyjmut.
c) Zařízení posunu záznamového listu, má-li list tvar kotouče, je poháněno hodinovým mechanismem. V tom případě musí být otáčivý pohyb listu trvalý a stejnoměrný s minimální rychlostí 7 mm/h měřeno na vnitřním okraji kruhu vymezujícího pásmo záznamu rychlosti.
V přístroji s provedením pro pás, kde je posuvné zařízení listů poháněno hodinovým mechanismem, musí rychlost přímočarého posunu činit nejméně 10 mm/h.
d) Zaznamenávání ujeté vzdálenosti, rychlosti vozidla a otevření skříňky obsahující záznamový list nebo listy musí být automatické.
2. Záznam ujeté vzdálenosti
a) Každý kilometr ujeté vzdálenosti musí být zobrazen v zápisu změnou nejméně 1 mm na odpovídající souřadnici.
b) I při rychlosti u horní hranice rozsahu měření musí být zápis ujeté vzdálenosti jasně čitelný.
3. Záznam rychlosti
a) Zapisovací pero rychlosti musí zásadně mít pohyb přímočarý a kolmý ke směru posunu záznamového listu, bez ohledu na tvar listu.
Křivočarý pohyb pera je však možný, jsou-li splněny tyto podmínky:
— stopa pera musí být kolmá ke střednímu obvodu (u listů ve tvaru kotouče) nebo k ose pásma vymezeného pro záznam rychlosti (u listů ve tvaru pásu),
— poměr mezi poloměrem křivosti stopy zapsané perem a šířkou pásma vymezeného pro záznam rychlosti nesmí být menší než 2,4:1, bez ohledu na tvar listu,
— čáry časové stupnice musí protínat pásmo záznamu podle křivky se stejným poloměrem, jako je stopa zapsaná perem. Vzdálenost mezi čarami na časové stupnici musí odpovídat nejvýše hodině.
b) Každá změna rychlosti o 10 km/h musí být zobrazena v zápisu změnou nejméně 1,5 mm na odpovídající souřadnici.
4. Záznam času
a) Kontrolní zařízení musí být konstruováno tak, aby vždy zaznamenávalo dobu řízení automaticky a aby bylo možné zaznamenávat pomocí přepínacího zařízení odděleně ostatní časové úseky:b) Vlastnosti záznamových stop, jejich vzájemná poloha a případně značky uvedené v odstavci 4 písm. a) musí umožňovat jasné rozlišení různých dob.
Druh různých časových úseků musí být zobrazen v zápisu různou tloušťkou stop k nim se vztahujících nebo jiným systémem s nejméně stejnou účinností, pokud jde o čitelnost a interpretaci záznamu.
c) U vozidel s osádkou složenou z několika řidičů musí být záznamy podle odstavce 4 písm. a) provedeny na dvou různých listech, z nichž každý je přidělen jednomu řidiči. V tomto případě musí být posuv různých listů zajištěn buďto jedním mechanismem, nebo oddělenými mechanismy synchronizovanými.
D. UZAVÍRACÍ ZAŘÍZENÍ
1. Skříňka obsahující záznamový list nebo listy a ovládací zařízení k nastavení hodin musí být opatřena zámkem.
2. Každé otevření skříňky obsahující záznamový list nebo listy a ovládací zařízení k nastavení hodin musí být zaznamenáno automaticky na listu nebo listech.
E. NÁPISY
1. Na ciferníku kontrolního zařízení musí být umístěny následující nápisy:
- v blízkosti údaje záznamu vzdálenosti jednotka měření vzdálenosti ve formě symbolu "km", v blízkosti stupnice rychlosti označení "km/h",
- měřicí rozsah tachometru ve formě "Vmin ... km/h, Vmax ... km/h". Toto označení není nutné, je-li uvedeno na popisném štítku přístroje.
Tyto požadavky se nevztahují na kontrolní zařízení schválená před 10. srpnem 1970.
2. Popisný štítek musí být zabudován do přístroje a musí uvádět následující údaje, jež musí být viditelné na zabudovaném kontrolním zařízení:
- jméno a adresa výrobce přístroje,
- výrobní číslo a rok výroby,
- schvalovací značka typu kontrolního zařízení,
- konstanta přístroje ve formě k = ...rev/km" nebo "k =...imp/km",
- případně rozsah měření rychlosti ve formě uvedené v odstavci 1,
- jestliže citlivost přístroje na úhel naklonění může mít vliv na údaje přístroje nad přípustné tolerance, je přípustná úhlová orientace vyjádřena takto:kde a představuje úhel měřený od horizontální polohy předního čela (obráceného nahoru) přístroje, na kterou je přístroj nastaven, beta a gama představují nejvyšší přípustné odchylky nahoru a dolů od úhlu nastavení a.
F. MAXIMÁLNÍ POVOLENÉ ODCHYLKY (VIZUÁLNÍ A ZAPISOVACÍ PŘÍSTROJE)
1. Na zkušební stolici před montáží:
a) ujetá vzdálenost:
1 % plus nebo minus od skutečné vzdálenosti, která je nejméně 1 km,
b) rychlost:
3 km/h plus nebo minus od skutečné rychlosti,
c) čas:
plus nebo minus 2 minuty za den s maximem 10 minut za 7 dní v případě, kdy doba chodu hodin po natažení není kratší než tato doba.
2. Při montáži:
a) ujetá vzdálenost:
2 % plus nebo minus od skutečné vzdálenosti, která je nejméně 1 km,
b) rychlost:
4 km/h plus nebo minus od skutečné rychlosti,
c) čas:
2 minuty za den, nebo 10 minut za 7 dní
3. V provozu:
a) ujetá vzdálenost:
4 % plus nebo minus od skutečné vzdálenosti, která je nejméně 1 km,
b) rychlost:
6 km/h plus nebo minus od skutečné rychlosti,
c) čas:
2 minuty za den, nebo 10 minut za 7 dní
4. Maximální povolené odchylky stanovené v odstavcích 1, 2 a 3 platí pro teploty v rozsahu 0 až 40 °C, přičemž jde o teploty v nejbližším okolí přístroje.
5. Maximální povolené odchylky stanovené v odstavcích 2 a 3 platí pro měření při podmínkách uvedených v kapitole VI.
IV. ZÁZNAMOVÉ LISTY
A. VŠEOBECNĚ
1. Záznamové listy musejí mít takovou jakost, aby nebránily normální funkci přístroje a aby zápisy na nich provedené byly nesmazatelné a jasně čitelné a rozeznatelné.
Záznamové listy musejí zachovávat své rozměry a své záznamy za normálních podmínek vlhkosti a teploty.
Kromě toho musí být možné, aby každý člen posádky mohl zapisovat na listy následující informace, aniž by je poškodil a aniž by se zhoršila čitelnost záznamů:
a) na začátku používání listu - své příjmení a jméno;
b) datum a místo začátku a konce použití listu;
c) registrační značku každého vozidla, ke kterému byl řidič přidělen, a to jak při zahájení první cesty zaznamenané na listu, tak i při změně vozidla během používání listu;
d) stav počitadla ujetých kilometrů:
— na začátku první jízdy zaznamenané na listu,
— na konci poslední jízdy zaznamenané na listu,
— při změně vozidla během pracovního dne (stav počitadla v dosavadním vozidle a stav počitadla v nově přiděleném vozidle);
e) dobu, kdy dojde ke výměně vozidla.
Za obvyklých podmínek skladování musí záznamy zůstat čitelné po dobu nejméně jednoho roku.
2. Minimální záznamová kapacita listů, bez ohledu na jejich tvar, musí být 24 hodiny.
Je-li spojeno několik kotoučů za účelem zvýšení kapacity trvalého zápisu možného bez zásahu personálu, spojení mezi jednotlivými kotouči musí být provedeno takovým způsobem, aby záznamy v přechodu z jednoho kotouče na další nevykazovaly ani přerušení, ani se nepřekrývaly.
B. OBLAST ZÁZNAMU A JEJICH ODSTUPŇOVÁNÍ
1. Záznamové listy obsahují tato pásma záznamu:
- oblast výlučně vyhrazenou záznamům týkajícím se rychlosti,
- oblast výlučně vyhrazenou záznamům týkajícím se ujeté vzdálenosti,
- jedno nebo více pásem pro záznamy týkající se doby řízení, dalších dob pro práci a pracovní pohotovost, dob přerušení práce a odpočinku řidičů.
2. Pásmo vyhrazené záznamu rychlosti musí být rozděleno na dílky po nejméně 20 km/h. Odpovídající rychlost musí být vyznačena číslicemi na každé lince tohoto rozdělení. Symbol km/h musí být vyznačen uvnitř tohoto pásma nejméně jedenkrát. Poslední linka tohoto pásma musí souhlasit s horní hranicí měřicího rozsahu.
3. Pásmo vyhrazené záznamu ujeté vzdálenosti musí být vytištěno tak, aby bylo možno bez obtíží přečíst počet ujetých kilometrů.
4. Pásmo nebo pásma vyhrazená pro záznam dob uvedených v odstavci 1 musí být označena tak, aby bylo možno jasně rozlišit jednotlivé časové úseky.
C. VYTIŠTĚNÉ ÚDAJE NA ZÁZNAMOVÝCH LISTECH
Na každém listu musí být vytištěny tyto údaje:
- jméno a adresa nebo obchodní jméno výrobce,
- schvalovací značka pro vzor listu,
- schvalovací značka pro typ nebo typy přístrojů, pro které je list použitelný,
- horní hranice registrovatelné rychlosti uvedená v km/h.
Při minimálních dodatečných požadavcích každý list musí mít na sobě vytištěnu časovou stupnici odstupňovanou tak, aby umožnila přímé čtení času v intervalech po 15 minutách a jednoduché rozlišení intervalů po 5 minutách.
D. VOLNÝ PROSTOR PRO RUČNÍ ZÁPISY
Na listech musí být k dispozici volný prostor, který umožní, aby tam řidič mohl zaznamenat minimálně tyto rukopisné zápisy:
- příjmení a jméno řidiče,
- datum a místo začátku a konce použití listu,
- registrační značku vozidla nebo vozidel, k nimž byl řidič přidělen po dobu používání listu, záznamy z počitadla kilometrů vozidla nebo vozidel, na něž byl řidič přidělen během používání listu,
- dobu, kdy dojde k výměně vozidla.
V. MONTÁŽ KONTROLNÍHO ZAŘÍZENÍ
A. VŠEOBECNĚ
1. Kontrolní zařízení musí být umístěno ve vozidle tak, aby řidič mohl snadno ze svého sedadla snadno pozorovat rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti a hodiny a aby byly současně všechny jejich součásti, včetně hnacích, chráněny proti náhodnému poškození.
2. Konstanta kontrolního zařízení musí být přizpůsobitelná charakteristickému koeficientu vozidla pomocí vhodného zařízení - adaptéru. Vozidla s dvěma nebo více převody zadní nápravy musí být vybavena přepínacím mechanismem přepínajícím automaticky tyto různé převody na převod, na který byl přizpůsoben kontrolní přístroj na vozidle.
3. Po ověření při montáži musí být na vozidlo v blízkosti zařízení nebo na zařízení samotné připevněn dobře viditelný montážní štítek. Po každém zásahu schváleného pracovníka nebo dílny, kde je potřebná úprava nastavení samotného zařízení, musí být připevněn nový štítek nahrazující štítek předchozí.
Štítek musí obsahovat nejméně tyto údaje:
- jméno, adresu nebo firemní značku schváleného pracovníka nebo dílny,
- charakteristický koeficient vozidla ve tvaru „W=... rev/km" nebo „W=...imp/km",
- účinný obvod pneumatik na kolech ve tvaru „1= ...mm",
- datum stanovení charakteristického koeficientu vozidla a měření účinného obvodu pneumatik na kolech.
B. Plombování
Zaplombovány musí být tyto součástky:
a) montážní štítek, pokud není připevněn tak, aby nemohl být sejmut bez zničení údajů,
b) oba konce propojení mezi kontrolním zařízením a vozidlem,
c) adaptér a jeho zapojení do obvodu,
d) přepínací mechanismus pro vozidla s dvěma nebo více zadními nápravami,
e) propojení adaptéru a přepínacího mechanismu s dalšími součástmi kontrolního zařízení,
f) kryty uvedené v kapitole III A 7 písm. b).
Ve zvláštních případech je možno požadovat další plomby při schvalování typu přístroje a údaje o umístění těchto plomb musí být uvedeny v osvědčení o schválení.
V případě nutnosti lze odstranit jen plomby uvedené výše pod písmeny b), c) a e); každé porušení těchto plomb musí být uvedeno v písemném prohlášení s uvedením důvodů pro tento postup, jež je k dispozici příslušným orgánům.
VI. OVĚŘOVÁNÍ A KONTROLY
Smluvní strany určí subjekty, které budou provádět ověřování a kontroly.
1. Ověřování nových nebo opravených přístrojů
Každý jednotlivý přístroj nový nebo opravený musí být ověřen z hlediska své dobré funkce a přesnosti jeho údajů a záznamů v mezích stanovených v kapitole III F 1 a zaplombován způsobem uvedeným v kapitole V B písm. f).
Smluvní strany si mohou k tomuto účelu vyhradit počáteční ověření, sestávající z kontroly a potvrzení shody nového nebo opraveného přístroje se schváleným typem a/nebo s požadavky této Přílohy a jejích Dodatků, nebo pověřit ověřením výrobce, nebo jimi pověřené osoby.
2. Montáž
Při montáži do vozidla musí přístroj a jeho celá instalace vyhovovat ustanovením týkajícím se maximálních povolených odchylek stanovených v kapitole III F 2.
Kontrolní zkoušky musí být prováděny schváleným pracovníkem nebo dílnou na jejich odpovědnost.
3. Periodické kontroly
a) Periodické kontroly přístrojů zabudovaných ve vozidlech se provádějí nejméně jedenkrát za 2 roky a mohou být prováděny v rámci kontrol technické způsobilosti motorových vozidel.
Tyto kontroly zahrnují ověření:
- zda kontrolní zařízení pracuje správně,
- zda má kontrolní zařízení schvalovací značku,
- zda je připevněn montážní štítek,
- zda nejsou porušeny plomby na kontrolním zařízení a dalších součástech instalace,
- skutečného obvodu pneumatik.
b) Kontrola dodržování ustanovení kapitoly III F 3, týkajících se maximálních povolených odchylek při používání musí být provedena nejméně jedenkrát za 6 let, přičemž každá smluvní strana může stanovit kratší lhůtu pro vozidla registrovaná na jejím území. Při každé takové kontrole musí být vyměněn montážní štítek.
4. Měření odchylek
Měření odchylek při montáži a při používání se provádí za následujících podmínek, jež jsou považovány za standardní zkušební podmínky:
- prázdné vozidlo v obvyklých provozních podmínkách,
- tlak v pneumatikách podle údajů uvedených výrobcem,
- opotřebení pneumatik v mezích povolených platnými předpisy,
- pohyb vozidla: vozidlo se musí pohybovat poháněno vlastním motorem přímou jízdou po rovině rychlostí 50 plus minus 5 km/h; kontrola za předpokladu srovnatelné přesnosti může rovněž být provedena na vhodném zkušebním stavu (válcích).
Příloha - DODATEK 1B
POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, ZKOUŠKY, MONTÁŽ A KONTROLU DIGITÁLNÍHO KONTROLNÍHO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÉHO V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
Článek 1
Preambule
1. Vzhledem k tomu, že tento Dodatek zapracovává Přílohu 1B nařízení Rady (EHS) č. 3281/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě1, není obsah této Přílohy reprodukován v Dohodě AETR z důvodu její velikosti a velmi technické povahy. Úplné oficiální znění a pozdější změny naleznou smluvní strany v Úředním věstníku Evropské unie.
Obsah Dodatku 1B se tudíž omezuje na úvod s odkazy na příslušné texty Evropské unie a Úředních věstníků, ve kterých byly uveřejněny, a pomocí křížových odkazů též na zvýraznění bodů, ve kterých bylo nutno Přílohu přizpůsobit kontextu Dohody AETR.
2. V zájmu snadnějšího srovnání Přílohy s úpravami, které byly provedeny s ohledem na Dohodu AETR, a v zájmu získání celkové představy o textu vypracuje sekretariát Evropské hospodářské komise OSN konsolidované znění tohoto Dodatku. Tato verze nebude mít však žádnou právní sílu. Tato verze, vypracovaná v úředních jazycích EHK OSN, bude podle potřeby aktualizována.
Článek 2
Úvodní ustanovení Dodatku 1B
1. V souladu s článkem 1, odstavec 1 jsou pro seznámení se s obsahem Přílohy 1B smluvní strany vyzvány k nahlédnutí do nařízení Komise č. 1360/2002 ze dne 13. června 2002 a č. 432/2004 ze dne 5. března 2004 (pro data uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie viz poznámka pod čarou), kterými se posedmé a poosmé přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě.
2. Pro účely Dodatku 1B:
2.1 Níže uvedené pojmy v levém sloupci se nahrazují odpovídajícími pojmy v pravém sloupci:
------------------------------------ ----------------------------
Pojmy použité v    Nahrazuje    Pojmy použité v Dohodě
Příloze IB               AETR
------------------------------------ ----------------------------
Členské státy             Smluvní strany
           
MS                   CP
           
Příloha (IB)              Dodatek (1B)
           
Dodatek                Poddodatek
           
Nařízení                Dohoda nebo AETR
           
Společenství              EHK OSN
------------------------------------ ----------------------------           
2.2 Níže uvedené odkazy na právní předpisy v levém sloupci se nahrazují odkazy v pravém sloupci:
------------------------------------ ----------------------------
Právní normy Evropského  Nahrazuje  Právní normy Evropské
Společenství              Hospodářské Komise
                    Organizace
                    Spojených Národů
------------------------------------ ----------------------------
Nařízení Rady (EHS) č.         AETR
3821/85         

Směrnice Rady 92/23/EHS         Předpis EHK č. 54
            
Směrnice Komise             Předpis EHK č. 10
95/54/ES, kterou se   
přizpůsobuje
technickému pokroku
směrnice Rady
72/245/EHS
------------------------------------ ----------------------------
2.3 Seznam norem nebo ustanovení pro něž neexistuje ekvivalent EHK, nebo pro které je nezbytných více informací, je uveden níže. Tyto normy nebo informace jsou uvedeny pouze kvůli odkazům.
2.3.1 Mezní hodnota nastavení omezovače rychlosti podle definice v kapitole I (Definice), písm. bb) Přílohy IB/Dodatek 1B podléhá ustanovením směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 (Úř. věst. L 57, 2.3.1992).
2.3.2 Měření vzdáleností podle definice v kapitole I (Definice), písm. u) Přílohy IB/Dodatek 1B podléhá ustanovením směrnice Rady 97/27/ES ze dne 22. července 1997 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 233, 25.8.1997).
2.3.3 Identifikace vozidla podle definice v kapitole I (Definice), písm. nn) Přílohy IB/Dodatku 1B podléhá ustanovením směrnice Rady 76/114/EHS ze dne 18. prosince (Úř. věst. L 24, 30.1.1976)
2.3.4 Bezpečnostní ustanovení se přizpůsobí ustanovením stanoveným v doporučení Rady 95/144/ES ze dne 7. dubna 1995 o obecných kritériích pro hodnocení bezpečnosti informačních technologií (Úř. věst. L 93, 26.04.1995)
2.3.5 Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů podléhá ustanovením směrnice Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995).
2.4 Další měněná nebo zrušená ustanovení:
2.4.1 Obsah požadavku 172 se vypouští a nahrazuje slovem „Vyhrazeno".
2.4.2 Požadavek 174 se mění takto:
„rozlišovací značku smluvní strany vydávající kartu. Rozlišovacími značkami smluvních stran, které nejsou členy EU, jsou značky vytvořené v souladu s Vídeňskou úmluvou o silničním provozu z roku 1968 nebo Ženevskou úmluvou o silničním provozu z roku 1949."
2.4.3 Odkaz na vlajku EU s písmeny „MS" znamenajícími „Member State" v požadavku 178 se nahrazuje písmeny „CP" znamenajícími „Contracting Party", přičemž vlajka smluvní strany, která není členem EU, je nepovinná.
2.4.4 Požadavek 181 se mění takto:
„Po konzultaci se Sekretariátem EHK OSN mohou smluvní strany přidat barvy nebo značky, např. bezpečnostní prvky, aniž by tím byla dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku."
2.4.5 Požadavek 278 se mění takto:
„Zkoušky interoperability provádí jediný příslušný orgán."
2.4.6 Požadavky 291 až 295 se vypouštějí a nahrazují slovem „Vyhrazeno".
2.4.7 V Dodatku 9/Poddodatku 9 AETRu (Schválení typu - Minimální rozsah požadovaných zkoušek), 1, 1-1, se úvodní věta mění takto:
„Postup schválení typu pro záznamové zařízení (nebo jeho součást) nebo pro kartu tachografu je založen na:"
Příloha - DODATEK 2
SCHVALOVACÍ ZNAČKA A OSVĚDČENÍ
I. SCHVALOVACÍ ZNAČKA
1. Schvalovací značka sestává: z obdélníku, ve kterém je písmeno "e" a rozlišovací číslo země, která udělila schválení typu, a to:
 
SRN         1   
Francie       2   
Itálie        3   
Nizozemí       4   
Švédsko       5   
Belgie        6   
Maďarsko       7   
Česká republika   8   
Španělsko      9   
Srbsko       10   
Velká Británie   11   
Rakousko      12   
Lucembursko     13   
Švýcarsko      14   
Norsko       16   
Finsko       17   
Dánsko       18   
Rumunsko      19   
Polsko       20   
Portugalsko     21   
Ruská Federace   22   
Řecko        23   
Irsko        24   
Chorvatsko     25   
Slovinsko      26   
Slovensko      27   
Bělorusko      28     
Estonsko      29     
Moldávie      30     
Bosna a       31     
Hercegovina           
Lotyšsko      32     
Lichtenštejnsko   33     
Bulharsko      34     
Kazachstán     35     
Litva        36     
Turecko       37     
Turkmenistán    38     
Ázerbájdžán     39     
Bývalá jugoslávská           
republika Makedonie 40    
Andorra       41     
Uzbekistán     44     
Ukrajina      46     
Kypr        49     
Malta        50     
Albánie       54
Arménie       55
Černá Hora     56
San Marino     57
Monako       59 
                

Další čísla jsou přidělena:
i) smluvním státům Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel z roku 1958 - stejná čísla, jaká jim byla přidělena podle této homologační dohody,
ii) státům, které nejsou smluvními stranami uvedené homologační dohody -v chronologickém pořadí, ve kterém ratifikovaly Dohodu AETR nebo k ní přistoupily;
ze schvalovacího čísla, které odpovídá číslu osvědčení o schválení vystaveného pro prototyp kontrolního zařízení nebo záznamového listu, a které se umístí kdekoliv v bezprostřední blízkosti obdélníku.
2. Schvalovací značka je připojena na popisový štítek každého zařízení a na každý záznamový list. Musí být nesmazatelná a dobře čitelná.
3. Minimální rozměry schvalovací značky uvedené dále jsou vyjádřeny v milimetrech. Poměr mezi jednotlivými rozměry musí být zachován.
      


II. OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ TYPU PRO VÝROBKY ODPOVÍDAJÍCÍ DODATKU 1
Smluvní strana po schválení typu vydá žadateli osvědčení o schválení podle níže uvedeného vzoru. Při informování dalších smluvních stran o schválení typu nebo o případném odebrání schválení používá každá smluvní strana kopie daného osvědčení.
OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍIII. OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ TYPU PRO VÝROBKY ODPOVÍDAJÍCÍ DODATKU 1B
Stát po schválení typu vydá žadateli osvědčení o schválení typu podle níže uvedeného vzoru. Smluvní strany používají k informování dalších smluvních stran o schválení typu nebo o odebrání schválení kopie tohoto dokumentu.
OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ PRO VÝROBKY ODPOVÍDAJÍCÍ DODATKU 1BDODATEK 3
VZOROVÉ FORMULÁŘE
V souladu s čl. 12a této Dohody mohou dopravci pro usnadnění silničních kontrol používat následující vzorové formuláře:
1. POTVRZENÍ O ČINNOSTECH se používá, měl-li řidič volno z důvodu nemoci, čerpal řádnou dovolenou nebo pokud řídil vozidlo vyňaté z působnosti dohody AETR, jak je uvedeno v čl. 2 této Dohody. Pokyny k použití (Uvádět na zadní straně formuláře, pokud je to možné)
a) Dotčený dopravce a řidič musí před cestou vyplnit všechna pole formuláře.
b) Znění formuláře nelze měnit.
c) Aby byl platný, musí být formulář podepsán jak oprávněným zástupcem dopravce, tak samotným řidičem. Samostatně výdělečně činný řidič formulář podepíše, jak za dopravce, tak i za řidiče. Platný je pouze podepsaný originál.
d) Formulář je možné vytisknout na papír obsahující logo dopravce. Položky 1-5 mohou být předtištěny. Podpis nelze nahradit otiskem razítka dopravce, lze jej k podpisu ovšem připojit.
e) Veškeré národní či regionální informace musí být uvedeny na zadní straně formuláře.
f) Pokud je formulář vyhotoven v jiném než anglickém nebo francouzském jazyce musí být nadpis v národním jazyce uveden pod anglickým a francouzským nadpisem, které musí zůstat zachovány. Pokud je původní dokument vyhotoven v jiném než anglickém jazyce musí být názvy položek v těle formuláře zopakovány v anglickém jazyce (podle přiloženého vzoru).
2. (Vyhrazeno pro případný další formulář)..."
        


_______________
1 Ve znění nařízení Rady (ES) č. 2135/98 ze dne 24. září 1998 (Úř. věst. L 274 ze dne 9. října 1998), nařízení Komise (ES) č. 1360/2002 ze dne 13. června 2002 (Úř. věst. L 207 ze dne 5. srpna 2002 (korigendum Úř. věst. L 77 ze dne 13. března 2004)) a č. 432/2004 ze dne 5. března 2004 (Úř. věst. L 71 ze dne 10. března 2004).
1) Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), přijatá v Ženevě dne 1. července 1970 vstoupila v platnost dne 5. ledna 1976 a byla vyhlášena pod č. 108/1976 Sb.
2) Dodatek č. 1, přijatý v r. 1980, vstoupil v platnost dne 3. srpna 1983 a byl vyhlášen pod č. 82/1984 Sb.
3) Dodatek č. 2, přijatý v r. 1990, vstoupil v platnost dne 24. dubna 1992 a byl vyhlášen pod č. 80/1994 Sb.
4) Dodatek č. 3, přijatý v r. 1993, vstoupil v platnost dne 28. února 1995.
5) Dodatek č. 4, přijatý v r. 2003, vstoupil v platnost dne 27. února 2004.
6) Dodatek č. 5, přijatý v r. 2005, vstoupil v platnost dne 16. června 2006.

Související dokumenty

Související články

Pracovní doba v silniční dopravě